X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37340
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
______________________________________________________________________

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Damian Powideł mgr Agnieszka Lubocka
Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko opiekuna stażu

mgr Małgorzata Bresler Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku
Dyrektor szkoły Szkoła

1 września 2015 r. 31 maja 2018 r.
Data rozpoczęcia stażu Przewidywana data zakończenia

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

_______________________________________________________________


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
- Coroczna aktualizacja planu nauczania z matematyki;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, pokazy multimedialne, itp;
- Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
- Analiza matury z matematyki;

3. Publikacje własnych prac:
- Publikacja scenariuszy lekcji;
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Promowanie szkoły poprzez:
- Przygotowanie uczniów do konkursów z matematyki;
- Organizowanie konkursów z matematyki.

2. Prowadzenie zajęć z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki;
- Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z matematyki;

3. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce matematycznej.

4. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
- Coroczna ewaluacja planu wychowawczego;
- Organizowanie wycieczek szkolnych połączonych z profilaktyką.

3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie Internetu na lekcji matematyki.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
- Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
- Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: pogadanki, wycieczki, imprezy klasowe.

4. Stosowanie na lekcjach matematyki zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
- Przedmiotowy zespół matematyczny;
- Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
- Inne.

3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Współpraca z Radą Rodziców.

6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
- Karta nauczyciela;
- Ustawa o systemie Oświaty;
- Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.