X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37288
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Edyta Łucek
Nazwa szkoły: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki Czemiernikach
21-306 Czemierniki
ul. Kocka 45

Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Klasyfikacje: Studia Wyższe
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych
Dyplom licencjata na kierunku pedagogika, specjalizacja: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej.
Dyplom magistra na kierunku pedagogika, specjalizacja: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka.
Wykształcenia: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Opiekun stażu: Anna Różyk
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2018 r.

A. Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
a. przepisy związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół.
b. sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
c. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć, rozmów i obserwacji diagnostycznej w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
a) Wewnątrzszkolnych.
b) Pozaszkolnych.
c) samokształcenia.
8. Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
(§ 6 ust. 2 pkt 1)
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Zapoznanie się z przepisami i procederami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późn. zm.
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. Zm. Bibliotekarz.
Dyrektor.
Opiekun stażu.
Wrzesień
Notatki z analizy przepisów.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Rozmowa na temat procedur związanych z awansem zawodowym.
- Określenie form współpracy.
- Opracowanie kontraktu i planu współpracy;
- Konsultacje, analiza, ewaluacja.
Opiekun stażu
Wrzesień
Kontrakt
Harmonogram spotkań
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia.
Opiekun stażu
Dyrektor
Wrzesień
Plan rozwoju zawodowego
4. Zapoznanie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
- Uchwała Rady Ministrów dotycząca zasad organizowania i funkcjonowania szkół;
- Statut Szkoły;
- Plan pracy szkoły;
- Program wychowawczy;
- Program profilaktyczny;
- Regulamin Rady Pedagogicznej;
- Regulamin Rady rodziców;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania i klasyfikowania.
Opiekun stażu
Dyrektor
Cały okres trwania stażu
Notatki
z analizy dokumentacji
5. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
- Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dokumentacja czynności wobec ucznia wymagającego opieki, itp.
- Planowanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego;
- Dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci;
- Zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy
i posiedzeń Rady Pedagogicznej;
- Udział w Radach Pedagogicznych.
Opiekun stażu
Dyrektor
Psycholog
Pedagog
Inni nauczyciele
Cały okres trwania stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
Materiały szkoleniowe
Notatki własne.
6. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki.
- Udział w szkoleniu z zakresu BHP.
Instruktor BHP
Wrzesień, Październik
Notatnik własne
Powielone arkusze procedur
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć.
Opiekun stażu
Cały okres trwania stażu
Teczka stażysty.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie do Dyrektorowi szkoły.
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.
Opiekun stażu
Czerwiec
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania klasyfikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowegowraz z dołączoną dokumentacją.
- Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Opiekun stażu
Czerwiec
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
10. Opracowanie dokumentacji nauczyciela wspomagającego.
- Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
- Opracowanie konspektów.
Pedagog
Wrzesień
Na bieżąco
Programy
Konspekty

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
(§ 6 ust. 2 pkt 2)

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Obserwacja zajęć.
- Omówienie obserwowanych zajęć z prowadzącym.
Opiekun stażu.
Inni nauczyciele.
wrzesień 2017 – maj 2018.
Wnioski z obserwacji.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dzieckiem w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omówienie.
- Konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
- Prowadzenie zajęć.
- Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu.
- Ocena i analiza słabych i mocnych stron prowadzenia zajęć.
Opiekun stażu.
Wrzesień 2017 – maj 2018
Scenariusz zajęć edukacyjnych.
Notatki i wnioski z rozmów.
3. Uczestniczenie w pracach szkolnych związanych z realizacją jego zadań.
- Wycieczki
- Projekty edukacyjne
- Akcje
- Wyjścia
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Pedagog
Cały okres trwania stażu
Scenariusze
4. Współorganizowanie imprez szkolnych i uroczystości okolicznościowe.
- Imprezy szkolne
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Cały okres trwania stażu
Zdjęcia z uroczystości
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
- Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.
Inni nauczyciele
Bibliotekarz
Specjaliści prowadzący kursy
Cały okres trwania stażu
Zaświadczenie o ukończonych kursach.
6. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, udział w szkoleniowych Radach pedagogicznych.
- Studiowanie publikacji pedagogicznych.
Inni nauczyciele
Bibliotekarz
Specjaliści prowadzący kursy
Cały okres trwania stażu
Zaświadczenie o ukończonych kursach.
Spis przestudiowanej literatury.
7. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
- Tworzenie i opracowywanie dokumentacji, wykorzystując nowoczesne programy komputerowe:
- plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, sprawozdania.
– konstruowanie tekstów, kart pracy dla dziecka.
- Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.
Inni nauczyciele
Cały okres trwania stażu
Scenariusze zajęć;
Pomoce dydaktyczne;
Karty pracy dla dziecka;
Dokumentacja związana ze stażem.
8. Wymiana doświadczeń
- Publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie.
Inni nauczyciele
Cały okres trwania stażu
Portale internetowe.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust. 2 pkt 3)

1. Zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku dzieci. Poznanie form współpracy z rodzicami poprzez:
- Rozmowę ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami klas, opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, orzeczenia; Pedagog
Opiekun stażu
Cały okres trwania stażu
Plany oraz protokoły z zebrań.
2. Zapoznanie się z potrzebami i możliwościami dziecka w prowadzonej grupie.
- Przeprowadzanie obserwacji dziecka podczas zajęć.
- Dokumentowanie obserwacji w zeszycie.
Opiekun stażu
Pedagog Cały okres trwania stażu
Arkusz obserwacji dziecka.
Zeszyt obserwacji dziecka.
3. Rozwijanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia.
- Śledzenie literatury fachowej;
- Udział w warsztatach oraz szkoleniach dotyczących różnego rodzaju niepełnosprawności (m.in. autyzmu);
Bibliotekarz
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie warsztatów oraz szkoleń.
Cały okres trwania stażu. Zaświadczenia.
Spis literatury fachowej.
4. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami ucznia. - Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami
- Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami
- Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.
- Spotkania z rodzicami na uroczystościach
Opiekun stażu.
Pedagog.
Cały okres trwania stażu.
Protokół z rozmów z rodzicami.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4)

1. Dokonanie obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- Obserwacja zajęć lekcyjnych
- Analizowanie pracy prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela pod kątem metod, toku lekcji.
Opiekun stażu
Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów.
- Scenariusze zajęć lekcyjnych.
- Protokoły po obserwacyjne wraz z wnioskami.
2. Przeprowadzanie zajęć lekcyjnych w obecności opiekuna stażu i Dyrektora szkoły.
- Sporządzenie scenariuszy zajęć lekcyjnych.
- Dokonanie ewaluacji zajęcia.
Opiekun stażu
Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów.
Scenariusze zajęć lekcyjnych.
Zapisanie wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
3. Ewaluacja własnych umiejętności. Dokonanie analizy mocnych oraz słabych
stron własnej pracy.
- Dokonanie autorefleksje, uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Opiekun stażu
Cały okres trwania stażu
Autorefleksja, dokonanie niezbędnych modyfikacji w prowadzeniu zajęć.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- Samoocena.
- Analiza własnych notatek.
Dyrektor
Opiekun stażu
Maj
Sporządzenie sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Teczka stażysty.


Podstawy prawne :
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

........................................
(podpis stażysty)

........................................
(podpis opiekuna stażu)

Czemierniki, dn................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.