X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37599
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Marta Turska – Grochocka

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie

Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnej

Czas trwania stażu: 1 września 2015 – 31 maja 2018

Posiadane kwalifikacje:

1. Studia magisterskie: Pedagogika ogólna o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (UKW Bydgoszcz)
2. Kurs kwalifikacyjny pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika (16 czerwca 2014)
3. stopień nauczyciela mianowanego (25.07.2014)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 i zawartymi tam wymaganiami zrealizowałam przedstawione w planie zadania. Poniżej przedstawiam sposób realizacji założonych przeze mnie działań.

§ 8. Ust.2. pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania:

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Udokumentowanie realizacji planu.
5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki i inne.
7. Aktywny udział w opracowywaniu dokumentów szkolnych
8. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Wykorzystanie literatury pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej oraz literatury metodycznej.
10. Samodzielne studiowanie literatury fachowej
11. Obserwacja i uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli
12. Ewaluacja własnego warsztatu pracy i doskonalenie go.
13. Opracowanie i wdrożenie serii zajęć artystycznych, rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.
14. Współpraca z wychowawcami klas 0-6 w celu poznania potrzeb edukacyjnych i opiekuńczych uczniów
15. Współpraca z Radą Pedagogiczną: posiedzenia RP, szkolenia, współpraca z Radą Rodziców w zakresie organizacji imprez szkolnych
16. Organizacja i przeprowadzanie konkursów w świetlicy szkolnej
17. Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci
18. Promowanie zdrowego trybu życia – przygotowywanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia
19. Gromadzenie pomocy dydaktycznych
20. Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna i jadalnia (wzbogacanie ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i ogólny wystrój, wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem w świetlicy szkolnej, wykonanie gazetek i dekoracji w świetlicy i jadalni zgodnie z porą roku i świętami okolicznościowymi, prezentacja prac uczniów.
21. Gromadzenie literatury tematycznej (zbieranie poradników dotyczących pracy w świetlicy szkolnej, pomocy i książek do wykonywania prac plastycznych i technicznych, pomoce dydaktyczne, książki do przekazania uczniom ogólnej wiedzy w zależności od omawianego bloku tematycznego.
22. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej, wywiady i reportaże.
23. Pomoc w organizacji imprez szkolnych z udziałem rodziców.

Ad.1

Od początku pracy starałam się być na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi prawa oświatowego. Wyszukiwałam nowe rozporządzenia, analizowałam przepisy. Na początku stażu szczególnie zajęłam się analizą przepisów dotyczących awansu zawodowego, dzięki czemu prawidłowo sformułowałam wniosek i opracowałam plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Ad. 2, 3, 4, 5

Od początku stażu skrupulatnie zajmowałam się sporządzaniem dokumentacji stażu, przygotowaniem planu, złożeniem wniosku, zaś na koniec stażu moim priorytetem stało się przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W trakcie stażu dokumentowałam poszczególne działania przybliżające mnie do zrealizowania założeń zawartych w moim planie.

Ad. 6

Analizowałam dokumenty szkoły, dzięki temu mogłam na bieżąco reagować na sytuacje, rozwiązywać sytuacje wychowawcze, szukać rozwiązań, pomagać rodzicom i dzieciom w zgodzie z rozwiązaniami przyjętymi w szkolnych dokumentach.

Ad. 7

Od początku pracy w świetlicy starałam się modyfikować regulamin pracy świetlicy oraz kartę przyjęć do świetlicy, które są ważnymi dokumentami szkolnymi. Okazało się konieczne ujęcie w karcie zapisu ucznia do świetlicy określenie orientacyjnych godzin pobytu dziecka pod opieką świetlicy, co pozwoliło w lepszy sposób organizować pracę opiekuńczo-wychowawczą, spotkania z osobami z zewnątrz, warsztaty itp.

Ad. 8

Brałam udział w wielu formach doskonalenia zawodowego, które odbywały się w mojej szkole i poza nią.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli:

• szkolenie Rady Pedagogicznej na temat oceniania kształtującego. Dowiedziałam się, że nauczanie kształtujące to formułowanie celów w języku nauczyciela i języku ucznia, podejście do efektów, które buduje odpowiednią atmosferę i komunikację;
• szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Podniosłam kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dowiedziałam się, jak udzielać pierwszej pomocy i jak dbać o bezpieczeństwo swoje i wychowanków podczas zajęć;
• szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące zapoznania z procedurami wtargnięcia napastnika do szkoły. Dowiedziałam się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej wtargnięcia uzbrojonego napastnika do szkoły, jak reagować i jak przygotować wychowanków;
• szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych. Dowiedziałam się, jak pracować zgodnie z ustawą o danych osobowych, aby bezpiecznie przechowywać i korzystać z danych osobowych w szkole;
• szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Dowiedziałam się, jak pracować z coraz liczniejszą grupą dzieci z deficytami, z zespołem Aspergera, z autyzmem, a także z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze;
• szkolenie Rady Pedagogicznej i pracowników administracji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO). Dowiedziałam się, w jaki sposób przetwarzać i chronić dane osobowe w świetle nowych przepisów.
• szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące pracy metodą projektu. Usystematyzowałam wiedzę dotyczącą metody projektu, która jest obecna w podstawie programowej szkoły podstawowej. Dowiedziałam się, ile daje nauczanie przez doświadczanie, jak można prowadzić dzieci przez tę metodę i jak organizować pracę grupy tak, by aktywizować wychowanków bez nadmiernej ingerencji w ich pracę.

