X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37075
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego - cz. 1

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego
Sprawozdanie z realizacji podjętych działań
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.
Poznanie procedury awansu zawodowego. - analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego nauczycieli;
Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. - obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu;
- wymieniałam doświadczenia z nauczycielkami pracującymi w placówce;
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego. – aktywnie uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych: organizacyjnych, szkoleniowych, podsumowujących;
– rozwijałam kompetencje pedagogiczne poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach metodycznych i warsztatach z zakresu pedagogiki;
1. Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.(26.09.2015r.)
2. Konferencja naukowo – szkoleniowa. „Małe dziecko – dużo pomysłów. Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju wsparciem dziecka i jego rodziny. Warsztaty z zakresu metod i form wspomagania rozwoju małego dziecka. (29.09.2015r.)
3. Projekty muzyczne, propozycje występów dzieci na imprezy okolicznościowe, wykorzystanie ruchu, muzyki i tańca. (17.10.2015r.)
4. Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego”
„Jak odnaleźć dziecko zdolne w grupie?” (19.11.2015r.), „Bajki pomagajki czyli terapeutyczna funkcja książki w pracy z dzieckiem (18.02.2016r.), „Ruch taniec i muzyka czyli wykorzystanie choreoterapii w pracy nauczyciela” (19.05.2016r.)
5. W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru. (24.11.2015r.)
6. kurs doskonalący - Terapia Behawioralna (trzy moduły) (6-8.11.2015r., 27-29.11.2015r.)
7. II Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce. (3-4.12.2015r.)
8. Wstęp do Sensoplastyki (11.12.2015r,)
9. Trener Sensoplastyki (12.12.2015r.)
10. Wiosenne inspiracje – jak rozwijać wrażliwość plastyczną dzieci poprzez działania manualne. (14.04.2016r.)
11. XIX edycja warsztatów Wychowanie Przez Sztukę na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku „Książka – klucz do wyobraźni...” (14-15.05.2016r.)
12. Procedura innowacji - przygotowanie i opracowanie dokumentów. (16.05.2016r.)
13. spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia logopedów z powiatu bielskiego „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą Porannego Kręgu” (02.06.2016r.)
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. – śledziłam na bieżąco nowości pedagogiczne, strony internetowe przeznaczone dla nauczycieli;
– studiowałam i gromadziłam literaturę z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki (wdrażałam do pracy propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury fachowej,
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. – prowadziłam dzienniki zajęć;
– służyłam pomocą w opracowywaniu miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej;
– tworzyłam diagnozę funkcjonalną dziecka niepełnosprawnego;
– opracowałam nową szatę graficzną IPET-u
– opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutycznych oraz programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– opracowywałam opinie o dzieciach z niepełnosprawnością na potrzeby badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wniosek rodziców
– opracowałam protokół z rady pedagogicznej
– opracowywałam oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej
– przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi – stosowałam w pracy metody aktywizujące: integrujące, plastyczne, dramowe, (uroczyste obchodzenie urodzin dzieci z wykorzystaniem techniki „Słoneczka” M. Montessori, cykl zajęć edukacyjnych wykorzystujących tablicę multimedialną, cykl zajęć „Mali odkrywcy” - zabawy badawcze, eksperymenty, „Kuchcikowo” cykl zajęć z gotowania i przyrządzania potraw (surówki, soki, przekąski, desery)
– wdrażałam nowatorskie formy pracy z dzieckiem
– przygotowywałam z dziećmi prace plastyczne za pomocą ciekawych technik i niecodziennych przyborów
Wykonywanie czynności dodatkowych - prowadziłam kronikę przedszkola
- prowadziłam biblioteczkę przedszkolną, wzbogacałam ją o nowości z literatury dziecięcej
- prowadziłam koła origami „Małe kółeczka”
- pracowałam w zespole zadaniowym do wprowadzania zmian w Statucie Przedszkola
- dokumentowałam wydarzenia z życia przedszkola,
- opracowałam ulotkę reklamową przedszkola,
- organizowałam i przygotowywałam imprezy okolicznościowe (opracowywałam scenariusze, materiały, dekoracje),
• współorganizowanie spotkania z żołnierzami z 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku (19.11.2015r.)
