X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37487
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu - awans na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Aleksandry Gajewskiej
nauczyciela wychowania przedszkolnego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Opiekun stażu: M. T.
Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2015 r., jednocześnie obejmując stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Czas trwania stażu był dla mnie okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, jak też aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Było to dla mnie duże wyzwanie, a jednocześnie okazja do refleksji nad swoją dotychczasową pracą.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7. ust. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z Ustawą
o Systemie Oświaty, z Rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a także Kartą Nauczyciela- rozdziałem 3 a (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203). Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela, ułatwiła mi wyznaczenie celów awansu oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej. Kolejnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią Marzeną Matławską – Tetke. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego oraz przeanalizowałam z opiekunem stażu cele i przewidywane efekty zadań zawartych w planie.
Rozpoczynając staż jako wychowawca oddziału przedszkolnego, zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz zakresem czynności nauczyciela. W okresie stażu wybierałam programy nauczania i dokonywałam ich analizy pod względem zgodności z obowiązującą w tym czasie Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Ponadto opracowywałam rozkład nauczania-miesięczne plany pracy, Przy wyborze i opracowywaniu rozkładu kierowałam się warunkami pracy szkoły i wymaganiami środowiskowymi. Zwracałam uwagę, czy wybrane przeze mnie materiały pomocnicze dostosowane są do pracy z dzieckiem zdolnym a także takim, które wymaga wspomagania rozwoju. Bardzo dokładnie zapoznałam się z bazą szkoły, jej zapleczem oraz warunkami, co uwzględniałam planując pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. Dzięki Dyrekcji Szkoły miałam możliwość wyboru odpowiednich pomocy dydaktycznych, poszerzyłam ofertę kącików tematycznych o nowe propozycje do aktywności dziecięcej.
Podczas trwania stażu swoje doświadczenie wzbogacałam poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć uwzględniającego zastosowane metody pracy. Wspólnie
z osobą hospitującą moje zajęcia omawiałam różne sytuacje edukacyjne. Analizowałam moje słabe i mocne strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy a także aktywność i reakcje dzieci. Wymiana spostrzeżeń z nauczycielami okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wskazówki opiekuna stażu i Dyrektora pozwoliły mi lepiej planować przebieg zajęć, dobierać właściwe pomoce i metody pracy oraz wpłynęły na jakość pracy związanej z kontaktem z rodzicami, organizacją przedsięwzięć klasowych i szkolnych.
Szczegółowo przeanalizowałam sposób dokumentowania pracy w dziennikach lekcyjnych, które na bieżąco uzupełniałam. Prowadziłam dokumentację oddziału przedszkolnego. Wypełniałam karty obserwacji rozwoju dziecka zgodnie z ustalonymi terminami. Obserwacje miały bezpośredni wpływ na dokonywaną przeze mnie diagnozę gotowości szkolnej-wstępną i końcową. Systematycznie dokonywałam ewaluacji działań własnych tworząc indywidualne plany pracy po pierwszym półroczu, natomiast w drugim semestrze przygotowywałam ocenę gotowości szkolnej. W każdym roku szkolnym dokonywałam ewaluacji zewnętrznej w oddziałach przedszkolnych. Analizowałam konkretne kryterium, dobierałam pytania badawcze, określałam sposoby badań- metody i narzędzia. Prezentowałam wyniki ewaluacji po przez opracowanie ankiet zbiorczych. Redagowałam wnioski i rekomendacje. Dzięki ankietom mogłam poznać opinie rodziców, zaplanować odpowiednie działania dydaktyczne, szukać skuteczniejszych form i metod pracy. Każdy rok szkolny kończyłam wnioskami dla przyszłych nauczycieli do pracy z dzieckiem. A także wnioskami dla siebie, które włączałam przy konstruowaniu kolejnego planu pracy i działań dydaktyczno-wychowawczych. W ramach zbierania informacji zwrotnych o skuteczności oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych, analizowałam skuteczność wybranych metod pracy po każdych zajęciach, co rodziło refleksję nad tym, jak planować swój dalszy rozwój.
W ramach swoich obowiązków uczestniczyłam w pracy Rady Pedagogicznej związanej z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Uczestniczyłam w pracach Przedszkolnego Zespołu Ewaluacyjnego, Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Zespołu Statutowego. W końcowym etapie stażu rozpoczęłam nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Praca w oddziałach szkolnych 4-6 posiada swoisty charakter. Szybko jednak odnalazłam się w nowej sytuacji. Przygotowałam rozkłady zajęć w oparciu o wybrane programy, zgodne z podstawą programową. Poznając nową specyfikę pracy, poszukiwałam atrakcyjnych dla starszych uczniów metod pracy, dostosowałam lekcję do nowych ram czasowych, wprowadzałam na lekcjach atmosferę otwartości i zaufania.
W okresie stażu pełniłam w funkcję kronikarza szkolnego. Relacjonowałam szkolne wydarzenia, fotografowałam uroczystości i imprezy. Uczestniczyłam w szkolnym życiu uczniów zarówno młodszych, jak i starszych. Prowadzenie kroniki szkolnej przyczyniło się do nawiązywania bliższych i częstszych kontaktów z innymi nauczycielami oraz uczniami. Praca z kroniką była dobrą metodą poznania charakteru pracy szkoły, choć wymagało zaangażowania, pomysłu, chęci i czasu, dla młodego nauczyciela zawsze będzie wyzwaniem i dobrą lekcją.
Jako członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaangażowałam się w działalność Klubu Młodego Nauczyciela, gdzie pełniłam funkcję przewodniczącej. Jako członek zarządu posiadałam prawo do udziału w decyzjach oddziału oławskiego ZNP. W okresie stażu miałam okazję uczestniczyć w XI Ogólnopolskim Zlocie Młodych Nauczycieli w Zawierciu oraz w Debacie Młodego Nauczyciela w Warszawie. W ramach pełnionej funkcji brałam udział w następujących szkoleniach:
- „Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna nauczycieli” (26.09.2015 r.);
-„Uprawnienia rady pedagogicznej w kontekście zmian o przepisach o czasie pracy nauczyciela” (11.04.2015 r.);
Byłam współorganizatorem szkoleń:
- „Rodzice w szkole- jak z nimi współpracować?” (13.01.2015 r.)
-„ Awans zawodowy nauczyciela” (6.10.2016 r.)
W ciągu trzech lat szkolnych uczestniczyłam dodatkowo w następujących szkoleniach zewnętrznych:
-„Wspomaganie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego” (12.10.2015 r.)
-„Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej”- szkolenie ORE w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” (19-21.10.2015 r.)
