X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37470
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

za okres stażu od 01.09.2015r. do 31.05.2018r.

mgr Małgorzata Kusz, nauczyciel języka niemieckiego

NAUCZYCIEL MIANOWANY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CIESZYNIE

Pracuję jako nauczyciel języka niemieckiego od 1999 roku. Na początku mojej pracy zatrudniona byłam jako wychowawca i nauczyciel j niemieckiego w różnych typach szkół. Od 2003 roku jestem nauczycielką mianowaną. Od 01. września 2015 roku pracuję w II Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika w Cieszynie
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Starałam się zatem doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rozpoczynając staż, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2000 r. Nr 70, poz. 825 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112).

W trakcie stażu systematycznie śledziłam zmiany w prawie oświatowym, odnoszące się zwłaszcza do awansu zawodowego nauczyciela:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393)
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał ponadto założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniając specyfikę i potrzeby placówki, jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na ucznia.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować.
Wykonałam kilka zadań, których nie przewidziałam w planie rozwoju zawodowego, a mianowicie:
- Zostałam członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
- Pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w latach 2016/2017 i 2017/2018
- Koordynowałam wymianę międzyszkolną ze szkołą partnerską w Annweiler w Niemczech
- Współpracowałam z organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Goethe Institut
Sądzę, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przyczyniła się do osobistego rozwoju, a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy szkoły.
Szczegółowe sprawozdanie ujmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393)

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, prawem oświatowym regulującym wymogi awansu oraz zapoznanie się ze sposobem dokumentowania działalności nauczyciela.
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393)

Efekty:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
2. Ocena własnych umiejętności i możliwości, dotychczasowej pracy nauczyciela i
wychowawcy. Analiza pracy zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań w procesie
kształcenia i wychowania z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej potrzeb oraz potrzeb
uczniów.

Na podstawie ankiety diagnozującej dotychczasową pracę, dokonałam analizy mojej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wyciągnięte wnioski pozwoliły określić moje mocne i słabe strony oraz dobrać odpowiednie zadania do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego uwzględniające specyfikę szkoły, jej potrzeby oraz potrzeby uczniów. Pozwoliło mi to również nakreślić plan działań doskonalących moje umiejętności dydaktyczne, merytoryczne i wychowawcze.

3. Dokładna, wnikliwa analiza dokumentów i opracowań, które powstają w szkole: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Na początku stażu zapoznałam się z dokumentami szkolnymi: Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Systemem Oceniania.

Efekty:
Rezultatem podjętych przeze mnie działań jest znajomość zapisów zawartych w Statucie Szkoły, na bazie którego powstały wszystkie dokumenty regulujące jej funkcjonowanie i organizację.

4. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego
W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Poza samokształceniem, uczestniczę w szkoleniach, kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, konferencjach oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami.
Szczególnie cenne dla mnie są warsztaty organizowane dwa razy w roku przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, podczas których odbywa się szereg interesujących szkoleń i konferencji. Warsztaty te dają mi również możliwość nawiązania kontaktów z nauczycielami języka niemieckiego z całego województwa, edukatorami oraz przedstawicielami wydawnictw językowych. Dzięki udziałowi w tych warsztatach nawiązałam m.in. kontakt ze szkołą językową Structura w Katowicach, która jako jedyna w województwie śląskim uprawniona jest do przeprowadzania uznawanych na całym świecie egzaminów z języka niemieckiego Goethe Zertifikat. Podczas szkolenia dla germanistów uzyskałam niezbędne informacje i materiały potrzebne do przygotowywania uczniów do egzamniu Goethe Zertifikat na poziomach oznaczanych wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego jako B1 i B2.

W trakcie stażu uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego:

Psychospołeczne prawne i medyczne aspekty narkomanii "Narkotykowe Dylematy i Dopalacze" szkolenie organizowane w ramach WDN w dn. 15.X.2015
"Sposób na sukces na maturze. Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego." Organizowane przez wyd. LektorKlett oraz Polskie Stowarzyszenie nauczycieli Języka Niemieckiego oddział w Katowicach - X. 2015
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane przez Centrum Szkoleniowe "Dexteritas" w ramach WDN w dn. 29.X.2015
Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów OKE ukończone w dn. 06.XII.2015
"Nauczanie przez emocje. Jak efektywnie rozwijać umiejętności komunikacyjne i działaniowe uczniów." organizowane przez wyd Hueber oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemickiego oddział w Katowicach dn. 07.III.2016
Konferencja metodyczna "Sm@rt lernen und unterrichten" organizowana przez ODN Bielsko-Biała w dn. 19.IV.2016
Szkolenie instruktażowe dla kierowników wycieczek szkolnych organizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej w ramach WDN dn. 15.XII.2016
"Zmiany w polskiej edukacji. Efektywne nauczanie języka niemieckiego z nową podstawą programową" organizowane przez wyd Nowa Era i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział w Katowicach dn. 07.III.2017
Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego " Goethe-Zertifikat fur Jugendliche" organizowane przez Structura Centrum Szkoleniowe dn. 07.III.2017
"Coaching edukacyjny" -organizowane przez Uniwersytet Śląski. Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach WDN dn. 25.V.2017
"Kształcenie językowe w kontekście reformy edukacji" organizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej w dn. 19.IX.2017
"Egzaminy Goethe-Institut dla młodzieży w pigułce" organizowane przez Structura Szkoła Języka Niemieckiego oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział w Katowicach dn. 26.X.2017
"Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN" organizowane przez Instytut Kształcenia EKO TUR
w ramach WDN dn. 05.XII. 2017
"Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych" organizowane przez Centrum Doradczo-Szkoleniowe "Auxilium" w ramach WDN w dn. 22.II.2018
Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium: "Z dwóch zrób trzy! Jak zorganizować trójstronną wymianę szkolną?" zorganizowane przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w dn. 16.III.2018 - 20.III.2018

Efekty:
Poprzez udział w ww. formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami. Wszystkie ukończone formy pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.

5. Praca z uczniem zdolnym - prowadzenie zajęć z uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach językowych oraz zajęć rozwijających dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu języka niemieckiego
Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności z j. niemieckiego.

Celem zajęć było
-podniesienie kompetencji językowych uczniów,
-przybliżenie samego języka jako jednego z ważniejszych w krajach UE,
-zainteresowanie kulturą Niemiec i krajów niemieckojęzycznych
-pokazanie uczniom praktycznego zastosowania znajomości języka niemieckiego jako narzędzia komunikacji
Praca z uczniami polegała głównie na ćwiczeniu umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce tj. rozumienia tekstów autentycznych, np. informacyjnych (wiadomości na platformie Deutsche Welle), literackich (literatura młodzieżowa, teksty piosenek, bajki) przy czym brałam pod uwagę umiejętność rozumienia zarówno tekstu pisanego jak i słuchanego. Podczas zajęć rozwijających uwzględniałam również zagadnienia gramatycznie i leksykalne wykraczające poza program nauczania języka niemieckiego w danej klasie. Często korzystałam z filmów przygotowanych dla uczących się języka niemieckiego i audio-booków w połączeniu z tradycyjnym zapisem tekstu (uczący się słucha i jednocześnie czyta ten sam tekst). Niezależnie od poziomu zaawansowania znajomości języka, motywowałam uczniów do wypowiedzi ustnych na temat wcześniej przeczytanego lub obejrzanego materiału stymulującego.
Efektem prowadzenia tych zajęć była większa swoboda uczniów podczas wyrażania myśli i opinii w języku niemieckim, zainteresowanie literaturą niemieckojęzyczną oraz większa motywacja do nauki.
Wielu uczestników tych zajęć brało udział w konkursach j. niemieckiego zarówno na etapie szkolnym jak i pozaszkolnym. Szczegółowy opis konkursów oraz efekty działań zawarte są w części niniejszego sprawozdania dotyczącej Poszerzania zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych pkt 3, 4.

6. Przygotowywanie uczniów do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego
W trakcie trwania okresu stażu przygotowywałam uczniów do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym z języka niemieckiego. Przygotowanie licealistów do tego egzaminu wymagało poświęcenia im dodatkowych godzin zajęć po lekcjach. Podczas tych zajęć pracowałam nad opanowaniem przez uczniów wszystkich sprawności językowych tj. czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie na poziomie odpowiadającym wymaganiom egzaminacyjnym z tego przedmiotu oraz nad opanowaniem sprawnego posługiwania się strukturami gramatycznymi. Pracowałam z przykładowymi i autentycznymi arkuszami egzaminacyjnymi aby przyzwyczaić przyszłych maturzystów do rozwiązywania określonych typów zadań maturalnych oraz rozsądnego "gospodarowania" czasem przeznaczonym na udzielanie odpowiedzi.
Szczególnie ważne dla mnie okazało się tutaj doświadczenie wynikające z pełnionej od roku 2016 funkcji egzaminatora egzaminu maturalnego. Mając za sobą szczegółowe szkolenie oraz udział w dwóch sesjach wiedziałam na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas konstruowania wypowiedzi pisemnej i jak oceniać tworzone przez moich uczniów teksty.
Wszyscy przygotowywani przeze mnie uczniowie zdali egzamin maturalny zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
Jednego z przyszłych maturzystów przygotowywałam również do zewnętrznego egzaminu
Goethe- Zertifikat na średniozaawansowanym poziomie B2 (czwartym wg sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).Uczeń zdał egzamin i otrzymał uznawany na całym świecie i cieszący się najwyższym prestiżem certyfikat Goethe Institut potwierdzający jego znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. W bieżącym roku szkolnym również przygotowuję uczniów do tego egzaminu.

