X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37617
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Informacje podstawowe:
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aleksandra Panek
Miejsce pracy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubojnie, Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Lubojnie
Zajmowane stanowisko: nauczyciel przyrody
Opiekun stażu: mgr Magdalena Lacek
Dyrektor Szkoły: mgr Alina Mazoń
Czas trwania stażu: 01.09.2011r do 31.05.2014r.

Posiadane kwalifikacje:
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Kierunek ukończenia studiów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, wydział matematyczno – przyrodniczy, kierunek: chemia.
Studia Podyplomowe: przyroda na Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
W sierpniu 2009 roku uzyskałam tytuł nauczyciela kontraktowego.
Dodatkowe zadania pełnione w szkole:
• Członek zespołu nadzorującego zmiany statutu szkolnego;
• Koordynator ścieżki prozdrowotnej i ekologicznej;
• Członek zespołu samokształceniowego;
• Opiekun projektu w kl. IV – VI „Uczymy ratować”;
• Opiekun projektu „ Moja mała ojczyzna czysta i zdrowa”.

Pracuję w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubojnie na stanowisku nauczyciela przyrody w wymiarze 9/18 etatu. We wrześniu 2011r. w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych rozpoczęłam staż, pozwalający uzyskać stopień nauczyciela mianowanego. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy, i zakończył się 31.05.2014r.
Ze szkołą, w której pracuję, jestem bardzo związana, znam jej potrzeby i środowisko z jakiego pochodzi młodzież do niej uczęszczająca. Bardzo lubię swoją pracę i staram się, aby przynosiła wiele kożyści uczniom, a mnie dawała satysfakcję z ich sukcesów.
Opracowując swój plan rozwoju zawodowego dokonałam autodiagnozy, wzięłam pod uwagę, iż nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powinien w okresie stażu realizować w szczególności zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. (§7 ust.1), są to:
1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Tworząc plan rozwoju zawodowego, opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego oraz na potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców, grona pedagogicznego. Planując działania, miałam na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze, prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju. Po zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, Statutem Szkoły, Ocenianiem Wewnątrzszkolnym, Programem Profilaktycznym, Programem Wychowawczym oraz regulaminami wewnętrznymi szkoły, napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego. Plan ten został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism oraz wiadomości zdobyte w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, a także przeanalizowanie w tym zakresie Karty Nauczyciela.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. W zawartym przez nas kontrakcie określone zostały zasady współpracy. Kontrakt zawierał jasne i przejrzyste cele naszych oczekiwań. Korzystałam z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju zawodowego oraz opracowaniu projektu sprawozdania.
Poznałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego na przełomie sierpnia i września 2011 roku oraz w trakcie trwania stażu, poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007r. nr 214, poz.1580);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2007r. nr 214, poz. 1580);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013r. nr 0, poz. 393);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17);
• Karta Nauczyciela – tekst jednolity, aktualny;
• Ustawa o systemie oświaty – tekst jednolity, aktualny.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez obserwację zajęć lub zebrań rodziców prowadzonych przez opiekuna stażu.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Prowadziłam także zajęcia w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły.
Przykładowe tematy zajęć prowadzone przeze mnie:
- Analiza osiągnięć edukacyjnych w kl.V
- Krajobraz Nizin środkowopolskich kl.V
- Analiza wyników sprawdzianu w kl.IV
Każde przeprowadzone zajęcia zostały omówione w celu uświadomienia słabych i mocnych stron. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Dążąc do ewaluacji własnych działań oraz oceniania ich skuteczności przeprowadzałam dyskusje z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi lekcjami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania z danego przedmiotu. Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy poprzez rozmowy z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego.
Doskonalenie warsztatu pracy odbywało się poprzez udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych. W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego.
Szkolenia Rady Pedagogicznej m. in:
• „Tablica interaktywna”
• „ Dzieci z zespołem cech Aspergera”;
• Lekcja koleżeńska prowadzona metodą „Edukacja przez ruch”;

• „Jak motywować uczniów do nauki?”;

• „Jak wspierać nauczycieli w procesie zmiany”;

• „Neurodydaktyka czyli o nauczaniu przyjaznym mózgowi”

• „Dziecko z FAS w szkole – jak mu pomóc?”;

• „Dziecko niedostosowane społecznie w szkole ogólnodostępnej”;

• „Nauczyciel Badacz”;

• „Programy nauczania”;

• „ Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”.