Konferencje

• V konferencja Profilaktyczna „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (3 godziny dydaktyczne) - zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipnie. Dowiedziałam się wiele nowych rzeczy o samookaleczeniu, uzależnieniu młodzieży od telefonów i komputerów, o zagrożeniach dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Usystematyzowałam też dotychczas zdobytą wiedzą i uaktualniłam wiadomości.
• Edukacja z pasją (8 godzin dydaktycznych) – zorganizowana przez Cognitus Centrum Szkoleń, ul. Dźwiękowa 16 a, 02 – 857 Warszawa.
Uczestniczyłam w konferencji oraz odbyłam trzy szkolenia, wzbogaciłam się również o literaturę fachową i pomoce do pracy
z dziećmi – Lodołamacze (karty pracy);

Szkolenia

• Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne w integracji sensorycznej (w wymiarze 2 godzin dydaktycznych). Dowiedziałam się, jak można wykorzystać ogólnodostępne przedmioty i substancje w rozwijaniu i wzmacnianiu integracji sensorycznej u dzieci i jak wzbogacić zajęcia plastyczne w pracy z grupą świetlicową;
• Sztuczki ze sztuką (w wymiarze 2 godzin dydaktycznych).
Dowiedziałam się, jak wykonywać szybkie i łatwe prace plastyczne, które zainteresują dzieci i dzięki którym można wzbogacić ofertę świetlicy i szkoły.
• Uczeń i nauczyciel w dżungli emocji (w wymiarze 2 godzin dydaktycznych).
Dowiedziałam się, jak opanowywać własne emocje i jak pracować nad wyciszaniem emocji wychowanków. Praca z człowiekiem, nawet niedużym, to praca z emocjami, warto znać techniki przydatne w okiełznaniu emocji zarówno swoich, jak i dzieci i młodzieży.

Studia podyplomowe

• Dwusemestralne studia podyplomowe, doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
(w wymiarze 260 godzin dydaktycznych).
Dzięki tym studiom zdobyłam umiejętności pracy z dzieckiem, z jego rodziną oraz poznałam elementy tuto ringu w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznałam nowe metody pracy z młodzieżą trudną oraz zdobyłam umiejętność wyboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków. Wzbogacono moją wiedzę odnośnie prewencyjnego zapobiegania kryzysom wychowawczym dzięki zajęciom prowadzonym w formie treningów i warsztatów.

Ad. 9, 10, 21

Aktywnie śledzę ofertę wydawnictw pedagogicznych oraz książek, które pojawiają się na rynku. Z racji tego, że praca opiekuńczo-wychowawcza wymaga podejścia popartego elementami psychologii, moje zainteresowania w zakresie literatury skupiły się na psychologii społecznej (np. R.Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi”). Z racji powiększającej się stale liczby dzieci z dysfunkcjami, poszerzałam także wiedzę w zakresie spektrum autyzmu (np. J. Luke „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera”).
Wzbogaciłam własną biblioteczkę w pozycje wzbogacające ofertę zajęć świetlicowych:

- K. Vopel „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży”;
- R. Portman „Gry i zabawy przeciwko agresji”;
- M. Malkiewicz „Chodźmy się bawić - 150 zabaw dla dzieci”;
- A. Erkert „Lekcje już się skończyły. Gry i zabawy dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat”;
- H. Baum „Odkrywamy na nowo zabawy z czasów naszych babć”;
- H. Davies „Najpiękniejsze zabawy sprzed lat”;
- H. Baum „Chodźcie, pobawimy się”;
- S. Meredith „Dlaczego powinniśmy chronić naszą planetę?”;
- A. Szkoda „Dlaczego my mamy oszczędzać wodę?”.

Zakupiłam książki dla wychowawców świetlicy:
- red. B. Bleja - Sosna „Świetlicowe zajęcia”;
- M. Chylińska „Jak prowadzić świetlicę szkolną”;
- B. Zięba - Kołodziej, A. Róg „Żeby świetlica nie była przechowalnią”.

Ad. 11

Uczestniczyłam w wielu zajęciach dydaktycznych oraz wychowawczych prowadzonych przez moje koleżanki i kolegów. Były to przede wszystkim zajęcia organizowane w grupie świetlicowej: plastyczne, ruchowe, integracyjne, zajęcia z chustą animacyjną, zajęcia otwarte, podczas których zapraszani byli goście z zewnątrz. Często uczestniczyłam także w zajęciach klas młodszych, dzięki którym zdobyłam wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z młodszymi dziećmi (6-10 lat).
Obserwowałam 1 wycieczkę szkolną, 1 zebranie z rodzicami i 1 uroczystość charytatywną. Obserwacja zajęć innych nauczycieli umożliwiła mi poznanie ciekawych metod pracy z dziećmi. Wnioski z obserwowanych zajęć znajdują się w załączniku.

Ad. 12

Co roku sporządzałam sprawozdania z pracy świetlicy, dzięki którym podsumowywałam podejmowane działania i odpowiednio je systematyzowałam. Mój warsztat pracy jest nieustannie doskonalony przez udział w szkoleniach, studiach, konferencjach, przez czytanie fachowej literatury i aktualnych wiadomości na portalach internetowych.
Wzbogacam własny warsztat pracy o ofertę zajęć otwartych zarówno dla dzieci jak i rodziców oraz nauczycieli, a także włączam do pracy elementy doradztwa zawodowego poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów w świetlicy (instruktor tańca, leśnik, dietetyczka, strażacy, ratownicy WOPR, weterynarz, pielęgniarka, przewodnik psa policyjnego).
Włączyłam się w wiele akcji charytatywnych (akcja rejestracji dawców szpiku dla DKMS, akcja Kup pan szczotkę – zbiórka szczoteczek dla afrykańskich dzieci oraz Opatrunek na Ratunek – akcja zbiórki opatrunków dla fundacji Redemptoris Missio, które będą wysłane do Afryki, pomoc w akcji Skarpetolandii – zbiórka skarpetek dla dzieci z oddziałów onkologicznego i wielu innych szpitala Jurasza w Bydgoszczy, pomoc w akcji WOŚP).
W świetlicy została także przeprowadzona ankieta wśród rodziców, jakich zajęć sobie życzą dla dzieci, co także pomogło dokonać odpowiedniej diagnozy oraz ewaluacji prowadzonych przeze mnie działań, zajęć, spotkań.