Efekty:
- wzrost zainteresowania nauką j niemieckiego
- uświadomienie uczniom korzyści z płynących z umiejętności posługiwania się językiem
niemieckim
- motywacja do nauki

7 Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Zajmowałam się koordynacją i przeprowadzeniem konkursów na etapie szkolnym:

- etap szkolny 39., 40. i 41. Olimpiady Języka Niemieckiego
- etap szkolny realioznawczego konkursu "Turbolandeskunde – Wędrówka po Krajach
Niemieckiego Obszaru Językowego", w r.szk.2016/2017 oraz 2017/2018
- "Krzyżówka multijęzykowa" - konkurs wewnątrzszkolny w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków - wrzesień 2015
- "Bajka multijęzykowa" - konkurs wewnątrzszkolny w ramach obchodów Europejskiego Dnia
Języków wrzesień 2016
W przypadku konkursów w ramach obchodów EDJ byłam ich pomysłodawcą oraz zajmowałam się opracowaniem arkuszy konkursowych przy współpracy nauczycieli języków obcych naszej szkoły a także koordynowałam przebieg konkursów.
Efekty:
- wzrost zainteresowania uczniów nauką języków obcych
- realizacja własnych uzdolnień i predyspozycji uczniów
- możliwość zaprezentowania własnych umiejętności

8 Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym
Systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudności w nauce oraz różnych innych problemów. Ustalałam wraz z pedagogiem metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Wymieniane poglądy i wspólna analiza postępowania uczniów pozwoliła podjąć właściwe kroki w celu eliminacji niekorzystnych zachowań i postaw. Wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadziłam w klasie pierwszej ankietę wśród uczniów, dzięki której mogłam zapoznać się z sytuacją rodzinną, materialną, zainteresowaniami moich wychowanków, a także poznać ich szczególne uzdolnienia.
Współpraca z pedagogiem obejmowała również konsultacje dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pomoc w przygotowywaniu lekcji wychowawczych.
9.Współpraca z wychowawcami
Uczestnicząc w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego mogłam wymieniać doświadczenia w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań problemów wychowawczych. Wzajemna wymiana doświadczeń pozwoliła doskonalić zarówno warsztat jak i efektywność pracy. Bardzo chętnie dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami , ale również często korzystałam z rad bardziej doświadczonych współpracowników.
W trakcie pracy współpracowałam aktywnie z wychowawcami klas, w których prowadziłam lekcje. Współpraca polegała przede wszystkim na wymianie informacji dotyczących uczniów oraz konsultacji w sprawach uczniów mających trudności w nauce. Dzięki tej współpracy mogłam indywidualizować pracę z uczniami, bardziej ich rozumieć i brać pod uwagę ich sytuację pozaszkolną co wpływało na efektywność pracy.
Współpracowałam również z wychowawcami innych klas przy organizacji wspólnych wycieczek szkolnych i wyjazdów.

Efektem współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami było:
- uzyskanie pełnej informacji o uczniach i zespole klasowym
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
- integracja grup podczas wycieczek szkolnych
- indywidualizacja pracy z uczniami
10. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Przez okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego, w której skład wchodzą m.in. zaświadczenia z odbytych szkoleń i kursów, podziękowania i dyplomy za przygotowanie uczniów do konkursów, opracowane materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, arkusze konkursowe.

11. Studiowanie literatury fachowej z zakresu sposobów i metod nauczania języka niemieckiego a także zagadnień z zakresu
pedagogiki i psychologii
Oprócz udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego starałam się również samodzielnie pogłębiać wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego. Przydatne okazały się zarówno opracowania tradycyjne jak i te w formie elektronicznej oraz publikacje dostępne na stronach internetowych. Publikacje, z których korzystałam najczęściej:
- czasopismo "Języki Obce w Szkole" - kwartalnik dostępny online
- Magazyn Językowy dostępny na stronie Goethe Institut
- E. Kłosińska, "Wychowawca w szkole"
- czasopismo "Głos Pedagogiczny" oraz dostęp do serwisu glospedagogiczny.pl
- A. Kołodziejczyk "Spójrz inaczej"

Efekty
- pogłębianie wiedzy w zakresie metodyki nauczania j niemieckiego
- pozyskiwanie ciekawych metod do pracy wychowawczej
- poszerzenie wiedzy ogólnej dotyczącej sposobów uczenia się i nauczania
12. Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Katowice
Od roku 2016 jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z oddziałem w Katowicach.
Cyklicznie, 2 razy do roku uczestniczę w warsztatach organizowanych przez PSNJN w siedzibie oddziału. Spotkania z nauczycielami j. niemieckiego ze szkół województwa śląskiego są dla mnie zawsze inspiracją i stanowią okazję do wymiany doświadczeń i poznawania nowych metod pracy. Warsztaty połączone są zwykle ze szkoleniami dla nauczycieli oraz prezentacjami materiałów dydaktycznych i nowych podręczników. Samo Stowarzyszenie jest organizatorem licznych przedsięwzięć promujących naukę języka niemieckiego.
Jednym z efektów współpracy jest przystąpienie LO im Kopernika w Cieszynie do organizowanego co roku przez Stowarzyszenie ogólnopolskiego konkursu realioznawczego o krajach niemieckojęzycznych "Turbolandeskunde – Wędrówka po Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego". Nasza szkoła wzięła do tej pory udział w dwóch edycjach konkursu.
Dzięki udziałowi w jednej z edycji warsztatów dla germanistów nawiązałam kontakt z przedstawicielem Szkoły Języka Niemieckiego Structura, która jest jedyną w województwie śląskim instytucją przeprowadzającą honorowane na całym świecie egzaminy językowe Goethe Zertifikat. Zainspirowało mnie to do podjęcia działań w celu przekonania i przygotowania uczniów naszej szkoły do ubiegania się o taki certyfikat językowy.
Ponadto, spotkania z przedstawicielami wydawnictw są okazją do pozyskania nowości wydawniczych i materiałów trudno dostępnych np. plakaty, literatura obcojęzyczna przygotowana z myślą o uczących się języka niemieckiego (także w formie audio-booków) czy nowości wydawnicze dla maturzystów.

Efekty:
- poszerzenie oferty szkoły o możliwość przygotowania uczniów do egzaminu Goethe Zertifikat
- udział uczniów w konkursie ogólnopolskim
- motywowanie uczniów do nauki j niemieckiego
- stworzenie uczniom możliwości do wykorzystania wiedzy z innych dziedzin podczas konkursu
realioznawczego
- nawiązanie kontaktów z nauczycielami oraz przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych
- pozyskiwanie najnowszych publikacji i materiałów do nauki j niemieckiego
- rozwój osobisty poprzez udział w różnych formach szkoleń prowadzonych przez PSNJ

13 . Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
W czerwcu 2016 zostałam wybrana przez Radę Samorządu Uczniowskiego na opiekuna Samorządu. W trakcie trwającej dwa lata kadencji współorganizowałam i koordynowałam liczne przedsięwzięcia będące inicjatywą Samorządu:

"Otrzęsiny": impreza integracyjna dla uczniów klas pierwszych – październik 2016 i 2017
pomoc w organizacji obchodów Dnia Nauczyciela- październik 2016 i 2017
konkurs interdyscyplinarny "Omnibus Copernicus" (reaktywowany w 2016 r ) - grudzień 2016 i 2017
Noc Filmowa: impreza szkolna dla miłośników filmu – listopad 2016 oraz marzec 2018, opracowanie wraz z przewodniczącym SU regulaminu Nocy Filmowej
akcje charytatywne o charakterze lokalnym: zbiórka słodyczy dla organizacji "Być razem" organizującej Mikołajki dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem przemocy i alkoholizmu, zbiórka pieniędzy na rzecz chorej Dominiki – uczennicy jednej z cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych – grudzień 2017
akcje o wymiarze ogólnopolskim : "Góra Grosza", "Zapal się na niebiesko dla autyzmu"
Debata Przedwyborcza: inicjatywa Samorządu mająca na celu przybliżenie sylwetek kandydatów do Prezydium SU – styczeń 2018
Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego – styczeń 2017 i 2018
pomoc podczas organizacji imprez szkolnych (apele okolicznościowe, Koncert Walentynkowy)
Szkolne Walentynki – luty 2017 i 2018
Szkolne Mikołajki - grudzień 2016,2017
z inicjatywy Samorządu funkcjonuje w szkole od listopada 2017 przywilej dla uczniów "Szczęśliwy Numer", opracowanie wraz z przewodniczącym regulaminu SN
organizacja obchodów Dnia Dziecka w szkole: turniej piłki siatkowej (czerwiec 2015), konkurs dla uczniów "Nasi nauczyciele też kiedyś byli dziećmi" (czerwiec 2016)
Efekty:
- szkoła stwarza warunki do rozwoju samorządności, odkrywania talentów organizacyjnych
uczniów
- szkoła promuje działalność charytatywną
- uczniowie mają możliwość świadomego wpływania i kreowania rzeczywistości szkolnej
- młodzież uczy się podejmować ważne decyzje i ponosić ich konsekwencje
- rozwój osobisty w zakresie współpracy z uczniami
- pogłębienie własnych umiejętności organizacyjnych

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły
W codziennej pracy wykorzystuję technologię komputerową do tworzenia różnorodnych testów użytkowych, pomocy dydaktycznych, sprawozdań i planów. Korzystam z programu Open Office Writer oraz arkusza kalkulacyjnego Open Office Calc, który jest niezbędny przy tworzeniu różnorodnych list i wykresów. Przy użyciu tego ostatniego programu opracowałam diagnozę przyrostu wiedzy z języka niemieckiego po klasie pierwszej, która składała się zarówno z części opisowej przygotowanej w Open Office jak i wykresów i tabel .
Korzystam również z programu One Drive (tzw. "chmura") służącego do bezpiecznego przechowywania dokumentów i materiałów oraz umożliwiającego dostęp do nich bez konieczności korzystania z własnego komputera.
Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.

2. Wykorzystanie sieci Internet w zakresie realizacji zadań dydaktycznych – poszukiwanie pomysłów i inspiracji do przygotowywania zajęć oraz motywowania uczniów. Pozyskiwanie
informacji na temat projektów i przedsięwzięć o charakterze międzyszkolnym
3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sieci Internet i tablicy multimedialnej – oglądanie filmów obcojęzycznych i materiałów audio-video przeznaczonych dla uczących się
j. niemieckiego na poziomie zaawansowanym, zachęcanie uczniów do korzystania ze słowników multimedialnych.
Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej wykorzystuję edukacyjne strony internetowe. Dzięki nim studiuję przepisy prawa oświatowego: kuratorium.katowice.pl, menis.pl, men.gov.pl, oswiata.org.pl, profesor.pl, dodn.bielsko-biala.pl. Zasoby portali edukacyjnych: eduseek.pl, interklasa.pl, interszkoła.pl, edux.pl, e-szkola.pl i innych wykorzystuję na lekcjach języka niemieckiego, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Systematycznie korzystam z linków do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, gdzie śledzę zagadnienia związane z egzaminem maturalnym z języka obcego, ściągam pliki z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi. Ciekawe i przydatne informacje gromadzę do dalszego wykorzystania.
Przygotowując się do zajęć rozwijających korzystam głównie ze stron Goethe Institut oraz Deutsche Welle zawierających bogatą ofertę materiałów (filmy, gry, teksty do słuchania ) opracowanych specjalnie z myślą o uczących się języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.
Korzystam również ze stron Internet poszukując ciekawych konkursów i projektów, które mogłabym realizować z uczniami.
Na bieżąco korzystam z panelu edukacyjnego wydawnictwa Longman "ePanel Pearson" zawierającego materiały dodatkowe do wykorzystywanego przeze mnie podręcznika, opracowania sprawdzianów i kartkówek czy scenariusze lekcji okolicznościowych.
Uczniowie bardzo chętnie korzystają z zasobów Internetu także na lekcjach, dlatego też podczas wybranych zajęć mają możliwość korzystania z leksykonów i encyklopedii dostępnych w Internecie, a także ze słowników internetowych. W przypadku słowników są one chętniej używane niż te tradycyjne. Przy okazji lekcji z wykorzystaniem słowników internetowych młodzież uczy się z nich właściwie i świadomie korzystać, a co za tym idzie ma możliwość porównania własnych tłumaczeń z tymi wykonanymi przez internetowe translatory, które są wprawdzie szybsze ale dużo mniej precyzyjne.
Dużo emocji budzą na lekcjach edukacyjne gry internetowe. Szczególnie te, w których można wprowadzić element rywalizacji między grupami. Najczęściej korzystam z platformy edukacyjnej Kahoot! - uczniowie mają tu możliwość korzystania z własnych smartfonów oraz gier i zabaw językowych online ze strony Goethe Institut (zakładka:"Deutsch fur Jugendliche").
W celu urozmaicenia zajęć korzystam z kanału You Tube - młodzież ma okazję poznać wykonawców i utwory współczesnej niemieckiej muzyki rozrywkowej co stanowi ważny element edukacji realioznawczej.
Zachęcam również uczniów do korzystania z przygotowanych przez niektóre wydawnictwa e-lekcji

