X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37341
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Dz. U. z 2013r. Poz. 393.
PODSTAWOWE INFORMACJE
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
mgr Monika Podstawka
NAZWA I ADRES SZKOŁY
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach
STANOWISKO PRACY
Nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
POSIADANE KWALIFIKACJE
Ukończone studia wyższe, licencjackie na kierunku Filologia w specjalności Filologia angielska nauczycielska (2011 r.); magisterskie na kierunku Filologia w specjalności Filologia angielska (2013 r.) oraz Goethe-Zertifikat C1 (2017 r.)
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU
mgr Małgorzata Górka
CZAS TRWANIA STAŻU
1.09.2014 r. – 18.05.2018 r. (doliczono urlop macierzyński)
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
• dyplom z kierunku Filologia w specjalności Filologia angielska nauczycielska – studia licencjackie
• dyplom z kierunku Filologia angielska – studia magisterskie
• certyfikat Goethe-Zertifikat C1 nadający uprawnienia do nauczania języka niemieckiego
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2014 r. – 18.05.2018 r.
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WSTĘP

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w 2011 roku jako nauczyciel stażysta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jakubowicach. W 2012 roku otrzymałam stopień nauczyciela kontraktowego. W 2013 r. podjęłam pracę w obecnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach, gdzie nadal pracuję. W 2015 r. pracowałam w Przedszkolu Nr 2 w Głubczycach, a także w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głubczycach. Zajęcia prowadzone w ww. miejscach wzbogaciły mój warsztat pracy o nowe i ciekawe doświadczenia, które wykorzystywałam również w trakcie odbywanego stażu. Podejmując działania o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
1 września 2014 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, który zakończył się 18.05.2018 r.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w Planie Rozwoju Zawodowego. Przez niespełna trzy lata pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, psychologiem i pedagogiem, utrzymywałam kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Małgorzatą Górką, która służyła mi pomocą w trakcie trwania stażu. Plan Rozwoju Zawodowego, który opracowałam na początku, miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno–wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Realizacja zagadnień zawartych w planie miała w efekcie dać mi przyrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną oraz podnieść jakość mojej pracy.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą oraz swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi, a także dydaktycznymi nie dobiegła końca.

§7 ust. 1 pkt. 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

W trakcie trwania stażu byłam zaangażowana w działania podejmowane przez struktury organizacyjne funkcjonujące w szkole. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w spotkaniach zespołu przedmiotowego. Byłam przewodniczącą komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny w latach 2016/2017 w części z języka niemieckiego oraz 2017/2018 w części humanistycznej. Przeprowadziłam próbny egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego oraz przeanalizowałam wyniki powyższego egzaminu. Dokonałam analizy i porównania zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego, który się odbył w roku szkolnym 2016/2017. Prowadziłam uczniowskie grupy projektowe z języka angielskiego „W naszym gimnazjum – więcej, lepiej, ciekawiej ...” w roku 2014. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęłam realizację projektu „Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce” z języka angielskiego i niemieckiego.
Byłam przewodniczącą zespołu ds. ewaluacji „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz” w roku szkolnym 2017/2018. Ponadto jako członek uczestniczyłam w pracach zespołów ds. ewaluacji „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich sytuacji indywidualnej” w roku 2014/2015 oraz „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci” w 2015/2016r.
W roku szkolnym 2016/2017 koordynowałam szkolenie dla wszystkich uczniów naszej szkoły przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej realizowany w ramach kampanii „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”.
Od 2014 r. byłam współodpowiedzialna za szkolną grupę harcerzy przy Hufcu ZHP w Głubczycach. Zorganizowałam nagrody dla uczniów uczestniczących w zbiórkach pieniężnych na rzecz WOŚP w roku 2015/2016 oraz 2017/2018.
W 2018r. przygotowałam i przeprowadziłam szkolenie dla Rady Pedagogicznej dotyczące Ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) - Karta Nauczyciela 2018. W czasie stażu byłam współodpowiedzialna za organizowanie uroczystości szkolnych takich jak: Sprzątanie Świata, zabawa z okazji Halloween w klasach 1-3, harcerskie Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Święto Ziemi i Dzień Wody, a także piknik z okazji Dnia Matki oraz Rodzinny Rajd Rowerowy.
Efekty realizacji: Dzięki realizacji tego zadania na bieżąco poznawałam potrzeby i problemy naszej szkoły, nie tylko pod kątem nauczanych przedmiotów, ale również spraw dotyczących organizacji pracy szkoły, osób współpracujących ze szkołą, pracowników oraz uczniów. Analiza wyników egzaminów, zajęcia projektowe z różnymi grupami uczniów pozwoliły mi na dokładniejszą obserwację trudności, jakie napotykają uczniowie w trakcie nauki. Poznałam ich słabe i mocne strony, a dzięki temu mogłam skuteczniej pracować, aby mogli oni lepiej rozwijać wielorakie kompetencje. Natomiast współorganizowanie przedsięwzięć szkolnych i międzyszkolnych pozwoliło na uczestnictwo w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym, zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami wsi oraz uczniami naszej szkoły a uczniami innych szkół oraz wymianę doświadczeń.

