X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37607
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
ŁUKASZA JAKUBEK

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego
w okresie stażu trwającego
od 1.09.2015 do 31.05.2018
§ 7ust 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
ZADANIA ORAZ FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI
UZYSKANE EFEKTY
(Tabela)

1. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.

Na początku września 2015 roku przygotowywałem wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu. We wrześniu 2015r. powstał kontrakt,
który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Poznałem procedury awansu zawodowego i przygotowałem plan rozwoju zawodowego. Na początku roku szkolnego 2015/16 zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli). Zgodnie z przepisami we wrześniu 2015r. przygotowałem wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

3. Rozbudowa oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu uczestniczyłem w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych takich jak Rada Pedagogiczna czy Zespół ds. Rekreacji i Sportu, gdzie dokonywaliśmy analizy sytuacji organizacyjno- metodycznej dotyczącej wychowania fizycznego w SP Gowidlino a następnie opracowywałem wnioski w celu ulepszenia organizacji pracy na lekcjach wychowania fizycznego oraz funkcjonowania sportu szkolnego. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane
pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałem, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałem swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy na lekcji. Wnioski uwzględniałem przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłem się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałem zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
Były to lekcje w drugim i trzecim etapie edukacji, czyli klasy IV - VII
oraz gimnazjum, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne. Szczególną uwagę zwracałem na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami
oraz indywidualizacja procesu nauczania w uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałem także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłem udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałem nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy. Dokonując autorefleksji, brałem pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek.
Po dokonaniu autorefleksji doszedłem do następujących wniosków:
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z dziećmi,
• potrafię współpracować z dziećmi,
• powinienem stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.

W celu podniesienia jakości pracy brałem udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, tj.:
• Obsługa tablicy interaktywnej;
• Jak pomóc dziecku krzywdzonemu?;
• Ochrona danych osobowych;
• Pierwsza pomoc przedmedyczna;
• Kompetencje metodyczne nauczyciela, czyli jak być interesującym w swoim przekazie i mobilizować uczniów do wyniku;
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle najnowszych przepisów.

Uczestniczyłem w kursach i warsztatach szkoleniowych:
• Instruktor sportu w tenisie;
• Instruktor sportu w piłce siatkowej;
• Instruktor sportu w narciarstwie zjazdowym;
• Professional tennis registry;
• Nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej;
• Konferencja informacyjna: Nowa podstawa programowa. Wychowanie fizyczne.

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie te szkolenia dały
mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się
na rynku. Uczestnicząc w kursach miałem możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałem w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

4. Publikowanie własnych prac.
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe scenariusze udostępniłem dyrektorowi, opiekunowi stażu a także innym nauczycielom oraz opublikowałem na stronie http://www.publikacje.edux.pl.

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę
tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałem wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałem szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.

Publikowanie materiałów dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami i związana z tym satysfakcja.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco prowadziłem dzienniki lekcyjny oraz dziennik Uczniowskiego Klubu Sportowego. Gromadziłem materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Pracowałem w Zespole ds. Rekreacji i Sportu, gdzie na bieżąco analizowałem zapisy w dokumentach szkolnych oraz brałem czynny udział w ich nowelizacji.

Pogłębiłem wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć UKS, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza
jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało
mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§ 7ust 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY

1. Poszerzenie oferty szkoły z uwzględnieniem potrzeb uczniów.

Uroczystości, imprezy szkolne, UKS.

Podczas wszelkich uroczystości szkolnych razem z moim opiekunem stażu przygotowywaliśmy salę gimnastyczną poprzez ustawianie krzeseł, ławek, materacy, podestów czy mównicy oraz sprzętu nagłaśniającego. Opracowywaliśmy i prowadziliśmy Dzień Dziecka i Sportu, Turnieje Tenisa Stołowego a także Gminne Zawody w Unihokeja czy Piłki Siatkowej. Na owych zawodach pełniłem rolę gospodarza oraz sędziego.
Dla uczniów klas gimnazjalnych prowadziłem Uczniowski Klub Sportowy. Głównym założeniem i celem zajęć było podniesienie poziomu umiejętności techniczno - taktycznych z piłki nożnej.
Na zajęciach starałem się jak najlepiej przygotować chłopców do zbliżających się imprez sportowych związanych z piłką nożną tz.
6 Piłkarskich na Orliku czy Gminnych Zawodów w Piłkę Nożną Halową.

