X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37429
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2017/2018

1. Dane osobowe

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Aleksandra Rudnik
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa „Chocimska”

Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Wykształcenie:
• Studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalność: Terapia pedagogiczna
i wspomaganie rozwoju dziecka
• Studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność: Pedagogika szkolna
z terapią pedagogiczną
• Studia podyplomowe: Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
• Studia podyplomowe: Studium terapii i treningu grupowego

1. Staż

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017 r.
Opiekun stażu: mgr
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia: 31.05.2018 r.
Przerwy w okresie odbywania stażu: -
Data złożenia sprawozdania: 4.06.2018 r.

Plan sporządzony na podstawie:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393). (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) z późniejszymi
zmianami z 1 marca 2013 r.

2. Cele stażu

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
2. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
3. poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia;
4. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
5. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu;
6. uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
7. pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami,
8. nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

4. Plan aktywności
§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
l.p. Zadania i cele do realizacji Formy realizacji Termin 2017/2018 Uwagi o realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz zaplanowanie indywidualnej ścieżki swojej kariery Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Rozporządzenie MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli z 1 marca 2013 r. wrzesień 2017 Znajomość przepisów prawnych
Notatki i refleksje własne
Zatwierdzenie planu rozwoju
zawodowego

2. Nawiązanie współpracy między stażystą a opiekunem stażu
Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych
wrzesień 2017– maj 2018
Konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu

3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
naliza dokumentacji szkoły:
• Statut Szkoły
• Roczny Kalendarz pracy Szkoły
• Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO)
• Misja Szkoły
wrzesień 2017–maj 2018
Notatki i refleksje własne

4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
Zapoznanie się ze sposobami tworzenia i gromadzenia dokumentacji szkoły poprzez:
• Sposoby prowadzenia dziennika lekcyjnego oraz dziennika zajęć specjalistycznych
• Sposoby prowadzenia protokołu spotkania z rodzicami
• Arkusze oceny
• Sposoby opracowania planów zajęć
• Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
• Sposoby opracowywania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET)
• Sposoby opracowywania planów miesięcznych,
• Sposoby opracowywania zajęć terapeutycznych
wrzesień 2017–maj 2018
Notatki i refleksje własne

5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
• Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących Nauczycieli np. plan dyżurów, obowiązki Wychowawcy, opiekuna wycieczki
• Inne wewnętrzne regulaminy
• Znajomość obowiązujących przepisów BHP
• Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas realizacji zajęć
wrzesień 2017– maj 2018
Notatki i refleksje własne

6. Dokumentowanie realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i notatek
wrzesień 2017 – maj 2018
Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu

7. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Podsumowanie w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego maj 2018
Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji ze stażu.
maj 2018
Wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły
l.p. Zadania i cele do realizacji Formy realizacji Termin 2017/2018 Uwagi o realizacji

1. Hospitowanie zajęćprowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
• Obserwowanie zajęć co najmniej w wymiarze jednej godziny w miesiącu zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu
• Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne)
• Rozmowa z opiekunem stażu lub innym nauczycielem
wrzesień 2017– maj 2018
Notatki i refleksje własne

2. Prowadzenie zajęć z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
Konsultacje merytoryczne z opiekunem stażu dotyczące analizy prowadzonych zajęć z uwzględnieniem ewaluacji celów ogólnych i operacyjnych
wrzesień 2017– maj 2018
Notatki i refleksje własne

3. Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych
• Udział w studiach podyplomowych Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• Udział w szkoleniach doszkalających z zakresu pracy nauczyciela wspomagającego
• Udział w innych kursach, szkoleniach lub warsztatach
• Udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników Według
terminarza
studiów,
kursów,
szkoleń i
warsztatów Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów
l.p. Zadania i cele do realizacji Formy realizacji Termin 2017/2018 Uwagi o realizacji

1. Analiza środowiskam rodzinnego dziecka
• Prowadzenie rozmów z rodzicami dziecka
• Analiza dokumentacji dziecka:
- Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Opinie psychologiczne
- Opinie specjalistów
- Badania lekarskie
- Inne dokumenty dziecka
wrzesień 2017–maj 2018
Prowadzenie dokumentacji w postaci notatek służbowych ze spotkań z rodzicami
Pisanie informacji o postępach dziecka
Merytoryczne konsultacje z opiekunem stażu

2. Analiza środowiska szkolnego, w którym funkcjonuje dziecko Stała współpraca z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem
wrzesień 2017– maj 2018
Prowadzenie dokumentacji w postaci notatek
Merytoryczne konsultacje z opiekunem stażu

3. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego na postawie wielospecjalistycznej diagnozy
• Prowadzenie specjalistycznej diagnozy dziecka
• Określenie celów ogólnych i operacyjnych zorientowanych na potrzeby dziecka oraz strefę najbliższego rozwoju
wrzesień 2017
Opracowany Indywidualny Program Edukacyjno– Terapeutyczny zaopiniowany i zaakceptowany przez dyrekcję oraz opiekuna stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
l.p. Zadania i cele do realizacji Formy realizacji Termin 2017/2018 Uwagi o realizacji

1. Ocena umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
Konsultacje z opiekunem stażu oraz krytyczne podejście do umiejętności obserwowania zajęć
wrzesień 2017– maj 2018
Notatki i refleksje własne

2. Ocena umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
Konsultacje z opiekunem stażu lub dyrektorem szkoły oraz krytyczne podejście do umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
wrzesień 2017 – maj 2018
Notatki i refleksje własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.