X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37207
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo–wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Na początku roku szkolnego 2015/16r. zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam informacje na stronach internetowych, a także wzięłam udział w szkoleniu „Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowanym przez KPCEN w Toruniu.

Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, panią Małgorzatą J. przyczyniło się do powstania kontraktu, w którym wskazane zostały formy współpracy, a także terminy konsultacji
i obserwacji zajęć. Pod okiem Pani Małgorzaty przygotowałam plan rozwoju zawodowego. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz prowadziłam zajęcia w Jej obecności. Biorąc pod uwagę opinie opiekuna stażu określałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciela.

Efekty realizacji:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, Panią Małgorzatą J. pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom, wzbogaciło mój warsztat pracy oraz doświadczenie. Dzięki każdorazowej analizie zajęć prowadzonych i obserwowanych przeze mnie, miałam możliwość eliminowania błędów oraz wyciągania wniosków do dalszej pracy,
a także analizowałam swoje mocne i słabe strony. Niewątpliwie współpraca z tak doświadczonym nauczycielem, jakim jest Pani Małgorzata J. było dla mnie ogromnym wsparciem i przyjemnością.

3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
W trakcie odbywania stażu gromadziłam dokumentację świadczącą o realizacji planu rozwoju zawodowego. Zgromadzone przeze mnie dokumenty to m.in. zaświadczenia i certyfikaty z ukończonych szkoleń, warsztatów, konferencji; programy; scenariusze, sprawozdania, fotografie.
Napisałam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. W oparciu o przepisy przygotowałam oraz złożyłam wniosek o postępowanie kwalifikacyjne.

Efekty realizacji:
Skrupulatne dokumentowanie materiałów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego umożliwiło mi sprawne napisanie sprawozdania oraz przyczyniło się do efektywniejszej samooceny.

4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Na bieżąco, terminowo wypełniałam dziennik klasowy oraz dzienniki zajęć dodatkowych. Wypełniałam arkusze ocen uczniów. Aktualizowałam wiedzę dotyczącą Statusu szkoły. Prowadziłam teczkę wychowawcy. Opracowałam plany pracy wychowawczo-profilaktycznej klasy, regulaminy wyjść i wycieczek. Opracowałam Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych oraz uczestniczyłam w pracach dotyczących stworzenia Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i Przedmiotowego systemu oceniania.
Efekty realizacji:
Systematyczne uzupełnianie dokumentacji szkolnej pozytywnie wpłynęło na usprawnienie mojej bieżącej pracy, a także szkoły. Uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji przyczyniło się do pełniejszego poznania zadań szkoły oraz dokładniejszego planowania własnej pracy.

