X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37256
Przesłano:

Autoprezentacja dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego

Prezentacja mianowanie

Nazywam się ......... i jestem nauczycielem języka angielskiego oraz włoskiego. Mój staż pracy wynosi .... lat, a swoją pracę w zawodzie nauczyciela podjęłam po raz pierwszy jeszcze w czasie studiów - w ...... r. - w ....... Ze względu na rozpoczęcie studiów na drugim kierunku - na ......... w 2002 r. byłam zmuszona do rezygnacji z pracy. Praca przez ten rok pozwoliła mi na przekonanie się, że zawód nauczyciela jest tym, który chcę wykonywać w przyszłości.
Po uzyskaniu tytułów magistra filologii angielskiej i włoskiej na Uniwersytecie .........w......... zdecydowałam się na powrót do pracy w szkole. W marcu 2008 r. podjęłam pracę w Szkole Podstawowej nr ...... w ....... We wrześniu 2008 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego, a w czerwcu 2009 r. uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Do czerwca 2011 r. kontynuowałam pracę w Szkole Podstawowej nr ............. w ............
We wrześniu 2009 r. rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej nr..........
Z dniem 01.09.2011 r. rozpoczęłam staż, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego. W oparciu o przepisy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - Dz. U. z 2004 r. Nr. 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami) opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji.
Staż trwał od 01.09.2011 r. do 31.05.2014 r. W okresie tym starałam się realizować założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie sobie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań mojej szkoły. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy.
Chciałabym teraz Państwu zaprezentować mój dorobek zawodowy, odnosząc się do wymagań, umiejętności jakie powinien posiąść każdy nauczyciel kontraktowy, starający o stopień nauczyciela mianowanego, o których to jest mowa w rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§7 ust. 1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
• W czasie stażu brałam aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas których były podejmowane decyzje odnośnie klasyfikowania i promowania uczniów, omawiane i rozwiązywane bieżące problemy szkoły, uczniów i środowiska lokalnego.
• Brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego II etapu edukacyjnego.
• Ponadto współpracowałam z Samorządem Uczniowskim przy organizacji szkolnych dyskotek.
• Komisja wnioskowa
• Komisja IPET
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzec systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
• W trakcie stażu starałam się kontaktować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i na podstawie wstawianych przez nią opinii i orzeczeń rzetelnie diagnozować, analizować, dostosowywać wymagania edukacyjne i metody pracy z uczniami oraz tworzyć indywidualne programy terapeutyczne (IPET).

§7 ust. 1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Diagnoza własnych umiejętności.
Na początku stażu we wrześniu 2011 r. dokonałam autorefleksji niezbędnej do ustalenia zadań, które chciałam ująć w planie rozwoju zawodowego. Pozwoliła mi ona również na określenie moich mocnych i słabych stron, a w związku z tym określenia obszarów, w których powinnam uzupełnić swoją wiedzę metodyczną, rozwinąć się jako pedagog, wychowawca oraz opiekun dzieci.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

