X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37076
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego - cz. 2

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego
Sprawozdanie z realizacji podjętych działań
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.
Poznanie procedury awansu zawodowego. - analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego nauczycieli;
Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. - obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu;
- wymieniałam doświadczenia z nauczycielkami pracującymi w placówce;
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego. – aktywnie uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych: organizacyjnych, szkoleniowych, podsumowujących;
– rozwijałam kompetencje pedagogiczne poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach metodycznych i warsztatach z zakresu pedagogiki;
1. Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. (17.10.2016r.)
2. III Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce. „Zrozumieć agresję” (1-2.12.2016r.)
3. Narkotyki i dopalacze zagrożenie zdrowotne i społeczne – wprowadzenie do rozpoznawania narkotykowo – dopalaczowych. Podstawy pomocy dla osoby pod wpływem narkotyku. (2.12.2016r.)
4. XXI edycja seminarium dla nauczycieli Wychowanie Przez Sztukę na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku „Dźwięk – słowo – obraz - ruch” (10-11.12.2016r.)
5. Warsztaty muzyczne „Choinkowe czary” (10.02.2017r.)
6. „Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka” (20.02.2017r.)
7. Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego” - „Terapia ręki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym.” (07.03.2017r.)
8. Picture Exchange Communication System Pyramid PECS – poziom 1 (22-23.04.2017r)
9. Pedagogika Marii Montessorii w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. (1-2.04.2017, 13-14.05.2017, 27-28.05.2017r.)
10. „Dziecięca matematyka prof. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej” (30.06 -02.07.2017r.)
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. – śledziłam na bieżąco nowości pedagogiczne, strony internetowe przeznaczone dla nauczycieli;
– studiowałam i gromadziłam literaturę z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki (wdrażałam do pracy propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury fachowej,
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. – prowadziłam dzienniki zajęć;
– służyłam pomocą w opracowywaniu miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej;
– tworzyłam diagnozę funkcjonalną dziecka niepełnosprawnego;
– opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutycznych oraz programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– opracowywałam opinie o dzieciach z niepełnosprawnością na potrzeby badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wniosek rodziców
– opracowałam protokół z rady pedagogicznej
– opracowywałam oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej
– przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi – stosowałam w pracy metody aktywizujące: integrujące, plastyczne, dramowe, (uroczyste obchodzenie urodzin dzieci z wykorzystaniem techniki „Słoneczka” M. Montessori, cykl zajęć edukacyjnych wykorzystujących tablicę multimedialną, bajkoterapia, dywan sensoryczny,)
– wdrażałam nowatorskie formy pracy z dzieckiem ( Teatrzyk Kamishibai, techniki sensoplastyczne,)
– przygotowywałam z dziećmi prace plastyczne za pomocą ciekawych technik i niecodziennych przyborów
Wykonywanie czynności dodatkowych - prowadziłam kronikę przedszkola
- prowadziłam biblioteczkę przedszkolną, wzbogacałam ją o nowości z literatury dziecięcej
- prowadziłam koła origami „Małe kółeczka”
- pracowałam w zespole zadaniowym do wprowadzania zmian w Statucie Przedszkola
- dokumentowałam wydarzenia z życia przedszkola,
- organizowałam i przygotowywałam imprezy okolicznościowe (opracowywałam scenariusze, materiały, dekoracje),
• zorganizowałam Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki ustanowionego na podstawie książki Petera Reynoldsa „The Dot” (obejrzenie multimedialnej wersji książki, przygotowanie plakatu z kropek, inscenizacja opowiadania „Skrzacik Kropeczka” (15.09.2016r.) gr. 4-latki „Wiewiórki”)
• Cała Polska Czyta Dzieciom – zapraszanie rodziców i seniorów rodzin do wspólnego czytania dzieciom
• zorganizowałam obchody Dnia Przedszkolaka (20.09.206r.) gr.4-latki „Wiewiórki”
• zorganizowałam obchody Dnia Chłopaka - „Klub Gentelmenów” (30.09.2016r.) gr.4-latki „Wiewiórki”
• zorganizowałam „Dzień zdrowego śniadania” (08.11.2016r.)
• obchody Dnia Pluszowego Misia (25.11.2016r.)
• obchody Dnia Kota (17.02.2017r.)