Efekty:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- motywowanie uczniów do nauki przez udział w konkursach i projektach
- rzetelne przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
- aktywizowanie uczniów poprzez urozmaicone lekcje j. niemieckiego
- rozbudzenie zainteresowania uczniów możliwością samodzielnego pogłębiania wiedzy

4. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej. Prowadzeniedziennika elektronicznego.
Przez cały okres stażu korzystałam na bieżąco z dziennika elektronicznego. Jako nauczyciel i wychowawca starałam się skrupulatnie uzupełniać dokumentację w e -dzienniku. Wielokrotnie korzystałam z zestawień ocen oraz wykorzystywałam gotowe wydruki na spotkania z rodzicami. Na bieżąco kontrolowałam postępy w nauce moich wychowanków. Dziennik stanowił również doskonały sposób komunikacji zarówno z rodzicami jak i uczniami oraz pracownikami szkoły.
Co roku na zakończenie semestru sporządzam również w formie elektronicznej sprawozdania z pracy.

5. Zachęcanie uczniów do samodzielnego studiowania niemieckojęzycznych stron sieci w celu wyszukiwania informacji (zadania domowe, prace projektowe)
Młodzi ludzie bardzo chętnie korzystają z zasobów Internetu więc staram się tak planować zadania dodatkowe i zadania domowe aby mieli do tego okazję. Najczęściej są to prace projektowe wykonywane przez młodzież przy wykorzystaniu programów Power point oraz Prezi a także edytorów tekstu, słowników online oraz stron internetowych zawierających informacje realioznawcze dotyczące krajów niemieckojęzycznych. W formie prezentacji uczniowie wykonywali m.in. prace: "Język niemiecki jako język urzędowy na świecie", "Popularne w Niemczech dyscypliny sportu. Słynni sportowcy", "Niemcy jako kraj wielonarodowościowy", "Niemcy od kuchni, czyli tradycje kulinarne Niemiec".
Podczas przygotowywania przedsięwzięć szkolnych jak Dzień Nauki czy Dzień Drzwi Otwartych uczniowie również przygotowywali materiały i prezentacje z wykorzystaniem Internetu. Były to np. prezentacje i quizy związane z postaciami naukowców i laureatów Nagrody Nobla z Niemiec oraz dorobkiem naukowym krajów niemieckojęzycznych, prezentacja dotycząca zapożyczeń z języka niemieckiego oraz quiz multimedialny, scenariusze bajek braci Grimm.
Prezentacje multimedialne były także ważnym elementem opracowanych przez moich wychowanków tematów godzin wychowawczych: " Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet" oraz "O szkodliwości palenia papierosów"

Efekty:
- motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy realioznawczej
- wykorzystywanie sieci Internet do celów dydaktycznych
- przygotowanie przez uczniów materiałów, które mogę wykorzystać także na zajęciach z innymi klasami
- rozwijanie zainteresowania kulturą krajów niemieckojęzycznych
- wykorzystanie umiejętności uczniów związanych z korzystaniem programów komputerowych jako narzędzia pracy i sieci jako źródła informacji
- wzrost świadomości konieczności selektywnego wykorzystywania informacji z sieci

6. Wykorzystywanie poczty elektronicznej do kontaktów z rodzicami, uczniami oraz innymi
nauczycielami

W codziennej pracy wykorzystuję pocztę internetową. Dzięki członkostwu w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego nawiązałam kontakty koleżeńskie z wieloma nauczycielami. Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego. Poczta elektroniczna jest bardzo ważną w mojej pracy formą komunikowania się, która służy mi do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji i imprez szkolnych. Poczta internetowa umożliwia mi także uzyskiwanie informacji o odbywających się konkursach dla uczniów, planowanych szkoleniach oraz jest niezbędna przy planowaniu i organizacji wymiany międzyszkolnej.
Wymiana międzyszkolna z partnerską szkołą w Niemczech jest współfinansowana przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dwa razy w roku składam wniosek o takie dofinansowanie oraz rozliczenia projektów przez formularze dostępne na stronie pnwm.org oraz za pomocą portalu OASE. Drogą elektroniczną kontaktuję się również z pracownikami PNWM w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji oraz z niemieckimi partnerami w celu ustalenia szczegółów konkretnego etapu wymiany. Poczta elektroniczna służy mi także do organizacji poszczególnych działań planowanych w ramach wymiany - kontaktów z różnymi organizacjami i osobami. Adres mojej poczty elektronicznej znany jest rodzicom moich wychowanków, co umożliwia sprawną komunikację, a także uczniom - dzięki temu mogą przesłać mi prace przygotowane w formie prezentacji lub otrzymać ode mnie potrzebne materiały.

Efekty:
- sprawny przepływ informacji między mną a uczniami i rodzicami
- terminowe i kompletne przygotowywanie wymiany międzyszkolnej
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy
- możliwość dzielenie się własnymi materiałami i pomysłami z innymi nauczycielami

7. Współpraca z nauczycielami informatyki przy organizacji zajęć, konkursów i innych przedsięwzięć w wykorzystaniem sieci Internet.
Korzystałam na bieżąco z pomocy nauczycieli informatyki przy przygotowywaniu dyplomów dla zwycięzców organizowanych przeze mnie konkursów, opracowaniu graficznym konkursu Omnibus Copernicus a także opracowaniu i drukowaniu pomocy w postaci nalepek z i ulotek potrzebnych podczas organizacji obchodów Europejskiego Dnia Języków oraz przygotowań do Dnia Drzwi Otwartych szkoły.

8. Publikowanie materiałów i informacji na stronach Internet i forach dla nauczycieli.

W trakcie trwania stażu opublikowałam na forach dla nauczycieli materiały dotyczące mojego rozwoju zawodowego - plan rozwoju oraz sprawozdanie jego realizacji. Zamieszczałam również na bieżąco na stronie internetowej szkoły informacje dotyczące organizowanych przeze mnie wydarzeń - konkursów, wycieczek, inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.

9. Korzystanie z zasobów viedeoteki szkolnej
Zasoby viedeoteki szkolnej pozwalały mi na urozmaicanie zajęć oraz pogłębianie wiedzy uczniów. Dzięki filmom mogłam uatrakcyjnić działania dydaktyczne, np. o informacje historyczne czy realioznawcze. Materiały audiowizualne pozwalały mi również na wzbogacenie i uatrakcyjnienie zajęć wychowawczych.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia sią wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli języków obcych. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu
przedmiotowego.
Podczas stażu stale wymieniałam się wiedzą, spostrzeżeniami, doświadczeniem nabytym w okresie pracy oraz materiałami z innymi nauczycielami w ramach spotkań osobistych i konferencji. Uczestniczyłam aktywnie w posiedzeniach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych oraz konstruowaniu planu pracy zespołu na rok szkolny. W pracy nauczyciela ważna jest umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim zdobytą wiedzą i doświadczeniem, dlatego też chętnie udostępniałam innym nauczycielom materiały ze szkoleń, w których brałam udział. Konsultowałam wszelkie bieżące problemy, a także omawiałam sposoby ich rozwiązania.
Jako egzaminator OKE pomagałam przy analizowaniu wyników egzaminu maturalnego z języka obcego; przygotowałam i opracowałam diagnozę przyrostu wiedzy po kl. 1 w r szk. 2016/2017. Wyniki diagnozy zaprezentowałam na posiedzeniu Zespołu.
W ramach pracy Zespołu koordynowałam przebieg obchodów Europejskiego Dnia Języków, w które zaangażowani byli nauczyciele wszystkich języków obcych wykładanych w szkole.

Efekty:

- uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach opartych o różnorodne formy i metody
- uczniowie mogli zaprezentować umiejętności w zakresie języków obcych i współpracy w grupach
- mogłam na bieżąco konsultować i rozwiązywać problemy związane z nauczaniem j. niemieckiego
- dzięki wymianie doświadczeń mogłam stosować na zajęciach urozmaicone metody pracy

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Prowadzenie zajęć otwartych z udziałem uczniów z niemieckiej szkoły w Annweiler uczestniczących w programie międzyszkolnej wymiany młodzieży.

Opracowałam i przeprowadziłam lekcje otwarte dla uczniów i nauczycieli z niemieckiej szkoły partnerskiej z udziałem uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Lekcje polegały na przybliżeniu niemieckojęzycznej młodzieży podstawowych wyrażeń i zwrotów w języku polskim w oparciu o sytuacje komunikatywne oraz ćwiczeniu wymowy ze szczególnym uwzględnieniem głosek typowych dla języka polskiego. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową a efekty były prezentowane w grupach polsko-niemieckich. Polscy uczniowie mieli możliwość wykorzystania swoich umiejętności z j. niemieckiego. Zarówno niemieccy uczniowie jak i nauczyciele byli bardzo zaangażowani i chętnie wykonywali wszystkie ćwiczenia. Efektem końcowym zajęć było każdorazowo opracowanie w grupach dwujęzycznej krzyżówki składającej się z polskich i niemieckich haseł.
Przygotowałam również i prowadziłam zajęcia dla uczniów gimnazjum w ramach "Warsztatów Językowych dla Gimnazjalistów" w których uczestniczyli również ich opiekunowie – zajęcia z wykorzystaniem tekstu piosenki niemieckojęzycznej , tablicy interaktywnej i kanału You Tube. Celem zajęć było ćwiczenie znanych uczniom struktur oraz wymowy na podstawie piosenki wykonanej przez niemiecki zespół muzyczny. Gimnazjaliści z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach; po lekcji potrafili sami zaśpiewać refren piosenki co sprawiało im dużo radości.

