X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37587
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego. Zostało napisane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 04.09.2017r. trwał on 9 miesięcy. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji w dniu 12.09.2017r. przez Panią dyrektor Ewę Kujawską.
Jestem osobą stale doskonalącą swój warsztat pracy, staram się podnosić, jakość mojej pracy z wychowankami i rzetelnie realizować zadania statutowe placówki. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Przygotowane przeze mnie sprawozdanie szczegółowo odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o podstawę prawną: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Z póżniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 ze zmianami; Rozdzaił 3a), Awans zawodowy nauczycieli; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r Nr. 260, poz. 2593); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr. 214, poz. 1580)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola w którym nauczyciel odbywa staż( §6 ust.2.pkt 1)

Na początku roku zapoznałam się z procedurą zdobycia awansu zawodowego w związku z czym przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego:
-Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z zmianami z dnia 6 grudnia 2007r.
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007r.
Wszelkie wątpliwości związane z awansem rozwiązywałam poprzez rozmowę z koleżankami z pracy jak i doczytałam w Internecie (strony internetowe: MENiS, jak również ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne, m.in. takie jak: eedux.pl, literka.pl, szkolnictwo.pl, awans.net, interklasa.pl, eduskrypt.pl).

Kolejnie wraz z opiekunem stażu ustaliłam formy współpracy i harmonogram spotkań. Opiekunem stażu była pani Anna Czoska. Zgodnie z procedurą awansu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.
Przeanalizowałam dokumenty związane z zasadami funkcjonowania i organizacji życia przedszkola :
Statut przedszkola
Regulamin przedszkola
Programy wychowania przedszkolnego dopuszczone w roku szkolnym 2017/2018 do użytku
Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
Plan Nadzoru Pedagogicznego
Koncepcja przedszkola
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel wychowawca grupy dzieci (2,5 - 3 letnich), zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej i współpracowałam z gronem pedagogicznym.
Wywiązałam się z powierzonego mi dodatkowego obowiązku zawartego w Planie Nadzoru Pedagogicznego. Byłam odpowiedzialna za protokołowanie przebiegu Rad Pedagogicznych. Informacje na temat protokołowania przebiegu Rad Pedagogicznych przekazał mi poprzedni protokolant. Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego istotne z punktu widzenia protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych. W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 w październiku zamierzam poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu - biorąc udział w szkoleniu dotyczącym: Protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej w formie tradycyjnej i elektronicznej.
Aktywnie uczestniczyłam w życiu przedszkola poprzez organizowanie imprez okolicznościowych:
Dzień przedszkolaka
Dzień Pluszowego Misia
Spotkanie wigilijne z Mikołajem
Jasełka
Bal karnawałowy
Dzień babci i dzień dziadka
Spotkania w bibliotece
Dzień mamy i taty
Dzień dziecka
W związku z jednym z głównych zadań wychowawczo-opiekuńczych i kształcących zaplanowanych na rok szkolny 2017/2018 którym było: Rozwijanie inteligencji językowej poprzez różne formy obcowania z teatrem i literaturą dziecięcą, zorganizowałam przy współpracy p. Karoliny Białk, konkurs recytatorski pt: Wiosna w poezji". Konkurs odbył się na terenie naszego przedszkola pomiędzy wszystkimi oddziałami.
Napisałam autorski program adaptacyjny pt: "Będę przedszkolakiem". Jako nauczycielka dzieci 2,5-3 letnich jestem szczególnie zainteresowana łagodzeniem stresu adaptacyjnego. Program zawiera cele, zadania, metody, środki i formy pracy. Zostały zawarte w nim również scenariusze spotkań adaptacyjnych oraz zbiór zabaw ułatwiających integrację z grupą na kolejny miesiąc.
W trakcie stażu prowadziłam również własną dokumentację zawierającą zaświadczenia i potwierdzenia zajęć, szkoleń, przedszkolnych imprez oraz scenariusze zajęć, które prowadziłam i na których byłam jako obserwator.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z małymi dziećmi.
Zapoznałam się także z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż z pewnością wzbogaciła moją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego, a to z kolei wpłynęło na moją lepszą pracę w przedszkolu.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, sprawozdań, zdjęć i zapisów w dokumentacji przedszkolnej.
Udział w szkoleniu BHP. Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy Analiza zasad bezpiecznego używania sal i placu zabaw.
Na bieżąco prowadziłam dokumentację obowiązującą w przedszkolu:
Dzienniki zajęć przedszkola
Plany miesięczne
Zeszyt obserwacji dziecka
Zawsze terminowo sporządzałam plan, który był zgodny z planem rocznym i realizowanym programem oraz adekwatny do wieku dzieci. Starałam się aby tematy były atrakcyjne i pouczające dla dzieci. Dużą uwagę przywiązywałam do realizacji planu. Starałam się zawsze wybierać ciekawe metody i formy pracy.

