X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37315
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
............................

Opiekun stażu
............................
1. Dane osobowe
Imię i nazwisko: .................................
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w ......................
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kwalifikacje:
- Studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
- Studia magisterskie na kierunku pedagogika; specjalizacja edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
2. Staż
Data rozpoczęcia: 01.09.2017r.
Data zakończenia: 31.05.2018r.
Opiekun stażu: ...........................
3. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Poz. 393).
4. Cele stażu
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie tych zajęć
z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego; pogłębianie kontaktów ze środowiskiem uczniów.
5.Plan działania

Zgodnie z: § 6.1 pkt.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Poz. 393)
Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
DATA
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.
Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Znajomość przepisów prawnych.
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
wrzesień

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa na temat przebiegu stażu.
Ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć.
Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.
Opiekun stażu
Opracowanie zasad współpracy.
wrzesień i na bieżąco przez okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie i opis dokumentów.
Opiekun stażu
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
wrzesień- czerwiec

Przygotowanie projektu sprawozdania.
Opis realizacji niniejszego planu.
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
maj

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły.
Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.
Współpraca z Radą Rodziców.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele Lista obecności na Radach Pedagogicznych.
wrzesień- czerwiec

Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
Analiza dokumentacji:
-Statut
-Regulamin Rady Rodziców
-Program Profilaktyczno-Wychowawczy
-Planu pracy szkoły
-Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
-Plan nadzoru pedagogicznego
-Regulaminu wycieczek
-Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
-Poznanie aktualnych przepisów dotyczących systemu oświaty.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Specjalista ds. kadrowych Notatki własne.
wrzesień- czerwiec

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
wrzesień- czerwiec

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu, a także z zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki.
Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Inspektor BHP
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP
wrzesień

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Poprzez:
– dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć,
– przygotowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych,
– projektowanie planów miesięcznych,
– wypełnianie arkusza obserwacji dzieci,
– zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu.
Opiekun stażu
Wpisy w dziennikach zajęć.
Wydruki planów miesięcznych.
Scenariusze z przeprowadzonych zajęć.
wrzesień- czerwiec

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu
Teczka stażysty: sprawozdania, scenariusze, notatki itp.
wrzesień- czerwiec

Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju.
Opiekun stażu
Pisemne sprawozdanie.
czerwiec

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji.
Opiekun stażu
Pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu.
czerwiec

Zgodnie z: § 6.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Poz. 393)
Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
Notatki własne.
Scenariusze zajęć.
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
wrzesień-czerwiec

Omawianie obserwowanych zajęć.
Omówienie obserwowanych zajęć.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
wrzesień-czerwiec

Zgodnie z: § 6.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Poz. 393)
Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.

Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Opiekun stażu
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
wrzesień

Poznanie konstruowania planów pracy.
Zapoznanie się z podstawą programową oraz analiza programów wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej.
Opracowywanie planów miesięcznych z wykorzystaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Opiekun stażu
Prawidłowo opracowane plany pracy zatwierdzone do realizacji.
wrzesień-czerwiec

Zapoznanie się z zasadami pisania scenariuszy zajęć.
Pisanie scenariuszy zajęć i konsultowanie ich
z opiekunem stażu.
Opiekun stażu
Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć.
wrzesień-czerwiec

Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
Analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania oraz podstawy programowej.
Udział w radach pedagogicznych, w pracach zespołów nauczania i diagnozy.
Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, dekoracja sali.
Korzystanie z literatury o tematyce związanej z wychowaniem i rozwojemdziecka.
Korzystanie z Internetu.
Opiekun stażu
Zaświadczenia,
Potwierdzenie przez opiekuna stażu,
Notatki własne.
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne (liczmany, ilustracje itp.).
wrzesień-czerwiec

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola, w wymiarze co najmniej 1 zajęcia w miesiącu oraz omówienia ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Opracowanie scenariusza zajęć. Bezpośrednie prowadzenie zajęć. Konsultacja, analiza, ewaluacja. Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
wrzesień-czerwiec

Analiza i samoocena swojej pracy: ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron. Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.
Opiekun stażu
Notatki własne.
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.
czerwiec

Zgodnie z: § 6.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Poz. 393)
Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, warsztatach, kursach.
Dyrektor szkoły
Prowadzący szkolenia
Lista obecności Rady Pedagogicznej, zaświadczenia z odbytych szkoleń.
wrzesień -czerwiec

Poszerzanie wiedzy pedagogicznej poprzez samokształcenie. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Bibliotekarka
Notatki własne.
wrzesień-czerwiec

Dzielenie się z innymi nauczycielami własną wiedzą i doświadczeniem.
Udostępnienie planu rozwoju zawodowego i innych materiałów własnych.
Opiekun stażu
Dziennik pedagoga szkolnego, notatki własne.
wrzesień-czerwiec

Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w przedszkolu poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych wyodrębnionych w przydziale czynności. Prawidłowa współpraca z innymi nauczycielami w przedszkolu, a także innymi pracownikami.
Właściwa realizacja powierzonych zadań i obowiązków, takich jak:
- Udział w organizacji akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” i „Jasełek”,
- pełnienie funkcji członka Zespołu ds. opracowania planu pracy szkoły oraz członka Zespołu wychowawców oddziału przedszkolnego,
- opieka nad uczniami w czasie przerw i zajęć pozalekcyjnych,
- członek zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej zgodnie z zarządzeniami dyrektora,
- członek Zespołu PPP dla klas „0” – III,
- przeprowadzanie konkursów plastycznych,
- opieka nad stroną internetową szkoły,
- obsługa SIO,
- opieka nad gazetką w oddziale przedszkolnym,
- inne czynności ujęte w planach pracy szkoły, wynikające z UoSO, Prawa Oświatowego i KN.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Zdjęcia, potwierdzenia opiekuna stażu, scenariusze imprez i uroczystości.
wrzesień-czerwiec

Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych. Poprzez:
• Udział w studiach podyplomowych (jeśli zostanie utworzony kierunek) z zakresu edukacji i terapii osób niewidomych i niedowidzących oraz głuchych i niedosłyszących (Tyflopedagogika
z elementami surdopedagogiki);
• Udział w innych kursach, szkoleniach lub warsztatach;
• Udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników. Formalne zaświadczenia o ukończeniu jednostki szkoleniowej.
Według terminarza studiów, kursów, szkoleń i warsztatów

miejscowość, data
....................................

Podpis opiekuna stażu: Podpis stażysty:

........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.