X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37403
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Posiadane kwalifikacje uprawniające do wykonywaniu zawodu nauczyciela:

• Ukończone studia:
o Biologia molekularna na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – uzyskany tytuł - magister
o Filologia angielska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – uzyskany tytuł - licencjat
• ukończone Studium pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
• roczny staż w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu zakończony nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego

Nauczane przedmioty: biologia

Czas Trwania stażu: 01.09.2010 – 31.05. 2014 roku

Opiekunowie stażu: mgr Danuta Piórkowska ( 2010/2011),
mgr Grażyna Modrzyńska (2012/2014).

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z Rozporządzeniem MENiS
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2010 roku i ukończyłam 31 maja 2014 roku. W palnie rozwoju zawodowego zakładałam ukończenie stażu 31.05.2013 roku. Od września 2011 roku przebywałam na urlopie macierzyńskim, następnie na urlopie zdrowotnym co spowodowało wydłużenie w stażu o rok.
Plan rozwoju zawodowego realizowałam z uwzględnieniem:
• specyfiki i potrzeb szkoły,
• zadań, które miałam realizować zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym,
• wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
• mojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
W okresie odbywania stażu moimi najważniejszymi zadaniami były:
• doskonalenie warsztatu i metod pracy,
• uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły,
• poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Planu Wychowawczego, a także na potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i współpracowników.
Mój plan rozwoju zawodowego ma w swoim założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem podstawę do podejmowania nowych zadań w ramach podjętych obowiązków zawodowych.
Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego. Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły. Realizowałam zadania edukacyjne i wychowawcze. Podczas realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymagania kwalifikacyjne konieczne do ich realizacji przez nauczyciela kontraktowego, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego.
W okresie stażu realizowałam opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego, wypełniając zaplanowane zadania w obszarze poszczególnych wymagań.

§7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków”
Nawiązałam współpracę z opiekunami stażu – mgr Danuta Piórkowską oraz mgr Grażyną Modrzyńską. Wspólnie określiłyśmy zasady naszej współpracy i sposób dokumentacji zajęć prowadzonych przeze mnie oraz opiekunów stażu, które następnie spisałyśmy w formie kontraktu. W każdym roku zgodnie z zawartym kontraktem uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekunów stażu, a także przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna.
Celem obserwowanych zajęć było:
• podnoszenie własnej wiedzy i umiejętności poprzez obserwację, a następnie omawianie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez opiekuna stażu,
• podniesienie umiejętności planowania przebiegu lekcji i prowadzenia lekcji.

Zajęcia obserwowane prowadzone przez opiekunów stażu, np.:

• przez mgr Danutę Piórkowską:
o „Sposoby rozmnażania protistów” – klasa 1LB
o „Wyjście kręgowców na ląd” – klasa 2LB
o „Ćwiczenia mikroskopowe”- klasa 2LB
• przez mgr Grażynę Modrzyńską:
o „Bilans reakcji redox” – klasa 2LB
o „Aminokwasy i białka” - klasa 3GB
o „Wpływ środków czyszczących na środowisko przyrodnicze” - klasa 1LB
o Zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu, np.:
• mgr Danuty Piórkowskiej:
o „Grzyby i porosty” – klasa 1GA

• mgr Grażyny Modrzyńskiej:
o „Oddychanie wewnątrzkomórkowe” – klasa 1GC
o „Teoria operonu” – klasa 3LCE

Po odbytych zajęciach analizowałyśmy przeprowadzoną lekcję, zwracając uwagę na realizację celów, sprawność dobierania metod pracy z daną klasą, co się udało zrealizować, co sprawiło problemy i co można zmienić. Ilość przeprowadzonych przeze mnie lekcji oraz lekcji hospitowanych była zgodna z podpisanym wcześniej kontraktem. Spotkania z opiekunem stażu, analiza hospitowanych lekcji oraz obserwacja pracy doświadczonego nauczyciela pomogły mi w budowaniu i doskonaleniu własnego warsztatu pracy.
W trakcie stażu systematycznie poszerzałam wiedzę i umiejętności poprzez udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w doskonaleniu zawodowym, kursach, szkoleniach i warsztatach, tj:
• „Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej” – prowadząca szkolenie mgr Barbara Kryger-Hęsiak, ODN Toruń. Termin – 11.10.2010
• „Zrozumieć ucznia” – prowadząca mgr Barbara Ezman, ODN Toruń. Termin – 17.01.2011
• „Sekrety uczenia się – technika przyspieszania uczenia się w trakcie lekcji” – prowadząca mgr Agnieszka Reszkowska, ODN Toruń. Termin – 2.03.2011
• „Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel – uczeń” – prowadząca pani Iwona Fechner – Sędzicka, ODN Toruń. Termin – 9.03.2012
• „Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia KIPU i Plan Działań Wspierających” – prowadząca pani Lidia Kowalska. ODN Toruń. Termin – 28.03.2012
• Szkolenie zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne – prowadzący dyrektor mgr inż. Zbigniew Winiarski
• „Jak motywować przez ocenianie?” – prowadząca dr Elżbieta Sozańska. Termin – 14.12.2012
• „Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego” – prowadząca pani Iwona Michałek. Termin – 3.03.2013
• „Jak być szczęśliwym ze sobą i wśród innych?” – prowadząca pani Danuta Potręć. Termin – 14.03.2013.