I. Doskonalenie wewnątrzszkolne
• Nowelizacja przepisów MENiS. Ewaluacja dokumentów szkoły. Zmiana składu zespołów przedmiotowych. (09.2011 r. i 09.2012 r.)
• Jak podnieść poziom nauczania po analizie sprawdzianu wiadomości po klasie trzeciej i szóstej szkoły podstawowej? (09.2011 r. i 09.2012 r.)
• Dokumentacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (09.2011 r. i 09.2012 r.)
• Szkoła z pasją. (11.2011 r.)
• Psychoanaliza rysunku dziecięcego. (02.2012 r.)
• Analiza stanu znajomości WSO wśród kadry pedagogicznej. (01/02.2012 r.)
• Analiza stanu znajomości WSO wśród uczniów i rodziców. (02/03.2012 r.)
• Nowa podstawa programowa (03.2012 r.)
• Znam swoje prawa i obowiązki, wiem za co jestem oceniany. (03.2012 r.)
• Ewaluacja wewnętrzna. (03/04 2012 r.)
• Współpraca ze środowiskiem. (2011 r.-2014 r.)
• Nadzór pedagogiczny. (09.2012 r.)
• Przeciwdziałanie agresji. (11.2012 r.)
• Obsługa dziennika elektronicznego. (11.2012 r.)
• Uczeń aktywny. (04.2013 r.)
• Podręczniki i programy. (05.2013 r.)
• Współpraca z rodzicami.
• Respektowanie norm społecznych. (05.2014 r.)
II. Szkolenia zewnątrzszkolne
A. Metodyczne
• „Dysleksja na lekcjach języka obcego - rzeczywiste zagrożenie czy zwykłe lenistwo?”
• Dysleksja (Rozpoznawanie dysleksji u różnych grup wiekowych, Systemowe wsparcie dla nauczycieli pracującym z dyslektykami, Ocenianie ucznia dyslektycznego, Techniki pracy z uczniem dyslektycznym – pisanie, Techniki pracy z uczniem dyslektycznym – czytanie).
• Let’s Connect Teachers with Students „Jak budować dobre relacje z uczniami
i zwiększać ich motywację do nauki języka”.
• „ In Quest for Genuine Joy of Learning” (indywidualizacja w pracy ucznia ze słowem czytanym i pisanym w pierwszym etapie szkolnym, techniki pracy z grupą zróżnicowaną pod względem rozwoju umiejętności poznawczych, holistyczne podejście do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, tworzenie naturalnych kontekstów użycia języka angielskiego w klasach 1-3).
• „Revolution or Evolution? Organizing learning for upper-primary students” (techniki wprowadzania struktur gramatycznych z wykorzystaniem elementów kinestetycznych w II etapie edukacyjnym, stopniowe budowanie świadomości formy językowej przez wieloetapowe wprowadzanie i powtarzanie struktur, realizacja komunikacyjno-funkcjonalnych celów kształcenia jako podstawowego warunku osiągnięcia pożądanej kompetencji językowej, Nowa Podstawa Programowa jako wyznacznik celów edukacji w zakresie języka obcego w klasach 4-6).
• Creative methodology for the classroom.
• Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - formy oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych.
• Slow, evolving and kinesthetic- on making language teaching more learner-friendly (element gry i zabawy w nauczaniu gramatyki w II etapie edukacyjnym, techniki wspomagające utrzymanie motywacji ucznia do nauki języka obcego, sposoby na zapewnienie łagodnego przejścia pomiędzy I i II etapem edukacyjnym) (szkolenie on line).
• Planning for the future (and how we deal with it). Planowanie w nauczaniu (webinarium).
• Penguin Readers Graded Readers Development Series. Wykorzystanie literatury anglojęzycznej na lekcjach języka angielskiego (webinarium).
• In Quest of the Real Shape of Words (indywidualizacja w pracy ucznia ze słowem czytanym i pisanym w pierwszym etapie edukacji szkolnej, techniki pracy z grupą zróżnicowaną pod względem rozwoju umiejętności poznawczych, etapowość w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej - szkolenie on line).
• Integracja języka angielskiego w klasach 1-3 z treściami edukacji wczesnoszkolnej. Diagnoza w 4-6 czyli przyrost wiedzy pod pełną kontrolą.
• Szkolenia on-line: Rozwój emocjonalny ucznia” wyd. Pearson, “Ten great ideas
for using flashcards” wyd. Macmillan “Ideas for practicing grammar” wyd. Macmillan.
• Lekcje otwarte u metodyka języka angielskiego „Zwyczaje żywieniowe”, „Uczymy się pisać maila do przyjaciela”, „Reklamy- argumenty za i przeciw”.
• Back to basics with the exam in mind. Listening and vocabulary in the upper-primary school. Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu jako kluczowej sprawności w II etapie nauczania; metody pracy ze słownictwem na lekcjach języka angielskiego; sposoby systematycznego przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego.
• Edutainment, Gamification and the 21st Century Primary Classroom
• Więcej, lepiej, super! Czyli co nowego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
• Krok po kroku, czyli praca z grupami o zróżnicowanym poziomie w klasach 4-6 szkoły podstawowej.
• Konferencja metodyczno-psychologiczna. „Our Great Little Island”, „Jak zachęcić dzieci do współpracy”.
B. Prawo
• „The Art Of Being a Great Manager” oraz “Exploring and Discovering in Classes 4-6” (nauczanie języka obcego w klasach 1-3, nowa podstawa programowa, sprawdzian z języka angielskiego po szóstej klasie).
• „Nowa Podstawa Programowa- główne założenia i ich realizacja w kursie Evolution” (założenia Nowej Podstawy Programowej w odniesieniu do nauczania języka obcego w II etapie edukacyjnym, kryteria doboru programu nauczania i materiałów dydaktycznych w odpowiedzi na wytyczne Nowej Podstawy Programowej).
• Dokumentacja szkolna (Podstawa programowa i monitoring jej realizacji, Program nauczania, Rozkład materiału czy plan wynikowy).
• Od wymagań edukacyjnych do oceniania (Ocenianie, Wewnątrzszkolny System Oceniania vs. Przedmiotowy System Oceniania vs. klasowe kryteria oceniania, testy diagnostyczne i różnicujące, ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne).
• Sprawdzian Szóstoklasisty: What’s it all about and how should we prepare for it?
• „Sprawdzian. Nowa formuła sprawdzianu od 2015 roku. Język obcy nowożytny
na sprawdzianie” OKE.
• „Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego” wyd. Oxford.
• Awans zawodowy.
C. Współpraca zagraniczna
• Erasmus +. Ogólne założenia programu.
• Erasmus + AKCJA KA2.
• E- twinning.
• Comenius Regio - konferencja w Katowicach w Urzędzie Marszałkowskim.
• „Fundusze europejskie” GOM.
D. Informatyczne
• Cyfryzacja szkoły. Nowe technologie - nowe wyzwania i nowe możliwości.
• Mądra cyfryzacja.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej
1. Artykuły:
„Czy można nauczyć odpowiedzialności?”
„Nauczyciel mówi do ucznia...Co z tego wynika?”
„Komunikacja bez przegranych”
„Pamięć o pamięci”
„Inteligencja to nie wszystko”
„Szkoła życia. O metodzie projektu”
„By nauka poszła w świat”
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Mini-przewodnik”
„Przemoc w domu”
„Teczka wychowawcy. Słownik wybranych pojęć”
„Motywacja, ciekawość poznawcza, nuda”