Zorganizowałem następujące zawody sportowe:
• Gminne Zawody w Unihokeja Dziewcząt i Chłopców Szkoły Podstawowej;
• Gminne Zawody w Unihokeja Dziewcząt i Chłopców Gimnazjum;
• Gminne Zawody Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców;
• Współorganizator Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Piłki Siatkowej Dziewcząt;

Przygotowałem uczniów do następujących zawodów sportowych:
• Gminne Zawody w Unihokeja Chłopców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;
• Gminne Zawody Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców;
• Gminne Zawody "6 Piłkarskich na Orliku" Chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjum;
• Powiatowe Zawody "6 Piłkarskich na Orliku" Chłopców Gimnazjum;
• Powiatowe Zawody w Unihokeju Chłopców Szkoły Podstawowej;
• Igrzyska Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży w Gminie Sierakowice.

W czasie stażu byłem organizatorem i opiekunem wycieczek do:
• Gdańska, na mecz piłki nożnej Lechia Gdańsk vs. Legia Warszawa;
• Sopotu, na mecz piłki koszykowej Trefl Sopot vs. Aseco Gdynia

Karta rowerowa.

Każdego roku w maju razem z opiekunem stażu przygotowywaliśmy uczniów do praktycznego egzaminu na kartę rowerową, którą przeprowadzali policjanci z Komisariatu Policji w Sierakowicach.

2. Promocja aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia.

Współpraca z Klubem Sportowym "BAT Sierakowice".

Systematycznie uczęszczałem i pomagałem mojemu opiekunowi stażu w prowadzeniu jego siatkarskiego klubu sportowego seniorek KS Bat Sierakowice jako drugi trener.

Wdrożenie programu zajęć SKS.

Od stycznia roku 2018 z mojej inicjatywy w SP Gowidlino ruszył projekt SKS. Jest to oferta dla młodych zawodników, zawodniczek, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe. W Gowidlinie prężnie działa klub sportowy WKS Gowidlino, z którym współpracuje zajmujący się szkoleniem piłki nożnej chłopców szkoły podstawowej, dlatego program SKS skierowałem ku najmłodszym dziewczynom z klas IV i V.

Prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych.

Co roku, w ferie zimowe organizowałem dla chętnych uczniów zabawy ruchowe oraz zajęcia sportowe z zespołowych gier sportowych. Celem zajęć było: zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, w sposób ciekawy i atrakcyjny; nabywanie umiejętności interpersonalnych i zgodnego przebywania w grupie; wyrabianie nawyku czynnego wypoczynku. Na prośbę sołtysowej Gowidlina organizowałem również turnieje tenisa stołowego dla wszystkich kategorii wiekowych chłopców, dziewcząt a także osób dorosłych.

Imprezy szkolne organizowane dla uczniów i osób z zewnątrz zachęciły
do współpracy z naszą placówką, promowały pozytywne działania szkoły i gminy, uwrażliwiały nie tylko młodych ludzi, ale i dorosłych na sprawy związane z patriotyzmem oraz sportem i sztuką. Poprzez udział w uroczystościach uczniowie rozwinęli poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej. Wiedzą, jak zachowywać się podczas występów, doskonalili umiejętność prezentowania się przed szerszą publicznością. Podejmowane działania wpłynęły na ich samodzielność, aktywność. Młodzież i dzieci w trakcie zawodów sportowych uczą się rywalizacji, zasady "fair play". Kształtuje to ich charakter, podejmowania decyzji i poczucia odpowiedzialności.
Panująca atmosfera sportowej rywalizacji sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość i wiarę we własne zdolności motoryczne, percepcję wzrokowo - ruchowe. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności fizycznej uczniów, rozbudzały ich pasję, pozwoliły dzieciom uwierzyć we własne umiejętności jak również wyrabiały poczucie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
Udział w zawodach sportowych pozwolił młodym sportowcom zdobyć nowe doświadczenia, rozwinąć poczucie własnej wartości, nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką, pokazał im ich mocne i słabe strony. Uczniowie mobilizowali się do większej pracy i systematycznie podnosili poziom swojej sprawności fizycznej. Mieli okazję porównać swoje możliwości wysiłkowe z kolegami i koleżankami z innych szkół, a co najważniejsze godnie reprezentować szkołę w środowisku lokalnym.
Z kolei ja nabyłem umiejętności związane z organizacją zawodów sportowych, sędziowaniem. Nawiązywałem również współpracę z innymi nauczycielami i koordynatorem do spraw sportu w gminie Sierakowice. Mieliśmy wiele okazji do wymiany doświadczeń i dzielenia się naszymi umiejętnościami, materiałami i wiedzą.
Do największych osiągnięć sportowych w trakcie mojego stażu mogę zaliczyć zdobycie w :
1. 2016 - I miejsce w Gminnych zawodach "6 piłkarskich na orliku" chłopców gimnazjum;
2. 2016 - II miejsce w Powiatowych zawodach "6 piłkarskich na orliku" chłopców gimnazjum;
3. 2016 - I miejsce w Turnieju halowej piłki nożnej szkół wiejskich chłopców gimnazjum;
4. 2016 - II miejsce w Gminnych sztafetowych biegach przełajowych chłopców szkoły podstawowej;
5. 2016 oraz 2017 - I miejsce w Gminnych zawodach w unihokeju chłopców szkoły podstawowej;
6. 2016 oraz 2017 - III miejsce w Powiatowych zawodach w unihokeju chłopców szkoły podstawowej;
7. 2017 - II miejsce w Turnieju halowej piłki nożnej szkół wiejskich chłopców gimnazjum;
8. 2017 - II miejsce w Gminnych zawodach w unihokeju chłopców gimnazjum;
9. 2017 - II miejsce w Gminnych igrzyskach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej;
10. 2017 - III miejsce w Gminnych igrzyskach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców gimnazjum;
11. 2018 - II miejsce w Gminnych zawodach "6 piłkarskich na orliku" chłopców gimnazjum.