Brałam udział w posiedzeniach członków zespołu matematyczno- przyrodniczego, którego przewodniczącymi byli kolejno mgr Danuta Piórkowska i mgr Grażyna Modrzyńska. Udział w w/w zespołu umożliwił mi :
• nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
• korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
• dzielenie się materiałami i wiedzą
• wspólne działania dotyczące przygotowań uczniów do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego
• wdrażanie zdobytej wiedzy na zajęciach edukacyjnych
• wzajemna pomoc przy organizowaniu konkursów i imprez szkolnych
• sprawdzanie próbnych prac gimnazjalnych
• dokonanie analizy próbnych egzaminów maturalnych i gimnazjalnych
• konsultacje podczas tworzenie rozkładów materiału i doboru podręczników
Uczestniczyłam w lekcjach otwartych organizowanych przez nauczycieli zespołu matematyczno-przyrodniczego:
• „Wytwarzanie prądu indukcyjnego”, prezentacja programu COACH – mgr Bogdan Sęk,
• „Budowa i funkcje narządu wzroku”- mgr Anna Puchałka
• „Zastosowanie funkcji kwadratowej” - mgr Dominika Stefańska
Zorganizowała dla nauczycieli zespołu matematyczno-przyrodniczego zajęcia otwarte w ramach prowadzonego kółka biologicznego z elementami języka angielskiego na temat: „Budowa i funkcja części osiowej szkieletu człowieka”. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie korelacji zajęć powtórzeniowych do egzaminu gimnazjalnego w klasie 3 gimnazjum z nauką poszerzania słownictwa języka angielskiego w dziedzinie biologicznej. Na zajęciach wykorzystałam szkielet człowieka, fiszki ze słownictwem angielskim , pomoce interaktywne takie jak komputerowy model klatki piersiowej itp..
Zapraszałam na lekcje biologii pielęgniarkę szkolną, która prezentowała, w jaki sposób bada się ciśnienie krwi.
Chętnie dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Nawiązałam współpracę z nauczycielami przedmiotów pokrewnych, np. chemii- mgr G. Modrzyńską i mgr J.Mueller, które wspierały mnie swoją wiedzą oraz udostępniały odczynniki chemiczne potrzebne na lekcji biologii.
Ściśle współpracowałam z drugim nauczycielem biologii w naszej szkole - mgr Anną Puchałką, wspólnie z koleżanką przygotowywałam karty pracy, prezentacje, tablice, które wykorzystywałyśmy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
Prowadziłyśmy również wspólnie wiele zajęć dodatkowych na terenie szkoły, tj.:
• zajęcia terenowe – monitoring płazów oraz zajęcia edukacyjne na obszarze Natura 2000 w naszej okolicy.
• Wspólnie udzielałyśmy konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny „Gospodarka odpadami. Śmieci mniej, Ziemi lżej!” w ramach projektu Comenius.
• We wrześniu 2010 roku przystąpiłyśmy do szkolnego programu zbiórki zużytych baterii pod hasłem „Z REBĄ zbieramy baterie – modernizujemy naszą szkołę”. Zgodnie z regulaminem za każdy oddany kilogram baterii przyznawany jest 1 punkt, a punkty z kolei wymieniane są na nagrody. Naszym celem było zebranie 225 kg, aby zdobyć model tułowia ludzkiego z wyjmowanymi wnętrznościami. Aby osiągnąć swój cel i zmobilizować uczniów do zbiórki zużytych baterii, zorganizowałyśmy w szkole konkurs. Klasa, która uzbierała najwięcej baterii otrzyma nagrodę – dofinansowanie do warsztatów przyrodniczych w Leśnej Szkole na Barbarce cieszących się w naszej szkole ogromną popularnością. Zbiórka baterii na terenie naszej szkoły trwa nadal.
• W związku z dużą liczbą zatruć grzybami razem z koleżanką Anną Puchałką, opracowałam materiały dla wychowawców na godziny wychowawcze na temat grzybobrania i grzybów trujących.
• Od września 2012 roku prowadzimy na terenie szkoły aktywna zbiórkę plastikowych nakrętek pod hasłem: „Rozkręć się na pomaganie” Za każdy zebrany kilogram nakrętek dostajemy 1 zł, który przeznaczany jest na rehabilitacje 4 letniego Tymka Jarzyńskiego z Ostrowitego. W ciągu 2 lat trwania akcji zebrałyśmy ponad już 600 kg nakrętek.