§7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego było nieodzownym elementem w pracy nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego. Były to szkolenia, konferencje, warsztaty, kursy oraz zdobywane certyfikaty, z czego największą satysfakcję dało mi zdobycie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego. W trakcie stażu brałam udział w następujących przedsięwzięciach:
• 01.04.2014 r. – kurs „Kierowników Wycieczek Szkolnych”, Opole
• 22.11.2014 r. – szkolenie „Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języków obcych szkoły podstawowej w kontekście nowej podstawy programowej oraz zmian w organizacji egzaminów zewnętrznych”, Kędzierzyn-Koźle
• 17.11.2014 r. – szkolenie „Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela”, Opole
• 30.01.2015 r. – wykłady „Heading for the first exam in English” oraz „Rodzaje
i uwarunkownia trudności szkolnych w nauce języka angielskiego. Jak je rozpoznawać i skutecznie udzielać pomocy”, Opole
• 02.03.2015 r. – certyfikat ze szkolenia poświęconego zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy, Lisięcice
• 28.03.2015 r. – szkolenie online „Making up for the missing bits: Ideas for teaching lower-primary learners”
• 11 – 12.04.2015 r. – kurs „Instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa”, Warszawa - Lisięcice
• 22.08.2015 r. – szkolenie online „Neurodydaktyka – dlaczego warto uczyć przyjaźnie dla mózgu?” oraz „Neurodydaktyka a klasowa praktyka na lekcji języka obcego”
• 26.08.2015 r. – wykład „Chcę uczyć jeszcze lepiej! Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli języka angielskiego” oraz Building confidence to speak”, Opole
• 07.10.2015 r. (zakończenie) – program szkoleniowy „Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”, Lisięcice
• 14.11.2015 r. – szkolenie „Język angielski w przedszkolu”, Kdzierzyn-Koźle
• 16.11.2015 r. – szkolenie „Współpraca z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Trudnych rodziców”, Głubczyce
• Styczeń 2016 r. – certyfikat, specjalistyczne, kilkumodułowe szkolenie on-line „Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym”, Makig up for missing bits: Ideas for teaching lower-primary lerners”, „Learner-centred teaching? Yes but what about my teaching style?, „Angielski w przedzkolu – praktyczny poradnik dla nauczyciela i rodzica”
• 10.01.2017 r. – certyfikat, szkolenie online „Nowa Era Podstawy Programowej, czyli jaki wpływ będą miały zmiany w podstawie programowej na życie każdego nauczyciela?”
• 25.05.2017r. – konferencja „Nowa Podstawa Programowa Języka Angielskiego”, Głubczyce
• 07.2017 r. – certyfikat – Goethe-Zertifikat C1 nadający uprawnienia do nauczania języka niemieckiego, Kraków
• 22.09.2017 r. – warsztaty „Hierarchia wartości wyznacznikiem rozwoju osobowości ucznia”, Opole
• 03.12.2017 r. – kurs „Wolontariat w nauczaniu i wychowaniu; przykłady dobrej praktyki”, Nysa
• 1.03.2018 r. – certyfikat „Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce”, Kędzierzyn-Koźle
Efekty realizacji: Poprzez uczestnictwo we wszelkich formach doskonalenia zawodowego nabyłam szereg niezbędnych kompetencji i umiejętności. Urozmaicają one mój warsztat pracy o nowe możliwości i rozwiązania, które stosuję podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie zdobywam nowe kwalifikacje pozwalające na poszerzenie mojej działalności i prowadzenie zajęć wykraczających poza nauczanie języka angielskiego. Bieżące gromadzenie literatury pozwala mi na wzbogacenie zasobów, z których korzystam
w codziennej pracy. W znaczący sposób usprawnia to proces przygotowywania się do zajęć i skraca jego czas.