5.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu uczestniczyłam w wielu wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących moje umiejętności prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Dzięki udziałowi w tych formach doskonalenia poznałam wiele praktycznych rozwiązań dotyczących wprowadzania metod aktywnych oraz dowiedziałam się jak w ciekawy sposób zmotywować uczniów do nauki i pracy na zajęciach. Uczestniczyłam między innymi w :
kursach doskonalących: „Wprowadzenie do programowania na każdym etapie kształcenia”, „Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego”
spotkaniach metodycznych: „Czytanie w stanie Flow”, „Zabawowo-zadaniowe formy ćwiczeń rozwijających sprawność fizyczną i kształtujących prawidłową postawę ciała. Ćwiczenia śródlekcyjne oraz gry i zabawy dla uczniów klas I-III. Program Mały Mistrz – założenia i cele.”
warsztatach: "Moja interaktywna książka. Od lapbooka do e-booka",
konferencjach: „Bądź otwarty na nowe pomysły” (Plan daltoński, Edupolis, metoda kamishibai, metoda projektu, Numicon), „Nowa podstawa programowa – nowa szkoła podstawowa – nowy cykl publikacji dla klas 1-3 Szkolna Trampolina”
szkoleniach: "Efektywna edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących w nauczaniu", Rozwijanie kompetencji czytelniczych u dzieci – metody i techniki pracy z uczniami”, „Ocenianie kształtujące jako wsparcie dla ucznia i nauczyciela”.
Korzystałam z wielu ciekawych propozycji literatury fachowej. Wprowadzałam i dostosowywałam poszczególne rozwiązania do potrzeb i możliwości moich uczniów. Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i podniosły jakość mojej pracy.
Współpracowałam z innymi nauczycielkami, dzieląc się spostrzeżeniami, wymieniając się pomysłami. Ich przychylność pomogła mi w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. Koleżanki chętnie wysłuchiwały moich pytań i służyły swoją wiedzą. W wielu sprawach konsultowałam się z pedagogiem i terapeutą szkolnym oraz z metodykiem edukacji zintegrowanej. Prowadziłam zajęcia w obecności Dyrektora szkoły. Po zajęciach wnikliwie omawiane były moje działania oraz wyciągane wnioski do dalszej pracy.
Zajęcia z dziećmi urozmaicałam różnorodnymi, często aktywnymi metodami np. metoda projektów, gry dydaktyczne, mapy myślowe, metoda kuli śnieżnej, czytanie wrażeniowe czy teoria Howarda Gardnera. Często wykorzystywałam również narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej np.: Quizme, LearningApps, Blogger, Prezi., Mouse timer i wiele innych, które efektywnie wzbogacały nie tylko zajęcia z dziećmi, ale i spotkania z rodzicami. Wiele razy proponowałam dzieciom udział w zajęciach, na których mogli przeprowadzać doświadczenia oraz prowadzić obserwacje dłużej trwających doświadczeń w domu. Bardzo często uczniowie pracowali w parach lub w grupach. W trakcie takich zajęć miały możliwość uczenia się współpracy, dzielenia zadań oraz zasad współzawodnictwa. Dzieci uczyły się od siebie, wyciągały wnioski i miały możliwość osiągania zbiorowych sukcesów, co szczególnie motywowało uczniów mających trudności z nauką i zachowaniem. Przeprowadziłam wiele lekcji na świeżym powietrzu. Były to zajęcia ruchowe, plastyczne, ale najciekawsze okazały się różnorodne zajęcia matematyczne w trakcie których uczniowie poszukiwali na terenie szkoły przygotowanych wcześniej przeze mnie zadań do wykonania lub robiły pomiary różnych przedmiotów, czy cienia kolegi z klasy.
Stosowałam różnorodne metody sprawdzania (m.in. gry i zabawy edukacyjne, quizy, sprawdziany, kartkówki, biegane dyktanda, wzajemne sprawdzanie się uczniów, dokańczanie zdań, tablice motywacyjne, liczne konkursy klasowe np. konkurs wiedzy o mitach) i oceniania uczniów m.in. słowne wyróżnienie w gronie klasy, pieczątki motywacyjne, oceny wyrażone stopniem, oceny opisowe. Wprowadziłam elementy oceniania kształtującego.
Samodzielnie opracowywałam różnorodne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, prezentacje multimedialne, liczmany, tablice motywacyjne, quizy i wiele innych.
Często pytałam swoich uczniów jaką formę zajęć lubią, co sprawia, że chętniej się uczą. Umożliwiło mi to zindywidualizowanie pracy z każdym dzieckiem.
Byłam opiekunem praktyki nauczycielskiej odbywanej przez studentkę Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeprowadziłam zajęcia w obecności praktykantki oraz obserwowałam zajęcia prowadzone przez praktykantkę.

Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam pomogły mi zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umożliwiły mi rozwiązywanie problemów, z którymi spotykałam się w codziennej pracy.