Efekty:
- uczniowie uczestniczyli z w zajęciach w grupach międzynarodowych
- stali się bardziej otwarci i komunikatywni
- zajęcia pomogły w przełamywaniu stereotypów i barier językowych
- gimnazjaliści i ich opiekunowie oraz młodzież i nauczyciele z Niemiec mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach
- zajęcia stanowiły motywację do nauki języka niemieckiego
- dla mnie zajęcia były okazją do autorefleksji i analizy własnego warsztatu pracy oraz wymagały wykazania się kreatywnością
- nabyłam większych umiejętności w występowaniu publicznym także w języku obcym

3. Konsultacje z nauczycielami języków obcych, także z innych szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego uczestniczę regularnie w zebraniach, na których mam możliwość spotykania się z nauczycielami języka niemieckiego z całego województwa. Podczas zebrań mamy okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad metodami pracy, a także możemy zapoznawać się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi i na bieżąco je oceniać pod względem zastosowania w praktyce. Jednym z ważnych dla mnie efektów takich spotkań było uzyskanie informacji dotyczących przygotowania licealistów do zdawania certyfikatów potwierdzających znajomość języka niemieckiego.

Efekty:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy
- możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami i wnioskami z nauczycielami j niemieckiego z różnych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów
- bieżący dostęp do najnowszych materiałów edukacyjnych
- pozyskanie informacji na temat interesujących wydarzeń związanych z nauczaniem języka niemieckiego organizowanych na terenie województwa
4. Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań
przedsięwzięć i uroczystości szkolnych.

W trakcie stażu współpracowałam także z nauczycielami innych przedmiotów podczas realizacji różnych przedsięwzięć szkolnych. Podczas realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego, którego byłam opiekunem niezbędna była pomoc innych nauczycieli. Wspólnie realizowaliśmy więc takie przedsięwzięcia SU jak: Noc Filmowa. Otrzęsiny Klas Pierwszych, Debata Przedwyborcza, Interdyscyplinarny Konkurs Omnibus Copernicus, zawody sportowe, akcje charytatywne. Stale współpracuję z nauczycielką języka niemieckiego w naszej szkole przy koordynacji wymiany międzyszkolnej ze szkołą w Niemczech. W planowanie i realizację zadań związanych z wizytami niemieckich partnerów angażuje się jednak znacznie większa grupa naszych koleżanek i kolegów. Przy współpracy nauczycieli wychowawców udało mi się również zorganizować wycieczki klasowe do Ołomuńca, Władysławowa, Pragi i Drezna.

Efekty:
- uczniowie mogli realizować własne pomysły i organizować różne przedsięwzięcia dla szkoły
- przebieg wymiany międzyszkolnej był urozmaicony i interesujący
- wspólne przedsięwzięcia wpłynęły pozytywnie na integrację uczniów i grona pedagogicznego
- osobiście zdobyłam nowe doświadczenia w zakresie nauczania i pracy wychowawczej
- doskonaliłam umiejętności organizacyjne

§ 8 ust.2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub innych środków dydaktycznych
1. Przystąpienie do szkolenia i ukończenie kursu dla egzaminatorów OKE
2. Wykonywanie zadań egzaminatora – poprawa pisemnych prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Posiadając kwalifikacje określone w art. 9c, ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, złożyłam wniosek o przyjęcie mnie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Mój wniosek został zakwalifikowany i na przełomie listopada i grudnia 2015 roku uczestniczyłam w zajęciach organizowanych przez OKE Jaworzno, których celem było poznanie systemu oceniania i egzaminowania zewnętrznego, rozwinięcie u uczestników umiejętności trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania prac pisemnych, punktowania i oceniania zadań otwartych oraz wypowiedzi ustnych przy zastosowaniu ustalonych kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania. W czasie szkolenia zapoznałam się ze standardami egzaminacyjnymi, czynnościami egzaminatora, rodzajami błędów uwzględnianych przez egzaminatorów oraz z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi. Szkolenie dla kandydatów na egzaminatora zakończone było egzaminem, który zaliczyłam pozytywnie.
Uzyskałam kwalifikacje do sprawdzania i oceniania maturalnych zadań otwartych z języka niemieckiego oraz oceniania wypowiedzi podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Otrzymałam decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z zakresu egzaminu maturalnego, egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej .
W marcu 2016 roku oraz 2017 roku zostałam powołana przez OKE w Jaworznie do pracy w charakterze egzaminatora oceniającego prace uczniów zdających egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym w latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017.
Podczas sesji ustnych egzaminów maturalnych z języka niemieckiego w roku szkolnym 2016/2017 zostałam powołana do pracy w dwóch komisjach egzaminacyjnych odpowiednio w funkcji przewodniczącej oraz członka komisji. Biorąc udział w pracach komisji oceniałam zdających według kryteriów i zasad poznanych podczas szkolenia. Pełniąc funkcję przewodniczącej byłam dodatkowo odpowiedzialna za prawidłowy przebieg egzaminu.

Efektem tych działań było uzyskanie nowych kwalifikacji oraz zdobycie przeze mnie umiejętności korygowania i oceniania otwartych zadań prac maturalnych oraz oceniania wypowiedzi ustnych podczas egzaminu maturalnego zgodnie z wymaganiami CKE.

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – przygotowywanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów maturalnych z języka niemieckiego

Zdobyte w trakcie pełnienia funkcji egzaminatora doświadczenia wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Przygotowując sprawdziany zarówno ustne jak i pisemne staram się układać zadania o podobnym charakterze co zadania w arkuszach maturalnych. Prace sprawdzam według ustalonych kryteriów oceniania i przyjętych schematów punktowania. Na lekcjach języka niemieckiego zwracam szczególną uwagę na zadania poświęcone tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych, aby uczniowie nabierali pewności siebie i wypowiadali się swobodniej zarówno ustnie jak i pisemnie.
Pracując jako egzaminator zaobserwowałam pewne prawidłowości w brakach i niedociągnięciach w pracach uczniowskich, co jest niezmiernie przydatne w codziennej pracy dydaktycznej i planowaniu dalszych działań edukacyjnych. Pozwoliło mi to na głęboką analizę efektywności mojej pracy i doskonalenia warsztatu pracy.

Moi uczniowie znają zasady oceniania zewnętrznego, poznają typowe błędy uczniowskie występujące w arkuszach egzaminacyjnych. Przygotowuję ich do egzaminu maturalnego poprzez zdobycie umiejętności precyzyjnego odpowiadania na pytania, lepsze zrozumienie i wykorzystanie standardów egzaminacyjnych.

Efekty:
- uczniowie są rzetelnie przygotowywani do egzaminu maturalnego
- zapoznawani są z ustalonymi kryteriami oceniania i przyjętymi schematami punktowania.
- rozwiązują próbne diagnozy wewnętrzne z zadaniami o podobnym charakterze co zadania
maturalne.
- znają zasady oceniania zewnętrznego i poznają typowe błędy popełniane przez zdających w
arkuszach egzaminacyjnych.
- osiągają zadowalające wyniki z egzaminu zewnętrznego; średni wynik ubiegłorocznej
matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym: 85%, na poziomie rozszerzonym: 83%
średni wynik egzaminu ustnego: 76,7 %

§8 ust.2 pkt 4c.

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Współpraca przy organizacji wymiany międzyszkolnej z niemiecką szkołą w Annweiler
Od początku stażu jestem współodpowiedzialna za koordynację szkolnej wymiany młodzieży między naszą szkołą a Evangelisches Trifels Gymnasium z Annweiler w Niemczech.
Rok rocznie planuję wraz z koleżanką wizytę gości z Niemiec w Cieszynie oraz wyjazd uczniów naszej szkoły do Annweiler w ramach rewizyty. Do moich zadań należy współpraca przy planowaniu tygodniowego pobytu dwudziestokilkuosobowej grupy uczniów niemieckich oraz ich opiekunów w Cieszynie, pozyskanie środków finansowych na organizację tego etapu wymiany oraz koordynowanie jej przebiegu.
Wymiana szkolna ma służyć integracji grupy młodzieży polsko-niemieckiej. Planuję więc takie przedsięwzięcia które najbardziej tej integracji sprzyjają. Są to m.in. zajęcia warsztatowe w mieszanych grupach, wycieczki krajoznawcze czy zajęcia sportowe. Uczestniczę czynnie w większości tych przedsięwzięć; pełnię przy tym także funkcję pośrednika językowego. Uczniowie niemieccy uczestniczą również w lekcjach przygotowanych dla nich przez naszych nauczycieli. Współpracuję wówczas z nauczycielami języków obcych, geografii, biologii czy matematyki.
Aby móc sfinansować wszystkie zaplanowane działania potrzebne jest wsparcie od organizacji zewnętrznych. Stale korzystamy z dofinansowania ze strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jestem odpowiedzialna za kontakty z tą organizacją w zakresie pozyskiwania środków oraz składania rozliczeń finansowych.
Zajmuję się również przygotowaniem grupy uczniów naszej szkoły chętnych do wzięcia udziału w wymianie. Zwykle uczniowie są bardzo zainteresowani udziałem.
Współorganizuję też zebrania przygotowawcze dla uczniów i ich rodziców każdorazowo przed przyjazdem gości z Niemiec oraz przed wyjazdem naszych uczniów do Niemiec. Spotkania te służą przybliżeniu polskim uczestnikom wymiany i ich opiekunom celów tego typu działań, przedstawieniu planu, omówieniu zasad oraz przeprowadzeniu wszelkich koniecznych działań formalnych tj. uzyskaniu pisemnych zgód i oświadczeń od rodziców.

Efekty:
- nawiązywanie kontaktów i znajomości z młodzieżą z zagranicy
- przełamywanie barier komunikacyjnych, ćwiczą umiejętność komunikowania się w językach obcych w warunkach życia codziennego
- udział w ciekawych przedsięwzięciach promując szkołę
- możliwość wykorzystywania własnych uzdolnień i predyspozycji
- udział w wyjazdach i wycieczkach; integracja grup międzynarodowych
- udział uczniów w wyjazdach zagranicznych co sprzyja motywacji do nauki języków obcych i poszerza horyzonty
- szkoła kształtuje i wzmacnia u uczniów właściwe postawy: tolerancji, otwartości, przełamywania stereotypów, dążenia do rozwoju osobistego
- w szkole promowana jest nauka języków obcych
- edukacja szkolna jest urozmaicana przez kontakty międzynarodowe
- szkoła jest promowana na zewnątrz
- osobiście doskonalę własny warsztat pracy i mam możliwość wdrażania własnych pomysłów
- doskonalę własną umiejętność komunikacji w języku niemieckim oraz umiejętności
organizacyjne

2. Współpraca przy organizacji imprez szkolnych

W trakcie stażu pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wraz z Samorządem organizowałam i koordynowałam szereg przedsięwzięć szkolnych.
Opis tych działań oraz ich efekty przedstawiłam w części niniejszego sprawozdania dotyczącej "Uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły" pkt 13.