• Dzień Dinozaura (24.02.1017r.)
• organizowałam zabaw podczas Dni Otwartych w przedszkolu (07.03.2017r.)
• Pierwszy Dzień Wiosny (21.03.2016r.) - obchody Dnia Kolorowej Skarpetki
• obchody Dnia Świadomości Autyzmu (gazetka, plakat) (31.03.2017r.)
• Dzień Dziecka na sportowo (01.06.2016r.)
- przygotowałam dzieci do udziału w uroczystościach i imprezach przedszkolnych,
- przygotowałam dzieci do konkursów organizowanych na terenie przedszkola oraz przez inne placówki i instytucje,
§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. – stosowałam technologię komputerową do opracowywania dokumentacji i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców,
– opracowywałam dokumentację dotyczącą pracy grupowej i indywidualnej: sprawozdania, plany pracy, opinie, referaty, gazetki, scenariusze: Klub Gentelmenów. Dzień Pluszowego Misia. Dzień Kota. Dzień Dinozaura. W kieszonce. Jajko w roli głównej.
– wykonywałam pomoce dydaktyczne za pomocą komputera, (autorskie karty pracy)
– przygotowałam ogłoszenia, dyplomy, zaproszenia, podziękowania przy użyciu komputera,
– gromadziłam przepisy prawa oświatowego z Internetu,
– wykorzystywałam do pracy encyklopedie multimedialne i Internet,
– tworzyłam prezentacje multimedialne, „Kropka - The Dot”, „Zasady Korzystania z książek”, Historia Teatrzyku Kamishibai”, „W świecie dinozaurów”, „Piramida zdrowego żywienia. Test zdrowe czy nie?”, „Bohaterowie ze świata bajek”, „Sowy Polski”
– korzystałam z internetowych baz danych oraz zasobów Internetu,
Wykorzystywanie komputera w pracy indywidualnej z dzieckiem. – opracowywałam karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć;
– wykonywałam pomoce dydaktyczne z pomocą komputera (scenariusze zajęć, karty pracy, historyjki obrazkowe);
– wykorzystywała multimedialne programy edukacyjne w pracy z dzieckiem; (Edusensus, Zoominki, Sokrates, Porusz Umysł)
– przygotowywałam książki komunikacyjne, obrazkowe plany dnia, programy aktywności przy użyciu programu Boardmaker,
– uczyłam dzieci pracy i posługiwania się tablicą interaktywną
– wzbogacałam własne zestawy audiowizualnych pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD)
Promowanie placówki poprzez pomoc w obsłudze strony internetowej przedszkola. – przekazywałam informacje w celu aktualizowania strony www przedszkola;
– relacjonowałam ważne wydarzenia z życia przedszkola za pomocą aparatu cyfrowego i kamery
§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - publikowałam na przedszkolnej stronie internetowej różne materiały
- wzbogacałam biblioteczkę przedszkolną,
- udostępniałam innym nauczycielom swój o warsztat pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne,
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami rozwiązywałam problemy (podejmowałam decyzje, opracowywałam dokumenty),
- dzieliłam się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach,
- udostępniałam swoje opracowania, materiały ze szkoleń,
- wymieniałam doświadczenia z nauczycielami i specjalistami pracującymi w przedszkolu
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - opracowałam z pedagogiem przedszkola program autorski „Rośniemy Zdrowo czyli dzieciaki w kuchni”. Działania podjęte w ramach realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017
• sałatka owocowa (03.10.2016r.)
• „Pociąg z warzywami” (06.10.2016r.)
• „Od ziarenka do bochenka” - spotkanie z właścicielem firmy Bio Life (11.10.2016r)
• „Żyjemy zdrowo – oleje na zimno tłoczone” - spotkanie z Panią J. Goroszkiewicz
• Dzień Zdrowego Śniadania (08.11.2016r.)
• ciasteczka sóweczki – wypiek zdrowych ciasteczek z mąki orkiszowej, kokosowej i kasztanowej.(01.12.2016r.)
• warsztaty piernikarskie z Panią A. Sitek (09.12.2016r.)
• Twarogowe bałwanki
• Piramida Zdrowego Żywienia. Test preferencji żywieniowych – zdrowe czy nie?. Wioisenne kanapki z nowalijkami. (30.03.2017r.)