2. Lektury
„Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie”, Lawrence D., wyd. WSiP 2008 r.
„Trudny uczeń w szkole”, Jagieła J., wyd. Rubikon 2005 r.
„Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego” Selby C., wyd. MPFORMAT 2011 r.
„Sto pięćdziesiąt spraw szkoły”, Pielachowski J., wyd. eMPi2 2007 r.
„700 Classroom Activities. Instant Lessons for Busy Teachers”. Symour D., Popova M.,
wyd. Macmillan 2005 r.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności.
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu na lekcji, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć, stosowanie zasad oceniania zgodnego z WSO

§7 ust. 1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkół, w której odbywa się staż.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej
i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
• Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Zapoznanie się z Prawami Dziecka i Konwencją Praw Dziecka.
• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
3. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
• Statutem szkoły,
• Programem Wychowawczym,
• Programem Profilaktyki,
• Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
• Regulaminem BHP.

§7 ust. 2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
• Wniosek, przepisy, plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Wrzesień 2011 kontrakt, omówienie zasad współpracy, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i dyrektora
3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń, konferencji, scenariusze zajęć przeprowadzonych przeze mnie, jaki i opiekuna stażu, sprawozdania ze stażu- monitorowanie postępów w realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizy podjętych działań.
Ośrodek Metodyczny w..... konsultacje 2013 marzec- jak należy dokumentować swoje działania i na co należy zwrócić uwagę w trakcie procedury awansu zawodowego.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
5. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej i własnej bazy materiałów
przez cały okres stażu wykonywałam własne pomoce dydaktyczne, testy, sporządzałam regulaminy konkursów przedmiotowych. W trakcie stażu powierzono mi opiekę nad salą multimedialną, w której dbałam o gazetkę ścienną. Wśród bazy materiałów znalazły się również artykuły pochodzące z czasopism fachowych, których lektura wzbogaciła moją wiedzę w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, psychologii oraz pedagogiki.
6. Dokumentowanie własnego działania.
Moją pracę dydaktyczną starałam się dokumentować gromadząc zaświadczenia
z odbytych szkoleń, przygotowując scenariusze lekcji, testy, kartkówki, prowadząc dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
7. Ewaluacja metod pracy.
• ewaluowanie planów pracy, programów, rozkładów materiałów w celu podniesienia jakości pracy.
• Zmiana metod pracy w zależności od klasy, poziomu zaawansowania, ucznia