§7 ust. 1 pkt. 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust.1a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż

W ramach powyższego wymagania poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego. Wraz z początkiem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami zachodzącymi w przepisach – Rozporządzenia MEN, priorytetami MEN i Opolskiego Kuratora do pracy w poszczególnych latach; regularnie planowałam i organizowałam własną pracę w myśl aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń dyrektora szkoły, w której jestem zatrudniona.
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe. W styczniu 2016r. odbyłam specjalistyczne, kilkumodułowe szkolenie on-line „Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym”, a także uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym prawa oświatowego organizowanego przez pana dyrektora Tadeusza Wojciechowskiego.
Efekty realizacji: Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in. wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
Zapoznając się z pojawiającymi się zmianami w przepisach prawa oświatowego dokonywałam bieżących korekt we własnej dokumentacji. Realizując zalecenia Kuratora Oświaty w poszczególnych latach mogłam dokładniej przyjrzeć się nie tylko problemom bezpośrednio związanym z nauczanymi przeze mnie przedmiotami, ale również z zadaniami które wypełniamy jako zespół.

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian

Współpraca z opiekunem stażu
Jednym z priorytetów, w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu, było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu - panią mgr Małgorzatą Górką. We wrześniu 2014r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz Plan Rozwoju Zawodowego.
Przez okres stażu dwa razy w semestrze obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione i przeanalizowane wraz z opiekunem. Przed lekcjami na których byłam obserwowana przez dyrektora, bądź wice dyrektorkę szkoły konsultowałam się z opiekunem stażu. Wspólnie z opiekunem przygotowałam projekt sprawozdania.
Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Małgorzatą Górką zaowocowała pogłębieniem umiejętności planowania własnej pracy.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
W trakcie stażu doskonaliłam również umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły podejmując następujące czynności:
• dokonałam wyboru programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości, a także aktualizowałam go;
• samodzielnie opracowałam i realizowałam rozkłady materiału, dobierając odpowiednie podręczniki oraz opracowując własne materiały pomocnicze, a także konstruowałam plany wynikowe;
• wraz z innymi językowcami opracowałam przedmiotowy system oceniania wspierający rozwój ucznia i ułatwiający diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programach nauczania oraz dostarczający informacji o postępach, osiągnięciach lub trudnościach ucznia;
• tworzyłam scenariusze lekcji wykorzystując aktywne metody nauczania;
• na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych;
• podczas stażu gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej w postaci książek, zdjęć, obrazków, plakatów, nagrań, prezentacji, krótkich filmów jak również przygotowanych przez siebie ćwiczeń. Ponadto redagowałam tematyczne gazetki ścienne angażując w ich tworzenie uczniów naszej szkoły;
• przez cały okres stażu dobierałam różnorodne metody, narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania m.in. testy pisemne i ustne, prezentacje uczniów, projekty, zadania domowe;
• dostosowywałam wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także podporządkowywałam swoje działania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
• przeprowadziłam lekcje otwarte w przedszkolu, a także dla innych językowców;
• opublikowałam plan rozwoju zawodowego oraz scenariusze prowadzonych zajęć na portalu www.edukacja.edux.pl, a także umieściłam rozkłady materiału w szkolnej bibliotece elektronicznej.
Efekty realizacji: Wszystkie powyższe czynności wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy. Zbiór narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych gromadzonych w okresie stażu znacznie wzbogacił mój warsztat pracy co pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał. Równie wartościowe okazały się dla mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Dzięki tym obserwacjom mogłam uczyć się jak pracować podczas lekcji z uczniem słabym i uczniem zdolnym oraz jak dbać o dobrą atmosferę pracy podczas zajęć. Niezwykle cenne były dla mnie opinie, komentarze i uwagi osób obserwujących moje zajęcia, gdyż wskazywały na moje mocne strony oraz na obszary działania, w których powinnam dokonać korekty. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i efektywniej prowadzić zajęcia. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji w celu rozwoju własnego warsztatu pracy.
Zdobyta w praktyce wiedza pozwala prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną oraz realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jej jakości.
Systematyczne gromadzenie dokumentów oraz informacji dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych dokonań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałam moich podopiecznych na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego oraz na zajęciach dodatkowych, takich jak koła zainteresowań i zajęcia w ramach projektów, na przerwach, a także na wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych czy wyjazdach. To wszystko pozwoliło mi na poznanie potrzeb i możliwości moich wychowanków. Pomocne okazały się rozmowy z samymi dziećmi, a także ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi, jeżeli takowe się pojawiły. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych indywidualnie lub kontaktowaliśmy się telefonicznie.
Realizowałam zadania wychowawcze zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Profilaktyki. Na początku roku szkolnego 2017/2018 uczestniczyłam w pracach nad zmianami w Statucie szkoły oraz w opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
Efekty realizacji: Dzięki realizacji tego punktu nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami uczniów. Uzyskałam informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. Dobra współpraca z rodzicami pomagała przy rozwiązaniu problemów wychowawczych.