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska uczniów oraz ich potrzeb
W trakcie wypełniania roli wychowawcy uważnie obserwowałam swoich podopiecznych oraz środowisko, w którym funkcjonują. Obserwacje uczniów podczas różnorodnych sytuacji np. na lekcjach, przerwach, wycieczkach szkolnych, a także na podwórku, umożliwiły mi głębsze poznanie potrzeb i możliwości uczniów.
W celu planowania jak najlepszej pracy z uczniami rozmawiałam z samymi uczniami, współpracowałam z ich rodzicami, pielęgniarką szkolną, terapeutą i pedagogami szkolnymi oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do mojej klasy, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy starałam się jak najrzetelniej rozwiązywać poszukując różnorodnych, efektywnych sposobów.
Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa w życiu realnym i w cyberprzestrzeni.. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ używek oraz uzależnienie od komputera i Internetu. Promowałam wśród uczniów zachowania prozdrowotne i ekologiczne.
Wspierałam uczniów mających trudności w nauce. Prowadziłam zajęcia, na których uczniowie ci mieli możliwość opanowania tematyki, która przysparzała im trudności. Indywidualizowałam pracę poprzez dobieranie najdogodniejszych dla dzieci metod oraz starałam się powiązać działania edukacyjno-wychowawcze z ich zainteresowaniami. Odbywałam częste rozmowy z uczniami mającymi trudności w zachowaniu. Motywowałam ich do pracy nad swoim zachowaniem. Starałam się angażować ich do prac na rzecz szkoły i klasy. Indywidualizowałam również pracę z uczniami zdolnymi. Dostosowywałam poziom trudności zajęć do możliwości uczniów.
Wraz z inną nauczycielką opracowałyśmy Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych, który przyczynił się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa w szkole tej grupy uczniów, a także wspomógł rodziców w trakcie przejścia progu szkolnego ich dzieci.
Efekty realizacji:
Poznanie środowiska podopiecznych, ich potrzeb i możliwości umożliwiło mi bardziej przemyślane planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Codzienna obserwacja uczniów w różnych okolicznościach pomogła mi szybko reagować w trudnych sytuacjach.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
W celu poszerzenia wiedzy , umiejętności oraz zainteresowań uczniów zorganizowałam i współorganizowałam wiele ciekawych dni, konkursów, wyjść i wycieczek oraz zajęć dodatkowych.
Zorganizowałam i współorganizowałam m.in.:
Wycieczkę do Ośrodka w Wiktorowie,
Wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki „Zaurolandia” w Rogowie
Wycieczka do Wiejskiego Gospodarstwa Edukacyjnego „Babaluda”
Wycieczka do fabryki bombek „Sopel” w Bydgoszczy
Wyjście do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
Wyjścia do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu
Wyjścia do Szkoły Leśnej na Barbarce (rajd integracyjny, zajęcia dydaktyczne)
Wyjście do Komendy Straży Pożarnej w Toruniu
Wyjście do kina Cinema-City w Toruniu
Wyjście do Muzeum Piernika w Toruniu
Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem „Śladami toruńskich legend”
Wyjścia do toruńskich teatrów, w tym zwiedzanie zakamarków Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu
Wyjścia do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
Wyjście do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu
Wyjście do Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Wyjścia do Planetarium w Toruniu
i wiele innych.
Organizowałam i współorganizowałam uroczystości i wydarzenia szkolne takie jak:
Pasowanie na Pierwszoklasistę
Dzień Dziecka
Festyn szkolny
Dzień Talentów
Bale Karnawałowe
Dni Rodziny
Dzień Babci i Dziadka.
Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę, umiejętności i zainteresowania uczniów:
„W drodze do 4 klasy”
Koło taneczne „MIMY 7”
Zajęcia przygotowujące do konkursu „Kangur matematyczny”
Zajęcia przygotowujące do konkursu „Kto Ty jesteś?”
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Zajęcia „Profilaktyka wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną”.
Przygotowałam obchody ciekawych dni tematycznych, np. „Dzień Kropki”, „Dzień życzliwości i pozdrowień”, czy „Dzień Europy”.
Zachęcałam uczniów do rozwoju swoich zainteresowań i zdolności poprzez proponowanie udziału w różnorodnych formach zajęć pozaszkolnych. Prowadziłam zajęcia przygotowujące ich do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Moi uczniowie zdobyli wysokie wyróżnienia w wielu konkursach z dziedzin artystycznych np. Miejski Konkurs Recytatorski „Wierszoklepka” - trzykrotna finalistka, „Czerniewickie spotkania z piosenką” – dwukrotnie 2 miejsce w kategorii klas I-III, Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Kartka świąteczna z materiałów ekologicznych” – 2 miejsce w kategorii klas I, Międzyszkolny konkurs kolęd i piosenki bożonarodzeniowej – 2 miejsce w kategorii klas I-III, Szkolny konkurs plastyczny „Jesienna sowa” – 3 miejsce w kategorii klas I-III, , Międzyszkolny Przegląd Taneczny „Słoneczne rytmy” – wyróżnienie. Na uwagę zasługują także osiągnięcia w szkolnym konkursie „Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej” – 3 miejsce w kategorii klas I-III oraz w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Polsce „Kto Ty jesteś?” - 4 miejsce w kategorii klas III.
Byłam pomysłodawczynią oraz współtwórcą szkolnego etapu Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Wierszoklepka”. W ramach obchodów Dnia Europy zorganizowałam konkurs świetlicowy dotyczący wiedzy o flagach państw europejskich. Organizowałam także wiele konkursów klasowych z różnych dziedzin.
W ramach szkolnej akcji „Ludzie z pasją” zapraszałam na zajęcia osoby wykonujące ciekawe zawody lub mające różnorodne zainteresowania. Zaprosiłam m.in.: snycerza, artystę plastyka, tłumaczkę języka migowego, sportowca i historyka.
Zorganizowałam spotkanie autorskie z p. Hanną Niewiadomską, podczas którego uczniowie mieli możliwość zadawania pytań zaproszonej autorce, stworzenia wspólnie z Nią wiersza, przedstawienia innym uczniom swoich umiejętności recytatorskich. Spotkanie autorskie było jednym z prowadzonych przeze mnie przedsięwzięć mających na celu promowanie czytelnictwa wśród uczniów. Do innych należą np. stworzenie klasowej listy książek polecanych, zorganizowanie klasowego konkursu na najlepszego czytelnika, założenie przez uczniów zeszytów lektur i wybór najciekawszych zeszytów do szkolnego konkursu zeszytów lektur, wprowadzenie czytania wrażeniowego. Zapraszałam także babcię jednego z uczniów, która chętnie czytała uczniom baśnie. Kilkukrotnie zaprosiłam chłopca ze starszej klasy, który czytał swoim młodszym kolegom książki detektywistyczne.
Przygotowałam uczniów do występu w przedstawieniu na apelu szkolnym dotyczącym zasad zdrowego żywienia.