• „Jajko w roli głównej” (12.04.2017r.)
• Dzień marchewki (20.04.2017r.)
- opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne
- opracowywałam programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczneą „Teatrzyk Kamishibai – kino dla oczu i uszu”
• luty 2017r. („Historia drewnianego teatru ilustracji” (07.02.2017r.), „Rękawiczka” (08.02.2017r.), „Jak kotek mlekiem zwierzęta częstował” H. Behlerowa (17.02.2017r), „Dziewięć bałwanków” (22.02.2017r.)
• marzec 2017r. („Trzy kotki.” A.Sutiejew (01.03.2017r.), „Pod grzybem” A.Sutiejew (07.03.2017r.), „Szukając marudka” Kumiko Yamamoto (08.03.2017r.), „O żółtym tulipanie” (21.03.2017r.)
• kwiecień 2017r. („Brzydkie kaczątko” (11.04.2017r.), „Nie chcę, nie będę” (25.04.2017r.),
• maj 2017r. („Smutna książeczka” O. Adamowicz (05.05.2017r.), „Trzy świnki” (10.05.2017r.), „W kieszonce” I. Chmielewska (11.05.2017r.), „Mój przyjaciel Kemushi” N. Dargrnt (22.05.2017r.), „Rower Walentynki” Ch. Ferrari, A. Brouillard (25.05.2017r.)
• czerwiec 2017r. („Przyjaciele gosposi”, „Bardzo głodna gąsienica”E. Carle, „Jaś i Małgosia”
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - brałam udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - poznawałam możliwości rozwojowe dzieci, zbierałam informacje wg przygotowywanych narzędzi i arkuszy obserwacji
- stosowałam aktywizujące metody i formy pracy
- prowadziłam obserwacje rozwoju dzieci, obserwowałam dzieci w różnych sytuacjach,
- analizowałam dokumentację medyczną i psychologiczno - pedagogiczną
- prowadziłam wywiady, rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami,
- organizowałam zajęcia na interesujące dzieci tematy
- prowadziłam zajęcia z Sensoplastyki i Terapii Ręki w ramach projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski.”
- brałam udział w ogólnopolskim projekcie „Wędrująca książka” - napisałam wraz z dziećmi książki pt. „Ola i 12 miesięcy” (listopad 2016r. - luty 2017r.)
- brałam udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury” (styczeń – maj 2017r.)
- korespondowałam z przedszkolami w całej Polsce w ramach akcji „Misiowa poczta” (styczeń – czerwiec 2017r,)
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością. - opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne i plany pracy,
- prowadziłam indywidualną pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością w której wykorzystywałam różne metody terapeutyczne: Sensoplastyka, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Programy stymulacji polisensorycznej, Programy Aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” Knillów, Terapia ręki, muzykoterapia, bajkoterapia, techniki relaksacyjne, arteterapia
- prowadziłam zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych o charakterze ogólnorozwojowym i usprawniającym)
- współpracowałam ze specjalistami pracującymi w przedszkolu (wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych – wymiana informacji),
Praca z dzieckiem zdolnym. - przygotowywałam dzieci do różnorodnych konkursów o randze lokalnej i ogólnopolskiej:
recytatorskie:
„Trójgłos Poetycki” 10.2016r.- wyróżnienie Michał Walicki
plastyczne:
„Jan Paweł II w oczach dziecka” 10.2016r, laureat Florian Gudwański
„Baśniowy bohater” 11.2016r.
„Buliba – baw się zdrowo” 11.2016r. Zdobycie nagrody w głosowaniu internautów
„Sowa mądra głowa” 11.2016r.
II edycja konkursu „Jestem zdrowy cały rok” 10.2016r.
„Odkrywamy barwy jesieni razem z Basią” 11.2016r.
III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jeż – kolczasty zwierz” 11.2016r.
