X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36061
Przesłano:

Prezentacja dorobku zawodowego za okres stażu

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szanowni Państwo,

Nazywam się Małgorzata Dąbrowska, jestem absolwentką studiów magisterskich o kierunku oligofrenopedagogika oraz studiów podyplomowych zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Od dnia 1 września 2011 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Staż rozpoczęłam jako nauczyciel wspomagający zaś kontynuowałam i ukończyłam w Waldorfskiej Szkole Podstawowej jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego (tzw. główny).
Chciałabym teraz zaprezentować Państwu mój dorobek zawodowy oraz osiągnięcia.

Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego nawiązałam współpracę z opiekunem stażu oraz zapoznałam się z funkcjonującymi w tym zakresie aktami prawnymi i przepisami regulującymi pracę w szkole. W efekcie tych działań znam i potrafię posługiwać się przepisami prawa oświatowego, potrafię korzystać z przepisów aktualnie obowiązujących oraz umiem wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce.
Podejmując pracę nauczyciela w szkole waldorfskiej przyjęłam na siebie obowiązek uczenia zgodnie z założeniami pedagogiki Rudolfa Steinera. Prowadziłam zajęcia zgodnie z obowiązującą w szkole metodyką tak, aby były one interesujące dla uczniów, zachęcały ich do twórczego myślenia, własnej inwencji, oryginalności, itp. Taki styl pracy z uczniem stawia przed nauczycielem nowe możliwości, ale też zmusza do systematycznego podnoszenia kwalifikacji, szlifowania warsztatu pracy oraz wdrażania nowych metod pracy. W związku z tym podnosiłam kwalifikacje obserwując lekcje prowadzone przez nauczycieli. Po przeprowadzonych zajęciach i imprezach szkolnych chętnie wysłuchiwałam opinii obserwatorów, korzystałam z rad dotyczących sposobu ich prowadzenia. Na bieżąco współpracowałam z rodzicami uczniów w ramach zebrań, konsultacji, poprzez wymianę korespondencji drogą elektroniczną i liczne pedagogizacje a także poprzez ich uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych.

Przez cały okres trwania stażu mogłam liczyć na wsparcie opiekunów oraz grona pedagogicznego w realizacji zadań ogólnoszkolnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jako członek Rady Pedagogicznej pracowałam w następujących zespołach zadaniowych:
• Zespół nauczania zintegrowanego
• Zespół wychowawców
• Zespół ds. promocji szkoły
• Zespół ds. integracji
Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności dyrektorów szkół w ramach nadzoru pedagogicznego. Uczestniczyłam w hospitacjach naprzemiennych nauczycieli. Po zakończonych zajęciach omawiałam je i dokonywałam ewaluacji podjętych działań. Wyciągałam wnioski do dalszej pracy.

W roku szkolnym 2011/12 byłam odpowiedzialna za prowadzenie praktyk dla studentów z UP, KSW, UJ i zagranicznych uczelni w ramach programu Socrates. Prowadziłam zajęcia pokazowe, omawiałam je, a także asystowałam w zaplanowaniu zajęć własnych studentów. Zapoznawałam studentów ze specyfiką pracy w klasie integracyjnej, omawiałam podstawowe zadania nauczyciela wspomagającego w klasach I-III. Omówiłam najważniejsze przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce, prezentowałam dokumentację szkolną (statut, program wychowawczy, regulaminy, przepisy BHP). Zaznajomiłam studentów i uczniów z Prawami Ucznia oraz z Konwencją Praw Dziecka.

Samodzielnie lub współpracując z innymi nauczycielami corocznie organizowałam wiele imprez oraz uroczystości szkolnych: W ZSOI były to: ślubowanie klasy I, Andrzejki, Tydzień Integracji, Bal Karnawałowy, kiermasz bożonarodzeniowy, dzień otwarty szkoły zaś w Szkole Waldorfskiej: ślubowanie klasy I, Jasełka, Karnawał, święta: Janowe, Michałowe, wigilie klasowe, imprezy, dni otwarte szkoły, Dzień Rodziny. Organizowałam i współorganizowałam wyjazdy integracyjne dla uczniów całej społeczności szkolnej. Dbałam o to, by uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta poprzez wyjścia do teatru, na wystawy, do muzeów, na koncerty. Promowałam uczniów w licznych konkursach: matematycznym (Kangur), astronomicznych (Wyprawa na Marsa, Astrolabium), plastycznych (Anioły są takie, anioł w moim życiu), ekologicznych (Jedz na zdrowie). Moi uczniowie uczestniczyli także w konkursach piosenki, sportowych, tanecznych i recytatorskich w ramach Festiwalu Kultury 2012. Współorganizowałam szkolne konkursy poruszające tematykę niepełnosprawności, znajomości miasta Krakowa oraz zdrowego odżywiania.