• Wspólnie z mgr Anną Puchałką i mgr Krystyną Jankowską- Leśniewską już po raz trzeci zorganizowałyśmy w szkolę żywą lekcję biologii – „ Bezkręgowce i gady egzotyczne”. W tym roku aż pięć klas gimnazjalnych i jedna licealna wzięło udział w zajęciach, na których uczniowie mieli okazję dotknąć okazów egzotycznych zwierząt poznać ich zwyczaje i upodobania. Każde zajęcia zwieńczał taniec straszyka w rytm dyskotekowej muzyki.
Często wymieniałam się materiałami, książkami i poglądami z innymi nauczycielami biologii – mgr Krystyną Jankowska- Leśniewską i mgr Anną Puchałką.
Od dwóch lat biorę udział w programie wymiany polsko-francuskiej uczniów. Programem koordynuje mgr Nadhir Mokhtar-Kharroubi przy pomocy mgr Justyny Czupryńskiej. Celem programu jest poznanie Francji, kultury francuskiej oraz kuchni. W program wpisane są: wizyta uczniów francuskich w Golubiu-Dobrzyniu oraz rewizyta naszych uczniów we francuskim Saint-Die des Vosges.
Pomagałam mgr Małgorzacie Garkowskiej w realizacji programu Comenius w obszarze ekologicznym - Be globally aware - projekt edukacyjny „Gospodarka odpadami. Śmieci mniej, Ziemi lżej!” . Celem programu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów w postepowaniu z odpadami. Współprace zwieńczył wspólny wyjazd do Danii gdzie odbyło się prezentowanie wyników i podsumowanie projektu.
W marcu 2011 roku uczestniczyłam w warsztatach programu eTwinning organizowanych przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning. Dzięki nim poznałam sposoby nawiązywania kontaktów między szkołami w kraju i za granicą. Wiem jak nawiązywać współpracę ze szkołami partnerskimi. Portal eTwinning umożliwił mi dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami biologii i angielskiego.
W związku z obchodami Światowego Dnia AIDS 1 grudnia 2010 byłam współorganizatorem spotkania z dr Anną Łęcką – Kierownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Pogadanka dla klas pierwszych liceum dotyczyła budowy, szkodliwości i dróg szerzenia się wirusa HIV.
Aby wzbogacać swój warsztat pracy podejmowałam dodatkowe działania wewnątrzszkolne przy współpracy z innymi nauczycielami, takie jak organizacja klasopracowni poprzez wyposażenie klasy w niezbędne pomoce dydaktyczne, np.:
• plansze edukacyjne oprawione w antyramy,
• zbiory okazów naturalnych, tj. liście i szyszki drzew, muszle winniczków, oraz gatunków nadmorskich, tj. omułek, sercówka, rogowiec, małgiew i pąkle.
• przywiezione z wakacji unikatowe szkielety małży, gąbek oraz najeżki.
Opracowałam samodzielnie wiele testów, prezentacji multimedialnych, scenariuszy, kart pracy, tablic, które wykorzystywałam podczas zajęć terenowych, np.
• skalę porostową do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki,
• tablice z wartościami wybranych wskaźników do oceny klasy wód,
• tablice do rozpoznawania płazów po skrzeku oraz kijankach,
• tablice systematyczne płazów
• tablice do rozpoznawania ptaków
Wykorzystywałam na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych otrzymane materiały na konferencjach, szkoleniach i warsztatach, np. prezentacje multimedialne, scenariusze, karty pracy, filmy, tablice oraz przewodniki do oznaczania płazów i ptaków, odczynniki do chemicznego badania wód.
Przygotowywałam gazetki tematyczne, m.in. związane z efektem cieplarnianym, Dniem Ziemi, bieżącymi sprawami, tj. Dzień AIDS, wyjazdy na warsztaty przyrodnicze w Leśnej Szkole i dotyczące zbiórki zużytych baterii. Zamieszczałam informacje na temat tego, co robiłam na stronie internetowej naszej szkoły.
Systematycznie przeprowadzałam dokumentacje własnych działań:
• tworzenie i gromadzenie na bieżąco materiałów oraz pomocy dydaktycznych,
(przedmiotowy system oceniania i rozkłady materiału zgodne w programami nauczania, programy zajęć dodatkowych),
• gromadzenie zaświadczeń ze szkoleń,
• dokumentowanie działalności kół zainteresowań i zajęć przygotowawczych do egzaminów, organizowanych i współorganizowanych wycieczek, konkursów, imprez, zajęć terenowych,
• redagowanie informacji na stronę internetową.