Ad.13

Przeprowadziłam serię zajęć artystycznych, wzbogaconych o warsztaty prowadzone przez profesjonalnych instruktorów:
- warsztaty z wykonywania bombek szklanych (11 grudnia 2015 r.);
- warsztaty z wykonywania świec żelowych (16 maja 2018 r.).
Samodzielnie przeprowadziłam:
- warsztaty z wykonywania kartek dla mamy (25 maja 2016 r.);
- warsztaty z elementami zmysłoplastyki z wykonywania masy plastycznej – lepienie bałwanków (8 grudnia 2016);
- dary jesieni – ćwiczenie motoryki małej – wykonywanie z plasteliny wybranych darów jesieni (20 października 2016 r.);
- Mikołaje z papierowych talerzyków – wykorzystanie elementów recyklingu w pracach plastycznych z dziećmi (13 grudnia 2016 r.); - praca plastyczna grupowa z wykorzystaniem elementów zmysłoplastyki – jeżyk z naszych dłoni (15 września 2017 r.);
- zajęcia z nauki techniki frotażu – jesienne liście, rozmowy o technice frotażu z przykładami (25 września 2017 r.);
- kwiaty dla mojej pani – nauka orgiami przestrzennego (12 października 2017 r.);
- stemplowanie folią bąbelkową – jesienne drzewa (18 października 2017 r.);
- stemplowanie ziemniakiem jesiennych wzorów (2 listopada 2017 r.);
- ćwiczenia w uzyskiwaniu barw pochodnych z barw podstawowych na przykładzie jesiennych liści (15 listopada 2017 r.);
- zabawy z fakturą i naturą – jesienne jeżyki wyklejane nasionami słonecznika (27 listopada 2017 r.);
- zajęcia z wykonywania dekoracyjnych papierowych pierniczków ozdobionych produktami sypkimi (11 grudnia 2017 r.);
- malowanie palcami – ćwiczenie motoryki małej – choinki malowane złotą farbą (13 grudnia 2017 r.);
- zajęcia z elementami recyklingu – świąteczni kolędnicy (rolki papierowe i skarpetki) (18 grudnia 2017 r.);
- zimowe drzewa – wyklejanie watą (11 stycznia 2018 r.);
- bałwanki z płatków kosmetycznych – praca z elementami recyklingu (18 stycznia 2018 r.);
- elementy zmysłoplastyki – malowanie palcami i gęstą farbą wiosennych liści (5 kwietnia 2018 r.).

Ad. 14

Na bieżąco współpracowałam z wychowawcami klas 0-6 (w roku szkolnym 2017/2018 klas 0-7), aby poznać potrzeby edukacyjne i opiekuńcze uczniów. Radziłam się w sytuacjach wątpliwości i szukałam pomocy, ale także często służyłam radą w sytuacjach wymagających mojej pomocy, wiedzy i doświadczenia.
Zaświadczenie wychowawców znajduje się w załączniku.

Wnioski:
- wychowawcy chętnie dzielą się spostrzeżeniami o dzieciach, ich sytuacji, uwarunkowaniach ich zachowania i funkcjonowania w szkole i poza nią;
- wychowawcy są na bieżąco w sytuacji wychowanków, spotykają się z rodzicami na zebraniach i spotkaniach indywidualnych, są w kontakcie telefonicznym z rodzicami;
- w sytuacjach wątpliwości co do oceny/przebiegu wydarzeń, wychowawcy konsultują się z rodzicami;
- rodzice są na bieżąco informowani o ocenach i kłopotach z zachowaniem dziecka;
- w dziennikach funkcjonują tabele do wpisywania uwag i punktów ujemnych lub dodatnich z zachowania, z których wychowawcy systematycznie korzystają;
- w sytuacjach wątpliwości można skonsultować się z wychowawcą klasy, wychowawcy klas także dopytują o funkcjonowanie dziecka w świetlicy szkolnej;
- wychowawcy proszą wychowawcę świetlicy o pomoc w ocenie prac konkursowych, w przeprowadzeniu wydarzeń, proszą o udokumentowanie dorobku i umieszczenie na szkolnym fanpage’u;
- wychowawca świetlicy chętnie współpracuje z wychowawcami klas, zaprasza na zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców, na spotkania ze strażą pożarną czy ratownikami WOPR;
- wychowawca świetlicy jest zapraszany do klasy w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych z chustą animacyjną (III a na zaproszenie pani Katarzyny Palczak i pani Agnieszki Sikorskiej);
- wychowawca świetlicy na bieżąco organizuje doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i wychowawców;
- wychowawca świetlicy we współpracy z wychowawcami klas czwartych pełnił rolę opiekuna na dwudniowej szkolnej wycieczce;
- w przypadku nieobecności wychowawcy, wychowawca świetlicy przejmuje rolę opiekuna podczas wyjść klasy poza teren szkoły (przedstawienie interaktywne w auli liceum, Sprzątanie świata).

Ad. 15

Przez cały okres stażu współpracowałam z Radą Pedagogiczną, uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w radach szkoleniowych.
We współpracy z Radą Rodziców zorganizowałam kiermasze na Boże Narodzenie, na których sprzedawane były ręcznie wykonane przeze mnie przedmioty. Współpracowałam także z Radą Rodziców w zakresie zbiórki pieniędzy dla Ani Ceklarz i przygotowania oraz przeprowadzenia zbiórki publicznej dla Ani.
We współpracy z Przewodniczącą Rady Rodziców przeprowadzona została w szkole zbiórka skarpetek – Skarpetolandia – dla dzieci z oddziałów szpitalnych Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy. We współpracy z Przewodniczącą Rady Rodziców przeprowadzono także rejestrację potencjalnych dawców szpiku w naszej szkole – akcje te były organizowane przez panią Agnieszkę Sikorską z moją pomocą.
W czerwcu 2018 r. odbędzie się festyn rodzinny we współpracy z Radą Rodziców, w którym wezmę udział na stanowisku malowania buź.