- „Integracja dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej” –konferencja (5.05.2016 r.)
-„ Zmiany w systemie oświaty”- szkolenie on-line (23.03.2017 r.)
Formy wewnętrzne:
-„Gimnastyka paluszkowa- wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (26.11.2016 r.)
-„Wykorzystanie piłek Eduball w edukacji”
-„Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju” szkolenie on-line (9.05.2017 r.)
-„Wychowanie do nauczania włączającego” – Pedagogiczna Rada Szkoleniowa w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (21.04.2017 r.)
-„ Nowa podstawa programowa jako zadanie. Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” (29.05.2017 r.)
- „Projekt edukacyjny w przedszkolu” (2.11.2017 r.)
- „Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (9.11.2017 r.)
- „Wykorzystanie technologii mobilnych w realizacji podstawy programowej” (9.05.2018 r.)
Każda z form doskonalenia zawodowego miała za zadanie poszerzyć moją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, aby stać się bardziej kompetentnym nauczycielem i wychowawcą.
Okres stażu był dla mnie czasem podejmowania nowych wyzwań, brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły. Uczestniczyłam zarówno w formach szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych, jak i szkoleń oraz konferencji. Dodatkowym elementem mojego doskonalenia zawodowego stały się studia podyplomowe, które rozpoczęłam w październiku 2017 r. Kierunek, który studiowałam to wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie. Ten interdyscyplinarny kierunek nadał mi kwalifikacje do dwóch nowych przedmiotów. Studia, które wybrałam były odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby edukacyjne. Łączyły w sobie wiedzę z obszaru szeroko pojętej politologii, socjologii oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z obszaru rozwoju psychoseksualnego jednostki. W ramach studiów zdobyłam certyfikaty:
-Edukatora seksualnego – nauczyciela edukacji seksualnej;
-Nowoczesne nauczanie WOSu i elementów prawa w szkole;
-Nauczanie on-line – media społecznościowe i narzędzia internetowe w pracy współczesnego nauczyciela WOS i WDŻ.
Wiedza i umiejętności zdobyte przeze mnie w procesie wewnątrzszkolnego
i zewnętrznego doskonalenia zawodowego z powodzeniem wykorzystywałam w planowaniu oraz przeprowadzaniu zajęć edukacyjnych. Zdobyta wiedza i materiały szkoleniowe były pomocą w codziennej pracy. Dzięki szkoleniom związanym z aspektami prawnymi pracy nauczyciela, poszerzyłam swoją wiedzę jako członek ZNP. Rozwinęłam własne umiejętności interpersonalne i komunikowania się poprzez udział w szkoleniu dotyczącym współpracy z rodzicami. Poprzez odpowiednią współpracę z rodzicami, otrzymywałam ich nieocenioną pomoc w uzyskiwaniu dobrych efektów wychowawczych, a także w większości szkolnych przedsięwzięć. Udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela” pozwolił mi na zdobycie wiedzy, w jaki sposób pracować nad przygotowaniem dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Materiały szkoleniowe wykorzystałam do napisania niniejszej pracy. Owocnym dla mnie szkoleniem była „Gimnastyka paluszkowa”. Stosowane przeze mnie metody jak siłownia i aerobic paluszków, ¬ paluszkowe bajki i spacery wpłynęły na poprawę umiejętności językowych, koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną dzieci. Dzięki szkoleniu „Projekt edukacyjny w przedszkolu” umocniłam się w przekonaniu, że w sposób prawidłowy pracowałam metodą projektu, a dobór tematyki był trafny. Projekt autorski „Galopem do książki”, powiązany z projektem „Książki naszych marzeń”, miałam okazję zaprezentować nauczycielom oraz rodzicom na zebraniu. Angażując się w rozwój czytelnictwa wśród dzieci najmłodszych, wprowadziłam systematyczne wyjścia do szkolnej biblioteki oraz nawiązałam współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną, oddziałem dziecięcym „Koronka”.
Uważam, że każda odbytych form doskonalenia zawodowego pozwoliła mi podnieść jakość swojej pracy i miała wpływ na dalsze działania dydaktyczne i wychowawcze, dzięki czemu skorzystali moi młodsi jak i starsi uczniowie i ich rodzice, a także nauczyciele, z którymi chętnie dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Nabyte umiejętności w czasie szkoleń i studiów pozwoliły mi na:
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy nauczyciela,
- nawiązanie współpracy z rodzicami,
- zaspakajanie potrzeb wychowawczych i opiekuńczych moich wychowanków,
- nabycie umiejętności pracy z dzieckiem pięcioletnim,
- usprawnienie w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
- wzbogacenie wiedzy, warsztatu i metod pracy,
- przygotowanie dzieci do dalszej nauki w szkole,
- usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu wychowania przedszkolnego i przedmiotu szkolnego wychowanie do życia w rodzinie
Samodzielne dokształcanie oraz uczestniczenie w szkoleniach, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z dzieckiem. Dzięki wsparciu mojej placówki, wiedzę i umiejętności zaczerpnięte we wszystkich formach doskonalenia zawodowego systematycznie wykorzystywałam w pracy z dziećmi w oddziale przedszkolnym oraz uczniami na lekcjach wychowania do życia w rodzinie.
Samodzielnie pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej, adekwatnie do moich potrzeb. W trakcie odbywania stażu zgromadziłam literaturę, która ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Oprócz tego w mojej biblioteczce znalazły się książki, z których czerpię pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami. W literaturze poszukiwałam również materiałów, które pomogłyby mi przy konstruowaniu atrakcyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów. Chciałam, aby w sposób łatwy i przyjemny dzieci mogły wzbogacić swoją wiedzę oraz nabyć umiejętności. Bardzo często sięgałam również po czasopisma Bliżej przedszkola i Nauczycielka przedszkola, które były dla mnie źródłem inspiracji do sposobu prowadzenia zajęć, oraz podejmowało wiele interesujących tematów wychowawczo – dydaktycznych. Dzięki różnym propozycjom, dotyczących zabaw
z dziećmi w wieku młodszym udawało mi się zintegrować dzieci z oddziału przedszkolnego, stworzyć grupę, która chętnie ze sobą współpracuje, współdziała. W swojej pracy wykorzystywałam liczne pląsy i zabawy. Poprzez rejestrację na internetowych portalach edukacyjnych, udziale w grupach tematycznych na portalu społecznościowym, śledzeniu profili związanych z wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną oraz prowadzeniem przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, rozwinęłam swój warsztat pracy, zaczerpnęłam pomysły i poszerzyłam wiedzę.