Prowadziłam dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami:
• dokonywanie systematycznych zapisów w dzienniku elektronicznym i arkuszach ocen,
• gromadzenie materiałów dydaktycznych,
• gromadzenie programów nauczanie, rozkładów nauczania.
Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły poprzez:

• prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji (hospitacje diagnozujące)
• wypełnianie anonimowych ankiet dotyczących wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły w różnych zakresach
• udzielanie informacji szkolnym ewaluatorom
W/w działania umożliwiły mi uzyskanie obiektywnej opinii o własnej pracy oraz uzyskanie ewentualnych wskazówek do dalszej pracy.
W czasie trwania stażu dokonałam ewaluacji mojej pracy. Przeprowadziłam ankietę anonimową dotyczącą prowadzonych przeze mnie zajęć. Najpierw wśród uczniów w wybranych klasach. Następnie po zajęciach otwartych zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Wyniki wszystkich ankiet okazały się porównywalne. Ocena mojej pracy dydaktycznej wydana przez uczniów i nauczycieli była pozytywna. Z analizy ankiet uczniów wynikało, że zajęcia była ciekawe, zadania wykonywali z zainteresowaniem, a na zajęciach panowała właściwa atmosfera pracy. Za zalety lekcji nauczyciele uznali przede wszystkim bardzo dobre przygotowanie metodyczne prowadzącej, odpowiedni, dostosowany do czasów współczesnych dobór metod pracy na lekcji oraz bardzo dobrą atmosferę, która sprzyjała uczeniu i skupieniu. Według ankiety z przeprowadzonej lekcji obecni nauczyciele zamierzają wykorzystać prezentację, pomoce interaktywne i animacje.
§7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”
Uczestniczyłam w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z potrzebami rozwojowymi uczniów:
• warsztaty: „Opracowanie testu diagnostycznego dla uczniów rozpoczynających naukę w liceum” (Anna Pierzkalska,).
• konferencja metodyczna: „Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją – prawa i obowiązki uczniów” (Olga Tymińska).
• konferencja metodyczna: „Egzamin gimnazjalny z Operonem” - nowy program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela (przedstawiciel wydawnictwa)- praca z uczniami z dysleksją oraz przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
• warsztaty: „Jak zaciekawić ucznia biologią na podstawie publikacji wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Planowanie eksperymentów”
• warsztaty: „Od samodzielnych obserwacji i doświadczeń do udanej olimpijskiej pracy badawczej” praca z uczniem szczególnie zainteresowanym biologią – dr M. Sobolewska-Łącka. Przegląd nowości wydawniczych WSiP. Nauczyciele otrzymali materiały, m.in. broszurę „Od doświadczeń w klasie do zajęć terenowych”.
• konferencja metodyczna: Zmiany w podstawie programowej i ich konsekwencje. Prezentacja podręczników z serii „Puls życia” i „Świat biologii”. Co jest nauką, a co nie? Metoda naukowa a spór pomiędzy ewolucjonistami i kreacjonistami” – wykład prof. dr hab. Piotra Dawidowicza. Na konferencji zapoznałam się ze zmianami w podstawie programowej oraz z ofertą wydawnictwa, co ułatwiło mi późniejszy wybór podręczników do gimnazjum.
• spotkanie konsultacyjno-informacyjne: Zmiany w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (Ewa Syrkowska).
• wykład: „Ewolucja człowieka – nowe odkrycia” (dr Andrzej Boczarowski).
Zgodnie z wymogami brałam udział w szkoleniach BHP (03.02.2010, 12.02.2010) oraz ukończyłam 16-godzinny kurs pierwszej pomocy (Roman Buler).