3. Przygotowywanie uczniów do zewnętrznych konkursów j. niemieckiego
4. Przygotowanie uczniów oraz organizacja konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
Jedną metod motywowania uczniów do nauki języka niemieckiego jest uświadomienie korzyści płynących z nauki tego języka. Ważne jest dla mnie zatem motywowanie licealistów do udziału w konkursach językowych co umożliwia wykazanie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz podniesienie własnej samooceny. W okresie trwania stażu przygotowywałam uczniów do następujących konkursów :

Olimpiada Języka Niemieckiego – etap szkolny i okręgowy, edycje 39., 40. i 41. Olimpiada ma wymiar ogólnopolski i organizowana jest w woj. śląskim przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im S.B. Lindego w Sosnowcu
Turbolandeskunde – Wędrówka po Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego, w r.szk.2016/2017 tematem była Szwajcaria; w r. Szk. 2017/2018 - Niemcy. Konkurs drużynowy, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego o wymiarze ogólnopolskim. Etap szkolny i rejonowy
Konkurs Realioznawczy o RFN, edycja IV z tematem przewodnim "Kolonia" oraz edycja V – "Reformacja 1517"
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Weltsprachen Abitur" – marzec 2017 i październik 2017
Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego (r. szk. 2016/2017 i 2017/2018) dla uczniów 2. i 3. klas liceów organizowany przez Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Najbardziej znaczące sukcesy, jakie odnieśli moi uczniowie to tytuł finalisty V Konkursu Realioznawczego o RFN który zdobył uczeń wówczas klasy II d oraz awans do etapu okręgowego Olimpiady Języka Niemieckiego uczennicy obecnej klasy I b a także wysokie wyniki w październikowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Weltsprachen Abitur" uczennicy klasy 1b (95 %) oraz dwóch uczennic klasy 2b (90%)

Efekty:
rozbudzenie zainteresowania nauką j. niemieckiego i motywacja do nauki
podniesienie samooceny oraz wiary we własne możliwości wynikające z uzyskanych wyników
promocja szkoły
popularyzacja j.niemieckiego
wykazanie się wiedzą zdobytą na innych przedmiotach (historia, geografia)
dla mnie osobiście motywacja do dalszej pracy i satysfakcja z osiągnięć uczniów

5. Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Języków
Europejski Dzień Języków obchodzony jest w całej Europie od 2001 roku i został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy na dzień 21 września.
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków zorganizowałam w naszej szkole we wrześniu 2015 i 2016r przy współpracy nauczycieli wszystkich języków obcych konkursy językowe : "Krzyżówka Multijęzykowa" oraz "Bajka Multijęzykowa".

Konkursy były drużynowe i wymagały od uczestników umiejętności z zakresu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego oraz ścisłej pracy grupowej w 3-osobowych drużynach. Zadaniem było odpowiednio: rozwiązanie krzyżówki której hasła opisane były w różnych językach oraz uporządkowanie chronologiczne fragmentów bajki "O rybaku i Złotej Rybce", w której wykorzystane zostały opracowania tej bajki w różnych językach.
Konkurs cieszył sie dużym zainteresowaniem uczniów. Laureaci zostali nagrodzeni podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Dzięki współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym EDJ udało mi się pozyskać w 2015 roku materiały promocyjne Dzień Języków - naklejki, plakaty i drobne gadżety reklamujące to święto. W roku 2016 nie było to już możliwe ze względu na zbyt mały zasób tych materiałów w Punkcie Kontaktowym.

Efekty:
- zainteresowanie uczniów nauką języków obcych
- możliwość zaprezentowania swoich umiejętności z zakresu języków obcych
- udział szkoły w przedsięwzięciu o skali ogólnokrajowej
- promowanie przez szkołę nauki języków obcych
- rozwój własnych umiejętności organizacyjnych
- satysfakcja z dużego zainteresowania młodzieży udziałem w konkursie
- rozwój własnej kreatywności w opracowywaniu zasad konkursów

6. Współpraca przy organizacji Dni Otwartych Szkoły oraz Science Day
Co roku uczestniczę w organizacji przedsięwzięć, których celem jest promocja szkoły wśród uczniów szkół gimnazjalnych
Wraz ze swoimi uczniami przygotowuję cyklicznie program z j. niemieckiego z okazji Dnia Drzwi Otwartych. Aby pokazać gimnazjalistom język niemiecki w innym kontekście niż lekkyjny
i wprowadzić element realioznawczy wykorzystuję adaptacje bajek braci Grimm. Na podstawie dostępnych źródeł najpierw konstruuję z uczniami scenariusz przedstawienia, ustalamy treść dialogów w języku niemieckim, omawiamy elementy scenografii, kwestie podkładu muzycznego i kostiumów. Podczas Dni Drzwi Otwartych przedstawiliśmy bajki "Czerwony Kapturek" oraz "Jaś i Małgosia" w niemieckiej wersji językowej. Ponieważ postaci i treść bajek znane są wszystkim, nie obawiałam się, że treść przedstawienia nie zostanie zrozumiana. Po przedstawieniu widzowie byli proszeni o rozwiązanie krótkiego quizu dotyczącego przestawienia przygotowanego w języku niemieckim. Uczniowie gimnazjów oglądają zwykle przedstawienia z zainteresowaniem, tym bardziej że dbamy zawsze o efekty wizualne i dźwiękowe. Podczas rozwiązywania quizu wykazują się zarówno spostrzegawczością jak i znajomością języka niemieckiego.

Od dwóch lat organizujemy w naszej szkole skierowany również do uczniów gimnazjów Dzień Nauki (Science Day), w który angażuję się wraz z moimi uczniami. Aby nawiązać do tematyki wykorzystałam przy opracowywaniu tematyki zagadnienie językoznawcze mające charakter lokalny tj. zapożyczenia z języka niemieckiego w gwarze cieszyńskiej. Temat zajęć brzmiał "Ancug w szranku czyli moja babcia mówi po niemiecku ?!" Uczniowie licealiści mieli za zadanie opracować w formie prezentacji wybrane przeze mnie frazy w gwarze cieszyńskiej i wyodrębnić z nich elementy pochodzenia niemieckojęzycznego. Na tej podstawie przygotowaliśmy dla gimnazjalistów zadania w których mogli wykorzystać zarówno znajomość języka niemieckiego jak i elementów gwarowych, którymi często jeszcze do dziś posługują się wciąż ich dziadkowie i rodzice.
Podczas przygotowywania materiałów korzystałam ze "Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego" pod redakcją dr hab. Jadwigi Wronicz.
Druga część obchodów Dnia Nauki zatytułowana "Co ma termos do adidasów?" poświęcona była niemieckim wynalazcom i konstruktorom. Wspólnie z uczniami wybraliśmy wynalazki dokonane przez Niemców i funkcjonujące do dziś jako "zwykłe rzeczy", których znaczenia na co dzień zwykle nie doceniamy. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne oraz opowiadali własnymi słowami o historii i znaczeniu dla dzisiejszego świata takich wynalazków jak: termos, rower, buty sportowe, karta chipowa czy odzież jeansowa.
Efekty:
- integracja uczniów podczas realizacji zadań
- motywacja do nauki j niemieckiego
- możliwość zaprezentowania własnych uzdolnień i pomysłów
- zainteresowanie uczniów gimnazjów nauką języka niemieckiego
- promocja szkoły w środowisku gimnazjalistów
- przybliżenie wiadomości realioznawczych o krajach niemieckojęzycznych
- rozwinęłam własną kreatywność i umiejętności organizacyjne
- mam satysfakcję z zaangażowania licealistów w realizację przedsięwzięć i zainteresowania
gimnazjalistów

8. Organizacja i współorganizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych

Mając na uwadze integrację uczniów oraz wartości poznawcze wycieczek szkolnych zorganizowałam w czasie trwania stażu wycieczki klasowe i szkolne:

- 1-dniowa wycieczka realioznawcza do Ołomuńca w Republice Czeskiej
połączona z udziałem w kiermaszu bożonarodzeniowym dla klas 1b i 2a, grudzień 2016 r

- 3-dniowa wycieczka klasowa nad Morze Bałtyckie ( Gdańsk, Gdynia, Łeba, Hel,
Słowiński Park Narodowy, Wydma Łącka ) dla klasy 1b, czerwiec 2017r

- 3-dniowa wycieczka realioznawcza do Pragi i Drezna dla klas 2b, 1a, 1d, kwiecień 2018 r

- tygodniowy wyjazd uczniów naszej szkoły do Annweiler w Niemczech w ramach wymiany
międzyszkolnej, wrzesień 2016, 2017

Efekty:

- integracja zespołu klasowego oraz uczniów w grupach międzyklasowych
- motywacja do nauki języków obcych
- przełamywanie barier językowych podczas komunikacji za granicą
- poznanie walorów turystycznych miejsc w Polsce i za granicą
- urozmaicanie edukacji szkolnej poprzez szeroko rozumianą turystykę
- podniesienie poziomu własnych umiejętności organizacyjnych
- doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy
- integracja z innymi nauczycielami

§8 ust. 2 pkt 4e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z wydawnictwami w zakresie pozyskiwania najnowszych materiałów dydaktycznych
W codziennej pracy stale korzystam ze współpracy z wydawnictwami. Najważniejszym efektem tej współpracy są najnowsze materiały edukacyjne oferowane przez wydawnictwa, które nie zawsze są dostępne w księgarniach. Na co dzień wykorzystuję podręczniki wydawnictwa Longman, które udostępnia także nauczycielom e-panel z dostępem do gotowych testów, kartkówek a także ciekawych gier i zabaw językowych. Dostępne są również scenariusze lekcji okolicznościowych i krajoznawczych. Bardzo ważna dla mnie jest oferta repetytoriów maturalnych, przykładowych arkuszy egzaminacyjnych oraz kart do matury ustnej z języka niemieckiego.
Przygotowując uczniów do egzaminu maturalnego korzystam również z zasobów innych wydawnictw: Lektor Klett, WSiP, PONS, Nowa Era.
Bardzo ciekawą nowością na rynku wydawniczym są audiobooki wydawnictwa PONS. Zawierają krótkie opowieści kryminalne nagrane przez lektorów niemieckojęzycznych. Do płyty audio dołączona jest książka z zapisem drukowanym opowiadań oraz opracowanym do nich słownictwem. Wykorzystuję te pozycje na zajęciach rozwijających jako bazę do rozmowy i polecam przyszłym maturzystom chcącym ćwiczyć sprawność rozumienia ze słuchu.
Wydawnictwa pedagogiczne mają również bogatą ofertę dla uczących się języka niemieckiego i chcących przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka. Swoim uczniom polecam fiszki ze słownictwem, dostępne na stronach internetowych przykładowe arkusze egzaminacyjne czy e- lekcje języka niemieckiego.

