X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37616
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - język angielski

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre
z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami.

Cel główny: Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u uczniów zdolności językowych.

Cele szczegółowe:
- Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych.
- Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- Podniesienie jakości pracy szkoły.
- Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
- Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego
Formy
realizacji
Termin
(Tabela)

§ 8ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
analiza przepisów prawa oświatowego
– Ustawa o Systemie Oświaty
analiza przepisów i praw nauczyciela – Ustawa Karta Nauczyciela
analiza rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
IX 2015
Nawiązanie współpracy z dyrektorem szkoły zatwierdzenie do realizacji planu rozwoju zawodowego przez Dyrektora Szkoły
IX 2015
Aktualizacja wiadomości z zakresu funkcjonowania i pracy szkoły analiza dokumentacji, która organizuje i reguluje pracę oraz zadania szkoły
- Statut Szkoły
- WSO
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyczny
analiza przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa nauki, pracy w szkole i poza nią w trakcie zajęć z uczniami
analiza podstawy programowej Okres stażu
Uczestnictwo w pracach organów szkoły
udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem
udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
Okres stażu
Systematyczne dokumentowanie realizacji planu rozwoje zawodowego
gromadzenie dokumentów Okres stażu
Przygotowanie projektów sprawozdań opis stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, semestralne sprawozdania prezentowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Okres stażu
Udział w pracach wynikających z potrzeb szkoły
praca w komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych itp.
promocja szkoły w środowisku
Okres stażu
Organizowanie konkursów szkolnych
przeprowadzenie konkursów i olimpiad przedmiotowych na etapie szkolnym
opracowanie wyników
organizowanie konkursów szkolnych
Okres stażu
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
aktywna praca wychowawcy klasy, współpraca z rodzicami i opiekunami
Okres stażu
Aktywna realizacja zadań
opiekuńczo – wychowawczych nauczyciela
kontakty z pedagogiem, wychowawcami klas, wychowawcami internatu,
stały kontakt z rodzicami: zebrania szkolne, konsultacje, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne
przygotowywanie imprez szkolnych: apele, ogniska, wycieczki, zajęcia rekreacyjno – sportowe
Okres stażu
Zdobywanie i bieżące pogłębianie wiedzy z zakresu problematyki środowiska domowego i szkolnego uczniów w celu aktywnej współpracy z tym środowiskiem utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami uczniów
przeprowadzanie anonimowych ankiet dotyczących uzależnień i współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
współpraca z kuratorami, instytucjami okołooświatowymi, GOPSem
Okres stażu
Obserwacja i bieżąca analiza możliwości i umiejętności ucznia
diagnozowanie możliwości uczniów
przeprowadzanie diagnoz wiedzy oraz umiejętności
analiza wyników egzaminów maturalnych
podejmowanie działań naprawczych i korygujących
Okres stażu
Podejmowanie dodatkowych zadań edukacyjnych
prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego
przeprowadzanie konsultacji indywidualnych z uczniem mało zdolnym lub mającym kłopoty z nauką Okres stażu
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych i wychowawczych, doskonalenie własnego warsztatu pracy udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, radach szkoleniowych
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne, kursy, granty
ukończenie szkolenia na egzaminatora z języka angielskiego (szkolenie organizowane prze OKE)
Lektura czasopism anglojęzycznych.
Opieka nad salą językową nr 22
Okres stażu
Studiowanie literatury z zakresu nauczanego przedmiotu lub bloku.
korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz pedagogicznej w Koszalinie
gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu
Okres stażu

§ 8ust.2 pkt. 2
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych,
opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, prezentacji, kart do nauki „speakingu”
przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
Prowadzenie dziennika elektronicznego
Okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli
opracowanie scenariuszy
rozmowy przedhospitacyjne i pohospitacyjne z Dyrektorem szkoły, formułowanie wniosków i zaleceń do dalszej efektywniejszej pracy

Okres stażu

§ 8ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, testów diagnozujących
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych oraz jako przewodnicząca zespołu WDN

Okres stażu
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
okres stażu

Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.
okres stażu

§ 8ust.2 pkt. 4
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Doskonalenie warsztatu pracy
Opracowanie planu pracy dla LO
opracowanie planów pracy dydaktycznej, PSO
opracowanie testów, zadań, pomocy dydaktycznych
tworzenie własnego warsztatu pracy przez budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
Wykonywanie tablic tematycznych oraz okazjonalnych pomocy dydaktycznych
Wykonanie plakatów tematycznych
z wykorzystaniem tzw. "word maps".
Okres stażu

§ 8ust.2 pkt. 4
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Organizacja konkursu ogólnoszkolnego Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego
Okres stażu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Okres stażu
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Pomoc w organizacji zawodów sportowych oraz pozyskiwanie nagród i gadżetów
Organizacja Dnia Języków Obcych.
Okres stażu
§ 8ust.2 pkt. 4
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

Nawiązanie aktywnej i systematycznej współpracy ze strukturami samorządowymi, organizacjami okołooświatowymi
współpraca z Tychowskim Ośrodkiem Kultury
współpraca ze szkołami z terenu gminy, powiatu, województwa
Okres stażu
Współpraca z rodzicami uczniów Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.
Okres stażu
Współpraca z wydawnictwami Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
Okres stażu

§ 8ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
Okres stażu
Motywowanie uczniów, wspieranie ich samooceny oraz samodzielności Pogadanki, środki audiowizualne, projekty
Okres stażu

Sporządziła:
Anna Giedrojć-Głowińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.