Ad. 16
W świetlicy na bieżąco były organizowane konkursy głośnego czytania, konkursy talentów połączone z prezentacją umiejętności wychowanków, konkursy plastyczne w ramach zajęć artystycznych, konkursy odbywające się w ramach pogadanek z dziećmi (np. dzieci miały za zadanie dowiedzieć się, co to jest jenot lub dowiedzieć się, z jakiego powodu drzewa zmieniają kolor jesienią lub dlaczego tracą liście). Przygotowałam dla dzieci dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

Ad. 17

W świetlicy na bieżąco są organizowane zajęcia ruchowe dla dzieci, jeśli warunki na to pozwalają, to zajęcia odbywają się codziennie. Są to zarówno zabawy na świeżym powietrzu (zabawy bieżne, grupowe, korzystanie z siłowni zewnętrznej, gra w gumę, piłkę, zabawa w chowanego, zabawa na placu zabaw), jak i w sali (zabawy animacyjne z chustą, zabawy integrujące grupę, zabawy z krążkami piankowymi i z elementami z pianki, zbijak, zabawy w naśladowanie kierowane przez wychowawcę). Dzieci uwielbiają zabawy ruchowe i chętnie z nich korzystają.

Ad. 18

W czasie trwania stażu często brałam udział w promowaniu zdrowego stylu życia poprzez wykonywanie gazetek np. z zawartością cukru w poszczególnych napojach czy też z wiadomościami dotyczącymi żywienia dziecka w wieku szkolnym. Informacje pozyskiwałam od pani dietetyk, Magdaleny Tyczkowskiej, z którą nawiązałam współpracę i przeprowadziłyśmy wspólnie zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci dotyczące zdrowych przekąsek i piramidy żywienia.
Sporządziłam także wystawę z plakatów, które otrzymałam w związku z przeprowadzonym przeze mnie Dniem Bezpiecznego Internetu. Plakaty te poruszają problem bezpieczeństwa w sieci, prześladowań w Internecie, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uważam, że plakaty te wspierają dzieci w utrzymaniu równowagi i zdrowia psychicznego, co także jest istotnym problemem w dzisiejszych czasach.

Ad. 19

Każdego roku we wrześniu przeprowadzałam wśród rodziców zbiórkę pomocy dydaktycznych i materiałów dla świetlicy. Rodzice mogli przynosić kredki, farby, materiały plastyczne, ale także gry, zabawki, klocki, z których dzieci „wyrosły”. Zgromadziłam także dość pokaźną biblioteczkę książek dla dzieci.

Ad. 20

W świetlicy na bieżąco prezentujemy prace dzieci na wystawach przed świetlicą i wewnątrz, są to wystawy tematyczne, związane ze świętami, porami roku, dzieci mogą także prezentować dowolne prace, które wykonały samodzielnie. We współpracy z rodzicami zakupiono wykładzinę do pomieszczenia świetlicy. Grupa hodowała też patyczaki, które dzieci wzięły na wakacje.

Ad. 21

Opis i efekty w punkcie dotyczącym punktu 9 i 10.

Ad. 22

W czasie trwania mojego stażu bardzo dbałam o promocję szkoły w środowisku. Na bieżąco przygotowuję informacje, które publikuję na szkolnej stronie oraz na szkolnym fanpage’u na Facebooku, przekazuję także informacje do publikacji Sekretarz Miasta, pani Renacie Gołębiewskiej. Posiadam wycinki z gazet. Uważam, że należy położyć nacisk na promocję szkoły na Facebooku i na stronie Urzędu Miasta, gdyż jest to na bieżąco aktualizowany portal, docierający do wielkiej liczby osób.

Ad. 23

W świetlicy organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców, przy czym z zajęć mogli skorzystać wszyscy rodzice, nie tylko rodzice dzieci z grupy świetlicowej. Rodzice brali udział w spotkaniach z dietetyczką panią Magdaleną Tyczkowską, w spotkaniu ze strażakami, w spotkaniu z ratownikami WOPR. We współpracy w rodzicami organizowałam warsztaty rękodzielnicze, na które rodzice mogli wejść i pomóc dzieciom w pracy.
We współpracy z Radą Rodziców zorganizowałam kilka kiermaszów na Boże Narodzenie, w porozumieniu z rodzicami wybierałam przedmioty, które miały być przeznaczone na sprzedaż, po czym wraz z panią Jolantą Grochocką samodzielnie ozdabiałyśmy przedmioty.
Wraz z rodzicami brałam udział w akcji rejestracji dawców DKMS.
Rodzice wykazali się wielką empatią biorąc udział w organizowanych przeze mnie akcjach szkolnych „Kup pan szczotkę”, „Opatrunek na ratunek” dla fundacji Redemptoris Missio, w zbiórce żywości i zniczy dla kresowiaków organizowanej przez Fundację Lex Lupus, czy w zbiórce dla Stowarzyszenia Łatwo Pomagać Skarpetolandia. Cały czas trwa zbiórka baterii, w której rodzice wraz z dziećmi aktywnie uczestniczą. Rodzice aktywnie włączyli się także w zbiórkę publiczną dla Ani Ceklarz, która powstała z mojej inicjatywy.

§ 8. ust.2. pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania:

1.Korzystanie z własnego sprzętu komputerowego oraz programów edukacyjnych, Internetu;
2. Opracowywanie dokumentacji pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek;
3.Opracowanie dokumentacji własnej, np. dotyczącej awansu zawodowego, publikacji;
4.Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli;
5.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego;
6.Korzystanie ze stron dla nauczycieli w celu wymiany doświadczeń;
7.Przygotowanie dokumentacji stażu dołączonej do wniosku;
8. Wykorzystywanie na zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych wiedzy zaczerpniętej fachowej literatury;
9.Prowadzenie kroniki świetlicy szkolnej wykorzystując programy internetowe;
10.Dbanie o wystrój świetlicy szkolnej;
11.Wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą, gry i zabawki dydaktyczne;
12. Sporządzenie sprawozdań po każdym semestrze;
13. Dodawanie na stronę szkoły sprawozdań, zdjęć z wydarzeń świetlicowych;
14. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych na zajęciach świetlicowych.