§ 7. ust. 2 pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków. Na początku roku szkolnego, opracowywałam kartę informacji o dziecku. Moim celem było uzyskanie niezbędnych informacji o każdym dziecku, o jego upodobaniach, przyzwyczajeniach, zainteresowaniach, umiejętnościach oraz osobowości. Wszystkie powyższe informacje, z którymi rzetelnie się zapoznałam znacznie ułatwiły mi, tak ważny dla dziecka w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu kontakt, na bazie wzajemnego zrozumienia, akceptacji i zaufania. Pozyskane informacje uzupełniałam poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami. Na bazie tak zebranych informacji stworzyłam „Strukturę społeczności uczniowskiej”, która pozwala mi spojrzeć na oddział jako grupę w wielu aspektach.
W celu lepszego poznania potrzeb dzieci organizowałam cykliczne spotkania ze wszystkimi rodzicami oraz konsultacje indywidualne. Na każdym zebraniu z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. Na pierwszym zebraniu wraz z rodzicami konstruowałam wspólny kontrakt. W celu wypracowania dobrych kontaktów z rodzicami wprowadziłam również zeszyty do korespondencji. Specyfika pracy w oddziale przedszkolnym wymaga szybkiego kontaktu, wymiany informacji z rodzicem. Dlatego porozumiewałam się za pomocą wiadomości tekstowych, bądź jeśli sytuacja tego wymagała- prowadziłam rozmowy telefoniczne. Najlepszym rozwiązaniem okazała się jednak aplikacja ClassDojo. Przedstawiony przeze mnie nowoczesny sposób komunikacji, spotkał się z aprobatą rodziców. Aktywizowałam rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły poprzez organizowane uroczystości, udział w konkursach i akcjach charytatywnych. Rodzice oferowali pomoc w sprawowaniu opieki w czasie wyjść i wycieczek szkolnych, angażowali się w działania klasowe i szkolne. Istotnym elementem współpracy z rodzicami były zajęcia otwarte „Rodzinne Andrzejki”. Organizowałam edukację przedszkolną z czynnym udziałem rodziców, wobec których pełniłam funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Istotnym dla mnie stało się pozyskanie rodziców do współpracy oraz włączenie ich w proces działań wychowawczo – dydaktycznych realizowanych w mojej grupie.
Informacje uzyskane o dziecku od rodzica uzupełniałam o początkową diagnozę przedszkolną. W miesiącach wrzesień – październik prowadziłam systematyczną obserwację pedagogiczną, której wyniki odnotowywałam w arkuszach obserwacyjnych. Po przeprowadzeniu obserwacji, analizie wyników tworzyłam dla każdego dziecka indywidualne programy wspomagania rozwoju, które zawierały szczegółowe wskazówki zarówno dla nauczyciela jak i rodziców. Dbałam o to, aby wszyscy rodzice mieli pełną wiedzę na temat celowości prowadzonej diagnozy i rozumieli konieczność ścisłej współpracy przy wdrażaniu wniosków tam zawartych.
Jako wychowawca oddziału byłam odpowiedzialna za organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Oławie, wdrażałam wnioski z opinii dzieci przebadanych przez poradnię, szczególnie pod kątem gotowości do podjęcia nauki, uczestniczyłam w szkoleniach, które odpowiadały moim potrzebom i zainteresowaniom. Różnicowałam sposób pracy z dzieckiem zdolnym i z trudnościami.
Jednym z elementów mojej pracy z grupą był udział dzieci w konkursach, które dają dzieciom dużo satysfakcji, pozwalają na zdobycie nowych doświadczeń, uczą zdrowej rywalizacji oraz dają możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami.
Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w klasowych, szkolnych i międzyszkolnych konkursach:
- klasowy „Jesienny Przegląd Recytatorski”- udział chętnych dzieci;
- konkurs Wesołej Grupy Kubusia Puchatka- Samorządziku szkolnego uczniów klas 1-3 na świąteczną dekorację sali;
-Konkurs „Dyniowy”- udział indywidualny, laureaci z mojego oddziału klasowali się dwa razy na I miejscu, jedno dziecko otrzymało wyróżnienie;
-Konkurs Walentynkowy- udział indywidualny, zajęcie I miejsca;
-Szkolny Przegląd Recytatorski „Usłysz nas”- występ jednego z wychowanków z niepełnosprawnością ruchową;
- plastyczny konkurs szkolny- „Mój Miś”;
- konkurs na najciekawszy latawiec- WOŚP
- konkurs powiatowy „Zapobiegajmy pożarom”- wyróżnienie dziewczynki z mojej klasy;
- konkurs powiatowy „Bezpieczna droga do szkoły”- I miejsce mojej wychowanki, nagroda w postaci roweru dla szkoły. Organizowałam i przeprowadzałam konkurs na etapie szkolnym.
- konkurs ogólnopolski na relację z I Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu” – wyróżnieniem osobistym było otrzymanie certyfikatu imiennego za najlepszą relację, wzięłam udział wraz z oddziałem w II oraz III edycji sportowej akcji.
W celu stworzenia w oddziale przedszkolnym przyjaznej, budującej atmosfery, organizowałam różne zajęcia, spotkania i imprezy klasowe:
rok szkolny 2015/2016
- zakupy w sklepie ogrodniczym (umiejętność wyboru cebulki krokusa, samodzielna zapłata);
- spotkanie z funkcjonariuszem policji- prelekcja na temat bezpieczeństwa;
- Dzień Chłopaka- wręczenie upominków;
- Dzień Edukacji Narodowej- udział w szkolnym apelu, wspólne świętowanie;
- „Wracaj do zdrowia Nikolu”- wsparcie koleżanek i kolegów z klasy dla chorej dziewczynki;
- Andrzejki w zerówce- wspólne wróżby i zabawy;
- Mikołajki- wizyta Elfów i Św. Mikołaja- zabawy ruchowe, rozdanie prezentów;
- klasowa wigilia- świąteczny poczęstunek, śpiewanie kolęd;
- bal karnawałowy;
- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka;
- zajęcia praktyczne- „Jak się robi sok?”;
- Dzień Kobiet- składanie życzeń przez chłopców, wręczanie upominków;
- powitanie wiosny;
- uroczystość z okazji Dnia Dziecka;
- uroczystość rodzinna (Dzień Mamy i Taty);
- udział w festynie świątecznym;
- współorganizacja festynu czytelniczego w ramach programu „Książki naszych marzeń”;
rok szkolny 2016/2017
- spacery edukacyjne w celu obserwacji przyrody do parku;
- spacer na skrzyżowania drogowe w celu obserwacji ruchu drogowego, znaków drogowych;
- spotkanie z pielęgniarką;
- zajęcia umuzykalniające;
- Dzień Chłopaka- wręczenie upominków;
- Dzień wysyłania kartki;
- „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”;
- „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”;
- „Jesienny pokaz mody z piosenką”;
- „Dzień Pluszowego Misia”;
- Andrzejki rodzinne- popołudniowe spotkanie, wieczór wróżb i zabaw;
- spotkanie z Mikołajem;
-Wspólne kolędowanie w auli, klasowa wigilia, składanie życzeń świątecznych;
- bal karnawałowy;
- „Dzień Babci i Dziadka”- popołudniowe spotkanie;
- I Dzień Wiosny- happening ulicami miasta, odwiedzanie okolicznych sklepów i instytucji;
- Światowy Dzień Wody;
- Dzień osób z zespołem Downa- gościliśmy Lenkę, dziewczynkę z zespołem Downa;
- III Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków;
- Dzień Dziecka- piknik.