Staram się również uczestniczyć w konferencjach oraz webinariach organizowanych przez wydawnictwa. Są one poświęcone nie tylko promocji nowości wydawniczych lecz także problematyce związanej z dydaktyką języków obcych a także problematyce oświatowej w pojęciu bardziej ogólnym (np. przygotowanie do nowej podstawy programowej)

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej, współpraca z
pedagogiem szkolnym, integracja zespołu klasowego

W mojej pracy korzystam z pomocy pedagoga szkolnego. Dzięki temu miałam możliwość konsultowania się w sprawach związanych wychowaniem oraz poznawaniem potrzeb edukacyjnych moich uczniów. Szczególnie ważne były dla mnie konsultacje odnośnie pracy z młodzieżą z dysfunkcjami. Tutaj kluczowa była analiza opinii oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Współpraca z tą instytucją jest niezbędna nie tylko do poznania potrzeb edukacyjnych młodzieży ale także do wdrożenia odpowiednich działań mających na celu wspieranie tych uczniów i stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju. Dla uczniów
z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dostosowałam wymagania edukacyjne uwzględniając ich potrzeby i możliwości. Przygotowywałam zestawy ćwiczeń, kierując się zaleceniami poradni i konsultując z pedagogiem szkolnym.
Jako nauczyciel i wychowawca przygotowywałam stosowną dokumentację dla tych uczniów.

W opiece nad zespołem klasowym ważna była również dla mnie współpraca z nauczycielami uczącymi w mojej klasie. Stanowiła ona dla mnie źródło wielu cennych wskazówek przydatnych w pracy wychowawczej z młodzieżą. Pomogła w poznaniu uczniów, ich potrzeb i potencjału, a także miała wpływ na kształtowanie odpowiedniej atmosfery sprzyjającej rozwojowi umiejętności interpersonalnych i społecznych wśród młodych ludzi.
Wzajemna wymiana doświadczeń pozwoliła doskonalić zarówno warsztat jak i efektywność pracy mojej oraz nauczycieli pracujących na co dzień z moją klasą.
W ramach integracji zespołu klasowego organizowałam wspólne wyjścia i wycieczki klasowe, które sprzyjały także obserwacji moich wychowanków poza szkołą oraz nawiązaniu głębszych relacji między mną a klasą.
Wspólnie organizowaliśmy także imprezy klasowe: Mikołajki, Wigilijki, obchody Dnia Kobiet i Dnia Chłopca, ogniska. Grupa zaangażowana była też w przygotowanie i organizację wycieczek klasowych. Starałam się również uczestniczyć wraz z klasą w imprezach sportowych i przedsięwzięciach kulturalnych, w których brali czynny udział uczniowie mojej klasy.

Działania te pomagały we wzajemnym poznaniu się uczniów, uczyły tolerancji , wrażliwości i wzajemnego szacunku oraz otwartości i poczucia solidarności z grupą.

Podczas godzin wychowawczych starałam się angażować zespół klasowy tak, aby uczniowie mieli możliwość współpracy w różnych zespołach grupowych a praca wymagała kontaktu z jak największą liczbą kolegów. Odpowiednio konstruowałam również plan pracy wychowawczej na rok szkolny.

Efekty:
- uczniowie mają coraz większe poczucie integracji z grupą klasową
- stają się bardziej otwarci
- doskonalą umiejętności komunikacji społecznej
- mają poczucie odpowiedzialności za działania realizowane przez klasę
- szkoła stwarza uczniom przestrzeń do samorealizacji i rozwoju kreatywności
- znajomość sytuacji uczniów wpływa pozytywnie na efekty pracy dydaktycznej
- uczniowie traktowani są podmiotowo
- miałam możliwość rozwiązywania na bieżąco problemów w klasie
- podniosłam efektywność własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej

3. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu akcji charytatywnych

Mając na uwadze znaczenie działalności charytatywnej i wolontaryjnej mobilizowałam uczniów do czynnego udziału w tych przedsięwzięciach.
W ramach realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego współorganizowałam w latach 2016, 2017 i 2018 akcje charytatywne i społeczne o wymiarze zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim.
Rok rocznie na przełomie listopada i grudnia Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę drobnych monet uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza. Celem akcji jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną - w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Honorowym patronem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W listopadzie 2017 koordynowałam wraz z samorządem zbiórkę słodyczy i artykułów papierniczych dla lokalnej organizacji "Być razem", która organizowała Mikołajki dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem przemocy w rodzinie i alkoholizmu. Taką akcję organizowaliśmy po raz pierwszy, mimo to uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie się w nią zaangażowali.
W grudniu 2017 samorząd otrzymał pismo z prośbą o włączenie się do zbiórki pieniędzy na rzecz Dominiki - chorej uczennicy jednej z cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Zorganizowałam wraz z samorządem kiermasz charytatywny, a uzyskaną kwotę w wysokości ponad 700 złotych przekazaliśmy na leczenie Dominiki.
W kwietniu 2017 samorząd zaangażował naszą szkołę w ogólnoświatową kampanię społeczną "Zapal się na niebiesko dla autyzmu" mającą na celu podniesienie świadomości na temat autyzmu oraz problemów z jakimi borykają się ludzie z autyzmem. Kampania w naszej szkole polegała na przygotowaniu i umieszczeniu w widocznych miejscach na korytarzach informacji dotyczących autyzmu. Uczniowie naszej szkoły założyli tego dnia ubrania w kolorze niebieskim.
Jako wychowawca wspierałam i mobilizowałam również uczniów swojej klasy do działalności charytatywnej.
Troje uczniów mojej klasy przyłączyło się w listopadzie 2016r do ogólnopolskiej akcji "Daj włos" której inicjatorem jest fundacja Rak n Roll. Akcja polegała na zaangażowaniu miejscowych salonów fryzjerskich do przeprowadzenia akcji na terenie szkoły oraz zachęceniu jak największej liczby młodzieży do obcięcia i przekazania na rzecz fundacji włosów, z których produkowane są peruki dla kobiet będących w trakcie chemioterapii.
Co roku angażuję się wraz z moją klasą także w ogólnopolską akcję charytatywną "Prezent pod choinkę". organizowaną przez Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa. Przygotowujemy paczki dla dzieci w wieku 2 do 15 lat, które trafiają do dzieci z Rumunii, Białorusi i Ukrainy.

Efekty:
- uczniowie mają świadomość konieczności pomocy potrzebującym
- chętnie angażują się we wszelkie działania charytatywne
- szkoła promuje działania charytatywne
- uczniowie są wspierani w procesie edukacji zarówno na polu dydaktycznym jak i
wychowawczym
4. Współpraca z Goethe Institut
W trakcie codziennej pracy współpracowałam z Goethe Institut Polska - instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec zajmującym się popularyzacją języka niemieckiego za granicą Niemiec oraz promującą międzynarodową współpracę kulturalną.
Goethe Institut posiada bogatą ofertę merytoryczną zarówno dla uczących się języka niemieckiego jak i dla nauczycieli tego języka. Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej GI są dla mnie nieustannie źródłem inspiracji i stanowią pomoc w organizowaniu lekcji języka niemieckiego. Chętnie więc z nich korzystam.
Zorganizowałam w szkole w 2016 i 2017 roku dwie wystawy plakatów wypożyczonych z Goethe-Institut Kraków. Pierwsza wystawa nosiła tytuł "Musik +X" i poświęcona była kierunkom, stylom i głównym wykonawcom niemieckiej współczesnej muzyki rozrywkowej. Druga natomiast "Niemieckie miasta i pejzaże" prezentowała ciekawe miejsca w Niemczech. Obie wystawy prezentowane były w szkolnej auli przez 4 tygodnie (tyle wynosi maksymalny czas na jaki można wystawy wypożyczyć). Wystawy były całkowicie zdydaktyzowane - scenariusze lekcji i dodatkowe materiały otrzymałam pocztą elektroniczną.
Z wykorzystaniem plakatów i materiałów dodatkowych przeprowadziłam lekcje o tematyce realioznawczej. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się lekcje do wystawy "Musik +X", które były ilustrowane muzyką niemiecką. Młodzież z zainteresowaniem pracowała nie tylko z tekstami piosenek, lecz także wyszukiwała dodatkowe informacje o zespołach, wykonawcach czy trasach koncertowych. Ponieważ większość informacji dostępna była na niemieckich stronach internetowych konieczne było posługiwanie się językiem niemieckim.
Obecnie jestem w trakcie rekrutacji uczniów do projektu Goethe Institut "Das Bild der anderen". Projekt polega na znalezieniu partnerów korespondencyjnych z krajów nie należących do niemieckiego obszaru językowego a uczących się tego języka.
Prócz tego korzystam na bieżąco z zamieszczonych na stronie Goethe Institut materiałów i koncepcji, które realizuję zwykle podczas zajęć dodatkowych rozwijających. Szczególnie interesujący dla mnie i dla moich uczniów był cykl filmów reklamowych pochodzących z niemieckich kanałów telewizyjnych opracowanych i przygotowanych dydaktycznie przez GI. Wykorzystywałam filmy reklamowe głównie do poszerzenia wiedzy realioznawczej o Niemczech oraz jako materiał stymulujący do zajęć poświęconych konwersacjom w języku niemieckim. Ten rodzaj materiałów mogłam jednak wykorzystać tylko w grupach zaawansowanych ponieważ wymagał od uczniów znajomości języka na poziomie A2/B1 Wykorzystuję też podczas zajęć gry online, komiksy czy krótkie filmy zamieszczone stronie Goethe Insitut.
Na stronie GI dostępny jest także " Magazyn Językowy" czyli powiększający się stale zbiór artykułów dotyczących metodyki nauczania języków obcych, który stanowi dla mnie ważny materiał samokształceniowy.
5. Współpraca z organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Przez cały okres stażu zajmowałam się współorganizacją wymiany międzyszkolnej między naszą szkołą a Evangelisches Trifels Gymnasium z Annweiler w Niemczech. Organizacja poszczególnych etapów wymiany wymaga pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na realizację zaplanowanych zadań.
Naszą wymianę wspiera finansowo międzynarodowa organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) powstała w celu wspierania kontaktów młodzieży z Polski i Niemiec. Wsparcie finansowe przyznawane jest w formie dotacji i wymaga uprzedniego złożenia przez obie strony wniosku o przyznanie takiej dotacji.
Razem z koleżanką - nauczycielką języka niemieckiego przygotowuję co roku dwa takie wnioski. Jeden z nich dotyczy wizyty gości z partnerskiej szkoły, która zwykle odbywa się w kwietniu, drugi zaś składamy w celu uzyskania dofinansowania naszego wyjazdu z rewizytą do Annweiler we wrześniu tego samego roku. Zawierają one szczegółowe cele wymiany międzyszkolnej, plan przebiegu poszczególnych jej etapów oraz efekty jakie zamierzamy dzięki tym działaniom osiągnąć. Do tej pory wszystkie nasze wnioski zostały zaakceptowane przez PNWM i przyznano nam dofinasowanie.