Promowanie szkoły
Stosowałam różne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować grupę. Wykorzystywałam swoją wiedzę nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również poprzez organizowanie przedsięwzięć takich jak: coroczna zabawa z okazji Halloween, przygotowywanie i wystawianie sztuki teatralnej w języku angielskim, śpiewanie piosenek, udział w konkursach międzyszkolnych, przygotowanie stoiska z okazji Święta Dziękczynienia i Dnia Świętego Marcina. Wybrana grupa młodzieży była odpowiedzialna za zaprezentowanie i zapoznanie z tradycjami krajów anglo- i niemieckojęzycznych innych uczniów szkoły. Przy okazji realizacji powyższych zadań przez uczniów, często także ich rodzice mieli swój wkład. Starałam się, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Co roku uczestniczyłam w organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który promował naszą szkołę w środowisku lokalnym.
Obejmując opieką grupę drużyny harcerskiej brałam udział w licznych przedsięwzięciach programowych Komendy Hufca ZHP w Głubczycach. Poprzez czynny udział w organizowanych akcjach, wyjazdach reprezentacyjnych oraz rajdach wiosennych i jesiennych młodzież oraz dzieci naszej szkoły miały okazję do integracji z nowym środowiskiem, a także do uczenia się zaradności i samodzielności.
Efekty realizacji: Poprzez udział dzieci i młodzieży w rozmaitych akcjach oraz wyjazdach zacieśniała się więź międzyosobowa, nie tylko między dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich zainteresowania i problemy, co starałam się uwzględniać
w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Dodatkowo wspólne festyny rodzinne, czy inne imprezy okolicznościowe kształtowały pozytywne relacje z rodzicami moich podopiecznych oraz środowiskiem lokalnym.
Sprawowanie opieki podczas różnorodnych wydarzeń i imprez szkolnych, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zaspakajania innych potrzeb z dala od domu i szkoły.
Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów
Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Odbywało się to także poprzez tworzenie przez uczniów różnorodnych projektów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne i wychowawcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Utrzymywałam kontakt z Pedagogiem Szkolnym. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz analiza opinii uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Bardzo przydatny okazał się też udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam podjąć działania mające na celu zaspokajanie pojawiających się potrzeb akceptacji, zrozumienia, sprawiedliwego oceniania, integracji na zajęciach.
W ramach art. 42 KN prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy chcieli poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę z języka angielskiego. Przygotowywałam uczniów do konkursów z języka angielskiego, gdzie największym osiągnięciem było zajęcie II miejsca
w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego na etapie miejsko-gminnym przez ucznia klasy VII w 2018r.
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
- Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „W naszym gimnazjum – więcej, lepiej, ciekawiej ...” w roku 2014 przygotowywałam gimnazjalistów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Głównym celem było rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce, a także podniesienie wyników z egzaminu gimnazjalnego.
Od października 2017 r. prowadzę zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego oraz niemieckiego w związku z realizacją przez szkołę w Lisięcicach projektu
pt. „Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce”. Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie dzieciom przyjaznych warunków do uczenia się oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do nauki języków obcych.
Promowałam czytelnictwo. W roku szkolnym 2015/2016 wdrożyłam projekt innowacji w nauczaniu języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej: „Multimedia w promowaniu anglojęzycznej literatury dziecięcej”. Celem nadrzędnym przeprowadzonej innowacji było kształtowanie u dzieci pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zasobów Internetu, gdyż przybliżana uczniom literatura dostępna była w innej niż tradycyjna forma, a mianowicie jako e-booki dostosowane do wieku uczniów. Systematycznie odwiedzałam dzieci w przedszkolu i czytałam im literaturę w języku angielskim w celu propagowania czytelnictwa.
W przedszkolu w Lisięcicach realizowałam Program Powszechnej Dwujęzyczności, który wykorzystuje najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, mianowicie bazuje na nauce drugiego języka równolegle do języka ojczystego. Specjalnie przygotowane serie edukacyjne: „Baby Beetles” oraz „Tom and Keri” w formie spirali językowej (SPIRAL = Sounds, Pictures, Interest, Repetition, Actions, Links) wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa oraz zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości
i zainteresowań.
W ramach umiejętności uwzględniania w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych w roku szkolnym 2017 zorganizowałam szkolenie dla wszystkich uczniów naszej szkoły prowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej realizowany w ramach kampanii „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”. Celem przedsięwzięcia było edukowanie młodych użytkowników nowoczesnych technologii
w zakresie bezpiecznego korzystania ze smartfonów, tabletów, komputerów oraz wykorzystania potencjału Internetu.
Efekty realizacji: Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększała motywację uczniów do nauki, a mi dała możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie zajęć dodatkowych w szkole było wzbudzenie u uczniów ciekawości, działalność ta pozwalała na prezentowanie swoich umiejętności, wyzwalała chęć samodzielnej pracy oraz nauki zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Podjęte przeze mnie działania wskazywały na ważne aspekty czytania książek.
Uwzględniając analizę sprawdzianów, testów brałam pod uwagę różne możliwości uczniów oraz właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach. Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Swoje działania poddawałam systematycznej ewaluacji, wyciągałam wnioski i wdrażałam je w bieżące działania.