Na meczach uczniowie mogli na żywo zobaczyć, w jaki sposób i na jakim poziomie sprawności fizycznej rywalizują zawodowe drużyny. Był to pokaz wyczynowych umiejętności sportowych oraz walki o bramki czy punkty do ostatniego gwizdka sędziego. Ponadto mogli dopingować swoich sportowych idoli. Wspólne wyjazdy przyczyniły się do integracji zespołu klasowego oraz nawiązania przyjaźni międzyklasowych oraz radzenia sobie z bieżącymi problemami pojawiającymi się w czasie wyjazdu.

Podczas szkolenia na kartę rowerową nasi najmłodsi podopieczni uzmysłowili sobie jak ważna jest umiejętność opanowania jazdy na rowerze pod względem technicznym oraz znajomość przepisów ruchu drogowego, dzięki którym mogą zmniejszyć ryzyko kolizji drogowej i tym samym utraty uszczerbku na zdrowiu.

Na zajęciach często pomagałem w prowadzeniu treningu sportowego
oraz aktywnie uczestniczyłem w pokazach i objaśnieniach elementów techniczno-taktycznych. Na wyjazdach meczowych pomagałem mojemu opiekunowi stażu w opracowaniu jak najlepszej taktyki meczowej, poszukiwaniu niuansów w trakcie spotkań w celu zdobywania
jak największej ilości punktów.

W programie zamieściłem szkolenie z piłki siatkowej na poziomie zawodniczym, dzięki którym reprezentantki szkoły z Gowidlina
im. Jana Pawła II będą mogły w kolejnych latach rywalizować z innymi drużynami powiatu kartuskiego. Obecnie młode siatkarki bardzo szybko opanowują materiał szkoleniowy na ich poziomie wiekowym i już niedługo wystąpią w pierwszych zawodach minisiatkówki.

Dzięki zajęciom uczniowie mogli miło spędzić ferie zimowe. Poznali nowe gry, zabawy. Rozwinęli umiejętność zgodnego współpracowania w grupie, docenili wartość koleżeństwa i przyjaźni. Spostrzegli szkołę jako miejsce
nie tylko nauki, ale też jako miejsce wesołej zabawy. Zajęcia kształciły sprawność fizyczną i umysłową oraz promowały aktywne i bezpieczne spędzenie czasu wolnego. Turnieje tenisowe były ciekawą alternatywą spędzenia wolnego czasu dla rodzin w chłodne, zimowe dni.

§ 7ust 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY

1. Rozwijanie umiejętności obsługi komputera.

Opracowanie materiałów dydaktycznych, dokumentacji.
Korzystałem z komputera podczas:
• przygotowywania scenariuszów na zajęcia lekcyjne;
• listy uczestników biorących udział w zawodach szkolnych, wyjazdów na wycieczki szkolne (mecze polskiej ekstraklasy piłki nożnej lub piłki koszykowej energa basket ligi);
• opracowywania sprawozdań; protokołów;
• pisania dokumentacji awansowej;
• opracowywania przedmiotowego systemu oceniania, wzorów dyplomów, zaproszeń, podziękowań i wyróżnień za udział w rozgrywkach zawodach i turniejach sportowych przygotowaniu prezentacji multimedialnej;
• korzystania z dziennika elektronicznego synergia.librus.pl.

