X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37270
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE
PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

LP Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(Tabela)

1 Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym - Poznanie procedury awansu zawodowego
- Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)
- Analiza dokumentów szkoły IX 2015 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan Rozwoju Zawodowego
2 Realizacja planu i sporządzenie sprawozdania - Wykonywanie zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego oraz zadań związanych z bieżącymi potrzebami szkoły
- Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- Gromadzenie dokumentacji, świadectw, konspektów, scenariuszy Okres stażu

VI 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
3 Opracowanie w zespołach podstawowych dokumentów regulujących pracę placówki - Aktualizacja zmian w WSO zgodnie z aktualnymi przepisami i w oparciu o specyfikę społeczności szkolnej, ewaluacja WSO
- Ewaluacja Statutu Szkoły
- Tworzenie planów zespołów (edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowawców, nauczania indywidualnego ,,Razem łatwiej”, Samorządu Uczniowskiego) Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
4
Systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Okres stażu Zaświadczenia
5 Przeprowadzenie i analiza wyników diagnoz uczniów w celu planowania przyszłych działań edukacyjnych dla wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów - Analiza badania przyrostu wiedzy wśród uczniów w poszczególnych klasach
- Opracowanie wniosków do dalszej pracy
- Wdrażanie wniosków Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
6 Uwzględnienie w pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeb rozwojowych uczniów - Praca wspierająca uzdolnienia ucznia poprzez indywidualizację nauczania
- Zachęcanie do udziału w konkursach
- Uwzględnianie w pracy dydaktycznej i wychowawczej specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce zgodnych z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
- organizacja zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających Okres stażu Plany pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
7 Poszukiwanie nowych rozwiązań i wdrażanie nowych pomysłów w pracy własnej - Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji wczesnoszkolnej.
- Samokształcenie-czytanie czasopism i literatury pedagogicznej. Okres stażu Własne notatki
8 Dbanie o wystrój, estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej - Pozyskiwanie wyposażenia, pomocy dydaktycznych
- Wykonywanie wystroju, tablic tematycznych Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
9 Rozbudzanie aktywności uczniów i rozwijanie ich zainteresowań - Przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów
- Przygotowanie uczniów do konkursów zewnątrzszkolnych Okres stażu Dyplomy, wykaz sukcesów
10 Włączanie rodziców w życie szkoły - Zdiagnozowanie potrzeb
- Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców
- Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości, stwarzając warunki do współpartnerstwa Okres stażu Potwierdzenie, zdjęcia,

§8 ust.2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - Wykorzystywanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia testów, gazetek,
pomocy dydaktycznych,
scenariuszy zajęć, dyplomów.
- Korzystanie w czasie pracy
z „Kreatora Świadectw”
do tworzenia ocen opisowych
- Przygotowanie planów wynikowych, wychowawczych, pracy zespołów nauczycieli nauczania zintegrowanego, sprawdzianów, testów techniką komputerową
- Kontakty z rodzicami Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
2 Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z wykorzystaniem komputera -Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, filmów, gier edukacyjnych, nauki piosenek
- przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej Wg potrzeb Wpisy w dzienniku
3 Wykorzystanie internetu jako źródła i wymiany informacji -Wyszukiwanie stron internetowych z bogatą bazą tematyki pedagogicznej, przedmiotowej, korzystanie z nagrań piosenek, encyklopedii, scenariuszy
-Kontaktowanie się poprzez pocztę e-mail Okres stażu Adresy stron
4 Udział w aktualizacji szkolnej strony internetowej Przygotowanie materiałów do publikacji W miarę potrzeb Szkolna strona internetowa
§8 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI
STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