§7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna odgrywa dużą rolę w obecnych czasach. Jest narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność mojej pracy. Podczas stażu jednym z obranych przeze mnie celów było doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, którą wykorzystywałam do tworzenia sprawdzianów, testów, kartkówek oraz materiałów dodatkowych gromadzonych w formie bazy danych, które mogą być dowolnie modyfikowane w zależności od potrzeb. Prowadziłam dokumentację szkolną (sprawozdania, wnioski, podania, konspekty, a także statystyki śródroczne i roczne). Na bieżąco uzupełniałam dziennik elektroniczny. W przygotowaniu się do pracy dydaktycznej używałam stron internetowych (m.in. www.staffroom.pl, www.oup.com, www.wszpwn.com, www.en.islcollective.com, www.cke.pl, www.kuratorium.opole.pl), a także korzystałam z webinariów i szkoleń on-line (m.in. kilkumodułowe szkolenia on-line: „Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym”, „Making up for the missing bits: Ideas for teaching lower-primary learners”, „Learner-centred teaching? Yes but what about my teaching style?”, „Angielski w przedszkolu – praktyczny poradnik dla nauczyciela i rodzica”). Prowadziłam lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Przygotowywałam oraz angażowałam uczniów do tworzenia prezentacji multimedialnych przy użyciu wirtualnej tablicy - Padlet oraz programu Powerpoint, które wykorzystywałam na zajęciach.
Efekty realizacji: Dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu znacznie skrócił się czas wykonywania rutynowych czynności, co ułatwiło moją pracę. Komputer służył mi również do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Dzięki niemu mogłam również poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego oraz korzystać z rad ekspertów. Swój warsztat pracy wzbogacałam używając innych narzędzi nowoczesnej technologii dostępnych w szkole. Prowadziłam lekcje w laboratorium językowym umożliwiając uczniom doskonalenie wymowy, słuchania i mówienia przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Dzięki niemu byłam w stanie kontrolować i monitorować pracę uczniów, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby i trudności. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem Internetu, rzutnika multimedialnego, czy tablicy interaktywnej, gdyż są to narzędzia stymulujące ich wyobraźnię oraz dostarczające kontekst prowokujący spontaniczne reakcje językowe.

