X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37316
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOUBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ W KUP

mgr Agnieszka Ryniak-Urbanowska

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01 wrzesień 2015r.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maj 2018r.

OPIEKUN STAŻU:

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Elżbieta Sobolewska

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z póź. zm.) - Rozdział 3a -
Awans zawodowy nauczycieli.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Doskonalenie umiejętności pedagogicznych i stałe poszerzanie swojej wiedzy.
• Wykorzystywanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
• Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
• Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy

WSTĘP

Przygotowując plan rozwoju zawodowego miałam na uwadze kierunek rozwoju placówki, w której pracuję , potrzeby i zainteresowania uczniów oraz własne zainteresowania i umiejętności, które mogą dać pozytywne efekty w oddziaływaniach pedagogicznych w pracy z dziećmi.
Realizując plan rozwoju zawodowego zamierzam dążyć do poszerzania własnych kompetencji i umiejętności zawodowych, swojej wiedzy oraz zainteresowań. Planuję wykorzystywać nowoczesne metody pracy oraz realizować zadania dodatkowe, które wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły.

Zagadnienia organizacyjne

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego i prawa oświatowego
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2015
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- Analiza dokumentacji szkoły
- Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela
Cały staż
- Dokumentacja szkolna
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie w ocenie pracy
Cały staż
- Dyplomy
- Zaświadczenia
- Inne

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2018
- Sprawozdanie

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 1 marca 2013 r., poz. 393):

§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - Udział w formach kształcenia i doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły( udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach i konferencjach)
Cały staż
- Zaświadczenia

- Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki
- Studiowanie literatury fachowej
- Korzystanie z Internetu jako źródła informacji
Cały staż
- Poszarzenie i uaktualnienie wiedzy specjalistycznej

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych -Przygotowanie regulaminu i zasad konkursu plastycznego
- Przygotowanie prac uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych
Cały staż
- Regulamin konkursu
- Dyplomy dla uczestników

Diagnozowanie osiągnięć uczniów
- Przeprowadzenie testów semestralnych i końcowo rocznych
- Wypełnianie arkuszy zaburzeń sensorycznych
Cały staż
- Testy diagnostyczne
- Arkusze zaburzeń sensorycznych

Współpraca z rodzicami
- Organizowanie systematycznych spotkań z rodzicami
- Angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy
Cały staż
- Protokoły spotkań z rodzicami
- Zdjęcia

Promocja szkoły w środowisku lokalnych
- Przygotowanie imprez szkolnych, kiermaszy i festynów
- Prezentacja szkoły podczas targów, festynów i imprez organizowanych w lokalnym środowisku
Cały staż
- Zdjęcia
- Scenariusze imprez

Praca z uczniem zdolnym
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
- Stosowanie metod aktywizujących
Cały staż
- Dyplomy zdobyte przez uczniów

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera
- Opracowanie konspektów, planów dnia, kart pracy i dyplomów
Cały staż
- Konspekty
- Karty pracy
- Scenariusze

Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
- Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej( zgodnie z indywidualnym możliwościami) podczas pracy na lekcji
Cały staż
- Materiały wykonane przez uczniów

Zamieszczanie informacji o działaniach edukacyjno- wychowawczych na stronie internetowej szkoły
- Zamieszczenie regulaminu przeprowadzanych konkursów
- Zamieszczenie zdjęć z przeprowadzonych imprez
Cały staż
- Regulaminy
- Zdjęcia

Publikacja na stronach internetowych dokumentacji związanej z odbywanym stażem
- Publikacja Planu rozwoju zawodowego
- Publikacja scenariuszy i konspektów
Październik 2015
Cały staż
- Zaświadczenie

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
- Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Cały staż
- Scenariusze

Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach
- Organizowanie spotkań i szkoleń dla nauczycieli
Cały staż
- Protokoły ze spotkań

Współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami
- Aktywny udział w pracach zespołów psychologiczno- pedagogicznych
- Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami
- Wspólne przeprowadzenie imprez i uroczystości szkolnych
Cały staż
- Protokoły ze spotkań

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty
- Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
- Odbywanie spotkań konsultacyjnych
- Obserwacja prowadzonych zajęć
Cały staż
- Dokumentacja związana ze stażem

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu pracy wychowawczej
- Przygotowanie programu pracy wychowawczej
- Ewaluacja programu
Wrzesień 2015
- Program

Opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych
- Opracowanie i wdrażanie programu
Trening umiejętności społecznych
- Opracowanie i wdrażanie programu Arteterapii
- Ewaluacja programów
Okres stażu
- Programy
- Ewalucja

Udoskonalenie WSO
- Wprowadzenie zmian w WSO w celu lepszej oceny możliwości ucznia
Wrzesień 2016
WSO

Organizacja wycieczek klasowych i szkolnych
- Przygotowanie planu i trasy wycieczki rowerowej
- Organizacja szkolnej wycieczki do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
Okras stażu
- Plan wycieczki
- Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Udział w szkoleniach , konferencjach dotyczących pracy w szkole specjalnej, z osobami z autyzmem
Okres stażu
- Zaświadczenia
- Dyplomy

Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych
- Organizacja plastycznego konkursu pozaszkolnego
- Organizacja konkursów szkolnych
Okres stażu
- Regulamin konkursu
- Zdjęcia nadesłanych prac

Organizacja imprez szkolnych
- Organizacja szkolnego kiermaszu świątecznego
- Współorganizacja Festynu Rodzinnego
- Współorganizacja Zakończenia Roku szkolnego
Okres stażu
- Zdjęcia z imprez i uroczystości

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- Podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku- organizacja Dni Otwartych
- Współpraca z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową w Kup
- Organizacja wystawy prac plastycznych podczas festynów
Okres stażu
- Sprawozdania
- Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu
- Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Obserwacja uczniów
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Okres stażu
- Opinie

Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko
- Współpraca w razie potrzeby z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Komendą Policji
- Współpraca z Izbą Leśną i Strażą Pożarną w Kup
Okres stażu
- Protokoły

Współpraca z wydawnictwami
- Udział w spotkaniach szkoleniowych i konferencjach
- Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych
Okres stażu
- Potwierdzenia

Organizowanie różnych form pomocy materialnej dla uczniów
- Organizacja zbiórki odzieży dla najbiedniejszych uczniów
- Wsparcie rzeczowe
Okres stażu

§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole - Diagnozowanie problemów dydaktycznych i wychowawczych
- Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- Rozmowy z rodzicami w celu uzyskania informacji o wpływie sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia
- Konsultacje z psychologiem
- Opis i analiza zachowań uczniów – wypełnianie arkuszy trudnych zachowań
Okres stażu
Dokumenty wychowawcy
- Arkusze trudnych zachowań

Powyższy plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły, za zgoda dyrektora szkoły.

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.