Aby udoskonalić swój warsztat pracy ukończyłam także wiele kursów, brałam udział w szkoleniach, konferencjach metodycznych i warsztatach. Najbardziej interesujące okazały się: Dziecko z ryzyka dysleksji" , „Mediacje jako alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej”, „Gry, zabawy, pląsy i tańce w nauczaniu wczesnoszkolnym”. Najważniejsze jednak były dla mnie kursy kierowników wycieczek i pierwszej pomocy przedmedycznej. Rokrocznie dokonywałam wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów. Współpracowałam z rodzicami (wywiady, wymiana obserwacji) oraz ze specjalistami na co dzień pracującymi z dziećmi: z socjoterapeutą, z psychologami, z pedagogiem szkolnym oraz z pedagogami specjalnymi. Analizowałam dokumentację medyczną dzieci, opinie wydane przez nauczycieli przedszkola, specjalistów z PPP. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystywałam w praktyce przy rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych (uczeń z agresją, uczeń nieśmiały), dydaktycznych (uczeń z trudnościami w uczeniu się). Przeprowadzałam także test gotowości szkolnej u dzieci przyjmowanych do szkoły.

Samodzielnie studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki specjalnej, waldorfskiej, metodyki oraz dydaktyki. Dostosowywałam działania edukacyjne i wychowawcze do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystywałam zasoby lokalne dla potrzeb edukacyjnych i ogólnorozwojowych uczniów poprzez pozyskiwanie oferty edukacyjnej dla uczniów z bibliotek, domów kultury i in. instystucji. W roku szkolnym 2011/12 prowadziłam zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klasy I, zaś w roku szkolnym 2012/13 tańce dla uczniów klas I-VI. Wszystkie te działania umożliwiły mi większą samodzielność działań i podniesienie jakości swojej pracy. Potrafię stworzyć każdemu uczniowi warunki do optymalnego rozwoju na miarę jego możliwości.

W pracy dydaktyczno - wychowawczej kładłam nacisk na umiejętność zorganizowania sobie przez uczniów czasu wolnego. Aktywnie promowałam czytelnictwo wśród dzieci. Włączyłam się w akcję „Klubu Pożeraczy liter”. Systematycznie czytałam dzieciom utwory literatury dziecięcej tak, aby od najmłodszych lat rozwijać w nich zainteresowania czytelnicze i zamiłowanie do słowa pisanego. Zorganizowałam spotkanie z niepełnosprawnym poeta, p. Pawłem Kękusiem oraz brałam udział w lekcjach bibliotecznych. Ponadto brałam udział w licznych warsztatach (glina, stolarstwo, bolid) celem ukazania dzieciom możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego w rozwijaniu swoich zainteresowań.

W czasie trwania stażu inicjowałam liczne działania o charakterze charytatywnym i społecznym tj. akcja "Korek", zbiórka odzieży dla osób bezdomnych z Domu Łazarza", zbiórka akcesoriów i karmy dla bezdomnych zwierząt, upominki dla osób nieuleczalnie chorych, zbiórka funduszy na zakup samochodu dla podopiecznych świetlicy terapeutycznej w Skawinie. Działania te spotkały się z dużą aprobatą wśród dzieci i rodziców, gdyż dzięki nim dzieci stały się wrażliwsze na potrzeby drugiego człowieka. Pozyskałam również sponsora, który ufundował nowy flet dla jednej z moich uczennic.

Utożsamiając się z filozofią szkoły prowadziłam z uczniami szereg zajęć o charakterze proekologicznym i promującym bezpieczeństwo. W ramach zajęć uczniowie poznawali wartości odżywcze nieprzetworzonych produktów, uczyli się przygotowywać zdrowe posiłki. W roku szkolnym 2012/13 koordynowałam akcją "Dzień zdrowego śniadania". Podczas wyjazdu na zieloną szkołę do Międzybrodzia Bialskiego zorganizowałam akcję „Sprzątania świata”, do której wcześniej przygotowałam dzieci poprzez przeprowadzenie zajęć na temat ochrony środowiska naturalnego. W klasie I wzięłam udział w Klubie Bezpiecznego Puchatka oraz w zajęciach prowadzonych przez strażników miejskich i strażaków dotyczących bezpieczeństwa.

W swojej pracy często wykorzystywałam technologię komputerową. Korzystałam z Internetu jako źródła dodatkowych informacji i materiałów do zajęć. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i opiekuńczo – wychowawcze, dostarczały nowych pomysłów. Podczas pracy w ZSOI nr 7 wykorzystywałam do pracy na lekcji tablicę multimedialną oraz rzutnik. Ponadto korzystałam z programów graficznych przy tworzeniu folderu szkolnego dla ZSOI oraz przy projektowaniu prezentacji multimedialnych na potrzeby promocji szkoły i konkursów dla dzieci.
Okres stażu, był czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom zawartym w planie rozwoju zawodowego. Zrealizowałam wszystkie założenia a oprócz działań planowych udało mi się podjąć więcej inicjatyw, dzięki którym rozbudowałam swój warsztat pracy, nabyłam nowe doświadczenia i umiejętności i mogłam promować pozytywny wizerunek szkół, w których pracowałam w środowisku lokalnym. Przez cały ten czas uczyłam się systematyczności, organizacji, współpracy. Doskonaliłam swój warsztat pracy i umiejętności pedagogiczne. Podjęłam i zrealizowałam wiele zadań, które nie tylko przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego, ale także podwyższyły jakość mojej pracy. Dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.