X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37293
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - język polski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Ewelina Sylla
Nauczany przedmiot: język polski
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 48
im. Adama Próchnika
Okres stażu: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
- poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole;
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
- doskonalenie warsztatu pracy przez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie;
- podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez samokształcenie;
- rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenie sobie z nimi;
- wspieranie aktywności twórczej dzieci;
- pogłębianie kontaktów z rodzicami oraz wychowawcami klas.

§ 6 ust. 2. pkt. 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel obywał staż
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty:
- Ustawa Karta Nauczyciela (Rozdział 3a Awans Zawodowy Nauczycieli) Dz. U. z 2017 r. poz. 1189;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 393).
2. Udział w szkoleniach w zakresie awansu zawodowego nauczycieli:
- konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty;
- konstruowanie sprawozdania nauczyciela stażysty.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- omówienie współpracy z opiekunem stażu;
- opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć.
IX 2017 r.
IX 2017 r.
V 2018 r.
IX 2017 r.
Poznanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego
1. Analiza przepisów wewnątrzszkolnych:
- Statut szkoły;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- Wewnątrzszkolny System Doskonalenia Nauczycieli;
- Regulamin Rady Pedagogicznej;
- Regulamin Świetlicy;
- Regulamin Biblioteki;
- Regulamin Czytelni;
- Regulamin Rady Rodziców;
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
- Regulamin stołówki;
- Regulamin wyjść i wycieczek;
- Program wychowawczy i profilaktyki Szkoły;
- Roczny Plan Pracy Szkoły;
- Tygodniowy rozkład zajęć, dyżurów, zastępstw;
- Plan Pracy Zespołu Humanistycznego;
- Szkolny Program Doradztwa Zawodowego. IX 2017 r.
Poznanie dokumentacji w zakresie prawa pracy i BHP w szkole
1. Analiza dokumentów w zakresie bezpieczeństwa w szkole:
- plan ewakuacji.
2. Analiza dokumentów w zakresie prawa pracy w szkole:
- regulamin pracy;
- regulamin wynagrodzenia pracowników.
IX 2017 r.
Zaznajomienie się z prowadzeniem dokumentacji nauczyciela
1. Poznanie dokumentacji:
- elektroniczny dziennik zajęć;
- dziennik kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;
- wypełnianie arkuszy ocen.
IX 2017 r.

§ 6 ust. 2. pkt. 2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Doskonalenie warsztatu pracy
1. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Udział w szkoleniach zewnątrzszkolnych w zakresie:
- rozwoju i awansu zawodowego;
- przedmiotów humanistycznych;
- wspomagania rozwoju ucznia zdolnego.
3. Analiza literatury o tematyce pedagogicznej w zakresie:
- edukacji polonistycznej i kulturowej;
- metodyki nauczania.
4. Gromadzenie pomocy i materiałów edukacyjnych.
IX 2017 - V 2018
Włączanie się w życie szkoły
1. Współorganizacja dni otwartych.
2. Aktywne uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez szkołę i nauczycieli (apele, bale choinkowe, dyskoteki okolicznościowe).
IX 2017 - V 2018
Opracowanie materiałów dydaktycznych
1. Opracowanie kart pracy.
2. Przygotowanie sprawdzianów, testów postępu, prezentacji multimedialnych oraz zadań powtórzeniowych.
IX 2017 - V 2018
Korzystanie z portali edukacyjnych
1. Śledzenie profili edukacyjnych:
- wcies.edu.pl
- wsip.net
- ucze.pl
- dlanauczyciela.pl
- szkolnictwo.pl
- srodmiescie.edu.pl
- scholaris.pl
- edutopia.org
- scholastic.com
2. Inspirowanie się materiałami zamieszczonymi na stronach internetowych:
- pinterest.com
- inspiracjedlaszkoly.pl
IX 2017 - V 2018

§ 6 ust. 2. pkt. 3.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Udział w szkoleniach w zakresie pracy z uczniem cudzoziemskim oraz uczniem zdolnym.
2. Analiza literatury psychologicznej w zakresie:
- trudności w procesie uczenia się;
- psychologii pozytywnej.
- treningu uważności.
3. Wsparcie ucznia cudzoziemskiego:
- przeprowadzenie diagnozy językowej;
- konstruowanie indywidualnego planu pracy.
IX 2017 - V 2018
Gromadzenie informacji o uczniu 1. Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami.
2. Obserwacja dziecka w czasie zajęć.
3. Analiza opinii i orzeczeń.
4. Konsultacje z nauczycielami pracującymi z dzieckiem.
IX 2017 - V 2018
Organizacja konkursów
1. Współorganizowanie konkursu:
- recytatorskiego;
- ortograficznego;
- plastyczno-literackiego
- Wielkiej Ligi Czytelniczej
2. Organizacja klasowego konkursu na najładniejszy zeszyt.
IX 2017 - V 2018

§ 6 ust. 2. pkt. 4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora
1. Prowadzenie zajęć z zakresu:
- analizy i interpretacji poezji;
- analizy i interpretacji prozy;
- konstruowania wypowiedzi pisemnych
(opowiadanie, list, pozdrowienia, życzenia)
- gramatyki języka polskiego;
- poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.
2. Opracowanie konspektów do prowadzenia zajęć.
3. Omówienie prowadzonych lekcji.
IX 2017 - V 2018
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
1. Obserwacja zajęć z zakresu:
- analizy i interpretacji poezji;
- analizy i interpretacji prozy;
- konstruowania wypowiedzi pisemnych;
- gramatyki języka polskiego;
- poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.
2. Omówienie obserwowanych lekcji.
IX 2017 - V 2018

Miejscowość, data Podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.