Środki, które pozyskujemy w ramach współpracy z PNWM przeznaczamy na realizację planu pobytu niemieckiej młodzieży w Cieszynie tj. organizację udziału polsko-niemieckich grup młodzieży w różnych przedsięwzięciach: wycieczkach, warsztatach, imprezach o charakterze kulturalnym oraz na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem polskiej młodzieży do Niemiec.
Po zakończeniu każdego z etapów wymiany składamy szczegółowe sprawozdania z ich realizacji ze wskazaniem efektów jakie udało nam się osiągnąć.
Dzięki dofinansowaniu PNWM udaje się nam zaangażować co roku w wymianę międzyszkolną grupę ponad 20 uczniów.
PNWM udziela także wsparcia merytorycznego. Dzięki licznym publikacjom i materiałom zamieszczanym na stronie internetowej mam dostęp do profesjonalnie przygotowanych materiałów stanowiących pomoc w organizacji spotkań międzynarodowych. Przy organizacji wymiany korzystam regularnie z publikacji : "W tej zabawie jest metoda"
PNWM współorganizuje też spotkania, seminaria i konferencje dla organizatorów spotkań służące informacji i dokształcaniu w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej. Korzystając z tej oferty wzięłam udział w 5-dniowym polsko-niemiecko-ukraińskim seminarium : "Z dwóch zrób trzy! Jak zorganizować trójstronną wymianę szkolną?" zorganizowanym przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego przy współpracy PNWM. Dzięki udziałowi w tym seminarium posiadam wiedzę niezbędną do rozwoju wymiany szkolnej oraz poszerzenia jej o kraj trzeci.
Planując i organizując wymianę międzyszkolną współpracowałam oprócz tego z różnymi instytucjami, organizacjami i osobami:

- Urząd Miejski w Cieszynie
- Muzeum Historyczne Krakowa
- Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
- Muzeum Zamkowe w Pszczynie
- Grupa animatorów kultury "Robimy Warsztaty"
- firmy przewozowe
- przewodnicy i tłumacze
- kadra pedagogiczna Evangelisches Trifels Gymnasium Annweiler w Niemczech

Efekty:
- szkoła bierze udział w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym
- uczniowie mają możliwość zawierania kontaktów międzynarodowych
- udział w wymianie międzyszkolnej motywuje do nauki języków obcych
- udział w wymianie wpływa na kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i tolerancji
- szkoła stwarza uczniom warunki wszechstronnego rozwoju
- osobiście rozwinęłam własne umiejętności planowania, koordynowania
- doskonaliłam własne umiejętności komunikacji w języku obcym
- nawiązałam kontakty międzynarodowe z nauczycielami z Niemiec i Ukrainy

6. Współpraca ze Szkołą Języka Niemieckiego Structura

Od ponad roku współpracuję ze Szkołą Języka Niemieckiego Structura w Katowicach. Jest to jedyny ośrodek na Śląsku uprawniony do przeprowadzania egzaminów Goethe Zertifikat zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Uczestniczyłam dwukrotnie w szkoleniach prowadzonych przez metodyków Structury, których tematem było przygotowanie uczniów liceum do honorowanego na całym świecie egzaminu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego Goethe Zertifikat na poziomie B1 i B2. Otrzymałam wyczerpujące informacje na temat sposobu pracy z uczniami chcącymi przystąpić do egzaminu oraz materiały niezbędne do prowadzenia ćwiczeń.
Obecnie przygotowuję troje uczniów do certyfikatu językowego na poziomie B1.

Efekty:

- uczniowie mają możliwość przygotowania się do certyfikatu językowego
- posiadam wyczerpującą wiedzę na temat egzaminów Goethe Zertifikat
- posiadam umiejętności niezbędne do przygotowywania uczniów do egzaminów Goethe Zertifikat
- uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki języka niemieckiego
- uczniowie są bardziej świadomi korzyści wynikających ze znajomości języka niemieckiego

§ 8 Ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza przypadku.

Przygotowanie ucznia z Zespołem Aspergera (ZA)
do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
na poziomie podstawowym

Identyfikacja problemu.
Uczeń, którego opisuję uczęszczał do klasy , w której język niemiecki był nauczany na poziomie podstawowym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Od samego początku Marek zachowywał się na moich lekcjach tak, jakby chciał być przeze mnie niezauważany. Był zawsze mało aktywny na zajęciach, pracował dużo wolniej niż reszta grupy, nie wypowiadał się na forum grupy. Zapytany odpowiadał zwykle: "nie wiem" a podczas kontroli pracy na lekcji: "jeszcze tego nie zrobiłem". Jeżeli już udzielał odpowiedzi, był bardzo niepewny tego co mówi i unikał kontaktu wzrokowego ze mną. Siadał zawsze w ostatniej ławce, zawsze z tym samym kolegą.
Mimo niewielkiego zaangażowania podczas zajęć oddawał terminowo zadania domowe, zawsze był też przygotowany do lekcji. Nigdy nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych. Wręcz przeciwnie - starał się pozostać niezauważony.

Geneza i dynamika problemu
W klasie pierwszej Marek funkcjonował jako uczeń bez dysfunkcji, dlatego też nie stosowałam wobec niego żadnych dostosowań podczas pracy na lekcji. Oceniany był tak samo jak wszyscy inni uczniowie w grupie. Miał problemy z opanowaniem materiału z języka niemieckiego, jednakże nigdy nie pojawił się na zajęciach wyrównawczych, mimo że był przeze mnie kilkakrotnie zapraszany. Nie był też zainteresowany poprawianiem prac pisemnych ani ustnych. Jego prace pisemne były często nieczytelne a przy tym zbyt ogólnikowe, odbiegające czasami od tematu. Oceną końcową Marka z języka niemieckiego po ukończeniu pierwszej klasy była ocena dopuszczająca.
W drugiej klasie rodzice Marka dostarczyli do pedagoga szkolnego opinię o dysfunkcji syna. Po zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi w opinii oraz konsultacjach z pedagogiem szkolnym mogłam dostosować metody i formy pracy do jego dysfunkcji. Miał więc więcej czasu na rozwiązywanie zadań podczas sprawdzianów i kartkówek, nie brałam pod uwagę błędów ortograficznych i stylistycznych w jego pracach pisemnych, rezygnowałam z udzielania przez niego wypowiedzi ustnych na forum klasy - odpowiedzi ustne zaliczał za zajęciach dodatkowych. Efekty tych działań były widoczne już po zakończeniu pierwszego semestru drugiej klasy - Marek otrzymał ocenę dostateczną na zakończenie pierwszego semestru.
W drugim semestrze klasy drugiej Marek poinformował mnie o zamiarze zdawania języka niemieckiego jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym. Postanowiłam przygotować Marka do egzaminu jak najlepiej, tym bardziej że częścią tego egzaminu jest wypowiedź ustna, która sprawiała mu najwięcej problemów.

Znaczenie problemu
Ocena poniżej 30 proc. z pisemnej lub ustnej części obowiązkowego egzaminu z języka obcego jest równoznaczna z niezdaniem egzaminu maturalnego. W przypadku Marka przygotowanie do tego egzaminu wymagało dużo więcej pracy ze względu na zaległości jakie powstały w jego edukacji w pierwszej klasie oraz ze względu na dysfunkcje jakie u niego występowały związane ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera.

Prognoza
Negatywna
Brak przemyślanych i systematycznych działań w celu przygotowania Marka do egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego będzie skutkowało niezdanym egzaminem a co za tym idzie koniecznością przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Wiąże się z tym dodatkowy stres i konieczność pracy przez kolejny rok szkolny nad przygotowaniami. Marek nie mógłby też kontynuować nauki w szkole pomaturalnej lub na wyższej uczelni.

Pozytywna
Mobilizowanie Marka do systematycznej pracy, pomoc w uzupełnieniu braków, stworzenie przyjaznej atmosfery i dostrzeganie niewielkich nawet postępów spowoduje u niego wzrost wiary we własne siły, efektywniejszą pracę nad opanowaniem odpowiednich umiejętności i przystąpienie do egzaminu z pozytywnym nastawieniem.

Propozycje rozwiązań

- konsultacje z pedagogiem szkolnym
- ustalenie stałego harmonogramu zajęć dodatkowych
- praca nad poszczególnymi elementami arkusza egzaminacyjnego
- uzupełnienie braków i zaległości
- ćwiczenie poszczególnych sprawności językowych wymaganych na egzaminie
- stworzenie przyjaznej atmosfery zajęć
- pozytywne motywowanie ucznia
- uświadamianie mu jego mocnych stron - uzdolnień i predyspozycji
- intensywna praca nad sferami, w których uczeń czuł się niepewnie

Wdrażanie oddziaływań
Przygotowanie do pracy z Markiem rozpoczęłam od ponownych konsultacji z pedagogiem szkolnym - przeanalizowania po raz kolejny zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i dostosowań na egzaminie maturalnym z języka obcego dla uczniów z Zespołem Aspergera. Rozpoczęłam też poszukiwania informacji na temat Zespołu Aspergera. Dzięki temu łatwiej było mi zaplanować pracę
Wyznaczyłam Markowi godziny konsultacji - dwugodzinny blok zajęć indywidualnych. Podczas zajęć początkowo pracowałam nad uzupełnieniem zaległości, później Marek pracował nad przyswojeniem nowego materiału leksykalnego i gramatycznego. Zauważyłam, że uczeń dość łatwo przyswaja nowe zagadnienia ale też wymagają one ciągłego powtarzania i ćwiczenia. Brak odpowiedniej ilości ćwiczeń powodował, że Marek szybko zapominał to, czego się nauczył.
Marek bardzo systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczył w zajęciach dodatkowych. Wykonywał też sumiennie określone zadania w domu. Ciągle jednak jego prace pisemne nie mieściły się w kryteriach egzaminu maturalnego - były zbyt krótkie i zbyt ogólnikowe. Więcej uwagi poświęcałam więc kwestiom rozumienia tematu pracy pisemnej, rozpatrywania różnych aspektów tematu oraz doboru odpowiedniego słownictwa. Najmniej problemów sprawiało natomiast Markowi rozumienie tekstów słuchanych. Zadania tej części egzaminu rozwiązywał na poziomie 60-70 procent.
Bardzo pozytywnie na motywację Marka wpływały nawet niewielkie sukcesy - doskonałe przyswojenie nowej partii słownictwa czy bardzo dobrze rozwiązane zadania maturalne.
Zawsze wtedy wskazywałam na efekt włożonej przez niego pracy i dawałam do zrozumienia, że mnie sprawia to też ogromną satysfakcję. W ten sposób zdobyłam zaufanie Marka i łatwiej było mi skoncentrować się na zadaniach z ustnej części matury z języka niemieckiego.
Efekty oddziaływań
Jednym z wymiernych i bardzo dla Marka ważnym efektem prowadzonych przeze mnie działań były pozytywne wyniki z próbnych pisemnych egzaminów maturalnych. Marek uzyskał z nich odpowiednio wyniki 56 i 54 procent. Poza tym znacznie poprawiły się jego wyniki w nauce języka niemieckiego.
Prócz tego już na początku nauki w trzeciej klasie Marek bardzo się zmienił. Teraz siadał na moich lekcjach w pierwszej ławce i aktywnie uczestniczył w zajęciach. Mimo że ciągle miał opory przed wypowiadaniem się na forum zaskakiwał czasami grupę wiadomościami i umiejętnościami. Stał się bardziej pewny siebie i otwarty.
W maju bieżącego roku przystąpił do egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego.