§7 ust. 2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, poznawanie środowiska lokalnego, (indywidualne rozmowy z dziećmi, w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, czasem też z ich rodzicami, codzienne obserwacje oraz kontakty z innymi nauczycielami, opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
• W ramach współpracy z pedagogiem przetłumaczyłam list na język angielski w „Akcji Kongo” oraz list do szkoły w Luton w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego uczniów
2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
Zajęcia:
• Koło j. ang. (rozwijanie zainteresowań, korespondencja, konkursy)
• Zajęcia w oddziale zerowym (przygotowanie do następnego etapu)
• Zajęcia wyrównawcze 4-6 (wyrównywanie, podnoszenie poziomu wiedzy)
• Przygotowanie do sprawdzianu dla kl.5
Konkursy:
Udział i przygotowanie:
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „A postcard from holidays” (w 2011 r.)
• szkolny konkurs z okazji Dnia Europy (w 2012 r.)
• szkolny konkurs z okazji święta „Halloween” (w 2011 r.)
• konkurs ogólnopolski języka angielskiego „Fox” (w 2012 r., 2013 r., 2014r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „London” (w 2012 r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „ A letter to Santa Claus” (w 2012 r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „A Day In The Life of Our School” (w 2012 r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „My Hero” (w 2012 r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Let’s Advertise Great Britain” (w 2012r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „English Master” ( w 2013 r., 2014r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „English is Fun” (w 2013 r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Macmillan Primary School Tournament” (w 2013 r.)
• konkurs języka angielskiego na grę planszową „Samograjka” (w 2013r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Australia” (w 2014 r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Mała Olimpiada Języka Angielskiego” (w 2012/2013 r. oraz 2013/2014 r.)
• międzyszkolny konkurs fotograficzny „Moje miasto Gliwice” (w 2013r.)
• międzyszkolny konkurs fotograficzny „ Portret Moich Dziadków” (w 2014 r.)
organizacja konkursów:
• szkolny konkurs „ Halloween” (w 2011 r.)
• szkolny konkurs z okazji Dnia Europy (w 2011 r.)
• międzyszkolny konkurs fotograficzny „Gliwice - Moje miasto” (w 2013 r.)
• międzyszkolny konkurs fotograficzny „ Portret Moich Dziadków” (w 2014 r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „London” (w 2012 r.)
• międzyszkolny konkurs języka angielskiego „ Mała Olimpiada Języka Angielskiego” (2013 r. i 2014)
sukcesy: Efektem tych działań były sukcesy uczniów:
• I miejsce w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego „A postcard from holidays”
• III miejsce w powiecie gliwickim w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „Fox”
• I, II, III miejsce w szkolnym konkursie z okazji Dnia Europy
• I miejsce w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Gliwice - Moje miasto”
• II i III miejsce w międzyszkolnym konkursie „ Portret Moich Dziadków”
• wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego „My hero”
Wycieczki
• do Rzeczyc, do Jura Park w Krasiejowie, do American Corner w Katowicach, oraz na Zielonej Szkoły w Brennej.
Imprezy:
W trakcie stażu organizowałam lub współorganizowałam imprezy szkolne:
• Dzień Języków Obcych (w 2013 r.)
• Warsztaty z okazji święta Halloween (w 2012 r.)
• Bal Jesienny dla klas 1-3 (w 2012 r. i 2013 r.)
• Dzień Europy (w 2012 r.)
• Dzień Śląski (w 2012 r.)
• Kiermasz świąteczny (w 2011 r., 2012 r., i 2013 r.)
• Mikołajki w klasie 6 (w 2013 r.)
• Jasełka (w 2011 r. i 2012 r.)
• Spotkanie świąteczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Gliwicach (w 2013 r.)
• Dyskoteki karnawałowe organizowane we współpracy z samorządem dla klas 4-6 (w 2012 i 2013r.)
• Walentynki (w 2014 r.)
• Pierwszy Dzień Wiosny dla klas 1-3 oraz klasy 6 (w 2013 r. i 2014 r.)
• Festyn szkolny (w 2012 r. i 2013 r.)
• Warsztaty- Prawa Dziecka, Prawa Ucznia oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania (w 2012 r.)
• Warsztaty „Jak korzystać ze słowników języka angielskiego?” przy współpracy z wyd. PEARSON
(w 2013 r.)
• Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym (w 2013 r.)
• Promowałam szkołę na terenie miasta działając z Radą Osiedlową „Łabędy” przy organizacji konkursów międzyszkolnych oraz poza granicami kraju, współpracując ze szkołami w Chorwacji, Turcji, Łotwie, Rumunii.
• W czasie stażu udało mi się nawiązać współpracę z British Council (ośrodkiem popularyzującym kulturę brytyjską) oraz Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej
– American Corner w Katowicach. Warsztaty dla rodziców i zajęcia dla uczniów
• Zajęcia języka włoskiego dla dziecka adopcyjnego z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu.
• Chorwacja współpraca korespondencyjna, materiały z Wydziału Kultury i Promocji Miasta z Urzędu Miasta Gliwice, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Gliwicach oraz Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach.
• Erasmus „Languages of the Happy Little Angels” (szkoły w Turcji, Rumunii, we Włoszech oaz na Łotwie) ustalenie wspólnych celów z przyszłymi partnerami oraz działań, które moja szkoła podejmie w czasie realizacji programu, informowanie o postępach w pracach nad projektem dyrektora mojej szkoły i zespołu odpowiedzialnego za projekt w szkole oraz wykonanie pisemnego tłumaczenia wniosku z języka angielskiego na język polski dla Wydziału Edukacji UM Gliwice.