Efekty realizacji:
Poprzez oferowanie zróżnicowanych form edukacyjnych zwiększyłam motywację uczniów do nauki, wskazałam im kierunki rozwijania zainteresowań oraz wzmocniłam poczucie wartości i wiary w ich własne możliwości. Prowadzenie bogatej oferty zajęć dla uczniów dało mi możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie podejmowali działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję. Przygotowanie szkolnych uroczystości i imprez było także okazją do promocji szkoły.
.
2. Współpraca z rodzicami
Dużą uwagę poświęcałam właściwej współpracy z rodzicami swoich wychowanków. Dbałam o to, by rodzice byli partnerami w pracy wychowawczej. Organizowałam uroczystości z udziałem rodzin uczniów, zebrania, zajęcia otwarte i warsztatowe. Założyłam i systematycznie prowadziłam klasowy blog, na którym rodzice mogli śledzić wydarzenia z życia klasy. Komunikowałam się z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez dziennik elektroniczny. Rodzice chętnie podejmowali się pomocy przy opiece nad dziećmi podczas wyjść i wycieczek. Uczestniczyli w organizacji klasowych uroczystości, przynosili materiały papiernicze i dekoracyjne. Angażowałam rodziców w życie klasy i szkoły. Rodzice byli przychylni tym działaniom i chętnie w nich uczestniczyli, a także oferowali swoją pomoc.

