X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37440
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Nauczyciel stylizacji

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05. 2012 r.
§ 7 ust. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie nabywania stażu powinien w szczególności:

§ 7 ust. 1, pkt 1, uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
Współorganizowanie konkursów na terenie szkoły – konkursy fryzjerskie i dotyczące stylizacji.
Przygotowywanie uczniów oraz ich udział w konkursach fryzjerskich
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć szkolnego koła wizażu i stylizacji
W ciągu stażu
Potwierdzenia udziału, scenariusze, dyplomy, zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
Dokumentacja fotograficzna.

Współudział w rozwijaniu i wzmacnianiu wizerunku ZSP nr 21
Projekt logo szkoły oraz projekt strony internetowej ZSP nr 21.
Prezentacja szkoły na imprezach szkolnych (dni otwarte), imprezach pozaszkolnych (targi edukacyjne) Opracowywanie elementów graficznych służących dekorowaniu szkoły oraz dbałości o jej wizerunek estetyczny.
W ciągu stażu
Dokumentacja fotograficzna, wydruki,
Współpraca przy aktualizacji strony internetowej szkoły

Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły projektów edukacyjnych i wzbogaconych dokumentacją fotograficzną prac uczniów.
W ciągu stażu
Wydruki, zapis na elektronicznych nośnikach pamięci

Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów oraz perspektyw zawodowych. Aktywne realizowanie zadań pedagogicznych.
Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
Umieszczenie Obserwacja uczniów, wspieranie rozwoju zdolności twórczych i wrażliwości uczniów
Prezentacja dokonań uczniów na imprezach szkolnych (dni otwarte), imprezach pozaszkolnych (targi edukacyjne)
W ciągu stażu
Dyplomy, wyróżnienia, nagrody.

Nawiązywanie współpracy z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych podejmowanie wspólnych działań i myślenie całościowe
Współpraca ze szkolną pracownią fryzjerską – ułożenie programu korelującego wiedzę ze stylizacji z rozwijaniem umiejętności uczniów na zajęciach praktycznych
W ciągu stażu
Program współpracy

Integracja ze środowiskiem lokalnym.
Kontakt z instytucjami i środowiskiem
Poznanie funkcjonowania i specyfiki pracy salonów fryzjerskich
Zapoznanie się z funkcjonowaniem Cechu Fryzjerskiego
W ciągu stażu
Potwierdzenia

Stwarzanie uczniom możliwości
- poszerzania wiedzy
- stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce
Nawiązanie współpracy z ASP w Łodzi – współudział uczniów przy przygotowaniu pokazów mody - czesanie modelek
Organizowanie wycieczek na targi fryzjerskie
Pomoc w tworzeniu indywidualnego portfolia
W ciągu stażu
Dokumentacja fotograficzna
Potrfolia uczniów

Dbałość o wystrój szkoły
Aktualizowanie dekoracji okolicznościowych
Eksponowanie prac uczniów.
W ciągu stażu
Dokumentacja fotograficzna

§7, ust.1, pkt 2, pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego:
- doskonalenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanych przedmiotów

Podjęcie i ukończenie Studiów podyplomowych podnoszących kwalifikację w zakresie przedmiotu stylizacja
Udział w kursach, szkoleniach tematycznych
Udział w konferencjach
W ciągu stażu
Arkusz samooceny.
Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia.

Scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabytą wiedzę i umiejętności
Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Samodzielne przygotowywanie środków dydaktycznych.
Gromadzenie materiałów wzbogacających możliwości prowadzenia zajęć
Systematycznie w ciągu stażu
Wyposażenie pracowni.
Pomoce dydaktyczne.

Rozwijanie własnych kompetencji dydaktycznych i pedagogicznych.
Udział w warsztatach, projektach, służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
Wzbogacanie metod pracy z uczniami oraz narzędzi podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.

W ciągu stażu.
Potwierdzenia udziału Scenariusze lekcji,
różnorodne materiały
Współpraca z nauczycielami
Prowadzenie lekcji otwartych, zajęć modelowych oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli
Prowadzenie Rady Pedagogicznej
W ciągu stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty.
Scenariusze lekcji

Okresowa ewaluacja pracy i ocena skuteczności podejmowanych działań
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli. Formułowanie wniosków pohospitacyjnych.
Projektowanie i realizacja zajęć otwartych.
W ciągu stażu
Arkusze hospitacyjne Scenariusze lekcji

Kontakt z instytucjami i środowiskiem edukacyjnym
Stały kontakt z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
W ciągu stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń

Korzystanie z informacji dostępnych na stronach internetowych w celu poszerzania wiedzy, uatrakcyjniania zajęć i podnoszenia ich jakości.
Wzbogacanie materiałów dydaktycznych.
Zdobywania aktualnych informacji na temat konkursów, wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.
W ciągu stażu
Dokumentacja, scenariusze

§7, ust.1, pkt 3, poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Zapoznanie się z przepisami wewnątrzszkolnymi
Poznanie i analiza dokumentacji:
- Statut szkoły
- Plan wychowawczy szkoły
- Plan profilaktyczny
- Wewnątrzszkolny system oceniania
Na początku każdego roku szkolnego
Wykaz aktów prawnych

Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Zapoznanie się z aktami prawnymi, opracowanie dokumentacji koniecznej do otwarcia i odbycia stażu.
W ciągu stażu
Zaświadczenia, sprawozdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.