X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37184
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy klasy III szkoły podstawowej

Plan pracy wychowawcy klasy III Szkoły Podstawowej nr 1

1.Przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie.
Dziecko jako jednostka:
- utrwalanie swojego imienia i nazwiska,
- wykonywanie poleceń,
- rozwijanie indywidualnych zdolności i umiejętności stosowanie do możliwości dziecka,
- uczestniczenie w różnych formach spędzania czasu (spacery, wyjścia do teatru, wyjścia do biblioteki, udział w konkursach, itp.)

Dziecko jako członek rodziny:
- wyjaśnianie pojęcia rodzina i określanie jego znaczenia w życiu człowieka,
- rozpoznawanie najbliższych członków rodziny na podstawie zdjęć,
- utrwalanie imion najbliższej rodziny,
- określanie praw i obowiązków członków rodziny.
- określanie praw i obowiązków członków rodziny.

Dziecko jako członek społeczności szkolnej:
- rozpoznawanie i wskazywanie po imieniu kolegów z klasy,
- uczestniczenie w zabawach i grach zespołowych,
- słuchanie i wykonywanie poleceń nauczycieli,
- stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec kolegów i nauczycieli,
- uwrażliwienie na złe zachowanie innych uczniów,
- utrwalanie nawyku dbania o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, przybory szkolne własne i cudze,
- utrwalanie nawyku zmieniania obuwia,
- kształtowanie szacunku wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły

Kształtowanie umiejętności komunikowania się drogą werbalną i pozawerbalną:
- zabawy i ćwiczenia mające na celu komunikowanie się pozawerbalne oraz werbalne,
- rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami,
- rozwijanie umiejętności odpowiadania na zadane pytania,

Poszanowanie środowiska przyrodniczego:
- uczestniczenie w imprezach szkolnych tj. Sprzątanie Świata, Powitanie Jesieni, Wiosny itp.,
- dokarmianie ptaków,
- uczestniczenie w wycieczkach szkolnych,
- utrwalanie nawyku prawidłowego zachowania się na spacerach i wycieczkach.

Współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi:
- uczestniczenie w imprezach kulturalno – oświatowych
- utrwalenie nawyku prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych

Rozbudzanie przynależności narodowej:
- rozpoznawanie i wskazywanie symboli narodowych,
- słuchanie i nauka hymnu narodowego

2. Kształtowanie prawidłowych zasad higieny osobistej:
- nauka mycia rąk w określonych sytuacjach (przed jedzeniem, po zajęciach plastycznych, po powrocie ze spaceru, po czynnościach fizjologicznych),
- nauka sygnalizowania potrzeb fizjologicznych i korzystania z papieru toaletowego,
- nauka rozróżniania garderoby czystej i brudnej,
- nauka korzystania z chusteczek higienicznych,

3.Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu:
- nauka rozpoznawania bólu i zgłaszania o tym osobie dorosłej,
- zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała,
- zabawy rytmiczno – ruchowe,
- zabawy kołowe ze śpiewem

4.Kształtowanie umiejętności dbania o czystość w swojej klasie
- przygotowanie przyborów i pomocy do zajęć
- porządkowanie swojego miejsca pracy po zakończonych zajęciach,

5. Pomaganie uczniom w rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu emocji i uczuć:
- zabawy i ćwiczenia mające na celu rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji,
- zabawy i ćwiczenia mające na celu rozpoznawanie emocji i uczuć u innych osób,

6. Rozwijanie uwrażliwienia uczniów na niewłaściwe zachowanie innych osób:
- pokazywanie właściwych wzorców zachowań i ich stosowanie
- prezentacja różnych sposobów rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy fizycznej i słownej

7. Kultywowanie obrzędów i zwyczajów ludowych i tradycji świątecznych:
- zapoznanie z tradycjami świąt kościelnych i zwyczajów ludowych,
- nauka śpiewania kolęd, składania życzeń

8. Kształtowanie własnej wartości u uczniów:
- rozmowy indywidualne uczniów z nauczycielem – wychowawcą, psychologiem, pedagogiem i katechetą
- rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych (słuchanie opowiadań i wierszy, odpowiadanie na pytania)
- przygotowanie do I Komunii Świętej

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zakresie ruchu drogowego
utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy,
- rozpoznawanie i stosowanie się do kolorów sygnalizacji świetlnej
- rozpoznawanie wybranych znaków drogowych,
- utrwalanie umiejętności prawidłowego korzystania z usług komunikacji miejskiej
- utrwalanie nawyku bezpiecznego zachowywania się w pojazdach komunikacji miejskiej.

10. Pedagogizacja rodziców
- indywidualne rozmowy wynikające z bieżących potrzeb
- udzielanie pomocy rodzicom w sytuacjach trudnych
- systematyczne informowanie o postępach dzieci,
- prezentacja wytworów pracy uczniów
- wspólna analiza problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.