Ad. 1 - 14

Wszystkie zadania zawarte w tym paragrafie - korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej - są nieodzowne w dzisiejszym świecie. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, by nie radzić sobie z technologią informacyjną i komunikacyjną. Co więcej, uważam, że bardzo istotna jest również edukacja wychowanków w tym zakresie, stąd w roku 2018 wzięliśmy z grupą świetlicową udział w Dniu Bezpiecznego Internetu. Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie poruszać się w Internecie i co zgłaszać dorosłym. Dostaliśmy plakaty, jak reagować na stalking czy prześladowania, szykanowanie w Internecie, które to plakaty tworzą wystawę stałą przed świetlicą na szkolnym korytarzu.
Codziennie korzystam w pracy ze sprzętu komputerowego i Internetu. Wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną w celu poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z dziećmi, przygotowuję warsztaty, kontaktuję się z instruktorami, sponsorami materiałów dla dzieci, wyszukuję szkolenia, przeszukuję ofertę studiów podyplomowych, znajduję wzory potrzebnych dokumentów.
Na bieżąco komunikuję się z pracownikami innych placówek, wymieniam się doświadczeniami. Publikuję na stronie szkoły, na szkolnym fanpage’u, dbam też o umieszczanie informacji o ważnych wydarzeniach w świetlicy i w szkole na stronie Urzędu Miejskiego.
Jestem koordynatorem szkoły do spraw kontaktu z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, przekazuję nauczycielom aktualną ofertę kulturalną teatrów, filharmonii, muzeów, opery itp.
W swojej codziennej pracy wykorzystywałam sprzęt komputerowy i technologię informacyjną i komunikacyjną do następujących celów:
a) Opracowywałam dokumentację pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej (sprawozdania, plany pracy świetlicy, regulaminy, kartę przyjęcia ucznia do świetlicy), przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów (karty pracy, kolorowanki, szablony), testów (quizów, zagadek, zbiorów zabaw dla dzieci), dyplomów (podziękowań dla rodziców, współpracowników, listów gratulacyjnych), scenariuszy (konspektów zajęć), gazetek (także opracowań w formie graficznej);
b) Opracowałam dokumentację własną, dotyczącą awansu zawodowego, publikacji (samodzielne napisanie planu awansu zawodowego, samodzielne napisanie sprawozdania i publikacja w Internecie);
c) Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli (na stronie szkoły www.sp3lipno.pl w zakładce świetlicy);
d) Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego - odwiedzałam na bieżąco strony:
- www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl;
- www.oswiata.abc.com.pl;
- www.portaloswiatowy.pl;
- www.awans.net;
-www.lepszastrona.edu.pl;
- www.kuratorium.waw.pl;
- www.prawo.vulcan.edu.pl
- www.serwisy.gazetaprawna.pl;
- kadry.infor.pl
e)Korzystałam ze stron dla nauczycieli w celu wymiany doświadczeń. Była to głównie strona szkoły, za pomocą której nawiązywałam współpracę z nauczycielami z innych szkół i organizacji. Korzystałam także ze stron:
- www.45minut.pl;
- forum.gazeta.pl;
- m.facebook.com/GlosNauczycielski/
- m.facebook.com/MlodziNauczyciele/
- m.facebook.com/NauczycielZrozumie
f) Przygotowałam dokumentację stażu dołączoną do wniosku;
g) Wykorzystywałam na zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych wiedzę zaczerpniętą z fachowej literatury;
h) Prowadziłam kronikę świetlicy szkolnej wykorzystując programy internetowe - kronika była prowadzona w formie zakładki na stronie szkoły. Zamieszczałam tam aktualności, informacje o wydarzeniach i zdjęcia z wydarzeń. Potem tę rolę przejął fanpage Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie na bieżąco prowadziłam kronikę wydarzeń świetlicowych;
i) Dbałam o wystrój świetlicy szkolnej - należy tu wliczyć wszelkie szablony, kolorowanki, dekoracje, ale także wszelkie zakupione w Internecie ozdoby sali świetlicy. Dzieci hodowały patyczaki, zaś przy ich terrarium znajdowała się notatka o patyczakach, ich trybie życia;
j) Dbałam o wyposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą, gry i zabawki dydaktyczne - urządzałam regularne zbiórki sprzętu wśród rodziców, kupowałam także gry i pomoce z puli pieniędzy od Dyrektora Szkoły. Wiele pomocy, pozycji książkowych czy filmowych zakupiłam sama;
k) Sporządzałam sprawozdania po każdym semestrze - moje sprawozdania stanowią załączniki do Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie;
l) Dodawałam na stronę szkoły sprawozdania, zdjęcia z wydarzeń świetlicowych (zarówno na szkolny fanpage jak i na stronę www.sp3lipno.pl);
m) Wykorzystywałam prezentacje multimedialne na zajęciach świetlicowych, które przechowuję na świetlicowym komputerze, by móc na bieżąco z nich korzystać.

§ 8. ust.2. pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania:

1. Sporządzanie scenariuszy zajęć i udostępnianie ich nauczycielom ubiegającym się o niższy stopień awansu;
2. Opracowanie na rzecz szkoły scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych, itp.
3. Pedagogizacja rodziców;
4. Umieszczenie planu rozwoju na stronach przeznaczonych dla nauczycieli

Ad. 1

W trakcie trwania stażu na nauczyciela dyplomowanego opracowywałam scenariusze zajęć świetlicowych i udostępniałam je nauczycielom ubiegającym się o niższy stopień awansu. Swoje scenariusze publikowałam na stronach dla nauczycieli, a także udostępniałam nauczycielom w szkole. Dzięki temu na bieżąco dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Ad. 2

Przygotowałam kilka teczek materiałów, które są ogólnodostępne dla nauczycieli świetlicy i nie tylko. Posiadam liczne scenariusze, opracowane materiały graficzne, karty pracy, kolorowanki, życzenia do wklejenia do kart itp. Swoje materiały udostępniam koleżankom na bieżąco, zarówno w świetlicy jak i poza nią.

