X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37313
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Rogowska
Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne Nr 6 Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im bł. B. Lament w Białymstoku
Dyrektor przedszkola: s. mgr Eligia Barbara Chomicka
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Agnieszka Żmujdzin
Data rozpoczęcia stażu:1 września 2015r.
Data zakończenia stażu:31 maja 2018r.
Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

§ 7 ust.2, pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
-analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
-systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stronach internetowych MEN
-zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami
kwalifikacyjnymi
nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego

2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

3. Współpraca z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
-rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
- ustalenie terminów spotkań
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

4. Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej
-współpraca z gronem pedagogicznym
- udział w radach szkoleniowych

5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
-gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, ciekawych artykułów z czasopism pedagogicznych
- analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
- lektura literatury pedagogicznej
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- tworzenie autorskich wierszy i opowiadań
- opracowywanie pomocy dydaktycznych- karty pracy, gazetki

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
-wpisy w dzienniku,
-opracowywanie tygodniowych planów pracy, arkusze obserwacji, karty wycieczek, sprawozdania z zebrań z rodzicami; konkursów grupowych, sprawozdania z rocznej pracy, harmonogram rocznej pracy; wpisy do zeszytu spacerów

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych, itd.
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- dokonanie samooceny za okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnegooraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- obserwacja, rozmowy z dziećmi
-zebrania grupowe z rodzicami
- indywidualne konsultacje z rodzicami
- zajęcia otwarte

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
-obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi,
-organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
-przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach międzyprzedszkolnych
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogiki Zabawy Klanza,
• Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.

4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
-przygotowanie uroczystości i imprez przedszkolnych:
• Dzień Misyjny w przedszkolu
• Niedziele Misyjne w parafiach na terenie miasta
• Kiermasz Bożonarodzeniowy
• Jasełka
• Spotkanie z Mikołajem
• Bal Karnawałowy
• Dzień Babci i Dziadka
• Kiermasz wielkanocny
• Misterium Wielkanocne
• Dzień Rodziny-piknik
• Zakończenie roku

5. Współpraca z Rodziną dzieci- angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
-angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody, pomoc w pracach remontowych na terenie przedszkola, pomoc w przygotowaniu strojów na przedstawienia).

6. Wprowadzanie dzieci w świat wartości duchowych i rozwijanie praktyk religijnych
- codzienna modlitwa w grupie
- oddanie się w opiekę Aniołowi Stróżowi
-uczczenie relikwii Patronki Przedszkola i obchodzenie Jej święta
- Msze Św. z udziałem dzieci i rodziców
-ewangelizacja rodziców
-przygotowywanie przedstawień o charakterze religijnym

7. Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń duchowych i cywilizacyjnych
-indywidualne rozmowy z rodzicami
- pedagogizacja rodziców podczas zebrań
-zachęcanie rodziców do lektury wartościowych książek i czasopism

8. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
- przygotowywanie dzieci z całego przedszkola do śpiewu podczas Mszy Św.
- tworzenie dekoracji okolicznościowych w sali teatralnej
- inne działania zalecane przez Dyrekcję

9. Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych dla dzieci i ich rodzin
-przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, sprawozdań
-zakup nagród,
- przygotowywanie dekoracji

10. Współpraca ze specjalistami i ze środowiskiem lokalnym. Działania charytatywne
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy, fizjoterapeuty
-udział w lokalnych wydarzeniach środowiskowych (festyny, dni otwarte, spotkania, wystawy)
-nawiązanie kontaktu i współpracy z takimi instytucjami jak:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
• Komenda Wojewódzka Policji
• Biblioteka itp.
- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
- zbiórka makulatury
- udział w akcjach charytatywnych:
• zbiórka nakrętek
• duchowa i materialna pomoc dzieciom afrykańskim- „Adopcja na odległość”
• współpraca z Caritas
kiermasze okolicznościowe na rzecz misji afrykańskich

§ 7, ust.2, pkt.3 Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej

1.Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.
- korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu i encyklopedii multimedialnych.

2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych.
-opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
-tworzenie prezentacji multimedialnych
-wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć
- tworzenie kart pracy i pomocy dydaktycznych przy użyciu programów komputerowych
-opracowanie przy użyciu technik komputerowych materiałów edukacyjnych i metodycznych na potrzeby własne i przedszkola (plany tygodniowe, ogłoszenia, zaproszenia dla rodziców, dyplomy, itp.)
-redagowanie tekstów i opisów na stronę internetową,
- zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola

3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera
-udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii komunikacyjnej i informacyjnej

4. Administrowanie poczty grupowej
redagowanie ogłoszeń do rodziców
-wymiana bieżących informacji

5. Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego
-przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
§ 7, ust.2, pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
-korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
-udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
-aktywna praca nad samokształceniem,

2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
-planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami oraz umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
-identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
-rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu,
- współpraca z innymi nauczycielami
- zajęcia otwarte dla rodziców
- publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć

§ 7, ust.2, pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego. Poznawanie przepisów doty¬czących systemu oświaty.
-przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
-gromadzenie podstawowych aktów prawnych.

2. Znajomość aktualnych przepisów dotyczących konkretnych zadań
-organizowanie wycieczek według obowiązujących przepisów

3. Studiowanie dokumentacji przedszkola
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Harmonogram pracy,
• Regulaminy,
Program Wychowania Przedszkolnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.