Aby udoskonalić swój warsztat pracy nauczyciela – przyrody uczestniczyłam również w różnych szkoleniach i warsztatach zewnętrznych:
• Kreatywne spotkania ze sztuką. Ozdoby świąteczne – formy przestrzenne i płaskie;
• „Zwierzęta mórz i oceanów. Jakie są? Jak żyją? Ile ich jest i czy wystarczy na zupę dla ludzkości?” wyd. Nowa Era;
• „Omówienie i przedstawienie podręczników do nowej podstawy programowej” wyd. Nowa Era;
• „Technologie informacyjno - komunikacyjne” w Katowicach;
• „Przyroda- nowy przedmiot w polskich szkołach ponadgimnazjalnych”;

• „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych”- cykl- 30h;
• „ Proste doświadczenia chemiczne”;
• Wycieczka, jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych” – cykl spotkań,

a także szkoleniach internetowych:
• „Szkoła z klasą 2.0” ( rok szkolny);
• Ocenianie kształtujące ( rok szkolny).
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji, np. Płyta CD Atlas zwierząt.
Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy (sprawdzianów, kartkówek, testów, analiz, diagnoz na „wejściu i wyjściu”) dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału. Opracowałam plany wynikowe dla klas IV, V oraz VI, jak również opracowałam przedmiotowy system oceniania z przyrody, program dodatkowej godziny wynikającej z Karty Nauczyciela.
W okresie stażu promowałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez nawiązywanie współpracy z nauczycielami, współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz organizowanie i udział w konkursach, m. in.:
• Dzień Ziemi (cały okres stażu);
• Dzień wiosny (2012, 2013);
• Festiwal Talentów – podsumowanie TIK( Technologie informacyjno- komunikacyjne) (2011);
• Jasełka szkolne (2012/2013, 2013/3014);
• Piknik rodzinny (cały okres stażu);
• Dzień Edukacji Narodowej (2014).

Konkursy:
• Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi, Dnia Wiosny;
• Ekotest- konkurs krajowy;
• „Przyroda w oczach dziecka” muzeum Częstochowskiego.
Niejednokrotnie brałam udział w pracach komisji podczas sprawdzianu po VI klasie zarówno jako członek jak i przewodnicząca w tym roku również w grupie uczniów z dysleksją. Udział w komisji wzbogacił mnie o nowe doświadczenia, mogłam obserwować uczniów w sytuacjach dla nich stresujących, poznawać sposoby jakie stosuje młodzież by radzić sobie ze stresem. Zdobytą wiedzę mogłam wykorzystać w czasie lekcji.
W latach 2012/2013, 2013/2014 pracując jako nauczyciel chemii w gimnazjum poznałam jeszcze lepiej potrzeby edukacyjne uczniów II etapu kształcenia- znając na bieżąco materiał gimnazjalistów, wiem na co szczególnie zwrócić uwagę i które elementy materiału utrwalać w szkole podstawowej. Uczestnicząc w szkoleniach dla nauczycieli chemii mogłam zaprezentować pewne doświadczenia również uczniom podstawówki, co często wzbudzało w nich wielki entuzjazm i zainteresowanie oraz urozmaicało codzienne lekcje.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną, pedagogiczną i dydaktyczną tworząc własną bazę pomocnych książek.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pierwszym zadaniem jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego było zapoznanie się z problematyką środowiska lokalnego oraz problemami społecznymi i cywilizacyjnymi. Osoby, które pomagały mi w tym były: pedagog szkolna – mgr Urszula Sąsiadek oraz wychowawcy klas, które uczyłam: mgr Beata Dłubała, mgr Aneta Gil, mgr Joanna Konieczek, a także opiekun mojego stażu mgr Magdalena Lacek.
Obserwowanie moich uczniów na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych, co pozwoliło na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. W trakcie stosownych tematów omawialiśmy problem agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Wraz z uczniami przygotowywaliśmy wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy też alkoholu bądź uzależnienie od komputera i zagrożenia związane z Internetem.
Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy obserwowałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałam nowych rozwiązań np. stosowałam cykliczne kartkówki tematyczne dotyczące skali, tworzyłam bazę zadań dodatkowych na szkolnej stronie internetowej aby zachęcić uczniów do poszerzania i utrwalania swojej wiedzy, w miarę możliwości , organizowałam wycieczki klasowe lub byłam ich opiekunem. Wybrane:
• Spacery po miejscowości- lekcje w terenie;
• Wyjazdy na Jasną Górę;
• Wyjazdy do kina, teatru;
• Wyjazd do planetarium AJD w Częstochowie;
• Wyjazd do stacji ujęcia wody Wierzchowisko i Oczyszczalni ścieków w Rybnej.
Doskonalenie mojego stażu polegało również na wzbogacaniu go poprzez propagowanie kultury społeczności szkolnej. Brałam czynny udział w uroczystościach szkolnych – przygotowywanie dekoracji, projektowanie zaproszeń, prowadzenie prób, prowadziłam akcję zbierania zużytych baterii, nadzorowałam przebieg zbiórki zużytego sprzętu AGD.
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, umieszczanie na stronie internetowej zadań dla uczniów, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: sprawozdania, przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasach IV – VI, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowania itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali.
Portale internetowe dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
• http://www.awans.net/;
• http://awans.edux.pl/;
• http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393;
• http://eduseek.interklasa.pl/;
• http://www.profesor.pl/;
Odwiedzałam strony np.:
• http://www.literka.pl/index.html;
• http://www.45minut.pl/forum/;
• http://www.edukacja.edux.pl;
• http://www.interklasa.pl/;
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Zachęcałam uczniów do korzystania z Internetu i samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela oraz wzbogaciła warsztat pracy.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii pozwoliło mi pogłębiać swoją wiedzę z tych dyscyplin. Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałam ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, pochwały ustne, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innym nauczycielami oraz rodzicami w rozwiązaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów, praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Przez cały okres stażu starałam się kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec środowiska, a także drugiego człowieka.
Aby zdobyć potrzebną wiedzę korzystałam z dostępnej literatury, jak również gromadziłam pozycje książkowe oraz czasopisma psychologiczno – pedagogiczne we własnej biblioteczce. Są to np.:
• Gry i zabawy przeciwko agresji R. Portman;
• Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów. J. Kordziński (e-book);
• Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. M. Żylińska.
Czasopisma:
• Salamandra – zawiera artykuły o różnych ciekawych gatunkach roślin i grzybów (z pięknymi fotografiami);
• Przyroda Polska - miesięcznik ekologiczny kształtuje prawidłowe postawy wobec przyrody i naturalnego środowiska człowieka, ścisłych związków pomiędzy czystością i dostatkiem wody, powietrzem, naturalnym środowiskiem a zdrowiem ludzi.