Uczestniczyłem w warsztatach szkoleniowych pt.:
• Nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej;
• Synergia librus

Dzięki opracowanym materiałom dydaktycznym urozmaicałem i uatrakcyjniałem zajęcia. Podejmowane przeze mnie działania wpłynęły również na to, że posiadam pełną i uporządkowaną dokumentację swojej pracy. Mój warsztat pracy znacznie się rozwinął, a wszystkie prowadzone w tym zakresie czynności niewątpliwie wpłynęły na uzyskiwanie wyższych wyników w nauce przez uczniów i przyczyniły się do polepszenia jakości pracy szkoły.

Udział w warsztatach szkoleniowych dał nową wiedzę z zakresu obsługi komputera a także szybkie i łatwe prowadzenie dziennika elektronicznego jakim jest strona internetowa synergia.librus.pl.

§ 7ust 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów.

Kontakty z pedagogiem i psychologiem dotyczyły przede wszystkim sposobów rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, zapobiegania przejawom niewłaściwego zachowania wśród uczniów. Podczas spotkań z pedagogiem i psychologiem uczniowie uczyli się, jak właściwie reagować
na cudze potrzeby, jak radzić sobie z emocjami, co robić,
by być bezpiecznym w szkole i domu.
Zajęcia z wychowania fizycznego starałem się prowadzić
na odpowiednim poziomie metodycznym, zwracając szczególną uwagę na uczniów, którzy mają słabszą od innych koordynację ruchową w celu pomocy (również w zakresie podniesienia własnej samooceny i wiary we własne możliwości) takim osobom.

Szybka reakcja ze strony wychowawcy, pedagoga i psychologa pozwoliła uniknąć większych problemów z dyscypliną, a uczniowie mieli poczucie bezpieczeństwa wiedząc, że w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc.
Mam dobry kontakt z uczniami, będąc jednocześnie w stosunku
do nich wymagającym i sprawiedliwym nauczycielem. Również na bieżąco uzupełniam wiedzę i aktualizuje ją poprzez studiowanie prasy oraz lektur z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

2. Poznawanie sytuacji rodzinnej ucznia.

W ciągu stażu starałem się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie obserwowałem moich podopiecznych na lekcjach, przerwach , a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałem sytuację dzieci uczęszczających do naszej szkoły a także poznałem problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie kłopoty wśród moich podopiecznych rozwiązywałem poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałem się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałem pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Zwracałem uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera poprzez wspólne rozmowy.

Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałem ich problemy, co starałem się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczej.
Nawiązałem dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałem informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłem szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję,a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.

§ 7ust 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA ORAZ
FORMY I SPOSOBY ICH REALIZACJI UZYSKANE EFEKTY

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Dokonałem analizy przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego, tj.:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późn. zm.

Badanie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego umożliwiło mi zrozumienie, na jakim etapie kariery zawodowej obecnie się znajduję oraz to , jakie kroki podejmę w dalszym procesie rozwoju.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Przeanalizowałem dokumenty szkolne:
• Statut i Regulaminy obowiązujące w SP w Gowidlinie;
• Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny w SP w Gowidlinie;

Brałem aktywny udział w opracowaniu i modyfikowaniu potrzebnych dokumentów tj. WSO, a także półrocznych sprawozdań z realizacji zadań i uzyskanych efektów w okresie stażu. Podsumowało to moją dotychczasową pracę oraz pomogło w przygotowaniu się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeanalizowaniu dokumentów obowiązujących w szkole przypomniałem sobie zasady regulujące jej funkcjonowanie i organizację. Zapoznanie uczniów z przedmiotowym systemem oceniania pozwoliło uzmysłowić moim podopiecznym,
czego będę wymagać od nich na lekcjach wychowania fizycznego. Działania związane z uświadamianiem uczniów o przestrzeganiu norm i zachowań regulujących współżycie w grupie, oferowanie pomocy słabszym podczas zabaw, zespołowych gier sportowych, uczyły dochodzenia do kompromisu podczas wykonywania zadań i przestrzegania zasad "fair play" a także kulturalnego kibicowania podczas zawodów sportowych.

PODPIS NAUCZYCIELA ........................................

Gowidlino, 01.06.2018r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.