- prowadziłam koło origami „Małe kółeczka” (dzieci wykonywały ciekawe prace techniką origami płaskiego z koła np. ptak, choinka, bukiet kwiatów, pingwiny, jabłuszka, gwiazdy, winogrona, muchomor, sowa ), prezentowałam wykonane przez dzieci prace
- zorganizowałam ogólnopolski konkurs plastyczny „Sowa mądra głowa” (pozyskałam sponsorów nagród)
- przygotowałam mini przedstawienia z udziałem dzieci „Skrzacik Kropeczka”, „Na straganie”, „Kwoka”, „Żabki i żuk”
Współpraca z rodzicami - współtworzyłam plan współpracy z rodzicami w grupie 4 -latków „Wiewiórki”
- prowadziłam pedagogizację rodziców w celu podniesienia ich wiedzy pedagogicznej poprzez przekazywanie artykułów:
„5 najważniejszych korzyści z czytania”, „Teatrzyk Kamishibai – świat bajek zamknięty w drewnianej skrzynce”
- udzielałam konsultacji indywidualnych, utrzymywałam stały dwustronny kontakt, wymieniałam informacje o dzieciach, przekazywałam wskazówki do pracy w domu
- zamieszczałam informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń, prowadziłam „Klub Dobrej Książki” - prezentowałam rodzicom krótkie recenzje książek, które warto przeczytać dzieciom
- prowadziłam zebrania z rodzicami i zajęcia otwarte (24.11.2016r.), (11.05.2017r.)
- organizowałam imprezy okolicznościowe dla rodziców i seniorów rodzin:
• Dzień Babci i Dziadka (01.2017r.)
• Dzień Rodzinki (25.05.2017r.
- angażowałam rodziców w działania na rzecz społeczności przedszkolnej (udział w akcjach charytatywnych, sponsorowanie zabawek, przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach)
- kontynuowałam akcję „Wędrująca książka – weź, przeczytaj, podaj dalej” - przygotowałam wystawę prac dzieci wykonanych w domu z rodzicami na podstawie przeczytanych książek.
- zapraszałam rodziców i seniorów rodzin do przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- zorganizowałam Dnia kolorowej skarpetki w grupie 4-latków „Wiewiórki”(21.03.2017r.) - akcję wspierającej osoby z Zespołem Downa
- pomagałam w zorganizowaniu obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
- przekazałam rodzicom płyty ze zdjęciami dokumentującej życie grupy 4- latków „Wiewiórki” w roku szkolnym 2016/17
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. - zamieszczałam informacji dotyczącej działalności przedszkola na stronie internetowej przedszkola,
- organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne,
- przekazałam prace nadesłane na konkurs „Sowa Mądra Głowa” na aukcję charytatywną do Szkoły Podstawowej Nr 3 „Żonkilowe pola”
Współpraca ze środowiskiem lokalnym – współtworzyłam plan współpracy ze środowiskiem lokalnym
– organizowałam wycieczki do różnych instytucji i miejsc
– współpracowałam z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą przedszkola
Biblioteka Miejska – wystawa prac nadesłanych na konkurs „Sowa Mądra Głowa”, uczestniczenie w XVI Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania (29.09.2016r.)
Policja – akcja Bezpieczny Przedszkolak,
Bielski Dom Kultury- konkursy,
Muzeum – warsztaty ceramiczne (28.11.2016r.) warsztaty wielkanocne origami (06.04.2017r.)
szkoły – akcja charytatywna „Żonkilowe pola”
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – opracowywanie opinii, udział w pracach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z powiatu bielskiego
– brałam udział w realizacji programów profilaktycznych (Akademia Aquafresh)
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola. - organizowałam wycieczki piesze i spacery,
- zapoznawałam dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczności społecznej (wycieczka do sklepu spożywczego, na bazar, sklepu ogrodniczego, kwiaciarni, księgarni, apteki)
- opieka nad dziećmi podczas wycieczki do Teatru Dramatycznego (08.06.2017r.)
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i oświatowymi działającymi w mieście - nawiązałam współpracę z Powiatową Komendą Policji, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Bielsk Podlaski,
- prowadziłam współpracę z Bielskim Domem Kultury, Muzeum, Biblioteką Publiczną, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- współpracowałam z placówkami oświatowymi: szkoły podstawowe i przedszkola działające na terenie miasta,
Udział w różnych akcjach i zbiórkach o randze miejskiej, regionalnej i ogólnopolskiej

- koordynowałam działania w ramach ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh”
- włączałam się w akcje charytatywne organizowane na terenie placówki: zbiórka makulatury, baterii, nakrętek
- brałam udział w akcjach: „Góra Grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.