Ad. 3

W zakresie pedagogizacji rodziców wprowadziłam kilka ciekawych rozwiązań w mojej pracy:
- rozmowy wychowawcze z rodzicami - rozmowy, które przeprowadzałam z rodzicami odbywały się zawsze na partnerskiej stopie, byłam przyjazna, otwarta i wychodziłam do rodziców nawet w konfliktowych sytuacjach. Pracowaliśmy wspólnie nad nieśmiałością wychowanków, agresją, niecenzuralnym słownictwem dzieci, obrażaniem się. Bardzo często rozmawiałam z rodzicami, którzy odbierali dzieci ze świetlicy, była to wspaniała okazja do spotkań, wymiany myśli, wspólnego poszukiwania rozwiązań najlepszych dla dzieci.
- zajęcia otwarte dla rodziców - w świetlicy zostały zorganizowane zajęcia otwarte dla rodziców, którzy mogli przyjść, zabrać młodsze dzieci, pracować i zdobywać nowe informacje wraz z dziećmi. Rodzice uczestniczyli w zajęciach z dietetyczką, z ratownikami WOPR oraz ze strażakami. Dodatkowym aspektem była edukacja rodziców w dziedzinach prawidłowego żywienia, bezpieczeństwa dzieci na lodzie zimą czy zachowania się w sytuacji pożaru. Uważam, że poprawa świadomości rodziców w tej dziedzinie wzbogaca także moich wychowanków, stąd taka propozycja dla rodziców.
- gazetki i tablice edukacyjne dla rodziców. Podczas spotkania z dietetyczką otrzymaliśmy ulotki dotyczące prawidłowego żywienia dzieci w wieku szkolnym. Chętni rodzice mogli zaopatrzyć się w ulotki. Dodatkowo opracowałam także planszę z zawartością cukru w poszczególnych napojach, co wzbudziło zainteresowanie rodziców i dzieci i przyczyniło się do edukacji prozdrowotnej.

Ad. 4

Swój plan rozwoju zawodowego zamieściłam na stronie szkoły www.sp3lipno.pl. Jest on ogólnodostępny dla wszystkich nauczycieli.

§ 8. ust.2. pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadanie:

1.aProwadzenie zajęć według programu, mających na celu wyrównanie braków, pomoc w nauce i integrację z zespołem świetlicowym

Ad. 1

W czasie trwania mojego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego na bieżąco prowadziłam zajęcia według programu pracy świetlicy, opracowywanego corocznie.
Były to programy działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które miały na celu wyrównywanie braków, pomoc w nauce i integrację z zespołem świetlicowym.

Działania te realizowałam poprzez:
• Wyrównywanie braków: ćwiczenia rozwijające motorykę małą: lepienie z plasteliny, nawlekanie koralików, układanie puzzli, prace plastyczne z użyciem nasionek czy małych papierowych elementów, kolorowanki z literkami, szlaczki, ćwiczenia matematyczne, kolorowanie pól z prostymi obliczeniami, wycinanie kolorowych elementów, malowanie według własnej inwencji, ćwiczenia w głośnym czytaniu, rozmowy kierowane, ćwiczenia plastyczne elementami zmysłoplastyki poprawiające integrację sensoryczną itp;

• Pomoc w nauce: czytanie dzieciom poleceń, wyjaśnianie istoty ćwiczeń, pomoc w liczeniu, sprawdzanie wykonania pracy domowe, głośne czytanie zadanych czytanek, pomoc w liczeniu na konkretach (patyczki), pomoc w wyszukiwaniu w Internecie informacji i ilustracji potrzebnych do wykonania pracy domowej, pomoc w opanowaniu pamięciowym zadanego tekstu, odpytywanie, pomoc w wykonaniu zadanych prac plastycznych, udostępnianie potrzebnych książek, pomoc w wypożyczaniu potrzebnych książek itp;

• Integracja z zespołem świetlicowym: konkursy talentów, gdzie dzieci mogły zaprezentować swoje mocne strony, zabawy integracyjne z chustą, zajęcia w grupach np. wykonywanie grupowych plakatów, zabawy ruchowe na boisku szkolnym np. gra w piłkę czy berek, zabawy w kręgu podnoszące zaufanie do grupy, np. Kiler czy Dyrygent, wspólne zajęcia otwarte i spotkania z ciekawymi ludźmi, gry i zabawy stolikowe, wspólne muzykowanie na dzwonkach, zabawy konstrukcyjne w grupach, zabawy ruchowe w sali i na dywanie np. gra w gumę, zabawa z krążkami piankowymi, zabawy w sali gimnastycznej z elementami piankowymi itp.

Wnioski:
○ Zajęcia świetlicowe pomagają dzieciom poczuć się pewniej w grupie, nawiązać nowe przyjaźnie, ćwiczyć zdobyte na zajęciach lekcyjnych umiejętności.
○ Zajęcia świetlicowe pomagają zwalczać nieśmiałość, agresję (opis i analiza dwóch przypadków).
○ W świetlicy jest dość czasu i okazji, by dziecko w zabawie mogło pracować nad sprawnością dłoni i palców, zaś braki w tym zakresie powodują niepowodzenia szkolne w klasach młodszych. Kładę ogromny nacisk, aby dzieci nauczyły się wycinać, lepić, nawlekać, modelować, aby ćwiczyć paluszki.
○ Poprzez pomoc w nauce dzieci mogą pod kierownictwem i opieką nauczyciela znaleźć potrzebne informacje, a także sprawdzić samodzielnie wykonane zadania z pracy domowej.
○ Dbam o to, by dzieci samodzielnie dochodziły do istoty pracy domowej, same rysowały i same formułowały zdania. Moją wielką troską jest ćwiczenie samodzielności dzieci nawet w zakresie wiązania butów czy zapinania kurtki.
○ Dzieci lubią i potrzebują zajęć integracyjnych. Przy większej grupie około 20 osób można przeprowadzić zajęcia integracyjne z chustą, z ćwiczeniami pomagającymi nawiązać więź z innymi dziećmi w grupie, np. witam wszystkich, którzy...., tęcza, sałatka owocowa, rekin, kurtyna, chmura deszczowa czy kwiat lotosu.
○ Podczas swobodnych zajęć ruchowych, jak zbijak czy zabawy z elementami piankowymi czy gry w piłkę wykształcają się u dzieci tak potrzebne umiejętności społeczne, dlatego tak ważne jest integrowanie zespołu świetlicowego i kształtowanie samodzielności.
§ 8. ust.2. pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania:

1.Udział dzieci w zajęciach rozwijających zdolności, warsztatach szkolnych i międzyszkolnych;
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów;
3. Organizowanie zajęć we współpracy z instytucjami kulturalno – oświatowymi i mediami;
4. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów;
5. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i psychologiem;
6. Rozmowy z rodzicami;
7. Organizowanie pomocy uczniom;
8. Udział w corocznej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”;
9. Udział w akcji „Marzycielska poczta”.

