X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37474
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Beata Wróbel
nauczyciel świetlicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
przewidywany czas zakończenia stażu: 31.05.2018
CELE:
•Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopni awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
•Osobisty rozwój zawodowy.
•Poszerzenie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin pracy zawodowej.

SMOŁDZINO 2015

ZADANIA ORGANIZACYJNE
Lp.
Zadania do realizacji podejmowane przez nauczyciela.
Forma realizacji.
Termin
Sposób dokumentowania.
(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego oraz informacji z nim związanych.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
VIII-IX 2015
okres stażu
znajomość procedur awansu zawodowego
plan rozwoju zawodowego

2.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły.
Analiza bieżącej dokumentacji szkoły.

Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nałożonego na nauczyciela.
okres stażu
opis i analiza
dokumentacja szkolna

3.Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Kompletowanie dokumentacji mającej wpływ na ocenę pracy.
okres stażu gromadzenie dokumentów
zaświadczenia
dyplomy

4.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, opis analiza. po zakończeniu stażu sprawozdanie

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.Zadania do realizacji podejmowane przez nauczyciela. Formy realizacji. Termin Sposób dokumentowania.

1.Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły. Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
Aktywny udział w Radach szkoleniowych.
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego(warsztatach, kursach, konferencjach metodycznych) dających nowe możliwości zawodowe związane z pracą w świetlicy szkolnej i w szkole.
Śledzenie nowości wydawniczych w prasie, Internecie, księgarniach.
okres stażu
zaświadczenia
sprawozdania
listy obecności

2.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela świetlicy.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu rozpoznawania i niwelowania trudności wychowawczych.

Prowadzenie zajęć tematycznych w ramach zajęć świetlicowych (współpraca z Kołem Łowieckim).

Dbanie o wystrój sali świetlicowej oraz korytarzy szkolnych. Wykonywanie dekoracji.

Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych. Zorganizowanie pomocy.
okres stażu
sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej
scenariusze
sprawozdania

3.Wzbogacenie i unowocześnienie bazy świetlicowej.
Działania zmierzające do wzbogacenia wyposażenia świetlicy: gromadzenie pomocy dydaktycznych, materiałów dla nauczycieli i uczniów, pozyskiwanie środków od sponsorów.
okres stażu
pomoce dydaktyczne
kopie dokumentów

4.Badanie jakości pracy świetlicy. Opracowanie własnych narzędzi badawczych, które pozwolą sprawdzić efektywność oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych
w świetlicy szkolnej.
Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców
i nauczycieli. okres stażu wzory ankiet
wyniki badań ,wnioski

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.Zadania do realizacji podejmowane przez nauczyciela Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy. Systematyczne korzystanie z zasobów Internetu: poszukiwanie nowości wydawniczych związanych z pracą nauczyciela w świetlicy, scenariuszy zajęć, pomysłów do prac plastycznych.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Wykorzystanie na bieżąco komputera, zasobów Internetu do organizacji własnego warsztatu pracy- tworzenia pomocy dydaktycznych, elementów dekoracyjnych, ozdobnych, scenariuszy zajęć, rebusów łamigłówek, ankiet, dokumentacji świetlicy.
Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych. Tworzenie prezentacji.
Współpraca z nauczycielem zajęć informatycznych- przygotowanie krótkich materiałów z życia świetlicy szkolnej na stronę internetową szkoły.

Prowadzenie kroniki szkolnej przy wykorzystaniu technologii multimedialnej: aparat cyfrowy, komputer.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego, planów pracy.

Pozyskanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych. Korzystanie z literatury polecanej przez innych nauczycieli na forach, wymiana doświadczeń.

okres stażu
adresy stron www
pomoce do zajęć
komputer, tablet, DVD
strona internetowa szkoły
strony www

2.Kształtowanie u uczniów umiejętności pracy z komputerem. Pomoc przy wyszukiwaniu materiałów do zajęć.
Pomoc uczniom w opracowywaniu materiałów pozyskanych z Internetu.
okres stażu
sprawozdania

3.Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli.
okres stażu zaświadczenie

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp.Zadania do realizacji podejmowane przez nauczyciela Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych.

Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach kwalifikacyjnych, doskonalących. Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.

Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowania konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowych. okres stażu konspekty

sprawozdania
2.Udział w komisjach opracowujących dokumenty szkoły. Aktywny udział w pracach komisji tworzących dokumenty szkoły. okres stażulisty obecności
protokoły
3.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. okres stażu zaświadczenie

§ 8 ust. 2, pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp.Zadania do realizacji podejmowane przez nauczyciela Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej.

Opracowanie i realizacja programu zajęć w świetlicy mających na celu poszerzenie wiedzy na temat otaczającej przyrody, najbliższego środowiska - Ciekawskim okiem.

okres stażu plan pracy świetlicy
program
opis wdrażania

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.Zadania do realizacji podejmowane przez nauczyciela Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Wzbogacenie oferty świetlicy.
2.Organizowanie konkursów.Zorganizowanie zajęć usprawniających technikę pisania dla uczniów o obniżonym poziomie graficznym.

Organizowanie i prowadzenie konkursów tematycznych związanych z aktualnie realizowanymi planem pracy w świetlicy. Współpraca z oddziałami przedszkolnymi.
okres stażu
sprawozdania
sprawozdania wpisy na stronę internetową szkoły

3.Prowadzenie zajęć z dziećmi mającymi trudności w nauce. Zorganizowanie dla uczniów mających trudności w opanowaniu niezbędnego materiału kącika zajęć. Współpraca z nauczycielami świetlicy, wyposażenie w niezbędne pomoce np.: tabliczka mnożenia, wzory matematyczne itp.
okres stażu
wydzielony kącik do pracy

4.Prowadzenie kroniki szkolnej. Systematyczne opracowanie i prowadzenie kroniki szkolnej. Współpraca z wychowawcami klas, oddziałów przedszkolnych. okres stażu
wpisy do kronikiPromocja talentów.
5.Prowadzenie zajęć plastycznych z uczniami klas młodszych w ramach pracy świetlicy. Prezentacja prac uczniów na gazetce: Mam talent. okres stażu sprawozdanie na stronę internetową szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp.Zadania do realizacji podejmowane przez nauczyciela Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Współpraca ze środowiskiem, ze strukturami samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi osobami. Współpraca z oddziałami przedszkolnymi na rzecz lepszej integracji środowiska szkolnego.
Współpraca z Biblioteką Gminną.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Słowiniec.
Współpraca z Kołem Łowieckim: WILK, DANIEL. okres stażu potwierdzenia nauczycieli
zdjęcia
podziękowania
wpisy do kroniki

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.Zadania do realizacji podejmowane przez nauczyciela Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów. Ustalenie metod pracy i form pomocy. Efekty podjętych działań. okres stażu dokumentacja szkolna
analiza przypadku zapis wniosków

Plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała:Beata Wróbel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.