Efekty realizacji:
Rodzice uczniów w większości wspomagali moje działania. Nawiązując dobry kontakt z rodzicami mogłam efektywniej rozwiązywać wszelkie napotkane problemy z nauką, czy z zachowaniem uczniów.

1. Praca na rzecz środowiska lokalnego
Bardzo ważnym zadaniem dla mnie jako wychowawcy było kształtowanie w podopiecznych prawidłowych postaw społecznych i obywatelskich. Zależało mi na tym, by kończąc klasę trzecią moi uczniowie byli ludźmi wrażliwymi, empatycznymi, żeby nie obce były im zachowania proekologiczne i patriotyczne. Zachęcałam uczniów do uczestnictwa w akcji charytatywnej WOŚP, zachęcałam do zbierania korków od butelek w celu pomocy osobom niepełnosprawnym, Przeprowadziłam wiele zajęć proekologicznych, m.in. zajęcia dotyczące czystości powietrza i walce ze smogiem (dzieci przeprowadzały również długotrwałe doświadczenie), roli energii odnawialnej, oszczędności energii elektrycznej oraz wody w życiu człowieka, zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych. Uczestniczyłam z dziećmi w zajęciach prowadzonych przez Straż Miejską dotyczących recyklingu i prawidłowej segregacji odpadów. Zorganizowałam wyjście klasy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Corocznie uczniowie aktywnie uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”. W ramach pracy na rzecz środowiska lokalnego współpracowałam z nauczycielami specjalistami w naszej szkole, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z pielęgniarką szkolną, , Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Policją. Organizowałam wyjścia pozwalające uczniom poznać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ich środowiska Zachęcałam uczniów do udziału w konkursach proekologicznych.

Efekty realizacji:
Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym mogłam efektywniej podejmować działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne. Wdrażałam dzieci do bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w codziennych, a także zagrażających życiu i zdrowiu sytuacjach.

§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych odgrywa w mojej pracy znaczącą rolę. Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. W trakcie odbywania stażu zdobywałam wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, poprzez udział w kursie doskonalącym „Wprowadzenie do programowania na każdym etapie kształcenia” oraz w warsztatach "Moja interaktywna książka. Od lapbooka do e-booka" i "Efektywna edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących w nauczaniu”. Czerpałam pomysły z doświadczeń innych nauczycieli oraz samodzielnie poszukiwałam interesujących narzędzi.
Wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną do przygotowywania dokumentacji np. planów pracy, sprawozdań, scenariuszy zajęć i uroczystości, a także do wykonywania pomocy dydaktycznych, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp. Przy wykorzystaniu Internetu mogłam aktualizować wiedzę na temat awansu zawodowego oraz prawa oświatowego poprzez portale internetowe np. ore.edu.pl, profesor.pl, oswiata.abc.com, literka.pl, publikacje.edu.pl, men.gov.pl. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli. Opublikowałam na stornie internetowej plan rozwoju zawodowego. Odwiedzałam wiele stron internetowych, z których czerpałam wiele inspiracji i zdobywałam różne informacje np.: didasko.com.pl, interklasa.pl, oswiata.org.pl, scholaris.pl, gazeta.pl/edukacja, matzoo.pl, pisupisu.pl, pinterest.com, wczesnoszkolni.pl, edukacjawczesnoszkolna.edu.pl, fdds.pl.
Bardzo często narzędzia technologii komputerowej i informacyjnej stosowałam na zajęciach z uczniami korzystając z komputera, tablicy interaktywnej, a także telefonu komórkowego. Zachęcałam uczniów do korzystania z tej technologii w celach edukacyjnych. Wskazywałam w jaki sposób i gdzie wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie. Proponowałam uczniom ciekawe narzędzia, poprzez które mogli w atrakcyjny sposób utrwalać zdobytą wiedzę. Takimi narzędziami okazały się: learningapps.org, superkid.pl, code.org, quizme.pl , kahoot.com, epodreczniki.pl, blogger.com, prezi.com, Microsoft Office, aplikacja Mouse timer oraz wiele innych.
Zachęcałam uczniów do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych. W trakcie zajęć komputerowych rozwijałam również ich podstawowe umiejętności dotyczące programowania. Zarejestrowałam moją klasę na portalu code.org, gdzie uczniowie mogli zdobywać praktyczne umiejętności programowania w atrakcyjny sposób. Portal ten umożliwił mi śledzenie postępów każdego ucznia. Na koniec uczniowie, którzy ukończyli wszystkie zaproponowane poziomy zdobyli certyfikaty. Umiejętności programowania dzieci rozwijały także podczas pracy z programem Scratch.
Wdrażałam uczniów do prawidłowego, wartościowego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeprowadziłam liczne zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie również przy wykorzystaniu portali, np. sheeplive.eu, 321internet.pl, akademia.nask.pl, necio.pl. W trakcie tych zajęć uczniowie samodzielnie wykonywali również gazetki tematyczne.
Ciekawym sposobem na dzielenie się pomysłami oraz na prezentowanie osiągnięć dzieci okazało się założenie przeze mnie bloga klasowego. Blog ten został miło przyjęty przez moich wychowanków i ich rodziców, którzy na bieżąco mogli śledzić wydarzenia z życia klasy. Na tej stronie zamieściłam wiele zdjęć i opisów wydarzeń oraz proponowałam ciekawe strony. Informacje z życia klasy zamieszczałam również na stronie internetowej szkoły.