Ad. 1, 2, 3

W codziennej pracy w świetlicy zwracałam uwagę na kształtowanie, rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań uczniów. Odbywało się to zarówno w trakcie codziennej, zaplanowanej pracy jak i w trakcie specjalnych wydarzeń jak np. warsztaty.
Na uwagę zasługuje organizacja zajęć otwartych i spotkań z ciekawymi ludźmi, dzięki którym dzieci rozwijały swoje pasje i zainteresowania. Spotkaliśmy się między innymi z instruktorem tańca, pracownikiem Miejskiego Centrum Kulturalnego, panem Marcinem Grochockim.

Wnioski:
○ Zorganizowałam zajęcia plastyczne, artystyczne oraz rękodzielnicze;
○ Seria zajęć artystycznych prowadzonych przeze mnie oraz organizowane przeze mnie dodatkowe warsztaty rękodzielnicze rozwijały zdolności dzieci.
○ W zajęciach warsztatowych wzięły udział zaproszone dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz z rodzicami (opiekunami) oraz dzieci z naszej szkoły.
○ Zorganizowałam zajęcia otwarte pozwalające rozwijać zainteresowania i pasje dzieci.
○ Nawiązałam współpracę z przedstawicielem Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.
○ Nawiązałam współpracę w zakresie publikacji materiałów z zajęć świetlicowych z Sekretarz Miasta, dzięki czemu materiały o pracy świetlicy na bieżąco ukazują się na stronie Urzędu Miasta.

Ad. 4, 5, 6, 7

Podczas pracy jako wychowawca świetlicy na bieżąco diagnozowałam środowisko rodzinne uczniów poprzez obserwację i rozmowy z dziećmi i rodzicami. Współpracowałam z asystentem rodziny przyznanym jednej rodzinie przez lipnowski MOPS, na prośbę asystenta i dyrekcji dwójka dzieci została przyjęta do świetlicy, gdzie otrzymały pomoc (odrabianie lekcji, pomoc wychowawcza, aktywne spędzanie czasu w bezpiecznym środowisku, wysyłanie dzieci na zajęcia świetlicy środowiskowej, integrowanie się dzieci z grupą).
Często w sytuacjach wątpliwości prowadziłam rozmowy z rodzicami, podsuwałam rodzicom pewne rozwiązania w zakresie edukacji czy wychowania. Na bieżąco współpracowałam z wychowawcami, nauczycielami specjalistami oraz pedagogiem szkolnym. Wszystkie ważne i godne odnotowania sytuacje i rozmowy znajdują się w dziennikach świetlicy.

Ad. 8

Zajęcia czytelnicze są ważnym elementem pracy w świetlicy. Pomagają uczyć dzieci pracy z tekstem, kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem, odpowiadania na pytania, odpowiadania pełnym zdaniem itp. Dzieci wyciszają się, są skupione, kształtują wyobraźnię. Przeprowadzone w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” głośne czytanie cieszyło się powodzeniem każdym roku akcji.

Ad. 9

Wraz z dziećmi świetlicowymi pisaliśmy listy do Adasia Lewandowskiego z Włocławka, chorego na białaczkę oraz do Julii Gajzler chorej na raka. Dzieci mogły samodzielnie wykonać kartki czy laurki, które potem wysłaliśmy dzieciom.

§ 8. ust.2. pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania:

1. Konsultacje, zajęcia, rozmowy z pedagogiem szkolnym i higienistką;
2. Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz „Marzycielska Poczta”;
3. Organizowanie zajęć mających na celu współpracę międzyszkolną.

Ad. 1

Podczas mojego stażu współpraca z pedagogiem szkolnym odbywała się na bieżąco. Współpraca ze szkolną higienistką także, pani Elżbieta Jasińska przeprowadziła na moją prośbę zajęcia dziećmi dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej, jakiej dzieci mogą udzielić w każdej sytuacji. Pani Elżbieta Jasińska przyniosła do zaprezentowania apteczkę, pokazała dzieciom, co się powinno w takiej apteczce znajdować i dlaczego. Dzieci przypomniały sobie numery alarmowe i zasady rozmowy z dyspozytorem numeru 112. Pani higienistka sprawdzała na bieżąco i według potrzeb czystość włosów w grupie świetlicowej oraz udzielała pierwszej pomocy.

Ad. 2

Udział w ogólnopolskich akcjach był wartościowy i bardzo ważny dla grupy świetlicowej. Dzieci lubią głośne czytanie, które niesie ze sobą wiele korzyści, lubią także robić coś dla innych.
Zajęcia czytelnicze pomagają wdrażać dzieci do pracy z tekstem, kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem, odpowiadania na pytania, odpowiadania pełnym zdaniem itp. Dzieci wyciszają się, są skupione, kształtują wyobraźnię. Przeprowadzone w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” głośne czytanie cieszyło się powodzeniem każdym roku akcji. Wraz z dziećmi świetlicowymi pisaliśmy listy do Adasia Lewandowskiego z Włocławka, chorego na białaczkę oraz do Julii Gajzler chorej na raka w ramach akcji Marzycielska Poczta. Dzieci mogły samodzielnie wykonać kartki czy laurki, które potem wysłaliśmy chorym dzieciom.

Ad. 3

Organizowałam akcje mające na celu współpracę międzyszkolną, które skupiły się głównie na akcjach dla Ani Ceklarz. Do współpracy włączyły się szkoły w Maliszewie, Trzebiegoszczu oraz Radomicach. Akcje polegały na pomocy w zorganizowaniu kiermaszów i akcji zbiórki pieniędzy dla chorej dziewczynki oraz pomoc w przekazaniu zebranych kwot na rzecz Ani. Koordynowałam także zbiórkę skarpetek dla akcji Skarpetolandii organizowanej przez Stowarzyszenie Łatwo Pomagać.

