X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37606
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na awans zawodowy nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Łukasz Jakubek
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Gowidlinie
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Cel stażu: + uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego,
+ poszerzanie zakresu wiedzy,
+ doskonalenie własnych umiejętności,
+ doskonalenie warsztatu i metod pracy,
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Opiekun stażu: mgr Paweł Staszek

Lp. Wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

1.
§ 7ust 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu

2. Współpraca z opiekunem stażu

3. Rozbudowa oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

4. Publikowanie własnych prac

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

- przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego,

- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- rozmowa określająca wzajemne oczekiwania i zasady współpracy,

- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania oraz planów pracy dla poszczególnych klas,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności),
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych,
- zapoznawanie się z specjalistyczna literaturą,
- udział w kursach szkoleniowych nauczycieli,
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w konferencjach i warsztatach szkoleniowych,
- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć,
- zakup książek rozwijających warsztat pracy,

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
- publikacja scenariuszy zajęć,

- dzienniki lekcyjne,
- dziennik Uczniowskiego Klubu Sportowego

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015

Okres trwania stażu

2 razy w roku szkolnym

2 razy w roku szkolnym

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Okres trwania stażu

2
§ 7ust 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poszerzenie oferty szkoły z uwzględnieniem potrzeb uczniów:

2. Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia

- aktywne włączenie się w realizację imprez, konkursów i innych zadań promujących szkołę:
- pomoc w przygotowaniu imprez okolicznościowych:
+ Dzień Matki,
+ Dzień Babci i Dziadka,
+ Dzień Dziecka,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (Uczniowski Klub Sportowy), pod kątem udziału uczniów w zawodach sportowych wynikających z kalendarza imprez sportowych,
- udział w rozgrywkach międzyszkolnych,
- organizowanie zawodów na szczeblu szkolnym,
- pomoc w przygotowaniu i organizacji wycieczek szkolnych,
- prowadzenie szkolenia na kartę rowerową dla klas IV Szkoły Podstawowej,

- organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych podczas ferii zimowych,

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu

Luty 2016
Luty 2017
Luty 2018

Wrzesień 2014 – Grudzień 2014

3
§ 7ust 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Rozwijanie umiejętności obsługi komputera

- opracowanie dokumentacji (wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju, rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, przedmiotowy system oceniania), dyplomów, wyróżnień przy wykorzystaniu komputera,

- udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi komputera, pracy w określonych programach, przygotowania prezentacji itp.;

Na bieżąco

Na bieżąco

Według potrzeb

4
§ 7ust 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów

2. Poznawanie sytuacji rodzinnej ucznia
- wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji,
- aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism),
- współpraca ze szkolnym pedagogiem oraz z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
- organizacja czasu wolnego ucznia,

- rozmowa z wychowawcami, wgląd w dokumenty uczniów,
- rozmowy z rodzicami (konsultacje) diagnozujące sytuację według potrzeb,
- obserwacja uczniów, diagnozowanie na bieżąco w celu oceny możliwości uczniów,
Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu –
1 raz w miesiącu
Okres trwania stażu

5
§ 7ust 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywam staż.
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego - Rozporządzenie MEN z 1. 12. 2004 w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,

- analiza dokumentacji:
+ statut szkoły,
+ wewnątrzszkolny system oceniania,
+ program wychowawczy szkoły,
+ regulamin szkoły,
Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zatwierdzam do realizacji

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.