2. Publikacje w Internecie
Opublikowałam plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z przebiegu stażu na stronie internetowej, a także zdjęcia lapbooka „Polska nasza ojczyzna” wykonanego przez uczennice pod moją opieką na konkurs wiedzy o Polsce „Kto Ty jesteś?”

Efekty realizacji:
Niewątpliwie technologia informacyjna i komunikacyjna poszerzyła moje możliwości w trakcie pracy dydaktyczno–wychowawczej, a także ułatwiła systematyczną aktualizację wiedzy dotyczącej praw oświatowych oraz awansu zawodowego. Zajęcia prowadzone z użyciem tych narzędzi uatrakcyjniły pracę dzieci, oraz przyczyniły się do zwiększenia ich motywacji. Internet pomógł mi nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale był również niezastąpionym narzędziem komunikacji z pracownikami szkoły, rodzicami i środowiskiem lokalnym. W kolejnych latach pracy zamierzam wprowadzić następne narzędzia. Jednym z takich narzędzi, które szczególnie przykuło moją uwagę jest aplikacja ClassDojo czyli tzw. awatarowa klasa.
Opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki
Aby pogłębiać swoją wiedzę z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki brałam udział w formach doskonalenia zewnętrznego i w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam także poprzez czytanie literatury fachowej oraz czasopism edukacyjnych. Wiele wskazówek, rad i ciekawych sugestii zdobyłam poprzez rozmowy i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i opiekunem stażu. W ramach dzielenia się wiedzą na zebraniach zespołu przedmiotowego przeprowadziłam szkolenia dotyczące oceniania kształtującego oraz metod motywacyjnych i aktywizujących w pracy z uczniami. Konsultowałam się z pedagogiem oraz terapeutą szkolnym, a także metodykiem.