1 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć Okres stażu Scenariusze zajęć
2 Praca w zespole przedmiotowym edukacji wczesnoszkolnej, zespole nauczycieli wychowawców, nauczania indywidualnego,
w Samorządzie Uczniowskim -Pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowo-wychowawczego edukacji wczesnoszkolnej
- Aktywny udział w pracach pozostałych zespołów
- przygotowanie referatów na zebrania szkoleniowe zespołów Okres stażu Protokoły ze spotkań zespołów, referaty, plany pracy
3 Opracowanie narzędzi diagnostycznych (karty pracy, testy) Udostępnienie nauczycielom opracowanych narzędzi diagnostycznych Okres stażu Zestaw narzędzi diagnostycznych
4 Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom materiałów do pracy dydaktyczno-wychowawczej Przekazanie bibliotece szkolnej gromadzonych materiałów (scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości, kart pracy, testów itp.) Okres stażu Potwierdzenie

§8 ust.2 pkt 4 lit. a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

1 Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu promocji zdrowego trybu życia - Opracowanie i wdrożenie programu propagującego zdrowy styl życia w ramach ogólnopolskiego programu ,,Szkoła promująca zdrowie”
- Podjęcie odpowiednich działań w celu przystąpienia naszej szkoły do sieci szkół promujących zdrowie Okres stażu Program

§8 ust.2 pkt.4 lit. c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH
ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

1 Organizowanie wycieczek szkolnych - Opracowanie harmonogramu wycieczek szkolnych
- Organizacja i współorganizacja wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, na basen; organizacja zajęć tematycznych w terenie Okres stażu Potwierdzenia, karty wycieczek
2 Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie spotkań, imprez, akademii szkolnych i środowiskowych dla rodziców, dziadków, społeczności lokalnej. Okres stażu Scenariusze zajęć, potwierdzenia
3 Poszerzenie współpracy z Biblioteką Publiczną - Organizowanie poranków czytelniczych
- Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę Okres stażu Potwierdzenie
4 Włączanie uczniów do akcji charytatywnych i humanitarnych - Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska
- Udział w akcjach organizowanych przez UNICEF
- Udział w akcji WOŚP
- Zbiórka nakrętek Okres stażu Potwierdzenie
5 Promocja szkoły w środowisku - Przesyłanie artykułów prasowych uwzględniających osiągnięcia uczniów, informacje o imprezach, akcjach na terenie szkoły Okres stażu Potwierdzenia, artykuły

§8 ust.2 pkt.4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI.

1 Współpraca z Komendą Powiatową Policji - Współorganizacja spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznego spędzania ferii i wakacji
- Udział w konkursie ,,Dziecko bezpieczne na drodze” Raz w roku Potwierdzenia
2 Współpraca z Gminną Komisją d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Udział w akcjach prowadzonych przez Komisję
- Pozyskiwanie środków finansowych na wycieczki szkolne Okres stażu Potwierdzenia
3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - Kierowanie uczniów mających problemy w nauce na badania
Okres stażu Opinie, orzeczenia z poradni
4 Współpraca z Gminnym Centrum Pomocy Rodzinie oraz GOPS - Poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów w celu udzielenia im pomocy Okres stażu Potwierdzenie
5 Współpraca z pedagogiem szkolnym - Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- Współtworzenie planów pracy dla uczniów z opiniami i orzeczeniami z uwzględnieniem wskazówek PPP
- Współorganizowanie zajęć z terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii
- Współorganizowanie pogadanek dla dzieci, prelekcji dla nauczycieli, rodziców wg potrzeb Okres stażu Potwierdzenie
6 Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia - Organizowanie pogadanek o tematyce zdrowotnej
- Współorganizowanie fluoryzacji w szkole Okres stażu Potwierdzenie

§8 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1 Opis i analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi - Analiza dwóch indywidualnych przypadków, ustalenie metod pracy z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemu Okres stażu Opis i analiza przypadków
2 Tworzenie narzędzi badawczych w celu określenia poziomu bezpieczeństwa w szkole Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, analiza wyników, wyciągnięcie wniosków z wyników badań, podjęcie odpowiednich działań Okres stażu Potwierdzenie z realizacji oddziaływań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.