X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37608
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES OD 1 WRZEŚNIA 2015 DO 31 MAJA 2018

Joanna Miarka - Żukowska
Miejsce odbywania stażu: Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya w Chrzanowie
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje:
• licencjat: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
• magisterskie: pedagogika opiekuńczo wychowawcza,
• studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
• kurs kwalifikacyjny: kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu:
• Alicja Jeleń (01.09.2015 – 31.01.2018)
• Magdalena Mistarz (02.02.2018 – 31.05.2018)
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

Jestem nauczycielem z 7 – letnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie: pedagogiki wychowawczo – opiekuńczej, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Wraz z podjęciem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego wkroczyłam na ścieżkę awansu zawodowego, której realizacja doprowadziła mnie do obecnego momentu mojej kariery zawodowej. Z dniem 1 września 2015 roku rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż na stopień nauczyciela mianowanego.
W roku szkolnym:
• 2015/2016 pracowałam z dziećmi 4 – 5 letnimi,
• 2016/2017 pracowałam z dziećmi 5 – 6 letnimi,
• 2017/2018 pracowałam z dziećmi 3 letnimi,
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów i sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczestniczyłam w działaniach przedszkolnych związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia. Poprzez realizację powyższych działań starałam się podnieść jakość pracy własnej i przedszkola oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.
Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności, które wykorzystuje w praktyce. Był to czas poznania siebie, jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi – nauczycieli i rodziców. Wiele problemów wychowawczych udało mi się rozwiązać wspólnie z rodzicami, wiele ciekawych przedsięwzięć udało mi się osiągnąć wspólnie z koleżankami. Dzięki takim ludziom nasze plany są możliwe do zrealizowania, a praca przynosi zadowolenie i satysfakcję. I za to im DZIĘKUJĘ!

§7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO
Przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu, którego celem jest uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące procedury uzyskania w/w stopnia awansu zawodowego:
• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393),
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.),
Złożony przeze mnie plan rozwoju zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Złożony przeze mnie plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Panią Dyrektor i dopuszczony do realizacji.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań, działań o różnym stopniu trudności i przyjemności w ich realizacji. Jednak satysfakcja po wykonaniu każdego z nich była zawsze taka sama – Wielka. Jednocześnie wiem, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegała końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.
EFEKTY:
• zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego procedury awansu zawodowego,
• prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego,

2. WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM STAŻU
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią Alicją Jeleń. Drugim krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do zrealizowania zadań współpracy z opiekunem stażu, co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie. W skład kontraktu wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu, a także zasad komunikowania się. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, w których zostały ustalone terminy i tematyka zajęć poddawanych hospitacji przez opiekuna stażu. W związku z zakończeniem pracy w naszym przedszkolu Pani Alicji Jeleń Pani Dyrektor przydzieliła mi jako opiekuna stażu Panią Magdalenę Mistarz. W okresie stażu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu:
• „Jesienne zwyczaje zwierząt” – 26.11.2015 r. (zajęcia otwarte dla rodziców),
• „Zimowy czas” – 18.12.2015 r.,
• „Mieszkańcy krainy polarnej” – 02.2016 r.,
• „Pisanki, pisanki jajka kolorowe” – 03.2016 r.,
• „Od nasionka do kwiatka” – 04.2016 r.,
• „Jak powstaje książka” – 05.2016 r.,
• „Na wiosennej łące” – 05.2016 r. (zajęcia otwarte dla rodziców),
• „Kolory lata - żółty” – 06.2016 r.,
• „Mały pieszy to ja” – 13.09.2016 r.
• „Zwierzęta i ich domy” – 26.10.2016 r.,
• „W kopalni soli” – 28.11.2016 r.,
• „Bezpiecznie bawimy się na śniegu” – 01.12.2016 r.,
• „W krainie Świętego Mikołaja” – 05.12.2016 r. (zajęcia otwarte dla rodziców),
• „W wielkanocnej krainie” – 07.04.2017 r.,
• „Wiejskie zwierzęta małe i duże” – 26.03.2018 r.
EFEKTY:
• nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom,
• cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych,

3. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ
W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
1. KURS KWALIFIKACYJNY:
• kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie (egzamin dyplomowy 05.12.2015 r.),
2. SZKOLENIE:
• „Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady eksperta” – szkolenie zorganizowane przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji (18.04.2018 r.)
3. SEMINARIUM:
• „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w wieku przedszkolnym” – seminarium zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie (04.11.2016 r.),
4. KONFERENCJE/WYKŁADY:
• „Uczeń w świecie nowych mediów – uwarunkowania edukacyjne” – wykład prof. nadzw. dr hab. inż. Janusza Morbitzera zorganizowany przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie (21.11.2015 r.),
• „Prawdy i mity o zaburzeniach mowy u dzieci” – konferencja zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie (21.04.2016 r.),
• „Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej” – konferencja zorganizowana przez Moje Bambino objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalskiego (17.05.2016 r.),
• „Integracja dla edukacji. Nowa podstawa programowa. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej” – konferencja zorganizowana przez Moje Bambino objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalskiego (11.05.2017 r.),
5. WEWNĘTRZNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:
• „Metoda decoupage” – zajęcia prowadzone w ramach WDN przez Panią Sylwię Kasprzyk (25.10.2016 r.),
• „Kołomyjki” – warsztaty metodyczne w ramach WDN prowadzone przez Magdalenę Nowak (25.04.2017 r.),
• „Chrzanów – moja mała ojczyzna” – panel dyskusyjny w ramach WDN prowadzony przez Magdalenę Mistarz (27.04.2018),
6. E – KONFERENCJE:
• „Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym?” – e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (03.12.2015 r.),
• „Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej” – e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (10.03.2016 r.),
• „Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywa zmian w edukacji przedszkolnej” - e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (05.04.2016),
• „Czytanie i pisanie w zgodzie z podstawą programową” – e – konferencja zorganizowana przez WSiP (26.04.2016),
• „Edukacja matematyczna w przedszkolu” – e – konferencja zorganizowana przez WSiP ( 10.05.2016),
• „Wychowanie przez sztukę w edukacji przedszkolnej” - e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (24.05.2016 r.),
• „Logopedia w pracy nauczyciela” - e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (12.01.2017 r.),
• „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu” - e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (16.02.2017 r.),
• „Recepta na zmiany, czyli o nowej podstawie programowej w edukacji przedszkolnej” - e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (21.03.2017 r.),
• „Aktywność dziecka, jako podstawa jego rozwoju” - e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (12.01.2017 r.),
• „Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub w przedszkolu – jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności” - e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (26.10.2017 r.),
• „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie teoretyczne” - e – konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo MAC (31.10.2017 r.),
Podczas trwania w/w warsztatów na bieżąco dokonywałam oceny własnej pracy wychowawczo – dydaktycznej i moich wychowanków, ich postępów i ewentualnych sfer, nad którymi trzeba pracować wykorzystując zdobyte podczas warsztatów wiadomości i informacje. Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Wszystkie w/w formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość spotkania się z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w tych kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w życiu zawodowym nauczyciela.
Ponadto swoje kwalifikacje podnosiłam uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wyszukiwałam ciekawych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Samodzielnie zbierałam i wykonywałam narzędzia do pracy dydaktycznej, które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
EFEKTY:
• wzbogaciłam swoją wiedzę i doświadczenie, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe,
• zdobytą wiedzę podczas doskonalenia zawodowego wykorzystałam podczas zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami,
• przełamałam bariery w czasie wypowiedzi,
• wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły na jakość pracy przedszkola,

4. DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ, DOŚWIADCZENIEM I ICH PROMOCJA
W okresie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego:
1. Przygotowywałam gazetki pedagogizujące dla rodziców:
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”,
• „Jak rozwijać inteligencje wielorakie u dzieci?”
• „Dojrzałość szkolna a trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania”,
• „Co dziecko wyraża rysunkiem?”,
• „Jak uczy się dziecko?”,
2. Prowadziłam w ramach WDN panele dyskusyjne i warsztaty metodyczne na następujące tematy:
• „Trudne rozmowy w przedszkolu – budowanie współpracy z rodzicami”,
• „Trudności w uczeniu się matematyki dzieci w wieku przedszkolnym”,
• „Rozwijanie myślenia komputacyjnego poprzez zabawę i ruch w wychowaniu przedszkolnym”
3. Przygotowywałam dzieci z mojej grupy do następujących konkursów:
• „Plastusiowa olimpiada w naszym przedszkolu” – ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Akademię Aquafresh,
• „Jak dbać o ząbki” – ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka,
• „Boże Narodzenie – tradycje i współczesność” – XIV wojewódzki konkurs plastyczny organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini,
• „Wszyscy jesteśmy Aniołami” – konkurs plastyczny organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie,
• „IV Chrzanowska Olimpiada Przedszkolaka o puchar Burmistrza Chrzanowa”,
• „Świąteczna Bombka” – ogólnopolski konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 44 w Częstochowie (Marta Bogusz - wyróżnienie),
• „Bezpieczne zabawy na śniegu” – konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół Szkół nr 3 w Chrzanowie,
• „Kwiaty dla mamy i taty” – III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego zorganizowanego przez Niepubliczne Przedszkole „Zakątek marzeń” w Będzinie,
• „V Chrzanowska Olimpiada Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Chrzanowa”
Samodzielnie oraz we współpracy z innymi nauczycielami organizowałam: „Dzień Chłopaka”, „Pierwszy Dzień Jesieni”, „Pasowanie na przedszkolaka”, „Zabawa Halloweenowa”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Andrzejki”, „Wigilie przedszkolną”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bal Walentynkowy”, „Dzień Czekolady”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Mamy i Taty”, „Bal Disneya”, „III Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków – Sprintem do maratonu”.
Ponadto zorganizowałam III przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Kraina Świętego Mikołaja”, w którym wzięły udział dzieci z naszego przedszkola w wieku od 3 do 6 lat. Celem tego konkursu było rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości i rozwijanie zainteresowań plastycznych.
EFEKTY:
• umiejętność współpracy z innymi nauczycielami – wymiana doświadczeń,
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
• dzielenie się własną wiedzą i doświadczenia z rodzicami,

5. DOKUMENTACJA REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W trakcie stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentacje potwierdzającą realizowane zadania taką jak:
• akta prawne funkcjonowania przedszkola: statut przedszkola, regulaminy wewnątrz przedszkolne, plan pracy przedszkola, koncepcję pracy przedszkola,
• sprawozdania z przeprowadzonych zebrań z rodzicami,
• notatki z przeprowadzonych przeze mnie imprez przedszkolnych w okresie stażu,
• scenariusze zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu,
• notatki z prowadzonych rozmów z rodzicami (karty kontaktów z rodzicami),
• dyplomy, zaświadczenia z odbytych form doskonalenia zawodowego,
• dyplomy i zaświadczenia udziału w konkursach przez moich wychowanków,
EFEKTY:
Przez cały okres stażu gromadziłam w/w dokumenty oraz prowadziłam dokumentację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Zgromadzone w teczce dokumenty, zaświadczenia, dyplomy są potwierdzeniem mojego wysiłku i zaangażowania w realizację postawionych sobie celów awansu. Po zakończeniu stażu przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

6. UCZESTNICTWO W PRACACH PRZEDSZKOLA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ JEGO PODSTAWOWYCH FUNKCJI I WYNIKAJĄCYCH Z NICH ZADAŃ
Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, czego dowodem są podpisy pod protokołami z rad. Ponadto uczestniczyłam w pracach zespołów ds. ewaluacji:
• w roku szkolnym 2015/2016 nt. „Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola”,
• w roku szkolnym 2016/2017 nt. „Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej”,
• w roku szkolnym 2017/2018 nt. „Organizacja i efekty edukacji matematycznej, ”

7. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRZEDSZKOLNEJ
Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentacje zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwację dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej swoich wychowanków oraz analizę i podsumowanie w grupie. Przygotowałam dla rodziców informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zgodnie z wytycznymi druku MEN-I/54/2. Na podstawie dokonanej obserwacji tworzyłam indywidualne plany pracy wyrównawczej oraz z dzieckiem zdolnym. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami przedszkolaków w Kartach Kontaktów Indywidualnych z Rodzicami. Sporządzałam notatki z przebiegu zebrań z rodzicami. W roku szkolnym 2016/2017 na prośbę matki przygotowałam opinię wychowawcy o dziecku w wieku przedszkolnym – Adzie Barcik.
EFEKTY:
• znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy przedszkola tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy przedszkola,
• prowadzenie dokumentacji grupy dała mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także ukierunkowanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej poruszane były zagadnienia pedagogizujące rodziców. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z rodzicami, w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Swoją postawą starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiałam z nimi indywidualnie, składałam podziękowania za współpracę.
Systematycznie przygotowywałam informacje dla rodziców nt. zamierzeń wychowawczo – dydaktycznych na tablicę ogłoszeń oraz stronę internetową przedszkola. Ponadto w trakcie stażu przygotowywałam gazetki pedagogizujące:
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”,
• „Jak rozwijać inteligencje wielorakie u dzieci?”
• „Dojrzałość szkolna a trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania”,
• „Co dziecko wyraża rysunkiem?”,
• „Jak uczy się dziecko?”,
W ramach współpracy z rodzicami prowadziłam również zajęcia otwarte:
• „Jesienne zwyczaje zwierząt”,
• „Na wiosennej łące”,
• „W krainie Świętego Mikołaja”,
• „W wielkanocnej krainie”,
Rodzice chętnie uczestniczyli w współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych takich jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Bal Halloweenowy, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Licznie uczestniczyli w rodzinnych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.
EFEKTY:
• nawiązanie współpracy z rodzicami,
• wzbogacenie wiedzy o wychowankach,

2. DIAGNOZOWANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECI
Prowadzona przeze mnie stała i systematyczna obserwacja dzieci, ich badanie kompetencji i umiejętności pozwoliła na opracowanie efektywnych sposobów oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych. W oparciu o zgromadzone wyniki obserwacji pedagogicznej dzieci, mających na celu poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych opracowywałam i realizowałam indywidualne programy wspierania i korygowania rozwoju w celu prowadzenia z dzieckiem pracy wyrównawczej. Celem prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych z dziećmi było usprawnianie sfery emocjonalno – społecznej, intelektualnej, ruchowej, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych korygowanie zaburzeń funkcji, a tym samym ułatwianie dziecku opanowania umiejętności w czytaniu i pisaniu, kształtowanie umiejętności społecznych i samokontroli, ułatwianie dzieciom opanowania tych wiadomości, które zawarte są w podstawie programowej, zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, ukształtowanie u dzieci cech osobowości, które warunkują prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w szkole. W swojej pracy pedagogicznej podczas prowadzenia zajęć o takim charakterze stosowałam różne metody i formy pracy: wspierające i stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące, kompensacyjno – korygujące, usprawniające. Podczas pracy wyrównawczej prowadzonej indywidualnie i grupowo stosowane przeze mnie ćwiczenia i zabawy były zgodne z zasada stopniowania trudności, które daje możliwość odczuwania satysfakcji dziecku podczas wykonywania zadania.
W swojej pracy starałam się uwzględnić nie tylko dzieci słabsze, ale także dzieci zdolne. Na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych proponowałam różne działania zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez wyszukiwanie różnorodnych konkursów plastycznych organizowanych przez inne instytucje/placówki, uatrakcyjnianie swoich działań ciekawymi pomocami dydaktycznymi (grami, pokazami doświadczeń, rebusami, zabawkami), a także wykorzystując szereg nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej.
EFEKTY:
• indywidualizacja pracy z dzieckiem,
• korekta zaburzeń rozwojowych dzieci,
• utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności,

3. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
W okresie odbywania stażu nawiązałam współpracę z następującymi instytucjami:
1. Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie:
• wyjścia na bajki: „Barbie rockowa księżniczka”, „Dobry Dinozaur”, „Sawa. Mały wielki bohater”, „Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”, „Dzielny Kogut Maniek”, „Kung Fu Panda 3”, „Angry Birds”, „Sekretne życie zwierząt”,
• udział w konkursach: „Wszyscy jesteśmy Aniołami” – konkurs plastyczny, IV Chrzanowska Olimpiada Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Chrzanowa,
2. Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie – lekcje biblioteczne,
3. Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie – wizyty policjant sierżant sztabowej Iwony Szelichiewicz,
4. Nadleśnictwem Chrzanów – wizyty leśników,
5. Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarskich w Chrzanowie:
• udział w warsztatach: „Dziwne odciski na dokumentach”, „Czerpanie papieru”, „Grafika materiałowa”, „Kraszanki”, „Papierowy Ogród Zoologiczny”, „Marzanna”, „Pisanki”, „Papierowa wiklina”,
6. Teatrem Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie – wyjazd na interaktywny spektakl „Bajka - Zjajka”,
7. Fabryką Kreatywności z Kęt:
• pokazy edukacyjne: „Tajemnica zmysłów”, „Ekologia”, „Magnetyzm”, „Pokręcone machiny i maszyny niezwyczajne”, „Tlenek wodoru na poprawę humoru”, „Show andrzejkowe”, „Warsztaty z genetyki – tajemnica kodu DNA”, „Andrzejkowa magia”,
• warsztaty: „Mydło”,
8. Pizzerią L’Antica Stazione w Trzebini – wyjazdy na warsztaty pieczenia pizzy,
9. Akademią Zdrowego Przedszkolaka:
• udział w ogólnopolskich akcjach: „Z Janem Brzechwą o zdrowiu”,
• udział w konkursach: „Jak dbać o ząbki” – konkurs plastyczny,
10. Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Trzebini:
• udział w konkursach: „Boże Narodzenie tradycja i współczesność” – konkurs plastyczny,
11. Firmą Karibu Polska – warsztaty afrykańskie dla dzieci pt. „Poznaj Afrykę”,
12. Centrum Zabawy i Edukacji „Maffelka” w Trzebini,
13. Centrum Nauki i Zabawy „Klockoland” w Krakowie - warsztaty „Niezwykły Świat Wynalazków z klocków LEGO”,
14. Centrum Usług Szkoleniowych BHP Sznajdrowicz z Luszowic – warsztaty „Mały ratownik”,
15. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie:
• warsztaty „Świat Kolorów”,
• wystawa: „Wokół koła”,
16. Szkołą Podstawową nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie – współpraca z Panią Katarzyną Jastrzębską i Panią Marią Puchała,
17. Kopalnią Węgla Kamiennego Janina w Libiążu,
18. Bankiem „Skok Stefczyka” w Chrzanowie,
19. Teatrem „Skrzat” – przedstawienia: „Asia w krainie baśni”, „Kopalniane legendy”, „Przygoda Okruszka”, „Dokąd poszło zdrowie”, „Wizyta Mikołaja”, „O prosiaczku brudasku”,
20. „Foto Kowalski” – usługi fotograficzne,
21. Parkiem Edukacji Globalnej „Wioski Świata” w Krakowie,
22. „Ranczem Artemida” w Nowej Górze,
23. Teatrem „Iluzji” z Krakowa,
24. Panią Martą Artymiak – warsztaty: „Podróż za jeden uśmiech - Afryka”, „Podróż za jeden uśmiech - Indie”, „Podróż za jeden uśmiech – Japonia”, „Podróż za jeden uśmiech - Francja”,
25. Państwem Danutą i Marianem Gałuszkiem „Rękodzieło Ludowe” – warsztaty z siana,
26. II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K Baczyńskiego w Chrzanowie,
27. Współpraca z pielęgniarkami – Panią Agatą Stachańczyk i Panią Ewą Habryką,
28. Panem Leszkiem Goławskim – poznanie zawodu górnika,
29. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
EFEKTY:
• integrowanie dzieci ze społecznością lokalną,
• dbanie o rozwój kultury fizycznej oraz znaczenie sportu w codziennym życiu,
• stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych,
• poznanie instytucji, szkół na terenie miasta, powiatu i województwa,
• promocja przedszkola w środowisku lokalnym,