Efekty realizacji:
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb uczniów. Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Udział w szkoleniach i kursach nie tylko podniósł moją wiedzę teoretyczną, ale także był inspiracją do działań praktycznych.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
W trakcie odbywania stażu realizowałam zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły. Uczestniczyłam w tworzeniu planu wychowawczo-profilatycznego szkoły oraz corocznie, jako wychowawca, opracowywałam plan wychowawczy i profilaktyczny klasy.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Przeprowadziłam wiele zajęć i pogadanek dotyczących zagrożeń współczesnego świata. Zapraszałam pedagoga szkolnego, który m.in. przeprowadził zajęcia dotyczące agresji i przemocy rówieśniczej, czy profilaktyki uzależnień. Kształtowałam świadomość ekologiczną, właściwe postawy wobec środowiska, poczucie odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
Jako wychowawcy szczególnie zależało mi na integracji zespołu klasowego. Oprócz wspólnych uroczystości klasowych, rozmów, tworzenia kodeksu prawdziwego ucznia i kolegi, szukania sposobów rozwiązywania konfliktów mieliśmy w naszej klasie kilka stałych punktów, które łączyły nasz zespół. Każdy dzień z wychowankami rozpoczynaliśmy od wspólnego okrzyku powitalnego – w każdym roku był inny okrzyk. Mieliśmy również okrzyk, który towarzyszył nam przy wszelkich rywalizacjach z innymi uczniami, np. w trakcie zawodów sportowych. Na forum klasy chwaliliśmy się swoimi osiągnięciami i zainteresowaniami. Wszystkie te działania prowadziły do zacieśniania więzi między uczniami. Integracji grupy sprzyjały także uroczystości i wycieczki klasowe i szkolne. Organizowane przeze mnie takie dni jak Andrzejki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki czy spotkania świąteczne pełne były wspólnych życzliwości, uśmiechów i dobrej zabawy. Każdy uczeń mógł poczuć się wyjątkowo także w dniu swoich urodzin. Dążyłam do tego by wszyscy uczniowie czuli się w szkole, klasie i wśród rówieśników wyjątkowo, aby każdy był akceptowany i traktowany z szacunkiem.
Brałam udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, wycieczkach i wyjściach klasowych, podczas których pełniłam funkcję opiekuna, a także kierownika. Sprawowałam opiekę nad uczniami w trakcie lekcji oraz aktywnie pełniłam dyżury na przerwach.
Ważną częścią realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych była współpraca z rodzicami. Na bieżąco rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy uczniów. Rozmawiałam z rodzicami, wspólnie szukaliśmy sposobów na uporanie się z problemem. Na zebraniach podejmowałam tematy dotyczące bieżących spraw dotyczących całej klasy, a także starałam się wyjaśniać i pomagać rodzicom w przypadku jakichkolwiek problemów, a także poszerzać ich wiedzę pedagogiczną.

Efekty realizacji:
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych przyczyniła się do zwiększenia świadomości uczniów dotyczącej zachowań agresywnych i ich konsekwencji. Pozwoliła na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wychowanków. Integracja klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej atmosfery wśród uczniów.

§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z poznaniem prawa oświatowego. Przeanalizowałam najważniejsze akta prawne, takie jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zapoznałam się z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Na bieżąco śledziłam zmiany dotyczące praw wewnętrznych szkoły, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Zapoznałam się ze Statutem szkoły, Systemem oceniania, programem wychowawczo-profilaktycznym oraz regulaminami.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących, na których omawiane były również zadania szkoły. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz Przedmiotowego systemu oceniania. Zgodnie z obowiązującymi prawami szkolnymi przygotowywałam dokumentację na wszelkiego rodzaju wyjścia i wycieczki.

Efekty realizacji:
Znajomość prawa i przepisów pozwoliła mi na odpowiednie stosowanie ich podczas pracy. Pozwoliła również na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły, które to usprawniły moją pracę.

PODSUMOWANIE

Podczas trwania stażu mającego na celu uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego zrealizowałam założone przez siebie w planie rozwoju zawodowego zadania. Podjęłam wiele działań mających na celu wzbogacenie warsztatu i metod pracy, a tym samym podniesienie jakości mojej pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania.
W trakcie pracy analizowałam wszelkie swoje działania i starałam się w miarę potrzeb zmieniać je i dostosowywać do konkretnych sytuacji.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
Jestem otwarta na zdobywanie nowej wiedzy oraz doświadczeń. Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne oraz poszukiwać i wprowadzać nowe rozwiązania wzbogacające moje działania dydaktyczne, by jeszcze efektywniej realizować zadania szkoły.
Praca nauczyciela stawia przede mną wiele wyzwań, które często nie są łatwe do realizacji, lecz satysfakcja z osiągniętych celów jak i myśl, że pomogłam swoim podopiecznym są dla mnie największą nagrodą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.