Efekty:
Analiza dokumentów przedszkola pozwoliła mi przybliżyć specyfikę placówki
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (dzienniki zajęć)
Uczestnicząc w zebraniach Rady Pedagogicznej miałam możliwość wymiany poglądów i doświadczeń
Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych
Zdobycie wiedzy z zakresu zasad konstruowania, archwizowania protokołu (w wersji odręcznej)
Praktyczne wypracowanie zapisów dotyczących protokołowania
Analiza przepisów prawa oświatowego istotnych z punktu widzenia protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych
poprzez prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, doskonaliłam własne umiejętności, poznałam dalsze losy absolwentów, prawidłowo tworzyłam dokumenty
Przygotowując dzieci do udziału w konkursach, występach itp. doskonaliłam własne umiejętności organizacyjne oraz wspierałam rozwój indywidualnych zdolności wychowanków
Organizując konkurs recytatorski miałam na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka, także poszerzanie słownictwa i przełamywanie barier związanych z nieśmiałością dzieci
Konkurs recytatorski wniósł do mojej placówki rozbudzenie wśród dzieci zaciekawienia książką, promocję czytelnictwa i literatury
Prowadząc dokumentację pracy wychowawczo – dydaktycznej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, zeszyt obserwacji dziecka, dokumentację współpracy z rodzicami) kształtowałam własne umiejętności jak również zapoznałam się ze sposobem dokumentowania działań i porządkowania dokumentacji
Śledząc dokumentację przedszkola lepiej poznałam zasady funkcjonowania i organizacji mojej placówki
Udział w szkoleniu BHP pozwolił mi na praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy - stosowanie się do zasad bezpiecznego używania sal i placu zabaw.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola ( §6 ust.2.pkt 2)

Poznałam zasady konstruowania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalonej w programie wychowania Przedszkolnego i planie rocznym.

W mojej pracy bardzo często korzystałam z technologii informacyjnej poprzez:
tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, karty pracy dla dzieci.
podczas prowadzenia zajęć (wyszukiwanie w internecie filmów, fotografii, historyjek zgodnych z tematem zajęć)
przygotowywanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych
przygotowywanie regulaminów konkursów i zadań konkursowych
prowadzenie zajęć dydaktycznych i korekcyjno-kompensacyjnych przy użyciu komputera
przygotowałam i opracowałam dokumentację związaną z własnym rozwojem zawodowym
publikowania opracowanych przeze mnie materiałów dydaktycznych na stronach portalu edukacyjnego edux.pl (udostępniając własne prace, rozszerzam ofertę edukacyjną Internetu). Sama niejednokrotnie z niej korzystam , a to ułatwia mi pracę i uatrakcyjnia zajęcia.
Internet służy mi jako źródło niezbędnych informacji oraz środkiem komunikacji z otoczeniem. W swej pracy regularnie korzystam z zasobów sieci internetowej: odwiedzam portale edukacyjne i oświatowe, aktualizuję wiedzę na temat prawa oświatowego, korzystam z poczty elektronicznej, wymiana ciekawych pomysłów i doświadczeń z innymi nauczycielami na forach
w pracy zawodowej korzystałam i korzystam także na bieżąco z tradycyjnych narzędzi takich jak: płyty CD i DVD, radio, słowniki, instrumenty muzyczne, plansze, tablice interaktywne.
przygotowywania zaproszeń na uroczystości przedszkolne
przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
dodawanie informacji przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola
tworzenie płyty z zdjęciami dzieci - wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci.
dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwojowego w Internecie .

Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych. Włączanie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu. Przygotowanie dzieci do udziału w imprezach przedszkolnych, konkursów.