rok szkolny 2017/2018
- „Dzień Kropki”;
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka;
- Dzień Chłopaka;
- Klasowy Jesienny Przegląd Recytatorski;
- udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- występ na apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, plakat „Życzenia dla Polski”;
- Dzień pluszowego Misia, spotkanie z Pszczelarzem;
- Andrzejki;
- Mikołajki;
- Wigilia klasowa;
- udział w akcji WOŚP;
- bal karnawałowy;
- Dzień Babci i Dziadka;
- Dzień piegów- Akademia Pana Kleksa;
- Organizacja „Zielonego kącika” – zakupy w sklepie ogrodniczym, sadzenie cebulek, pielęgnowanie;
- powitanie wiosny - inicjatywa klasowa „Żegnaj zimo, witaj wiosno!”- występ z wierszykiem i piosenką wiosenną;
- „Zajączkowa misja”- zajęcia o tematyce wielkanocnej;
- Dzień Radia;
- Światowy Dzień Książki;
- Dzień Ziemi.

Jako wychowawca starałam się stworzyć zintegrowany zespół klasowy, w którym każde dziecko czuło się akceptowane i szanowane. Uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci, przygotowywałam je do wystąpień przed rodzicami, dziadkami i uczniami. Stwarzałam okazje do wykazywania się kreatywnością. Dzieci odkrywały swoje talenty (plastyczny, recytatorski, taneczny, teatralny), poznawały i prezentowały swoje mocne strony, uczyły się akceptować innych. W wyniku tych działań dzieci chętnie zabierały głos w dyskusji, nie bały się występów przed publicznością, miały możliwość odniesienia sukcesu, co wpływało na wzrost poczucia własnej wartości.
Kształtując aktywną i kreatywną postawę dzieci dobierałam odpowiednią tematykę do zajęć w grupie. W celu inspirowania aktywności, efektowniejszego i bardziej zrozumiałego przekazywania wiadomości, a także poszerzenia zainteresowań wychowanków, nawiązałam współpracę z następującymi placówkami kulturalno – oświatowymi i instytucjami :
- Miejską Biblioteką Publiczną w Oławie- Oddziałem Dziecięcym „Koronka”. Wzięłam udział w następujących zajęciach bibliotecznych: poznanie zasad wypożyczania książek, „Miś- mój pluszowy przyjaciel”, „Mikołajki”, udział w przedstawieniu teatralnym „Pod starym Wawelem przygód bezliku”;
- Strażą Miejską w Oławie. Pod patronatem Urzędu Miejskiego odbyły się zajęcia edukacyjne na Mobilnym Miasteczku;
- Komendą Powiatową Staży Pożarnej w Oławie;
-Komendą Powiatową Policji w Oławie. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z funkcjonariuszami policji, które dotyczyły tematyki związanej z zasadami bezpieczeństwa.
- Pocztą Polską Urzędem Pocztowym Oława;
- Nadleśnictwem Oława, zajęcia w „Hubertówce”- spotkanie z Leśnikiem;
Organizowałam zajęcia mające na celu zwiedzenie placówki oraz poznanie zawodu strażnika miejskiego, strażaka, policjanta, listonosza i leśnika.
- Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, udział w „Dniach otwartych ZWiKu”;
- Pogotowiem Ratunkowym. Jako koordynator w szkole akcji „Pluszak w Pogotowiu”, nawiązałam współpracę z Pogotowiem Ratunkowym w Oławie. Udało nam się zebrać ogromne ilości maskotek dla małych pacjentów pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów dziecięcych;
- schroniskiem dla zwierząt, udział w akcji zbierania niezbędnych artykułów dla bezdomnych zwierząt;
- Centrum Sztuki, udział w programie „Kino Przedszkole”.
Podjęta współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyjała wzbogaceniu wiedzy i umiejętności dzieci w wielu obszarach rozwoju, rozwijaniu zainteresowań wychowanków, kształtowaniu postaw prospołecznych, integracji społeczności dziecięcej, podniesieniu atrakcyjności pobytu dziecka w przedszkolu. W wyniku moich działań dzieci poszerzyły swoją wiedzę o otaczającym świecie, chętnie zadawały pytania na interesujące je tematy, nauczyły się zasad właściwego zachowania w miejscach publicznych.
Ważnym elementem mojej pracy z dziećmi były organizowane przeze mnie wyjścia i wycieczki wyjazdowe:
- wycieczka do sali zabaw „Bobolandia” we Wrocławiu;
- zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego w Opolu;
- wycieczka krajoznawczo- dydaktyczna do Wrocławia w celu obejrzenia wystawy klocków LEGO na Stadionie Miejskim;
- wycieczka do Muzeum wsi opolskiej, uczestnictwo dzieci w warsztatach pieczenia chleba;
- Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie- Hydropolis we Wrocławiu- warsztaty „Magia wody”;
- Koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Centrum Sztuki;
- przedstawienie teatralne pt:” Czerwony Kapturek” w Ośrodku Kultury- Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza;
- spektakl teatralny na małej scenie Radia Wrocław pt: „Baśnie polskie”;
- przedstawienie teatralne pt:” Alicja po drugiej stronie lustra” w Ośrodku Kultury- Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza;
- oglądanie przedstawienia w Ośrodku Kultury pt: „Piękna i Bestia” Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.