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak właściwie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Przeanalizowałam informacje na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich.
Efekty realizacji: Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliły mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w nauczaniu, psychologii i pedagogiki. Zaczerpnięta z książek wiedza, przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do zwiększenia mojej kreatywności podczas zajęć.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Zapoznałam się z sytuacją rodzinną wychowanków, prowadziłam rozmowy wychowawcze z dziećmi, obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze. W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Zapoznałam sięz metodami pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych oraz uwzględniałam zalecania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego stosowałam zróżnicowane, wielopoziomowe formy pracy z uczniem. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Przygotowując się do zajęć stosowałam zasady oceniania kształtującego. Na bieżąco starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, Pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz psychologiem. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
Efekty działań: Współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami oraz fachowcami w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpłynęła znacznie na poprawę jakości mojej pracy, a także wspierała mnie w podejmowanych działaniach. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do poprawy wyników w nauce oraz do zmniejszenia niewłaściwego zachowania wśród uczniów. Moi wychowankowie nabywali wiedzę w poczuciu akceptacji oraz otrzymywali pomoc, gdy natrafiali na trudności edukacyjne lub wychowawcze.
Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru
Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. Wspólnie z uczniami ustalałam zasady pracy na zajęciach. Uczniowie mogli przez to odczuć, że decydują o ważnych dla nich kwestiach i mają moc sprawczą. Chcąc uatrakcyjnić czas moim podopiecznym stosowałam poznane gry i zabawy, które przy okazji nauki integrowały dzieci. Brałam udział w imprezach szkolnych, a także pomagałam przygotowywać imprezy scalające środowisko lokalne takie jak Rodzinny Rajd Rowerowy, Dzień Babci i Dziadka. Angażowałam uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. W czasie organizacji inscenizacji pt.: „Poos in Boots” oraz „Little Red Ridding Hood”, czy pokazów tematycznych (Święto Dziękczynienia, Dzień św. Marcina) uczniowie przygotowywali rekwizyty, a także uczyli się swoich ról.
Wraz z grupą harcerzy z naszej szkoły integrowaliśmy się z uczniami innych szkół. Braliśmy udział w rajdach wiosną i jesienią. Co roku organizowaliśmy harcerskie mikołajki
z nocowaniem w szkole w Lisięcicach, w czasie których odbywały się przyrzeczenia harcerskie. Harcerze uczestniczyli w uroczystościach państwowych, gdzie mieli okazję reprezentować Hufiec ZHP w Głubczycach jak i naszą szkołę.
Efekty realizacji: Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja uczniów pomogła w stworzeniu przyjaznej, życzliwej i budującej atmosfery. Odpowiedzialność za powierzone zadania, praca w grupie, jej przewodzenie i wspólne osiąganie celów kształtowały charakter młodych ludzi.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż

Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z poznaniem prawa oświatowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Zapoznałam się z następującymi przepisami:
• ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami)
• ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. 2017 poz. 356)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zmianami)
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516)
Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
Po rozpoczęciu procedur związanych z awansem zawodowym złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań.
Ponadto brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i analitycznych, a także uczestniczyłam w pracach zespołów ds. ewaluacji. Uczestniczyłam w pracach nad analizą wyników Egzaminu Gimnazjalnego z języka niemieckiego, przygotowywałam próbne arkusze egzaminacyjne, a także dwukrotnie byłam przewodniczącą komisji nadzorującej przebieg Egzaminu Gimnazjalnego. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją Statutu Szkoły w ramach obrad zespołu opracowującego zmiany w Statucie Szkoły.
Efekty realizacji: Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Dzięki analizie tych przepisów: poznałam zasady funkcjonowania szkoły, przeanalizowałam przepisy dotyczące pracy nauczyciela, przypomniałam sobie przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i prawidłowo napisałam plan rozwoju zawodowego.
Pracowałam zgodnie z podstawą programową w oparciu o programy gwarantujące jej realizację, brałam udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej (zmiany w Statucie, innowacja pedagogiczna), prawidłowo prowadziłam dokumentację nauczyciela. Poznałam źródła informacji, do których sięgam w sytuacjach problemowych.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. W swojej pracy uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. W swojej pracy na co dzień wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie własnej pracy oraz potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca z wychowankami naszej szkoły. Podczas pełnienia funkcji nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego pracującego z różnymi grupami wiekowymi nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły rozwinąć mój warsztat pracy. Wykorzystywałam je codziennie w zależności od potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w innych obszarach działań niż edukacyjne, chętnie podejmowałam zadania, które wynikały z potrzeb szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie. W związku z tym w dalszym ciągu zamierzam rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się, jak również dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
W czasie 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi, jak i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca, a dzięki umiejętnościom zdobytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Monika Podstawka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
w Lisięcicach
22.05.2018r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.