Od września 2012 roku pełnię funkcje wychowawcy klasy gimnazjalnej. W tym okresie realizowałam działania w obszarze diagnoya potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Formy realizacji:
• poznanie środowiska lokalnego uczniów zespołu klasowego, m.in. poprzez przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rozmowy z rodzicami i uczniami
• wnikliwa obserwacja uczniów, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych
• uczestniczenie w szkoleniach dotyczących diagnozowania uczniów i ich środowiska oraz współpracy z rodzicami
• organizowanie uroczystości klasowych i wycieczek edukacyjnych
• aktywna współpraca z rodzicami – kontakty telefoniczne na bieżąco oraz spotkania z rodzicami w trakcie zebrań jak i indywidualnie w razie potrzeby
• współpraca z wychowawcami innych klas – wymiana doświadczeń
• utworzenie zajęć dodatkowych odpowiadających na potrzeby wychowanków

Jako wychowawca nawiązałam współpracę z pedagogiem. Korzystałam z wiedzy i doświadczenia pedagoga w czasie:
• rozwiązywania problemów,
• wspólnie wypracowaliśmy kierunek działań i dalszej efektywnej pracy z uczniem
• tworzenia kart KIPU i realizowania zaplanowanych w nich działań oraz nadzorowanie tych działań
• wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych poprze rozmowy, ankiety, specjalnie dostosowane tematy godzin wychowawczych i niektórych lekcji biologii

Po zdiagnozowaniu potrzeb uczniów prowadziłam dodatkowe zajęcia:
a) dla uczniów liceum:
• fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii,
• dodatkowe spotkania dla uczniów mających problemy z nauką,
• zajęcia przygotowujące uczniów do „Olimpiady zdrowia”
b) dla uczniów gimnazjum:
• kółko przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego.
• dodatkowe spotkania dla uczniów mających problemy z nauką.
• dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla ucznia mającego nauczanie indywidualne.
• dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu przedmiotowego z biologii na etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim – wielokrotnie uczniowie zdobywali tytuły finalistów i laureatów w etapie wojewódzkim
• zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu wojewódzkiego „Znam swój organizm”.