• Cała Polska Czyta Dzieciom – zaproszenie Radnego Miasta Bielsk Podlaski Pana Tomasza Sulimę (19.02.2016r.)
• Pierwszy Dzień Wiosny (21.03.2016r.)
• W barwach biało czerwonych (29.04.2016r.)
• Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie (01.06.2016r.)
- przygotowałam dzieci do udziału w uroczystościach i imprezach przedszkolnych,
- przygotowałam dzieci do konkursów organizowanych na terenie przedszkola oraz przez inne placówki i instytucje,
§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. – stosowałam technologię komputerową do opracowywania dokumentacji i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców,
– opracowywałam dokumentację dotyczącą pracy grupowej i indywidualnej: scenariusze, sprawozdania, plany pracy, opinie, referaty, gazetki,
scenariusze: Pasowanie na przedszkolaka. Dookoła jesień – widzę słyszę, czuję. Zima nas zachwyca. Wiosno ach to ty. Urodziny marchewki. Warsztaty Bożonarodzeniowe. Zwierzęta z wiejskiego podwórka. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie.
– wykonywałam pomoce dydaktyczne za pomocą komputera, (autorskie karty pracy)
– przygotowałam ogłoszenia, dyplomy, zaproszenia, podziękowania przy użyciu komputera,
– gromadziłam przepisy prawa oświatowego z Internetu,
– wykorzystywałam do pracy encyklopedie multimedialne i Internet,
– tworzyłam prezentacje multimedialne, „O potrzebie leczenia dzieci z autyzmem”, „Zrozumieć autyzm”, Teoria umysłu – czyli jak myślimy o myślach innych”
– korzystałam z internetowych baz danych oraz zasobów Internetu,
Wykorzystywanie komputera w pracy indywidualnej z dzieckiem. – opracowywałam karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć;
– wykonywałam pomoce dydaktyczne z pomocą komputera (scenariusze zajęć, karty pracy, historyjki obrazkowe);
– wykorzystywała multimedialne programy edukacyjne w pracy z dzieckiem; (Edusensus, Zoominki, Sokrates, Porusz Umysł)
– przygotowywałam książki komunikacyjne, obrazkowe plany dnia, programy aktywności przy użyciu programu Boardmaker,
– uczyłam dzieci pracy i posługiwania się tablicą interaktywną
– wzbogacałam własne zestawy audiowizualnych pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD)
Promowanie placówki poprzez pomoc w obsłudze strony internetowej przedszkola. – przekazywałam informacje w celu aktualizowania strony www przedszkola;
– relacjonowałam ważne wydarzenia z życia przedszkola za pomocą aparatu cyfrowego i kamery
§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - publikowałam na przedszkolnej stronie internetowej różne materiały
- wzbogacałam biblioteczkę przedszkolną,
- udostępniałam innym nauczycielom swój o warsztat pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne,
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN. - opracowałam i wygłosiłam referaty szkoleniowe, prezentacje multimedialne dla nauczycieli na szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• współprowadziłam radę szkoleniową na temat „Teoria Umysłu – czyli jak myślimy o myślach innych”, przygotowałam prezentację multimedialną, materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne nakręciłam filmy instruktażowe, (12.04.2016r.)
• zaprezentowałam film instruktażowy z przebiegu zajęć prowadzonych metodą Porannego Kręgu „Wiosno – ach to ty”na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia logopedów z powiatu bielskiego (02.06.2016r.)