Udział moich podopiecznych w wycieczkach był źródłem trwałych wrażeń i spostrzeżeń niezbędnych do kształtowania się myślenia, pamięci, uwagi, tworzenia pojęć. Pozwolił także doświadczać rzeczywistości wielozmysłowo – dzieci słuchały, patrzyły, badały, doświadczały, kojarzyły ze sobą fakty i organizować tę wiedzę w zespół doświadczeń o świecie. Moja uwaga była zwrócona na zaspakajanie przez dzieci potrzeb związanych z obcowaniem ze sztuką, dlatego starałam się, aby w każdym semestrze brały udział w spektaklach teatralnych. Teatr zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci i może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu osobowości. Przede wszystkim jest przeżyciem zbiorowym. Dziecko występuje tu jako uczestnik spektaklu. Odbiera przedstawienie teatralne w towarzystwie innych, jest członkiem pewnej wspólny, identyfikuje się z nią, a przeżycia w grupie są szczególnie mocne.

Moje działania rozbudzały zainteresowania i ciekawość poznawczą dzieci, wyzwalały pozytywne emocje, wpłynęły na formowanie się postaw moralnych i zachowań społecznych, np. kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, używania zwrotów grzecznościowych.
Aktywność własna w szkole nie była zawężona wyłącznie do oddziału przedszkolnego. Nabywałam nowe doświadczenia podczas wycieczek ze starszymi uczniami. Miałam okazję zastąpić wychowawcę w czasie trzydniowej wycieczki do Krakowa. W okresie stażu pełniłam także funkcję współorganizatora i opiekuna podczas wyjazdów szkolnych na mecze piłki nożnej do Wrocławia.
W okresie stażu realizowałam przedsięwzięcia i programy, których celem było wyrównywanie różnic występujących w wielu sferach. Początek roku szkolnego był okazją do tworzenia programów adaptacyjnych dla oddziałów przedszkolnych. Założeniem programu było maksymalne zmniejszenie trudności adaptacyjnych dziecka pięcioletniego i sześcioletniego oraz pomoc w przezwyciężeniu pierwszych leków i obaw u dziecka, jak również u rodziców związanych z nowymi miejscami i sytuacjami. Uczestniczyłam przy tworzeniu programów wychowawczych, a w ostatnim roku stażu programu wychowawczo-profilaktycznego. Programy, tworzone w oparciu o obowiązującą podstawę programową zawierały zadania węzłowe, szczegółowe i tematy do realizacji.
W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 dzieci uczestniczyły w koncertach muzycznych pt. ”Spotkanie z muzyką”, gdzie w aktywny sposób tworzyły muzykę, aranżację do melodii z repertuaru dziecięcego. Zajęcia ruchowe „Aerobik z Panem Grzesiem” odbywały się w sposób cykliczny. Dzieci przy dźwiękach muzyki miały okazję prezentować swoje umiejętności taneczne, wokalne i artystyczne.
W roku szkolnym 2015/2016 realizowałam autorski projekt edukacyjny „Galopem do Książki”. Projekt powstał w oparciu o program „Książki naszych marzeń”, do udziału którego włączyła się szkoła. Założenia, które udało mi się zrealizować z grupą dzieci: uporządkowanie kącika książkowego, wywieszenie plakatu „W naszej sali dbamy o książki”, zorganizowanie zajęć bibliotecznych w szkole, cotygodniowe odwiedziny szkolnej biblioteki- wypożyczanie i zwroty książek, codzienne czytanie opowiadań z książki „Borys i Zajączki” Magdaleny Zarębskiej, oglądanie albumów przedstawiających rasy koni, przygotowanie i przeprowadzenie zabaw ruchowych i ortofonicznych o tematyce zwierzęcej, przeprowadzenie zajęć o tematyce dotyczącej prawa dzieci do słuchania bajek i opowiadań, Jak powstaje książka? – zajęcia dydaktyczne, wykonanie przez dzieci prac plastycznych- ilustracji do książki, wypełnianie kart pracy o tematyce związanej z książkami, spotkanie z pisarką, p. Magdaleną Zarębską, autorką omawianej książki.
Podsumowaniem projektu było zaproszenie rodziców na Szkolny Festyn Czytelniczy (22.04.2016 r.). Efektem mojej pracy było zaangażowanie dzieci i wykazywanie zainteresowania czytelnictwem poprzez planowanie kolejności książek, które były wspólnie czytane w oddziale przedszkolnym, zadawanie pytań dotyczących wyjścia do biblioteki, przykładanie uwagi do dbałości o książki, przynoszenie własnych książek do szkoły.
Od początku mojego stażu podjęłam współpracę z Centrum Sztuki w Oławie. Uczestniczyłam z oddziałem przedszkolnym w programie edukacji medialnej „Kino Przedszkole”. Dzieci brały udział w zajęciach filmowych w Kinie Odra. Projekcję filmów poprzedzały krótkie, interaktywne prelekcje prowadzone w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka była związana z filmami animowanymi.
Włączyłam się do ogólnopolskiego programu „Śniadanie daje moc”, którego celem było zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka poprzez edukację i promocję prawidłowego żywienia. Organizowałam w oddziale przedszkolnym wspólne, zdrowe śniadania. Efektem oddziaływań zarówno na dzieci, jak i na rodziców były namacalne zmiany w zakresie żywienia dzieci.
Innym przedsięwzięciem, które posiadało charakter długotrwały była akcja „Nasze małe sukcesy”. Zbieranie przez dzieci sukcesów dnia codziennego miało na celu nagradzanie za pracę, zwracanie uwagi na pozytywne klasowe wydarzenia, zachowania i sytuacje. Dzieci otrzymywały sukces w formie jajeczka, które dyżurni klasowi umieszczali w ogromnym słoiku. Zakończenie akcji następowało w momencie napełnienia się słoika, a ukoronowaniem była wycieczka- niespodzianka dla całej klasy. Formę nagrody uzgadniałam wspólnie z rodzicami. „Pracowite pszczółki” to kolejny projekt klasowy mający na celu motywowanie dzieci do pracy. Pszczółki- naklejki na wywieszoną w sali tablicę, otrzymywały dzieci, które wykazały chęć i wypełniły dodatkowe karty pracy, wykazywały chęć pomocy rówieśnikom, angażowały się w przedsięwzięcia klasowe. Istotną, klasową funkcją była rola dyżurnego, który posiadał swoje obowiązki i przywileje. Dyżurni byli wybierani na tydzień według listy w dzienniku, a nagradzani naklejkami w ostatnim dniu pełnionej funkcji. Akcja, która miała w szkole pozytywny wydźwięk, została zauważona i na stałe weszła w nawyk, było moje działanie- „Dzielę się owocem”. Z uwagi na udział w programie „Owoce w szkole”, dzieci otrzymywały owoce i warzywa. Moim celem było zachęcenie młodszych dzieci do dzielenia się ze starszymi uczniami za pomocą koszyka, wystawionego na szkolnym korytarzu z informacją o akcji. Efektem pozytywnym, który przyniosła akcja było gospodarowanie żywnością i jej nie marnowanie. Dzieci uczestniczyły również w całorocznych akcjach zbierania nakrętek, butelek typu PET oraz baterii.