W związku ze współpracą z Leśną Szkołą i przystąpieniem do projektu „Amphibia – czynna ochrona płazów” wraz z koleżanką Anna Puchałką organizowałam na terenie szkoły wystawy dotyczące ochrony płazów oraz zajęcia edukacyjne, których głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony płazów występujących na terenie Polski oraz rozwijanie wśród młodzieży zamiłowań przyrodniczych i wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego. Oprócz zapoznania się z gatunkami płazów występujących w Polsce i na naszym terenie prowadziliśmy monitoring płazów oraz ustawialiśmy znaki ostrzegawcze „Uwaga płazy” w miejscach migracji płazów.
Od 2009 roku regularnie wyjeżdżałam z młodzieżą na warsztaty przyrodnicze do Leśnej Szkoły na Barbarce. W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Tworzenie sieci zielonych szkół”, a uczniowie mogli skorzystać z dofinansowania do warsztatów przyrodniczych i artystycznych podczas pobytów dwudniowych. W bieżącym roku szkolnym przystąpiłam do projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych”. Dzięki temu uczniowie otrzymali dofinansowanie do warsztatów przyrodniczych i artystycznych w Leśnej Szkole, dostałam materiały promocyjne i dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć na obszarze NATURA 2000 w okolicach szkoły oraz byłam zobowiązana do ukończenia odpowiedniego szkolenia w Leśnej Szkole dotyczącego funkcjonowania obszarów NATURA 2000. W celu przeprowadzenia zajęć przygotowałam prezentację na temat obszarów chronionych w naszej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory rzeki Drwęcy. Celem zajęć było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie wybranych gatunków zwierząt.
Chcąc wzbogacić swoją wiedzę konieczną do przeprowadzania zajęć terenowych, brałam udział w warsztatach:
• „Obserwacje ornitologiczne” (dr Michał Leszczyński),
• „Płazy Polski” (dr Michał Leszczyński),
• Szkolenie w ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych” – funkcjonowanie obszarów NATURA 2000, obserwacja oraz badania fauny i flory na obszarach NATURA 2000 (Marek Machnikowski – Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, prof. UMK Lucjan Rutkowski, prof. UMK Andrzej Przystalski).
Dzięki udziałowi w kampanii konsumenckiej „Kupuj odpowiedzialnie” organizowanej przez Leśną Szkołę, zorganizowałam w naszej szkole wystawę oraz zajęcia edukacyjne dotyczące rozsądnych zakupów oraz pułapek reklamowych.
Co roku brałam czynny udział w przygotowaniu klasopracowni biologicznej do Dni Otwartych Szkoły. Opiekowałam się grupą uczniów, która:
• prezentowała badanie stanu środowiska, np. fizyko-chemiczne badanie wody z rzeki Drwęcy, Jeziora Okonin oraz okolicznych stawów,
• wykonywała obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych oraz świeżych,
• prezentowała pomoce multimedialne i tablicę interaktywną.
Współorganizowałam obchody związane z Dniem Ziemi. Brałam udział w przygotowaniu przedstawienia oraz w pracach komisji podczas konkursu „Na ratunek Ziemi” oraz podczas konkursu na najlepszy plakat związany z Dniem Ziemi. W 2010 roku przygotowałam komunikat przez radiowęzeł.
Przystępując do szkolnego programu zbiórki zużytych baterii, wraz z koleżanką Anną Puchałką przeprowadziłam kampanię uświadamiającą, jak należy postępować ze zużytymi bateriami. W klasach, w których uczę, przeprowadziłam pogadanki, wywiesiłam informacje w gablocie.
Uwrażliwiając uczniów na potrzebę dbałości o środowisko co roku we wrześniu przystępujemy do akcji „Sprzątania Świata” pod patronatem Urzędu Miasta Golubia - Dobrzynia. W tym roku w akcji wzięło udział sześć klas gimnazjalnych i licealnych. Posprzątaliśmy okolicę szkoły i zamku.

Samodzielnie organizowałam lub byłam opiekunem podczas licznych wycieczek lub wyjść szkolnych :
• wycieczka do Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku,
• biwaku integracyjnym w Przyjezierzu z 1 klasami gimnazjum jako wychowawca klasy 1 GA – 01.2011,
• wycieczka na lodowisko klasa 3 LBC - 02.2012
• podczas wyjazdów do kina,
• wycieczka do Torunia - rejs statkiem, Park Linowy w Leśnej Szkole na Barbarce, kino – 09.09.201,
• wycieczka do Warszawy z w ramach wymiany polsko – francuskiej – zwiedzanie starówki , Centrum Nauki Kopernik – 04.2013,
• biwak z klasa 1GA w Mikoszewie, Stegnie, Sztutowie – 06.2013,
• wycieczka do Torunia z klasa 1 GA - Oceanarium w Plazie, kręgle, kino – 03.2013,
• wycieczka do Centrum Nauki „Młyn Wiedzy” w Toruniu z klasą 2GA, kino, kręgle – 03.2014,
• wycieczka do Trójmiasta w ramach wymiany polsko – francuskiej – 04.2014,
• obecnie organizuję z mgr Anna Puchałką wycieczkę do Trójmiasta dla klas 2GA i 2GB – termin 12 – 14.06.2014,
• zorganizowałam kilka wyjść do miejscowych placówek:
o Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (1 raz),
o Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie (1 raz),
o Oczyszczalni ścieków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (2 razy)
Celem wyjść było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w poszczególnych placówkach i ich rolą w życiu codziennym mieszkańców miasta.
Co roku jako wychowawca klasy organizowałam imprezy klasowe, integrujące młodzież i zapoznające z tradycjami narodowymi, tj. wróżby andrzejkowe, mikołajki klasowe, Wigilie klasowe. Wspólnie z wychowawcami klas drugich gimnazjum, uczniami i rodzicami organizowałam otrzęsiny dla klas pierwszych gimnazjum oraz połowinki dla klas drugich (01.2014).
Podejmowane przeze mnie działania dały mi możliwość zapoznania się z problemami uczniów oraz ich środowiskiem. Starałam się wzbudzać zainteresowanie nauczanym przeze mnie przedmiotem, motywować ich do pracy oraz do pokonywania własnych słabości. Na realizowanych przeze mnie zajęciach edukacyjnych i kołach zainteresowań wdrażałam postawę odpowiedzialności oraz prawidłowego wyciągania wniosków. Zwracałam uwagę na kształtowanie u uczniów postawy prospołecznej, prozdrowotnej. Starałam się nauczyć młodzież szacunku do ojczyzny i regionu, a także innych ludzi. Wpajałam im zamiłowanie do przyrody.
Zachęcałam również uczniów do podejmowania dodatkowego wysiłku, wskazując interesujące i zmuszające do aktywności formy spędzania wolnego czasu. Poprzez poznanie ucznia, jak i zasad jego funkcjonowania w klasie i społeczeństwie zrozumiałam jego potrzeby, problemy i oczekiwania, co jest podstawą do dalszej pracy z nim na gruncie szkolnym.
Moje działania umożliwiły także budowanie właściwych relacji interpersonalnych, kształtowały umiejętność odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach, sytuacjach.