Wspomagałam się treściami zawartymi w programach profilaktycznym i wychowawczym. Poprzez zabawę z użyciem środków dydaktycznych (tablice, plansze, ilustracje oraz środki audiowizualne) wprowadzałam dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w prezentowaniu możliwych sytuacji niebezpiecznych. Kształtowałam wśród dzieci właściwej postawy w obliczu zagrożenia. Realizowałam również główne cele pracy wychowawczej którymi są:
zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i współżycia i współdziałania z innymi
zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz ponoszenia konsekwencji swoich czynów
współpraca z domem rodzinnym dziecka

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami z placówki w której pracuję jak i na forach internetowych.

Przedszkole w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiło do projektu Radosna Akademia Przedszkolaka realizowanego w ramach Regionalnego PROJEKTU Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wyniku czego miały możliwość uczestnictwa w zajęciach:
Maly Einstein - w związku z zajęciami musiałam pogłębić swoją wiedzę z zakresu plastyczno-konstrukcyjno-technicznego dzięki czemu dzieci miłay możliwość uczestnctwa w wileu eksperymentach i doświadczeniach
nieodpłatnie uczestniczyli w przedstawieniach teatralych orgaznizowanych w sali widowiskowej w Sulęczynie
j.angielski – zajecia były prowadzone przezemnie dwa razy w tygodniu. Treści przedstawione dzieciom zawierały słownictwo i wiedzę związaną z członkami rodziny, zabawkami, zwierzętami, częściami ciałą, nazwami ubrań, artykułamiżywnościowymi, stanami emocjonalnymi , uroczystościami i świetami obchodzonymi w kulturze anglosaskiej jak i również z zawodami, pogodą, cyframi, nazywaniem czynności wykonywanych przez ludzi, nazywaniem aktywności fizycznych i kolorami Dzieci poznały liczne piosenki, wyliczanki i wrymowanki po angielsku, opowiadałam dzieciom w nauczanym języku historyjki obrazkowe. Utrwalałam słownictwo w grach statycznych i zabawach ruchowych. Dzieci odgrywały ruchem teksty piosenek i rymowanek . Uczyły sie materiału leksykalnego poprzez wykaskiwanie, tupanie i rytmiczne chodzenie jak i nasladowanie.
Efekty:
Zdobycie praktycznej wiedzy na temat konstruowania planów pracy dydaktyczo-wychowawczej
wykorzystywanie w umiejętny sposób zasobów technologii informacyjnej
wykorzystanie Internetu do wyżej opisanych celów
Analiza dokumentów przedszkola pozwoliła mi przybliżyć specyfikę placówki
rozszerzanie oferty edukacyjnej Internetu
rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci drogą porozumienia
respektowanie przez dzieci zasady przestrzegania ustalonych właściwych zachowań współżycia w grupie przedszkolnej
w związku z współpracą i wymianą doświadczeń z nauczycielami z naszej placówki pogłębiałam swoje umiejętności w pracy z dziećmi

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci ( §6 ust.2.pkt 3)

Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego indywidualnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola.

W prowadzonych działaniach edukacyjno-wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także możliwości tkwiące w jego rodzinie. Starałam się dobrze poznać moich wychowanków, poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami, ale przede wszystkim opierałam się na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępów w rozwoju, stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności, oraz na wymianie doświadczeń i konsultacji z innymi nauczycielami i opiekunem stażu.

Zapoznanie się z instytucjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka. Zebrane informacje w drodze własnych poszukiwań oraz rozmów z zespołem wychowawczym przedszkola. Współpraca z instytucjami w najbliższym otoczeniu. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Przygotowanie programu artystycznego.

Uświadamiałam dzieciom "Prawa dziecka" poprzez rozmowę jakie mają prawa jako dziecko. W naszym przedszkolu wychowanek ma prawo do:
zaspokojenia potrzeb rozwojowych (potrzeba bezpieczeństwa i akceptacji)
zdrowego jedzenia
zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości
badania i odkrywania
kontaktu i zabawy z innymi
rozwijania swoich zainteresowań i możliwości twórczych
decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań
poznania, wyrażania i nazywania własnych emocji
zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji

Dbając o dobre stosunki z rodzicami starałam się pomagać im w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić w kwestii wychowawczej. Organizowałam zebrania ogólne , prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z wszystkimi rodzicami moich wychowanków. W ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam ich do udziału we wspólnych uroczystościach, akcjach organizowanych przez nasze przedszkole. We wszystkie podejmowane działania rodzice chętnie się angażowali pomagając w wykonywaniu rekwizytów potrzebnych do występów, ubranie dzieci w wymagany strój. Chętnie piekli ciasta i przygotowali poczęstunek na uroczystości. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele uroczystości przedszkolnych i spotkań w grupie:
Jasełka
Mikołajki
spotkanie Wigilijne
zabawa karnawałowa
Dzień babci i dziadka
zając wielkanocny
Dzień rodziny (mamy i taty)
dzień dziecka
Imprezy i konkursy przedszkolne