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. - prezentowałam aktywizujące i innowacyjne metod y pracy z dziećmi
• prowadziłam zajęcia koleżeńskie „Dookoła Jesień – widzę, słyszę, czuję” prowadzone metodą Porannego Kręgu
- współpracowałam z nauczycielami i specjalistami pracującymi w placówce
- pomagałam nauczycielowi stażyście w stawianiu pierwszych kroków wychowawcy grupy
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. - wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami rozwiązywałam problemy (podejmowałam decyzje, opracowywałam dokumenty),
- dzieliłam się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach,
- udostępniałam swoje opracowania, materiały ze szkoleń,
- wymieniałam doświadczenia z nauczycielami i specjalistami pracującymi w przedszkolu
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - opracowałam z pedagogiem przedszkola program autorski „Rośniemy Zdrowo czyli dzieciaki w kuchni”.
- opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne
- opracowywałam programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - brałam udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. - poznawałam możliwości rozwojowe dzieci, zbierałam informacje wg przygotowywanych narzędzi i arkuszy obserwacji
- stosowałam aktywizujące metody i formy pracy
- prowadziłam obserwacje rozwoju dzieci, obserwowałam dzieci w różnych sytuacjach,
- analizowałam dokumentację medyczną i psychologiczno - pedagogiczną
- prowadziłam wywiady, rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami,
- organizowałam zajęcia na interesujące dzieci tematy
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością. - opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne i plany pracy,
- prowadziłam indywidualną pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością w której wykorzystywałam różne metody terapeutyczne: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Programy stymulacji polisensorycznej, Programy Aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” Knillów, Terapia ręki, muzykoterapia, bajkoterapia, techniki relaksacyjne, arteterapia
- prowadziłam zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych o charakterze ogólnorozwojowym i usprawniającym)
- organizowałam instruktażowe zajęć dla rodziców według polisensorycznej metody poznawania świata „Poranny Krąg”
• Poranny Krąg – Dookoła Jesień- widzę, słyszę, czuję.(20.11.2015r.)
• Poranny Krąg – Zima nas zachwyca.(26.01.2016r.)
• Poranny Krąg – Wiosno ach to ty.(27.05.2016r.) nakręciłam film z przebiegu zajęć za zgodą rodziców
- współpracowałam ze specjalistami pracującymi w przedszkolu (wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych – wymiana informacji),
- przygotowałam ścieżkę sensoryczną i ziołowy zakątek w ogrodzie przedszkolnym
Praca z dzieckiem zdolnym. - przygotowywałam dzieci do różnorodnych konkursów o randze lokalnej i ogólnopolskiej:
recytatorskie:
„Trójgłos Poetycki” 10.2015r.- wyróżnienie Julia Demianiuk
plastyczne:
„Jan Paweł II w oczach dziecka” 09.2015r,
„Jesienne mandale”10.2015r.- I miejsce Michał Walicki
„Polska złota jesień z Misiem Uszatkiem” 10.2015r.
„Bajkowe postacie” 10.2015r.
„Baśniowy bohater” 11.2015r. - I miejsce Julia Demianiuk, III miejsce Ilona Szymkowicz
„Buliba – zrób to sam” 11.2015r.
„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”12.2015r.
„Dekoracje Bożonarodzeniowe”12.2015r.
„Najoryginalniejsza ozdoba świąteczna”12.2015r.
„Ozdoba zimowa” 12.2015r. III miejsce Krzyś Topczewski
„Maska karnawałowa” 02.2016r.
„Mój przyjaciel z literackiej krainy” 04.2016r. wyróżnienie Florian Gudwański
„Jestem zdrowy cały rok” 04.2016r. I miejsce Florian Gudwański
„Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”04.2016r.
