X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37605
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplowowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Milena Marciniak
Okres stażu : 2 lata 9 miesięcy tj. od 01.09.2015r. do 31.05.2018r.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- przypomnienie przepisów prawa oświatowego,
- udział w konferencji „Awans zawodowy nauczyciela”
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego
- przechowywanie dokumentacji: świadectw, dyplomów. scenariuszy, planów i innych dokumentów
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
2. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju wstępna ocena własnych umiejętności
Dokonanie autorefleksji
- konsultacje z Dyrektorem
- nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym z MSCDN
3. Doskonalenie wiedzy poprzez udział w doskonaleniu zawodowym
- czytanie literatury fachowej.
- udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnątrz szkolnych
- konsultacje z doradcą metodycznym z MSCDN
- udział w kursach organizowanych przez MSCDN i inne instytucje
4. Doskonalenie warsztatu pracy
- przygotowywanie scenariuszy do uroczystości klasowych i szkolnych
- wspólne prowadzenie zajęć z innymi nauczycielami
- diagnoza umiejętności ucznia
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- Aktualizowanie dokumentacji szkolnej
- Współtworzenie planów pracy w roku szkolnym
- Udział w komisjach konkursowych
§ 8 ust. 2 pkt. 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
1. Korzystanie z zasobów technologii komputerowej w codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej
- Opracowywanie sprawozdań, planów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych , informacji
- Tworzenie dyplomów.
- Przygotowywanie materiałów na warsztaty dla rodziców.
- Przygotowywanie karty pracy i pomocy dla dzieci
- Opracowywanie materiałów do gazetek klasowych
2. Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej
- wykorzystywanie poczty do komunikowania się z innymi nauczycielami

3.Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
- Opracowywanie prezentacji multimedialnych dla
4. Korzystanie z nośników DVD.
- Wykorzystywanie w czasie zajęć programów edukacyjnych, filmów, piosenek, bajek

§ 8 ust. 2 pkt. 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEPROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJEĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I INNYCH ZAJĘĆ
1. Prowadzenie zajęć otwartych.
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla dzieci z przedszkola
2. Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi.
- Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Opracowanie scenariuszy do wykorzystania dla innych nauczycieli.
3. Publikacje
- Publikowanie scenariuszy na portalach internetowych
- Opublikowanie „Planu Rozwoju Zawodowego”
§ 8 ust. 2 pkt. 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH

1. Opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
- Opracowanie programów pracy dla uczniów
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu wspierającego rodzica i dziecko.
- cykl pozalekcyjnych ,, W zdrowym ciele zdrowy duch”

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W SZEGÓLNOSCI DOTYCZACYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
1. Współpraca z placówkami środowiska lokalnego.
- Organizowanie cyklu ,,Spotkanie z ciekawym człowiekiem „: aktor, bibliotekarz, magik, leśniczy, policjant, strażnik miejski itd.
- Nawiązanie współpracy z instytucjami kulturowymi
2. Prezentowanie środowisku lokalnym.
- Przygotowanie uczniów do występów z okazji Dnia Mamy i Taty i Jasełek, Dzień Babci i Dziadka
- Udział w konkursach
3 . Zachęcanie rodziców do udziału w życiu placówki
- zajęcia otwarte
- uroczystości z udziałem rodziców
- wspieranie rodziców-
- zachęcanie rodziców do prac na rzecz
- pomoc rodziców w przygotowywaniu uroczystości klasowych i wycieczek.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym i mieście
- Zorganizowanie konkursu ,, Moja bezpieczna droga do przedszkola” dla dzieci z miejskich przedszkoli na terenie miasta
2. Organizowanie akcji charytatywnych.
- zbiórka dla osób w potrzebie i zwierząt.
3. Uczestnictwo w działaniach na rzecz środowiska
1. Spotkanie na terenie leśniczówki z leśnikami z Nadleśnictwa Łąck, ścieżka dydaktyczna
2.Udział w akcjach z okazji Dnia Ziemi oraz „Sprzątania świata”

4. Współpraca z instytucjami.
- Zorganizowanie spotkania ze Strażą Miejską
- Spotkanie z policjantem
- Współpraca z Teatrem Dramatycznym, Pokisem, Muzeum Mazowieckim
- Zorganizowanie spotkania z prezydentem miasta Płock
§ 8 ust. 2 pkt. 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo-edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji, materiałów dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym.
Studium przypadku – opis i analiza dwóch problemów wychowawczych lub edukacyjnych.
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycja rozwiązania problemu wychowawczo- edukacyjnego
- wdrożenie
- uzyskanie efektu oddziaływań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.