X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36395
Przesłano:

Opinia stażysty

data......................

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

dotyczy: Pani ..................nauczyciela stażysty, zatrudnionej w...........................
opracowany przez opiekuna stażu .................... za okres stażu
od 1.09.2016r. do 31.05.2017r., długość stażu 9 miesięcy.

Pani ................. rozpoczęła 1 września...... pracę w ................... jako nauczyciel grupy ......, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. W okresie stażu realizowała zadania zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego.

Stażystka zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola, w tym sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci). Przeanalizowała Statut Przedszkola, Koncepcję pracy przedszkola, Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz regulaminy, procedury i przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu, omawiała z prowadzącym obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym. W pełni wykorzystywała nowe doświadczenia zdobyte podczas obserwacji zajęć, wzbogacając swój warsztat pracy i umiejętności. Koleżanka stażystka chętnie dzieliła się interesującymi spostrzeżeniami z obserwowanych zajęć z opiekunem stażu.
Pani ....... prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu. Przed rozpoczęciem zajęć omawiała z opiekunem stażu ich cele i założenia. Każde zajęcia były omawiane również po ich przeprowadzeniu, stażystka dokonywała oceny stopnia realizacji celów zajęć, ich przebiegu, potrafiła prawidłowo formułować wnioski wynikające z analizy przeprowadzonych zajęć.

W trakcie trwania stażu poznawała środowisko dzieci, ich problemy oraz doskonaliła umiejętność współpracy z dziećmi i rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, obserwacje własne, konsultacje z nauczycielami, wspólny udział w uroczystościach i zabawach przedszkolnych.
W swojej pracy dydaktycznej wykazywała się serdecznością i życzliwością.
Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Przygotowywała pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi. Wykazywała się dużą pomysłowością. Przygotowywała dzieci do udziału w występach, w konkursach.
Efektywnie współpracowała ze środowiskiem lokalnym: TOK, Strażą Pożarną, Policją itp.

Uczestniczyła w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nauczycielka stale poszerzała swoją wiedzę oraz umiejętności poprzez aktywny udział w różnych kursach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach. Uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach WDN. Swoją wiedzę pogłębiała w wyniku samokształcenia w dziedzinie dydaktycznej, wychowawczej, zawodowej i przepisów obowiązujących w szkolnictwie poprzez czytanie czasopism, literatury, studiowanie stron internetowych. W swojej pracy wykorzystywała technologię informacyjną i komunikacyjną – przygotowywała karty pracy, pomoce dydaktyczne, opracowywała dokumenty przedszkolne, przygotowała prezentację multimedialną „Postacie bajkowe”.

Pani ........... prawidłowo wykonywała wszystkie zamierzenia. Planowo wywiązywała się z zaplanowanych przedsięwzięć, skrupulatnie gromadziła dokumentację, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie, chętnie korzystała z pomocy i doświadczenia opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych, świadczy o dobrze przygotowanym warsztacie pracy i znajomości potrzeb dzieci. Zdyscyplinowana, kulturalna, chętna do podejmowania działań. Komunikatywna i otwarta na różne sugestie w kontaktach z rodzicami.
Nasza współpraca podczas trwania stażu układała się bardzo dobrze, stażystka bardzo często konsultowała się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji poszczególnych zadań planu rozwoju zawodowego, co pozwoliło zrealizować zamierzenia na wysokim poziomie z korzyścią dla dzieci, rodziców i całej placówki.
Stwierdzam, że nauczycielka spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
W związku z powyższym proponuję POZYTYWNĄ ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.