§7 ust. 2, pkt 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
• Edytor tekstów (sprawozdania, testy, materiały na zajęcia, konspekty, dyplomy)
• Sala multimedialna (zajęcia, strony: www.anglomaniacy.pl, www.pearson.pl, www.macmillan.pl, www. learnenglishkids.britishcouncil.org, https://elt.oup.com, www.youtube.com, www.angielski.edu.pl,
• Internet (Chorwacja, Etwinning, Erasmus, przepisy oświatowe - MEN, OKE)
• DVD (materiały załączone do podręczników), apart fotograficzny (dokumentowanie działań)
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela
• Wykorzystanie materiałów na platformie szkoły IMPULS, podręczniki ECDL
• Certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
• Konsultacje z nauczycielem informatyki

§7 ust. 2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień realizowanych z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualnej uczniom mającym problemy w nauce. (zajęcia dla uczniów słabych, koło j. ang dla zdolnych, aktywizowanie uczniów zdolny- pomoc słabszemu)
• przeciwdziałanie konfliktom w klasie –rozmowy z uczniami, kultura zachowania, kultura języka
• dyżury na przerwach
2. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.
• Wiedza zdobyta podczas wcześniej już wspominanych szkoleń oraz czytanie literatury fachowej, okazała się bardzo przydatna w diagnozowaniu możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn. Pozwoliła mi również na dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania i oceniania uczniów, służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych.
• Pedagogizacja rodziców („Jak pomóc..., „Sprawdzian szóstoklasisty z j.ang.”)
• warsztaty na temat praw dziecka i ucznia oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania dla uczniów klas 1-3 (13.04.2012 r.) i klas 4-6 (27.04.2012 r.)
• opieka nad uczniami podczas szkolnych imprez, dbanie o bezpieczeństwo

§7 ust. 2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
Jak już wspominałam wcześniej w okresie stażu na nauczyciela mianowanego analizowałam treści następujące akty prawne obowiązujące w systemie oświaty:
• Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kartę Nauczyciela,
• Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
• Konwencję o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
• Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Również w trakcie trwania stażu miałam wiele możliwości dokładniejszego zapoznania się z dokumentami wewnątrzszkolnymi takimi jak:
• Statut szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyki,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania.
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
• Biorąc udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz będąc członkiem zespołu przedmiotowego II etapu edukacyjnego, brałam udział w pracach mających na celu konstruowanie i modyfikowanie dokumentów szkolnych
• Praca w komisji IPET
Wykorzystanie przepisów do codziennej pracy (planowania wycieczek szkolnych, przygotowywania stosownej dokumentacji, planowania i organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych, świadomego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i podejmowania decyzji dotyczących działalności szkoły, proponowania moim uczniom sprawiedliwej, obiektywnej i rzetelnej oceny ich osiągnięć.

Cele założone w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam. Wiele zadań, jakie podejmowałam w szkole to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie i w kolejnych latach swojej pracy chciałabym je kontynuować. Po zakończeniu stażu czekają na mnie nowe wyzwania, np. praca w programie Erasmus+, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku lub poszukiwanie nowych szkół zainteresowanych współpracą w przyszłości. Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczanie pozwoli mi na sprostanie nowym zadaniom. Ponadto, zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać oraz dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.