§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego łączyło się z dokładnym poznaniem aktów prawnych systemu oświaty. Po analizie najważniejszych dokumentów: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MEN dotyczącego programów nauczania, Rozporządzenia dotyczącego oceniania i promowania uczniów, Rozporządzenia w sprawie BHP, Statutu Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego, Programu Wychowawczego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy plenarnych. Uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnej sprawdzianu szóstoklasisty, a także jako członek i przewodnicząca zespołu ewaluacji wewnątrzszkolnej w obszarze: Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.
W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania przyrody w oparciu o obowiązujące przepisy.
Pełniłam opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

Działania wykraczające poza Plan Rozwoju Zawodowego
W szkole pełniłam również dodatkowe zadania wynikające z potrzeb uczniów i funkcjonowania placówki w danym czasie. Dzięki tym działaniom mój warsztat pracy poszerzył się o nowe doświadczenia wzbogacające moją wiedzę i umiejętności.

Otrzymanie Nagrody Dyrektora
Ogromnym wyróżnieniem było dla mnie otrzymanie w roku 2013 Nagrody Dyrektora za dotychczasową pracę.

Podsumowanie
Okres stażu był sprawdzianem moich kompetencji zawodowych – cennym doświadczeniem przemian dokonanych za pomocą badań, analiz i wniosków, które prowokowały do wprowadzenia zmian i sprzyjały rozwojowi. Owo doświadczenie nauczyło mnie przede wszystkim sposobów podnoszenia jakości, skuteczności i efektywności. Teraz jestem bardziej otwarta na problemy i potrzeby uczniów. Z zadowoleniem obserwuję efekty swojej pracy, sukcesy moich uczniów są dla mnie największą nagrodą i poświadczeniem efektywnego przekazywania wiedzy. Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności. Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego – z wyjątkiem publikacji na stronie internetowej, ale nie wpłynęło to ani na jakość mojej pracy, ani na przebieg stażu – swoimi konspektami i materiałami dzieliłam się chętnie na różnego rodzaju szkoleniach, spotkaniach nauczycieli, a także z innymi nauczycielami w czasie codziennej pracy. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starłam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy, zwłaszcza, że pracuję w niepełnym wymiarze godzin, przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2013/2014.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, dbać o rozwój moich uczniów i mam nadzieję, że każdy kolejny rok pracy będzie równie satysfakcjonujący jak okres stażu.

mgr Aleksandra Panek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.