§7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
W swojej pracy wykorzystuję umiejętności obsługi komputera, systemu operacyjnego Windows oraz poznanych programów komputerowych. Umożliwiło mi to:
• przygotowanie dokumentacji związanej z przebiegiem stażu,
• opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy, kart pracy, materiałów, dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach,
• opracowanie planów pracy, rozkładów materiału,
• przygotowanie prezentacji Power Point, które wykorzystywane były na zajęciach,
• korzystanie z materiałów dydaktycznych pozyskanych na kursach doskonalących,
• tworzenie prostych plików tekstowych,
• dokumentowanie wydarzeń z życia klasy w postaci zdjęć i filmów,
• prowadzenie dokumentacji szkolnej w dzienniku elektronicznym.
Środki te ułatwiają przekazywanie treści czasem trudnych do wyjaśnienia jak również wzbogacają i urozmaicają lekcje. Zauważyłam, że uczniowie efektywniej pracują i z ciekawością podchodzą do wszelkich nowinek technicznych, dlatego stosowanie nowoczesnych pomocy służy podniesieniu jakości zajęć, a co za tym idzie sprzyja lepszym efektom w postaci lepszych ocen.
Chętnie korzystam ze zasobów internetowych, przygotowując się do lekcji, szukając informacji dotyczących konkursów lub awansu zawodowego:
- www.oke.gda.pl,
- www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl,
- bip.men.gov.pl,
- natura2000.gdos.gov.pl,
- www.szkola-lesna.torun.pl,
- www.natura2000edukacja.pl,
- www.profesor.pl,
- www.publikacje.edu.pl,
- www.nauczyciel.pl.
Do przesyłania informacji, materiałów edukacyjnych i kontaktowania się z nauczycielami, uczniami, Leśną Szkołą i innymi instytucjami wykorzystuję pocztę elektroniczną.
Korzystam z dziennika elektronicznego, dokumentując lekcje, przygotowując zestawienia klasyfikacji uczniów i frekwencji oraz drukując świadectwa.
Za pomocą aparatu cyfrowego dokumentuję uroczystości klasowe, szkolne, miejskie, zajęcia pozalekcyjne i wycieczki. Prowadzę ich bibliotekę. Wiele zdjęć zamieszczam na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach, antyramach, które prezentujemy, np. podczas Dni Otwartych, Dni Powiatu, Targów Edukacyjnych.
Uczestniczę w różnego rodzaju formach dokształcania:
• przed rozpoczęciem stażu – 18-20.12.2008- ukończyłam szkolenie nauczycieli gimnazjów w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu KPRM „KOMPUTER DLA UCZNIA” – 16 godz.,
• Wdrażanie platformy edukacyjnej „Fronter” - Zbigniew Kubicki - 25.11.2010.
Działania, których się podjęłam podczas trwania stażu, to przede wszystkim rozwój ucznia, który jest wspomagany wykorzystaniem technologii informacyjnej. Poprzez znajomość programów komputerowych mogłam tworzyć pomoce dydaktyczne oraz swoją bazę dydaktyczną. Korzystanie z Internetu pozwoliło mi na wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego, prawa oświatowego oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych, które wykorzystywałam na zajęciach.
Wprowadzenie do szkoły nowych technologii, takich jak: dziennik elektroniczny, elektroniczny dzienniczek ucznia, tablice interaktywne pozwala mi na efektywniejszą pracę.