Opis i analiza przypadku.
Praca z uczniem zdolnym.

Identyfikacja problemu
Studium przypadku dotyczy ucznia, który w ubiegłym roku ukończył liceum i zdał egzamin maturalny. Paweł był w drugiej klasie kiedy zaczęłam pracować z jego grupą. Chodził do klasy, w której język niemiecki nauczany był na poziomie podstawowym w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Początkowo nie wykazywał większego zainteresowania nauką tego języka. Jego wiedza i umiejętności nie wykraczały poza poziom dostateczny. Zauważyłam jednak, że chętnie zabiera głos podczas lekcji i łatwo przychodzi mu pokonywanie bariery językowej podczas wypowiedzi ustnych w języku niemieckim.

Geneza i dynamika zjawiska

Podczas rozmów z Pawłem dowiedziałam się, że plany na przyszłość wiąże z podjęciem studiów na jednej z uczelni za granicą. Ponieważ nie był do końca zdecydowany, jaki kierunek studiów wybrać, zasugerowałam mu pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, który mógłby być jego atutem podczas rekrutacji na studia wyższe za granicą. Widząc rosnące zainteresowanie nauką języka podjęłam również działania mające na celu zachęcenie Pawła do przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym ( co wiązało się z przystąpieniem także do egzaminu ustnego). Postanowiłam tak zindywidualizować pracę z Pawłem, aby mógł możliwie szybko nadrobić zaległości i rozwijać kompetencje językowe we wszystkich sprawnościach językowych. Paweł bardzo rzetelnie przygotowywał się do zajęć więc w krótkim czasie nadrobił braki i mógł kontynuować naukę.
Będąc już uczniem klasy maturalnej Paweł postanowił starać się o podjęcie studiów na uczelni w Wiedniu, co wiązało się z koniecznością posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego. Poszerzyłam więc program zajęć przygotowawczych do matury o zadania wymagane do uzyskania certyfikatu. Paweł z zaangażowaniem uczestniczył w zajęciach, dużo pracował samodzielnie w domu. Bardzo pomocna okazała się tu strona internetowa Deutsche Welle, na której wyszukiwałam dla Pawła ciekawe teksty do słuchania i krótkie filmy w języku niemieckim, które później mogliśmy omawiać na zajęciach. Z czasem Paweł sam znajdował dla siebie materiały, które go najbardziej interesowały. Zauważyłam że ogromną satysfakcję sprawia mu samodzielne czytanie lub słuchanie oryginalnych tekstów informacyjnych w języku niemieckim. Często wręcz ze zdziwieniem stwierdzał że nie ma najmniejszej trudności z ich zrozumieniem. Ciągle jednak, mimo dużej kompetencji językowej, trudności sprawiało mu płynne wypowiadanie się w języku obcym, które jest kluczową umiejętnością podczas ustnej części certyfikatu językowego.

Znaczenie problemu
Bardzo ważne jest dostrzeganie i rozwijanie u uczniów wrodzonych talentów i predyspozycji. W przypadku Pawła było to o tyle ważne, że od znajomości języka niemieckiego zależała jego najbliższa przyszłość.
Praca z Pawłem była dla mnie dużym wyzwaniem ale przynosiła mi także dużo satysfakcji. Tym bardziej, że nie tylko przygotowywałam go do egzaminów zewnętrznych ale zauważyłam u niego prawdziwe zaangażowanie i zainteresowanie nauką tego języka.

Prognoza

a) negatywna
Pozostawienie ucznia samemu sobie lub brak motywacji i zaangażowania z mojej strony wywoła u niego niepewność i brak wiary we własne możliwości a w konsekwencji skłoni do rezygnacji z planów podjęcia studiów na uczelni w kraju niemieckojęzycznym i być może na długo wywoła awersję do nauki języka niemieckiego w przyszłości.

b) pozytywna
Wsparcie z mojej strony, zaangażowanie w przygotowania do egzaminów zewnętrznych pozwoli Pawłowi wierzyć we własne możliwości i uzdolnienia. Spowoduje także wzrost motywacji i w konsekwencji efektywną i świadomą naukę języka niemieckiego. To z kolei pomoże mu w realizacji planów na przyszłość.

Propozycje rozwiązań.
Pracując z Pawłem, kierowałam się zasadą która organizuje pracę ucznia zdolnego, czyli utrzymania wysokiego poziomu wymagań oraz zapewnienie przyjaznych warunków do pracy. Postawiłam sobie za cel pogłębienie wiedzy z zagadnień wykraczających poza program liceum oraz motywowanie do pracy jak najbardziej samodzielnej. Ważne przy tym było aby uczeń był pewien, że zawsze może liczyć na moją pomoc.
Ponieważ Paweł postanowił zdawać zarówno egzamin maturalny jak i certyfikat językowy, skoncentrowałam jego uwagę najpierw na elementach wspólnych obu egzaminów, a później

pracowałam nad różnicami. Uczeń musiał przyswoić odpowiednią ilość słownictwa oraz sprawnie posługiwać się trudnymi konstrukcjami gramatycznymi. Prócz tego bardzo ważna była praca nad konstrukcją spójnych wypowiedzi pisemnych oraz swobodą wypowiedzi ustnych.

Wdrażanie oddziaływań.
Praca na lekcji nie sprzyja rozwijaniu ucznia zdolnego, dlatego prowadzone przeze mnie zajęcia pozalekcyjne oraz indywidualne spotkania z Pawłem przyniosły oczekiwane rezultaty. Paweł uczestniczył w nich systematycznie. Starałam się by te zajęcia były ciekawe i nie tylko rozwijały kompetencję językową ale też dawały uczniowi poczucie pewności siebie i wiarę we własne możliwości. Zauważyłam że bardzo motywująco wpływają na Pawła wszelkie wyrazy uznania dla jego nawet najmniejszych sukcesów.
Paweł bardzo świadomie podchodził do nauki języka niemieckiego więc nie musiałam go nakłaniać do nauki pamięciowej słówek czy wykonywania dużej ilości ćwiczeń gramatycznych. Z czasem potrafił również sam przyswoić nowe zagadnienia gramatyczne. Oczywiście zawsze konsultował ze mną wszelkie wątpliwości i problemy.
Zajęcia poświęcałam więc głównie na przygotowanie Pawła do egzaminów ustnych. Dużym ułatwieniem w jego przypadku była wrodzona otwartość, komunikatywność i łatwość w pokonywaniu bariery językowej. Mimo to należało pracować nad poprawnością struktur gramatycznych, doborem słownictwa oraz fonetyką. Pracowałam również nad płynnością i naturalnością wypowiedzi, co wymagało skupienia uwagi równocześnie na poprawności i treści tekstu mówionego.
Paweł doskonalił również w szybkim tempie sprawność pisania. Duża wyobraźnia oraz łatwość formułowania myśli w języku polskim pozwalały na konstruowanie tekstów na wysokim poziomie merytorycznym. Pozytywnie motywowała go możliwość praktycznego użycia przyswojonej wcześniej wiedzy.

Efekty oddziaływań.
Praca nad rozwijaniem predyspozycji i uzdolnień Pawła przyniosła oczekiwane efekty.
W marcu ubiegłego roku uzyskał uznawany na całym świecie i cieszący się najwyższym prestiżem certyfikat językowy Goethe Zertifikat potwierdzający jego znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B2 - czwartym w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.
W maju także ubiegłego roku Paweł przystąpił do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Z egzaminu na poziomie podstawowym uzyskał wynik 94%, na poziomie rozszerzonym odpowiednio 88%.

PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły.

Zaplanowane w planie rozwoju zawodowego zadania starałam się realizować na bieżąco. W trakcie stażu pojawiały się nowe pomysły i zadania , którymi również zajęłam się z zaangażowaniem. Stałam sie bardziej kreatywna i poszukująca. Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i kreatywnością. W mojej pracy kieruję się kształtowaniem u uczniów dążenia do samodzielnego poszukiwania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań. Stosując na lekcjach metody aktywizujące staram się zainteresować młodzież nauką języków obcych i stale motywuję do rozwoju.

Wiem, że nauczając nie mogę poprzestać jedynie na przekazywaniu wiedzy książkowej. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań i zwracać uwagę na sferę zainteresowań młodzieży aby móc efektywnie pracować i motywować. Zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami, z wykorzystaniem komputera i sieci Internet oraz wszelkich dostępnych pomocy wywołują u uczniów zmianę podejścia do nauki języka obcego jako do narzędzia niezbędnego do komunikacji we współczesnym świecie. Bardzo cenny jest w tym przypadku kontakt bezpośredni, dlatego tak ważny jest udział młodzieży w wymianie międzyszkolnej oraz wycieczkach, nie tylko zagranicznych. Uświadamiają sobie wówczas wartość i umiejętności jakie mogą nabyć w szkole oraz znaczenie umiejętności komunikacji i współpracy.

Szczególnie ważna jest dla mnie umiejętność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co moim zdaniem skutkuje wymiernymi korzyściami zarówno dla uczniów, jak i dla szkoły, w której pracuję. Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania szkoły, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej rozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej. Szkolenia oraz warsztaty, w połączeniu ze stosowaniem nieszablonowych rozwiązań i stałą wymianą doświadczeń, wzbogaciły mój warsztat pracy i wyposażyły mnie w doświadczenia i umiejętności, których znaczenie zauważam już teraz i z pewnością będę z nich korzystać również w przyszłości.
Staż skłaniał mnie do częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły. Wiele zadań podjętych na początku stażu na nauczyciela dyplomowanego będę realizować dalej. Praca z młodymi ludźmi i możliwość wpływu na ich rozwój daje mi ogromną motywację i poczucie znaczenia tego co robię oraz przyczynia się jak sądzę do wzrostu jakości pracy szkoły.

Na początku swojej drogi awansu zawodowego założyłam sobie pewne priorytety:

1. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
3. Realny wpływ na postrzeganie znaczenia nauki języków obcych
4. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Założenia te zrealizowałam.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.