Przez trzy lata mojego stażu podejmowałam działania mające na celu integrację z innymi oddziałami przedszkolnymi. W mojej pracy z grupą starałam się nie zawężać aktywności dzieci jedynie do grupy rówieśniczej. Współpracowałam z Samorządzikiem szkolnym- nauczycielami i uczniami klas młodszych poprzez:
- udział w apelu świątecznym kl. I c;
- udział w apelu kl. II c – święta narodowe;
- udział w zajęciach bibliotecznych kl. III a „W krainie Baśni i Bajki”;
- Dzień Edukacji Narodowej- udział w szkolnym apelu, wspólne świętowanie;
- Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości- udział w uroczystym apelu;
- udział w apelu z okazji świąt majowych;
- „Czytaj, nieważne ile masz lat”- apel kl. III b;
- Dzień Kobiet- udział w apelu kl. III c, wręczenie upominków;
- udział w konkursie Wesołej Grupy Kubusia Puchatka na świąteczną dekorację sali;
- integracja z oddziałem 1 b- „Przegląd recytatorski”, „Gra handlowa”;
- udział dzieci w szkolnych spektaklach „Diabolina”, „Bajkowy ambaras”, „Czerwony Berecik szuka księżniczki”.
Dzieci z mojego oddziału przedszkolnego uczestniczyły nie tylko życiu szkolnym swoich rówieśników i uczniów klas 1-3, ale również brały udział w inicjatywach Samorządu Uczniowskiego oraz przedsięwzięciach klas 4-6 podczas Dyżuru Gospodarza Szkoły:
- udział w szkolnej akcji WOŚP;
-„Akcja Grosik” ;
- udział w projekcie Samorządu Uczniowskiego „Spotkanie z lekturą”;
- akcja zbierania pokarmu i przedmiotów niezbędnych do opieki nad zwierzętami w oławskim „Przytulisku”;
- Międzynarodowy Dzień Muffinki;
- udział w wystawie „Moje hobby”;
- udział w akcjach charytatywnych.
Istotnym elementem mojej pracy było miejsce. Staram się, aby sala w której dzieci spędzają większą część dnia była dla nich zarówno miejscem nauki, jak i odpoczynku. Aby była funkcjonalna oraz przyjemna dla oka, na bieżąco dekorowałam ją elementami związanymi z omawianą tematyką zajęć, a także pracami plastycznymi dzieci. Przygotowane dekoracje przeze mnie, były dobierane zgodnie z porą roku. Chciałam, aby kolorowe plakaty, cyfry, litery, wiersze, kalendarz itp. rozbudzały w dzieciach zainteresowanie i chęć do zdobywania wiedzy. Wybierając pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego, kierowałam się wiekiem dzieci, ich zainteresowaniami, możliwościami
a zarazem chciałam, aby w zerówce były takie „zabawki”, których dziecko nie ma w domu. Dzieci z chęcią przychodziły do szkoły, na zajęcia do oddziału przedszkolnego.
W okresie stażu miałam możliwość dyżurowania na szkolnej stołówce. Starałam się, aby każde dziecko wychodziło ze stołówki najedzone. Zwracałam uwagę na kulturalne zachowanie się dzieci w czasie spożywania posiłku. Dyżury na szkolnej stołówce przeświadczyły mnie w przekonaniu, jak istotna jest tematyka związana z kwestią zdrowego odżywiania. Co roku poruszałam zagadnienia związane z posiłkami. Nawiązałam współpracę ze służbą zdrowia- szkolną pielęgniarką. Nasze działania ukierunkowane były na monitorowanie śniadań dzieci, zwracanie uwagi na ich choroby, a także wykonywanie badań okresowych przez rodziców.
Inną formą, w czasie której mogłam poznać potrzeby dzieci i problemy życia codziennego, były zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w grupie świetlicowej. Praca w szkolnej świetlicy posiada swój specyficzny charakter, który udało mi się poznać.
Uważam, że moje działanie na rzecz realizowania w różnorodny sposób zagadnień edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych pozwoliło mi się w pełni zrealizować. Dzieci poznały nowe miejsca i ludzi, problemy i potrzeby środowiska. Podjęte przeze mnie aktywności wpłynęły na uwrażliwienie się dzieci na potrzeby innych, miały możliwość zaprezentowania swoich talentów i możliwości w środowisku. Podejmowane inicjatywy dostarczyły dzieciom inspiracji do działania, przyczyniły się do rozwijania zainteresowań i wzbogacania doświadczeń, rozwijania umiejętności społecznych i interpersonalnych.

§ 7. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać
i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do projektowania i wykonywania materiałów oraz pomocy dydaktycznych:
-zaproszeń na uroczystości szkolne dla rodziców, dziadków,
-podziękowań i informacji dla rodziców,
-kart pracy dla dzieci,
-pomocy dydaktycznych do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym i wymagającym wspomagania rozwoju,
-miesięcznych planów pracy,
-rozkładów materiału,
-opinii o dziecku potrzebnych np. do poradni psychologiczno - pedagogicznej,
-ankiet,
-scenariuszy zajęć uroczystości i imprez,
-podań do instytucji,
-diagnoz przedszkolnych,
-indywidualnych programów wspomagania rozwoju,
-ocen gotowości szkolnej dziecka,
-dokumentacji do nadzoru pedagogicznego (ankiety, sprawozdania, wykresy),
-dyplomów dla dzieci na koniec roku szkolnego,
-dyplomów i podziękowań dla rodziców na szkolną galę „Najlepsi z najlepszych”,
-prezentacji multimedialnych,
-filmów i plakatów.
Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez: opracowywanie w programie Word i Excel wyników diagnoz, kart ewaluacyjnych i ankiet, korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji, wyszukiwanie nowości wydawniczych oraz recenzji na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych, śledzenie zmian w prawie oświatowym, korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy, korzystanie ze stron poświęconych edukacji, portali społecznościowych oraz serwisów dla nauczycieli, prezentowanie własnego dorobku zawodowego na stronach poświęconych edukacji oraz grupach dyskusyjnych. Korzystałam także z ksero oraz faksu.