4. PEŁNIENIE DODATKOWYCH FUNKCJI ZWIĄZANYCH Z PRACĄ PRZEDSZKOLA
W okresie stażu wykonywałam powierzone mi dodatkowe czynności:
• opieka nad księgą Absolwentów Przedszkola,
• opieka nad działem galerii „Zdjęcia z przedszkola” na stronie internetowej przedszkola,
• byłam członkiem zespołów ds. ewaluacji dotyczących:
- w roku szkolnym 2015/2016 nt. „Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola”,
- w roku szkolnym 2016/2017 nt. „Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej”,
- roku szkolnym 2017/2018 nt. „Organizacja i efekty edukacji matematycznej”,

§7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W dobie komputeryzacji i Internetu prawie niemożliwym staje się praca bez korzystania z tych technologii. Komputer jest jednym z moich podstawowych narzędzi pracy wykorzystuję o do:
• przygotowania dokumentacji przedszkolnej,
• przygotowania materiałów do pracy z wychowankami (wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki, ilustracje),
• opracowywanie i przygotowywanie scenariuszy i konspektów, ogłoszeń, informacji,
• poszukiwanie dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki,
• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświęcone awansowi). Poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie przez internet,
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż, rad ekspertów odpowiadających na pytania użytkowników portali,
• przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego w internetowym serwisie „Publikacje edukacyjne”. Interesującymi materiałami znalezionymi w internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Posiadam własne konto e – mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencje z nauczycielami z innych przedszkoli. Na swój e – mail otrzymuje informacje na temat szkoleń.
W swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystuję tablicę interaktywną. Podczas przygotowywania zajęć z wykorzystaniem w/w tablicy posługuję się programami insgraf, Zrób to sam, LerningApss. Z kolei podczas przygotowywania zdjęć do umieszczania ich na stronie internetowej przedszkola korzystam z programu graficznego: PhotoScape, Photoscop. Oprócz komputera i internetu w trakcie swoje stażu często korzystałam z aparatu fotograficzne z funkcją kamery, którego wykorzystywałam do dokumentowania zajęć, wyjść w ciekawe miejsca czy codziennych zabaw dzieci. Ponadto wykorzystywałam go do przygotowania filmików, które użyłam w trakcie uroczystego pożegnania moich przedszkolaków odchodzących z przedszkola.
EFEKTY:
Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwia mi moja pracę, wzbogaca warsztat pracy, pogłębia moje zainteresowania związane ze światem techniki, pomaga mi zainteresować nim dzieci. Ponadto pozwala na promowanie przedszkola w szerszym środowisku.