Oddziaływanie na rodziców poprzez:
tablicę informacyjną
stronę internetową
zebrania z rodzicami
codzienne konsultacje indywidualne
codzienne kontakty indywidualne

Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci. Stała obserwacja dziecka poprzez rozmowy indywidualne z dzieckiem. Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.

Obserwowałam dzieci w czasie samodzielnych zabaw i podczas zabaw zorganizowanych z całą grupą. Prowadziłam zeszyt obserwacji dzieci, zawierający umiejętności rozwojowe dziecka oraz stan emocjonalny dzieci.

Uzupełniałam w placówce pomoce dydaktyczne ( kostiumy teatralne, kukiełki, pacynki, czasopisma, karty obrazkowe).

Praca z dziećmi polegała na ćwiczeniach doskonalących:
sprawność manualną dłoni
prawidłową wymowę oraz poprawne budowanie zdań
koncentrację
koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową.

Dzieci wymagające wsparcia uczęszczały na :
Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

Współpracowałam z Centrum diagnozy i profilaktyki ADHD w Gdańsku poprzez wydanie opinii o dziecku 4 letnim.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowałam zgodnie z podstawą programową, współpracując ze środowiskiem rodzinnym dzieci, pozostałymi nauczycielami pracującymi w przedszkolu, a także środowiskiem lokalnym. W ciągu całego okresu wychowankowie pod moim kierunkiem wzięły udział w:

1. Spotkaniach z przedstawicielami środowiska lokalnego:
Straż pożarna-spotkanie ze strażakiem -"Ostrożnie z ogniem"
Policja- spotkanie z przedstawicielami policji pt. "Bezpiecznie na drodze"
Biblioteka pedagogiczna- dzień czytelniczy pt. "Moja bajka" przeprowadzony przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej W Sulęczynie

2. Konkursach:
Przyrodniczy pod hasłem pt. " Jesień w lesie"
Recytatorski pt. " Wiosna w poezji”
Konkurs Piosenki Przedszkolnej- VI Edycja

3. Uroczystościach, ćwiczeniach, przedstawieniach itp.:
Dzień Pluszowego Misia
Jasełka
Mikołajki
spotkanie Wigilijne
zabawa karnawałowa
Dzień babci i dziadka
zając wielkanocny
Dzień rodziny (mamy i taty)
dzień dziecka
Imprezy i konkursy przedszkolne
Dzień czytelniczy pt. "Moja bajka"
Zbiórka nakrętek dla p. Marioli - turnus rehabilitacyjny
Jasełka dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sulęczynie
„Wiosna" -pożegnanie z marzanną zimy - powitanie wiosny
przedstawieniach na terenie OSP w Sulęczynie z Projektu Radosna
Akademia Przedszkolaka
Dzień rodziny - organizowany przez szkolny i parafialny Karitas i Gminny Ośrodek Kultury Sulęczyno

Pragnąc pogłębić swoją wiedzę, umiejętności pedagogiczne i stosować nowoczesne metody pracy korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno – pedagogicznej takiej jak:
Faber, E. Mazlish „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.”
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi”
M. Żebrowska „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”
W mojej pracy wykorzystywałam także pomysły i pomoce z czasopism: „Nauczycielka przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „ Mały artysta”.

Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i  scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych  na edukacyjnych stronach internetowych:
Publikacje edukacyjne (www.publikacje.edux.pl)
Portal Nauczycieli Przedszkola (www.nauczycieleprzedszkola.pl),
Serwis edukacyjny (www.profesor.pl)
Przyjazny dysk internetowy ( chomikuj.pl, printoteka.pl)
Portal Edukacyjny (www.literka.pl)
Awans Zawodowy Nauczycieli (www.awans.net)
Serwis internetowy ( youtube.com)
anglojęzyczne strony (supersimleonline.pl, pl.pons.pl, fullofideas.pl i wiele innych)

Efekty:

Odwiedzając strony internetowe związane z edukacją poznałam nowe metody i formy pracy
Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami
Pozyskałam wiedzę o szkoleniach w formie internetowej
Uzyskałam informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem przedszkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter
W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze. Podjęte działania przyczyniły się do lepszego rozwiązywania konfliktów w grupie, umożliwiły integrację ze środowiskiem rodzinnym dziecka
Stosując różnorodne ćwiczenia wspierające dzieci, nabyły one nowe umiejętności i udoskonaliły te wcześniej nabyte
Współpraca z P. Karoiną pozwoliła mi rozwiązać wiele problemów logopedycznych
Promowałam przedszkole w środowisku lokalnym
Integrowałam rodziców z przedszkolem
Poprzez uczestniczenie dzieci w rozmaitych konkursach, występach itp. podnosiłam ich własną samoocenę i wiarę we własne możliwości
Przełamywałam nieśmiałość dzieci na forum.
Śledząc na bieżąco w/w strony pogłębiłam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli
Wykorzystywanie internetu na zajęciach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, zajęcia z wykorzystaniem komputera stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące
Zgłębiłam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli
Podczas samodzielnego odwiedzania stron internetowych związanych z moją pracą poznawałam nowe metody i formy pracy
Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami
Pozyskiwałam wiedzę o szkoleniach
Tworzyłam pomoce dydaktyczne do zajęć.

Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
( §6 ust.2.pkt 4)

Podczas całego okresu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
E- warsztaty:
Diagnoza przedszkolna z WSIP
E- konferencje:
Efektywność osobista-jak mądrze zarządzać sobą w zawodzie nauczyciela?
Konferencje
Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami.
Kreatywne zajęcia kulinarne w szkole lub przedszkolu- jak zachęcić dzieci do zdrowej żywności?
Warsztaty metodyczne:
Rytmika, ruch, muzyka w edukacji wczesnoszkolnej - Klanza.
Świąteczne warszatowanie czyli Mikołaje, skrzaty i bałwanki.
Szkolenia:
W świecie dziecięcych zmysłów - Sensodydaktyka. Poziom II.
Zmiany w podstawie programowej
Ochrona danych osobowych

Efekty:

Poprzez wyszukiwanie i zastosowanie różnorodnych metod ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących uatrakcyjniałam zajęcia
Udział w szkoleniach poszerzył moją wiedzę, którą mogłam z kolei wykorzystać w codziennych działaniach edukacyjnych i wychowawczych
Uczestniczenie w/w formach doskonalenia zawodowego dało mi możliwość pogłębienia wiedzy merytorycznej, praktycznych oraz umiejętności potrzebnych w pracy nauczyciela przedszkola
Poprzez wykonywanie dekoracji związanych z aktualną porą roku i wydarzeniami dnia codziennego poprawiałam zewnętrzny wizerunek przedszkola
Wykorzystywanie internetu na zajęciach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, zajęcia z wykorzystaniem komputera stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące
Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiła mi moją pracę
Droga elektroniczną promowałam przedszkole w środowisku lokalnym
Poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego poprzez strony internetowe związane z tą tematyką
Zgłębiłam wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli
Podczas samodzielnego odwiedzania stron internetowych związanych z moją pracą poznawałam nowe metody i formy pracy
Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i kontaktów z rodzicami
Pozyskiwałam wiedzę o szkoleniach
Tworzyłam pomoce dydaktyczne do zajęć.

Prowadzenie zajęć zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego w obecności opiekuna stażu i dyrektora przedszkola

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu zgodnie z harmonogramem.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego przedszkola.

Hospitacja zajęć opiekuna stażu lub innego nauczyciela

Obecność na zajęciach. Obserwacja i omówienie przebiegu zajęć.

Ocena włąsnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

Uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem

Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się zrealizować założone cele zawarte w planie rozwoju zawodowego . Realizacja tych celów dała mi dużo satysfakcji i jestem przekonana, że to co zrobiłam, przyczyniło się nie tylko do wzrostu jakości mojej pracy, ale i do jeszcze lepszego funkcjonowania przedszkola. Uważam, że potrafię planować zajęcia dobierając ciekawe metody pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.
Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej. Zrozumiałam, iż do każdego dziecka należy podejść w sposób indywidualny, dlatego starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby wpłynąć na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji. 
Chętnie angażuje się w życie przedszkolne, w organizowanie i przygotowywanie uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.  
Wszystko, czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem ale też i realizacją własnych marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.