§7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Jako nauczyciel i wychowawca klasy aktualizowałam swój stan wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przez aktywne samokształcenie i rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych w następujący sposób:
• uczestniczyłam we wspomnianych już posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych:
o „Zrozumieć ucznia” – prowadząca pani Barbara Ezman,
o „Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel – uczeń” – prowadząca pani Iwona Fechner – Sędzicka,
o „Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia KIPU i Plan Działań Wspierających” – prowadząca pani Lidia Kowalska,
o „Jak być szczęśliwym ze sobą i wśród innych?” – prowadząca pani Danuta Potręć.
• studiowałam literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki,
• prowadziłam zajęcia wychowawcze rozwiązujące problemy klasowe,
• rozmawiałam z pedagogiem szkolnym

Starałam się sumiennie wywiązywać z powierzonej mi roli wychowawcy klasy. Poprzez własne obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami poznawałam sytuację rodzinną i materialną uczniów w celu udzielenia potrzebującym pomocy. Przeprowadziłam anonimowe ankiety diagnozujące środowisko klasowe, dotyczące zachowań agresywnych oraz oczekiwań uczniów wobec wychowawcy, szkoły, nauczycieli i klasy. Jako wychowawczyni dbałam również oto, aby moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Starałam się angażować rodziców przy organizacji wycieczek, połowinek oraz organizować pomoc uczniom mającym problemy w nauce lub problemy materialne.
Znajomość zagadnień z psychologii i pedagogiki jest niezmiernie istotna w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pozwala ona na skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów, zwłaszcza tych związanych z okresem dojrzewania. Często to wychowawca, który jest otwarty na problemy swoich podopiecznych, staje się jedynym powiernikiem młodzieży szkolnej. Rozmowa z dorosłym, pedagogiem, autorytetem, któremu można zaufać może pomóc nie tylko w rozwikłaniu problemu, ale i we właściwym ukształtowaniu osobowości młodego człowieka.

§7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”
Rozpoczęcie stażu do awansu na nauczyciela mianowanego łączyło się z pogłębieniem wiedzy o prawie oświatowym. Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z dn. 1 grudnia 2004r.), rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Dwukrotnie byłam na szkoleniach, w czasie których zapoznałam się z Kartą Nauczyciela, rozporządzeniem w sprawie awansu, ze zmianami dotyczącymi awansu zawodowego, terminarzem zadań nauczyciela i dyrektora, sposobami dokumentowania dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu oraz procedurami postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Rozpoczynając staż i podejmując nowe obowiązki zawodowe byłam zobowiązana do przypomnienia podstawowych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, umożliwiającego poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły, tj. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Plan Rozwoju Szkoły. Uczestniczyłam w pracach komisji podczas egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego, co wymagało ode mnie znajomości i przestrzegania procedur egzaminów zewnętrznych. Dwukrotnie pełniłam funkcję przewodniczącej podczas szkolnych etapów konkursów z biologii.

Podsumowanie
Mój staż obejmował okres 2 lat i 9 miesięcy i był to czas intensywnej pracy. Wpłynął na mój rozwój osobisty, a zwłaszcza zawodowy. W ciągu tego okresu poznałam i udoskonaliłam wiele metod i form pracy, kształtowałam swoje umiejętności zawodowe. Zgłębiłam warsztat działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, biorąc udział w licznych i różnych formach doskonalenia zawodowego.
Podjęłam się, wykonania wielu dodatkowych zadań. Umożliwiły mi one współpracę z bardziej doświadczonymi ode mnie nauczycielami. Owe zadania dawały szansę szerszego spojrzenia na pracę nauczyciela. Pozwoliły dzielić się własnymi spostrzeżeniami i dokonaniami w dużo większym stopniu niż przed rozpoczęciem stażu. Aktywność zawodowa wzbogaciła mój warsztat pracy w znacznej mierze.
Jakość swojej pracy mogłam podnieść dzięki współpracy z wieloma instytucjami oraz nawiązaniu interesujących kontaktów zawodowych. Poznałam metody doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. Wszystko to pozwala mi obecnie lepiej zaplanować swoją pracę, podnosić jakość nauczania, co przynosi wymierne korzyści zarówno szkole, jak i uczniom.
Realizacja opisywanych działań była możliwa dzięki przychylności Dyrekcji oraz współpracy ze wszystkimi nauczycielami i pracownikami szkoły, a w szczególności z panią mgr Danutą Piórkowską oraz mgr Grażyną Modrzyńską, które sprawowały pieczę nade mną w czasie przebiegu stażu za co serdecznie dziękuję.

Anna Borkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.