Niezwykle istotną kwestią w pracy z dziećmi młodszymi jest stały kontakt z rodzicami. W czasie stażu stosowałam różnorodne formy komunikacji. Wymianę informacji uskuteczniałam poprzez kontakt telefoniczny, smsowy i mmsowy, pocztę elektroniczną. Jednak innowacyjnym rozwiązaniem i dużym ułatwieniem w wymianie informacji, poglądów i spostrzeżeń odnośnie dzieci była aplikacja Classdojo. Dzięki zaangażowaniu rodziców, mogłam w sposób natychmiastowy przekazywać informacje, ale również je odbierać, dzielić się, przesyłać i otrzymywać zdjęcia z uroczystości i wydarzeń w oddziale przedszkolnym. Poprzez aplikację stworzyłam z przesłanych fotografii historię mojej klasy.
Kreatywnym zadaniem było dla mnie współtworzenie strony internetowej szkoły. W okresie stażu przyczyniłam się wraz z innymi nauczycielami do zdobycia ogólnopolskiej nagrody- tytułu „Strony Miesiąca- marzec 2015” oraz „Złotej Szkolnej Strony Roku”. Moje działania jako administratora strony internetowej zawężały się do prowadzenia zakładki „Co w klasach piszczy”, gdzie zamieszczałam redagowane przez siebie artykuły, adiustowałam zdjęcia- umieszczałam efekty swojej pracy na stronie internetowej naszej szkoły.
Niesamowitym wyzwaniem była nauka programowania, a wraz z nią pojawienie się Ozobota- robota. Dzięki tej niezwykłej zabawce dzieci rozpoczęły przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą kolorowych kodów na kartce papieru dzieci programowały zadania, które wykonywał robot.
Nieodzownym elementem mojej pracy stała się tablica interaktywna, która podniosła atrakcyjność prowadzonych zajęć. Stały się one bardziej ciekawe i inspirujące. Codzienne i natychmiastowe wykorzystywanie niezbędnych do pracy zasobów internetowych jak np. gry dydaktyczne, piosenki i filmy edukacyjne, przynosiło satysfakcję ze zwiększenia uwagi i motywacji dzieci do podjęcia nowych działań.
Umiejętność posługiwania się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną bez wątpienia ułatwiła mi moją pracę, przyczyniła się do wzbogacenia warsztatu pracy. Mogę stwierdzić, że pracuję sprawniej i bardziej wydajnie. Potrafię archiwizować swój dorobek na różnych nośnikach. Nabyłam nowe wiadomości związane ze światem techniki, którymi zainteresowałam dzieci.

§ 7. ust. 2. pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Przez cały okres stażu wykorzystywałam w pracy zawodowej znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz pomocy społecznej. Stale doskonaliłam te umiejętności, które zapewniały dzieciom stabilizację i bezpieczeństwo, a w istotny sposób wpływały na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Samodzielnie studiowałam literaturę z zakresu psychologii rozwojowej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Brałam czynny udział w spotkaniach zespołu wychowawców oraz Klubu Młodego Nauczyciela, gdzie wymieniałam doświadczenia. Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne w czasie studiów podyplomowych wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie, przyniosły oczekiwane rezultaty. Podczas studiów realizowałam tematykę następujących przedmiotów:
Realizacja bloku psychologiczno-pedagogicznego:
- biomedyczne aspekty rozwoju człowieka,
- podstawy psychologii rozwojowej i osobowości,
- warsztat komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą,
- wybrane zagadnienia etyki i bioetyki rodziny,
-współczesne problemy pedagogiki i psychologii w procesie edukacyjnym,
- wybrane problemy patologii życia małżeńskiego i rodzinnego,
- profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży,
- technologia informacyjna i nowoczesne media w edukacji,
- elementy prawa oświatowego,
Realizacja bloku specjalizacyjnego wiedza o społeczeństwie:
- dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
- wprowadzenie do prawa dla nauczycieli WOSu z edukacją prawniczą (elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego, pracy, karnego),
- systemy polityczno- administracyjne współczesnego świata,
- rynek pracy w Polsce i UE,
- historia integracji europejskiej i problemy globalizacji,
- wybrane zagadnienia mikro i makroekonomii,
- polityka gospodarcza,
- europejski system praw człowieka,
- społeczeństwo obywatelskie,
Realizacja bloku specjalizacyjnego wychowanie do życia w rodzinie- edukacja seksualna:
-metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacji seksualnej,
- seksuologia,
- polityka rodzinna,
- rodzina w świetle prawa,
- pomoc psychologiczna i interwencje w systemie rodzinnym,
- komunikacja w rodzinie z elementami treningu mediacji,
- psychologia małżeństwa i rodziny z elementami terapii i poradnictwa rodzinnego i młodzieżowego.
Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach, warsztatach i seminariach:
- „Rodzice w szkole- jak z nimi współpracować?” ,
-„Wspomaganie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego” ,
-„Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej”, szkolenie ORE w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” ,
- „Integracja dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej” –konferencja ,
- „Projekt edukacyjny w przedszkolu” ,
-„Gimnastyka paluszkowa- wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” .
-„Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju” szkolenie on-line,
-„Wychowanie do nauczania włączającego” – Pedagogiczna Rada Szkoleniowa w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Wszystkie formy mojego dokształcania zawodowego wpłynęły pozytywnie na mój rozwój jako nauczyciela. Zdobyłam niezbędne kompetencje do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie. Studia dały mi możliwość samorealizacji i wymiany doświadczeń z nauczycielami, pochodzącymi z różnych środowisk edukacyjnych. Poprzez realizację bloku psychologiczno-pedagogicznego podejmowałam się refleksji nad problemami rodzin. Poznane techniki i metody komunikacji interpersonalnej wpłynęły w sposób pozytywny na mój kontakt z rodzicami i dziećmi. Prowadzone przeze mnie zebrania z rodzicami sukcesywnie nabierały formy dialogu, a konsultacje indywidualne cieszyły się powodzeniem. Jako wychowawca klasy dokonałam odpowiedniego doboru tematyki spotkań z rodzicami. Wprowadziłam do swojej pracy z grupą nowe ćwiczenia, integrujące zespół. Podejmowałam się diagnozy dzieci, ich problemów i środowiska. Ukończone szkolenia wpłynęły korzystnie na moją pracę, sposób podejścia do dzieci, rozpoznawania i rozwiązywania problemów. Moim zamysłem było poszukiwanie innych, niecodziennych rozwiązań na kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw w różnych aspektach. Doskonaląc swój warsztat pracy jako nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, utwierdziłam się w przekonaniu dotyczącym specyfiki prowadzonego przedmiotu. Z myślą o atrakcyjności zajęć, zaangażowaniu dzieci i osiągniętych efektów, zrezygnowałam z formy zajęć z podręcznikiem. Skupiłam się na ćwiczeniach aktywizujących uczniów, prowokujących do rozmów i kontemplacji. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam również poprzez czytanie literatury fachowej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii jak rozwiązywać problemy zdobyłam podczas spotkań na uczelni, w Internecie oraz w codziennych kontaktach w szkole z innymi nauczycielami.