§7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświat, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. AKTUALIZACJA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, DYDAKTYKI
Różne formy doskonalenia zawodowego opisałam powyżej w §7 ust. 2 pkt. 1 (w podpunkcie 3). Konsekwentnie i systematycznie starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności celem, których będzie wydajna i efektywna praca na rzecz dzieci i placówki.
Znajomość emocjonalnych i społecznych uwarunkowań małego dziecka jest niezbędna w codziennej pracy w przedszkolu. Aby poszerzyć własne wiadomości na ten temat i poznać nowe metody pracy z dziećmi sięgnęłam do literatury:
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
• Fox J. „Odkryj silne strony twojego dziecka”,
• Karakowska – Struczyk, Hajnicz W., „Obserwacja w poznaniu dziecka”
• Kopik A, Zatorska M., „Każde dziecko jest zdolne”,
• Kranowitz C.S., „Nie zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie”,
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli i doradców metodycznych w internecie na taki stronach jak: www.bliżejprzedszkola.pl, www.szkolnictwo.pl, www.men.gov.pl, www.wychowaniewprzedszkolu.pl, www.kuratorium.krakow.pl. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Problemy opiekuńczo - wychowawcze”, „Pedagogika społeczna”, „Psychologia w szkole”, gdzie wyszukiwałam wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach, z których mogłam czerpać inspiracje do własnych pomysłów. Pogłębienie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków. Zastawanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
EFEKTY:
• czytanie na bieżąco fachowej literatury,
• udział w szkoleniach i kursach, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają lepiej planować swoją pracę,
• dzięki studiowaniu literatury metodycznej pogłębiałam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną,
• zapoznanie się z literaturą fachową wzbogaciło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych,
2. UMIEJĘTNE STOSOWANIE WIEDZY DO ROZWIAZYWANIA BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW
W codziennej pracy stawałam często przed problemami przy rozwiązaniu, których niezbędna okazywała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Pojawiające się problemy wychowawcze omawiałam indywidualnie lub z całą grupą. Stosowałam poznane podczas szkoleń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagały mi w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacji. Podczas rozwiązywania zaistniałych problemów w grupie wykorzystywałam literaturę dziecięcą i bajki terapeutyczne. Rozmawiałam z przedszkolakami na temat wyrażania i nazywania uczuć, przyjaznej komunikacji, szanowania uczuć innych i tolerancji. Uważam, że w dzisiejszych placówkach edukacyjnych musi znaleźć miejsce nie tylko na myśli, ale i na emocje.
W rozwiązywaniu problemów wychowawczych mogłam liczyć na opiekuna stażu, psychologa, Panią Dyrektor i grono pedagogiczne. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami przedszkolaków i podejmowaliśmy wspólne działania dotyczące dzieci sprawiających trudności.
W czasie stażu dbałam o umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. W pracy często wykorzystywałam wiedzę wyniesiona z szeregu szkoleń i kursów (opisanych w §7 ust. 2 pkt. 1 w podpunkcie 3), urozmaicając zajęcia metodami aktywizującymi, grami dydaktycznymi czy praca w grupach. Metody te rozwijały w dzieciach kompetencje komunikacyjne, współdziałanie w zespole, umiejętności kreatywności. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał, możliwości i zainteresowania. Na zajęciach indywidualizowałam pracę przedszkolaków. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby jak i zainteresowania dzieci zdolnych jak i tych słabszych potrzebujących troski i zrozumienia.

3. POZNANIE SYTUACJI RODZINNEJ WYCHOWANKÓW
W sferze wychowawczej bardzo istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie podległej mu grupy dzieci. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżyły mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępach w rozwoju stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Obserwowałam swoich wychowanków w czasie swobodnej zabawy, zajęć dydaktycznych, na spacerach czy wycieczkach. Wspólnie spędzony czas pozwolił mi poznać ich potrzeby i możliwości. W poznaniu środowiska moich podopiecznych pomogły mi rozmowy z samymi dziećmi, współpraca i stały kontakt z innymi nauczycielami. Zauważone przeze mnie ewentualne problemy wychowawcze, edukacyjne rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi samymi oraz rodzicami.
EFEKTY:
• nawiązanie współpracy z rodzicami,
• wzbogacanie wiedzy o dziecku,
• lepsze poznanie przedszkolaków,

§7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. ZAPOZNANIE Z PODSTAWOWYMI AKTAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY
Na bieżąco poznawałam i analizowałam akty prawne, rozporządzenia oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenia ich w formie biblioteczki multimedialnej. Podczas odbywania zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),
Znajomość prawa oświatowego wykorzystałam podczas pisania planu rozwoju zawodowego uwzględniającego specyfikę funkcjonowania placówki, codziennej pracy z dziećmi, w opracowywaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz podczas przygotowania prezentacji dorobku zawodowego.
EFEKTY:
• analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy,
• zapoznałam się z procedura awansu zawodowego,
• znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postepowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach,
• bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków,

2. ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI AKTAMI PRAWNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PRZEDSZKOLU
W dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji, zadania i zasady funkcjonowania placówki poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem, dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego i dokumentacji przedszkolnej. Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy:
• przeanalizowałam Statut Przedszkola, Regulaminy Przedszkola, Koncepcje Pracy Przedszkola, przepisy BHP, Regulamin Rady Pedagogicznej, karty zgłoszeniowe dzieci,
• brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu i wdrażaniu w/w dokumentów przedszkolnych,
EFEKTY:
• zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki,

3. ORGANIZOWANIE, WSPÓŁORGANIZOWANIE WYCIECZEK GRUPOWYCH
W swoich planach wychowawczych umieszczałam różnorodne wycieczki, zarówno te po najbliżej okolicy jak i wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Organizując i współorganizując wycieczki realizowałam zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjna dla dzieci formę zdobywania wiedzy. Były to:
• spacery wokół przedszkola oraz ulicami Chrzanowa celem obserwacji otaczającej przyrody,
• wycieczki na pobliskie skrzyżowania,
• spacery do parku,
• wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie,
• wyjście do Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie,
• wyjście do Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarskich w Chrzanowie,
• wyjście do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie,
• wyjście do Banku „Skok Stefczyka” w Chrzanowie,
W okresie stażu współorganizowałam następujące wycieczki:
• do Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,
• do Pizzeri L’Antica Stazione w Trzebini,
• do Centrum Zabaw i Edukacji „Maffelka” w Trzebini,
• do Centrum Nauki i Zabawy „Klockonald” w Krakowie,
• do Kopalni Węgla Kamiennego Janina w Libiążu,
• do Parku Globalnego „Wioski Świata” w Krakowie,
• do „Rancza Artemida” w Nowej Górze,
Dzięki udziałowi moich przedszkolaków w spacerach i wycieczkach rozwijałam w nich pasje i zainteresowania, wdrażałam do uważnego obserwowania otaczającej przyrody, dzieci poznały środowisko życia niektórych zwierząt, owadów, dotleniały także swój organizm. Zacieśniła się więź międzyosobowa nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Przedszkolaki uczestniczyły w licznych przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych. Jako widzowie mogły żywo reagować na to, co dzieje się na scenie, uczyć się kulturalnego zachowania podczas występów, przeżywać losy bohaterów, dokonywać oceny ich postępowania, odróżniać dobro od zła. Często biorąc aktywny udział w występach pokonywały nieśmiałość i uczyły się współpracy w zespole. Udział w takich przedstawieniach był dla dzieci doskonałą zabawą dostarczająca wielu przeżyć i emocji.
EFEKTY:
• zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek,
• podejmowanie działań na rzecz integracji przedszkola z lokalnym środowiskiem,
• rozwijanie u dzieci zainteresowań, pasji,
• wzbogacanie dzieci o nowe doświadczenia,
• promowanie idei integracji,

4. POSŁUGIWANIE SIĘ WE WŁASNEJ PRACY ZASADAMI PRAWA OŚWIATOWEGO
Przystępując do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli. Było mi to niezbędne w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania dorobku zawodowego i przygotowania się do rozmowy z komisja przeprowadzającą postepowanie egzaminacyjne. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola umożliwił mi prawidłowe organizowanie imprez, wycieczek i konkursów odbywających się na terenie naszej placówki.

PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacanie, unowocześnianie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować warsztat pracy i dokumentować prowadzone przeze siebie działania. Analizuje i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuje je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska społecznego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy kwalifikacyjne szkolenia, warsztaty, konferencje, e –konferencje podnosząc własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuje przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszego przedszkola. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu przedszkola.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowywania uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Wszystko, czego się nauczyłam przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę do mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca jest dla mnie wyzwaniem i realizacją marzeń.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilku letnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zawsze starłam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone mi zadania.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiega końca i jeszcze wiele razy przyjdzie mi się uczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Rola nauczyciela pracującego w przedszkolu wymaga nie tylko wiedzy z zakresu meto i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.

Chrzanów, 1 czerwiec 2018 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.