§ 8. ust.2. pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania:

1. Promowanie szkoły na terenie miasta i w Internecie;
2. Aktywne prowadzenie świetlicowej strony internetowej;
3. Inne działania - szczegółowa lista dołączona będzie do sprawozdania z realizacji stażu;
4.Działania mające na celu zainteresowanie mediów działalnością nauczyciela i świetlicy.

Ad. 1, 2

Prowadzę zakładkę świetlicy na stronie szkoły i umieszczam na niej aktualne informacje związane z ciekawymi wydarzeniami w świetlicy. Jestem także jednym z autorów fanpage’a szkolnego na Facebooku. Na tych stronach zamieszczam informacje i zdjęcia z warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, ciekawych zajęć, prac plastycznych, zajęć ruchowych, wyjść z dziećmi, konkursów itp.
Wnioski:
• W dzisiejszych czasach promowanie szkoły w Internecie jest sprawą bardzo ważną, zacieśnia współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz z rodzicami;
• Warto zadbać o zainteresowanie swoimi działaniami Urzędu Miasta, jestem w stałym kontakcie z panią Sekretarz Miasta, która chętnie publikuje przekazane przeze mnie informacje o szkole;
• Akcje szkolne są promowane w lipnowskich gazetach, co przyczynia się do powodzenia takich akcji jak np. rejestracja na rzecz DKMS;
• Współpraca z innymi podmiotami z miasta i okolic przyczynia się do promocji szkoły;
• Wszelka ciekawa działalność nauczycieli (udział w życiu kulturalnym miasta) przyczynia się do promocji szkoły;
• Udział w konferencjach, szkoleniach, studiach podyplomowych także przyczynia się do promocji szkoły (doskonalenie kadry);
• Dzieci i rodzice na bieżąco śledzą strony świetlicy, co daje satysfakcję zarówno dzieciom i rodzicom, jak i mnie.

Ad. 3, 4

W czasie trwania stażu prowadziłam wiele innych działań, których nie ujęłam w moim planie rozwoju zawodowego. Na bieżąco także publikowałam informacje na stronie Urzędu Miasta, która jest bardzo nośnym medium. Informacje o szkole pojawiały się również w lokalnej prasie.
Te dodatkowe działania wpłynęły na mój rozwój zawodowy i na wzrost jakości pracy szkoły i poszerzenie oferty szkoły:
• Dokumentowanie na fanpage’u szkoły dorobku innych nauczycieli;
• Dokumentowanie na fanpage’u szkoły ważnych wydarzeń z życia szkoły;
• Zainicjowanie zbiórki publicznej na rzecz chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną uczennicy naszej szkoły, Ani Ceklarz i przygotowanie dokumentacji na rzecz zbiórki;
• Zbiórka żywności oraz zniczy dla fundacji Lex Lupus na rzecz Kresowiaków;
• Akcja Samozdjęcie dla Kresowiaków;
• Współpraca z Fundacją Redemptoris Missio w zakresie zbiórki szczoteczek do zębów dla dzieci i opatrunków dla misjonarzy pracujących z dziećmi w Afryce ;
• Spotkania z ciekawymi osobami: weterynarzem, leśniczym, instruktorem tańca, dietetyczką, przedstawicielami WOPR, przedstawicielami Straży Pożarnej, przewodnikiem psa policyjnego;
• Koordynowanie projektu „Dzieci i młodzież kontra śmieci” organizowanego przez Nadleśnictwo Żołędowo i Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi UM Bydgoszcz;
• Działania na rzecz Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego w zakresie oprawy artystycznej kroniki Leśnej Skrzyni Skarbów;
• Działania na rzecz Burmistrza Miasta Lipna Pawła Banasika w zakresie oprawy plastycznej niektórych wybranych przedsięwzięć Urzędu Miejskiego w Lipnie;
• Dwukrotna nominacja do tytułu Osobowości Roku Gazety Pomorskiej i zdobycie tytułu Osobowości Roku w kategorii Kultura w 2016 roku;
• Udział w konkursie Dzieło Roku w Lipnie - Grand Prix za rok 2015 oraz pierwsze miejsce za rok 2017;
• Udział w akcjach DKMS i promowanie idei dawstwa szpiku;
• Udział w akcjach na rzecz WOŚP;
• Udział w akcji zbiórki zużytych baterii Organizacji Odzysku REBA;
• Pomoc Fundacji KOTangens;
• Udział w akcji Skarpetolandia organizowanej przez Stowarzyszenie Łatwo Pomagać;
• Pomoc w akcji Niebieski Tydzień na rzecz autyzmu (sponsorzy, dekoracje, poczęstunek);
• Współpraca z Burmistrzem Miasta Lipna Pawłem Banasikiem na rzecz organizacji miejskich obchodów Dnia Autyzmu (zainicjowanie obchodów w roku 2017);
• Zdobycie sponsorów w zakresie materiałów plastycznych do zajęć dla dzieci;
• Publikacje na mój temat w gazetach lokalnych.

§ 8. ust.2. pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

Zadania:

1. Analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych;
2. Określenie metod pracy;
3. Praca nad rozwiązaniem problemu, którą podjął nauczyciel
i szkoła.

Ad. 1, 2, 3

Przeprowadziłam analizę dwóch przypadków, które opisałam w szczegółowym sprawozdaniu. Były to przypadki dwóch chłopców w podobnym wieku, uczęszczających do grupy świetlicowej. U jednego problemem była agresja i nieodpowiednie słownictwo, zaś u drugiego była to nieśmiałość.
W toku rozpoznawania powyższych przypadków określiłam metody pracy z rodzinami i z samymi uczniami, a także podjęłam pracę nad rozwiązaniem problemu. Działania w obydwu przypadkach doprowadziły do znacznego złagodzenia sytuacji problemowych i do poprawy funkcjonowania obydwu chłopców w grupie świetlicowej. Opis prognoz, podjętych działań i wyników znajduje się w załączniku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.