Co roku przyjmując nową grupę dzieci do oddziału przedszkolnego napotykam za każdym razem inne problemy, które motywowały mnie do poszukiwań odpowiednich rozwiązań napotkanych trudności. Specyficzne zachowania dzieci spowodowały, że wprowadziłam do mojej codziennej pracy takie narzędzie, jak „Cichaszki”. Były to wykonane własnoręcznie stworki, które towarzyszyły dzieciom w czasie wypełniania zadań. Maskotki wpłynęły na wyciszenie się grupy. „Nasze małe sukcesy” dzieci zbierały w formie jajeczek. Zawarte w nich informacje dotyczyły grupowych, małych sukcesów dnia codziennego. Zapełnienie specjalnego słoika, poskutkowało nagrodą w formie wycieczki. Dzieci mobilizowało do pracy zbieranie „pracowitych pszczółek”. Były one przyznawane za aktywność dzieci, ich samodzielne działania i chęci. Metoda pracy z koszykiem „Dzielę się owocem”, stała się szkolną akcją, niosąc długofalowy skutek w postaci nie marnowania jedzenia. Wprowadzone metody były bardzo ciekawe i atrakcyjne dla dzieci, a najważniejsze, że odniosły pozytywny efekt.

7. ust. 2. pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Rozpoczęcia stazu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego, zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi pracę nauczyciela i szkoły. W trakcie stażu systematycznie śledziłam zmiany w przepisach. Zapoznałam się następującymi aktami prawnymi:
- ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.- Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189 ze zmianami),
- ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. 2017 r. poz 356),
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. 2017 r. poz, 1646),
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (dz. U. 2017 r. poz. 1611),
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zmianami),
-rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. 2001 r. nr 135 poz.1516).
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Dzieliłam się swoją wiedzą z nauczycielami ubiegającymi się o stopień awansu na nauczyciela kontraktowego, konsultowałam swoją wiedzę na temat procedur z nauczycielami ubiegającymi się o stopień nauczyciela mianowanego oraz opiekuna stażu.
Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie:
-Statut Szkoły;
-Wewnątrzszkolny System Oceniania;
-Program rozwoju szkoły;
-Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły, a w szczególności Statutu Szkoły, pełniąc funkcję w Zespole Statutowym. Brałam udział w opracowaniu dokumentacji przedszkolnej: miesięcznych planów pracy, programu wychowawczo-profilaktycznego „Kto ty Jesteś?”, Program Adaptacyjny dla Oddziału Przedszkolnego, Dzięki analizie przepisów poznałam zasady funkcjonowania nowego ustroju szkolnego, podjęłam się analizy przepisów dotyczących pracy nauczyciela. Interpretując przepisy związane z awansem zawodowym nauczycieli , przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, co wpłynęło na prawidłowo napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego. Zmieniające się Podstawy Programowe Wychowania Przedszkolnego wpłynęły na odpowiedni dobór programów, gwarantujących ich realizację. Wykorzystywałam wiedzę o przepisach oświatowych podczas pracy wychowawczej oraz udzielaniu pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Prawidłowo prowadziłam dokumentację nauczyciela: dziennik oddziału przedszkolnego oraz lekcyjny, dziennik zajęć świetlicowych, teczkę wychowawcy oddziału. Pracowałam w grupach sprawujących nadzór pedagogiczny, opracowywałam narzędzia i badałam wskazane planem nadzoru zagadnienia. Pełniąc wielokrotnie funkcję kierownika wycieczki, gromadziłam i wypełniałam dokumentację, współpracowałam z Komenda Powiatową Policji w Oławie w zakresie sprawdzania trzeźwości kierowcy i sprawności autobusu. Sumiennie dbałam, aby zajęcia, szczególnie te poza salą oraz wycieczki były organizowane zgodnie z procedurami szkolnymi i spełniły wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W mojej pracy wielokrotnie pełniłam funkcję wychowawcy grupy na półkoloniach, organizowanych przez Urząd Miasta Oława. Prowadziłam dodatkowe zajęcia w czasie ferii i wakacji szkolnych. Nabywałam nowe umiejętności pracy z grupą w różnym zakresie wiekowym oraz współpracy z nauczycielami z innych placówek. Uczestniczyłam jako wychowawca także w kolonii, która wiązała się z moimi zainteresowaniami- warsztaty artystyczne w Krośnicach, organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Dzieci miały możliwość pełnej ekspresji własnych talentów i wizji artystycznych. Ponadto uczestniczyłam z powierzoną mi pod opiekę grupą w wycieczkach do wrocławskiego ogrodu zoologicznego oraz ogrodów doświadczeń Humanitarium. Moje zaangażowanie w inne formy opieki nad dziećmi było ciekawym doświadczeniem.

Podsumowanie

W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie i unowocześnienie mojego warsztatu pracy. W trakcie odbywania stażu korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego podwyższając swoje kompetencje zawodowe oraz wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki zajęć szkolnych. Poszerzyłam i ugruntowałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, studiując literaturę fachową. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku „Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie”, które wyposażyły mnie w dodatkowe wiadomości i umiejętności, a także przygotowały mnie do pełnienia funkcji nauczyciela wymienionych przedmiotów. Szkolenia, warsztaty, które odbywałam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomagały mi w rozwiązywaniu wielu sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, z którymi spotykałam się w codziennej pracy. Okres stażu był dla mnie szczególnym sprawdzianem moich umiejętności wychowawczych, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe metody i formy pracy, które wykorzystywałam na zajęciach. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych szkoły wynikających ze statutu szkoły. Skutecznie prowadziłam zajęcia edukacyjne, rozbudzałam zainteresowania poznawcze oraz wspierałam rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych. Promowałam uczniów i szkołę poprzez udział w konkursach. Uwzględniałam w swojej pracy problemy środowiska lokalnego oraz współczesne problemy cywilizacyjne. W swojej pracy na co dzień posługiwałam się technologią informacyjną i komunikacyjną, stosowałam ją w sytuacjach edukacyjnych. Poznałam przepisy prawa oświatowego i wykorzystywałam je w zakresie potrzeb szkoły. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zamierzam nadal doskonalić warsztat własnej pracy i kwalifikacje zawodowe. Chciałabym, aby moje działania stały się bardziej atrakcyjne i przydatne uczniom szkoły i by jeszcze lepiej móc realizować postawione cele. Jestem przekonana, że praca nad sobą, dokonaniami dydaktycznymi i wychowawczymi nie dobiegła jeszcze końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.