- prowadziłam koło origami „Małe kółeczka” (dzieci wykonywały ciekawe prace techniką origami płaskiego z koła: pająk, jabłuszka, jesień w parku, mikołaj, choinka, aniołki, pingwin, serce, przebiśniegi, zające, kwiatki, godło, ślimak), prezentowałam wykonane przez dzieci prace
- zorganizowałam II edycję międzyprzedszkolnego miejskiego konkursu plastycznego „Jesienne mandale” (pozyskałam sponsorów nagród)
- przygotowałam mini przedstawienia z udziałem dzieci „Buty”, „Na polance”, „Wiosna i kwiatki”
Współpraca z rodzicami - współtworzyłam plan współpracy z rodzicami w grupie 3 -latków „Krasnale”
- prowadziłam pedagogizację rodziców w celu podniesienia ich wiedzy pedagogicznej poprzez przekazywanie artykułów:
„Moje dziecko idzie pierwszy raz do przedszkola”, „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”, „Idę do przedszkola”, „Jak zachęcić dzieci do picia wody”, „Jak uratowaliśmy nasze dziecko przed autyzmem”, „Nie pal przy mnie proszę”
- udzielałam konsultacji indywidualnych, utrzymywałam stały dwustronny kontakt, wymieniałam informacje o dzieciach, przekazywałam wskazówki do pracy w domu
- zamieszczałam informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń, prowadziłam kącik „Podziel się przepisem”
- prowadziłam zebrania z rodzicami i pomagałam w organizowaniu zajęć otwartych (11.09.2015r.), (11.04.2016r.)
- organizowałam imprezy okolicznościowe dla rodziców i seniorów rodzin:
• „Pasowanie na przedszkolaka” (18.11.2015r.)
• „Wigilia” (17.12.2015r.)
• Warsztaty Bożonarodzeniowe (18.12.2015r.)
• Dzień Babci i Dziadka (20.01.2016r.)
• Dzień Rodzinki – impreza zorganizowana w bibliotece Miejskiej (24.05.2016r.) nakręcenie filmu z udziałem dzieci „Mama, Tata i Ja”
- angażowałam rodziców w działania na rzecz społeczności przedszkolnej (udział w akcjach charytatywnych, sponsorowanie zabawek, przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach)
- organizowałam spotkania z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody
- zorganizowałam akcję „Wędrująca książka – weź, przeczytaj, podaj dalej” - przygotowanie wystawy prac dzieci wykonanych w domu z rodzicami na podstawie przeczytanych książek.
- zorganizowałam akcję „Pozostaw po sobie ślad w przedszkolu – pozyskanie darczyńców, sponsorów książek do biblioteczki przedszkolnej
- zapraszałam rodziców do przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- współorganizowałam spotkania z rodzicami na temat potrzeby leczenia dzieci z autyzmem (23.02.2016r.), prezentacja multimedialna, degustacja zdrowej żywności bezmlecznej, bezglutenowej i bezcukrowej, dyskusja
- zorganizowałam Dnia kolorowej skarpetki w grupie 3-latków „Krasnale”(21.03.2016r.) - akcję wspierającej osoby z Zespołem Downa
- pomagałam w zorganizowaniu obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem „Świeć. Edukuj. Wspieraj.” (01.04.2016r.) Przygotowałam i zaprezentowałam rodzicom prezentację multimedialną „Zrozumieć autyzm”, projekcja filmu „A jak autyzm.” i „Akademia specjalistów. Poznaj Marię – dziewczynkę która lubi mieć plan”. Przemarsz ulicami miasta z niebieskimi balonami.
- przekazałam rodzicom płyty ze zdjęciami dokumentującej życie grupy 3- latków „Krasnale” w roku szkolnym 2015/16
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. - zamieszczałam informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola,
- zamieszczałam sprawozdania ze swojej pracy na portalu Bliżej Przedszkola,
- opublikowałam scenariusz spotkania z żołnierzami z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w „Zbiorze scenariuszy wytworzonych przez nauczycieli w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” Bielsk Podlaski 2015r.
- organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne,
Współpraca ze środowiskiem lokalnym – współtworzyłam plan współpracy ze środowiskiem lokalnym
– organizowałam wycieczki do różnych instytucji i miejsc
– zapraszałam do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów (strażak, radny miasta Bielsk Podlaski, bankier,
– współpracowałam z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą przedszkola
Biblioteka Miejska – wystawa prac dzieci „Postacie z bajek” z okazji uroczystego otwarcia biblioteki po remoncie; uroczystość z okazji Dnia Rodzinki 24.05.2016r.,
Straż Pożarna – wizyta strażaka Pana Michała Maksimiuka,
Policja – akcja Bezpieczny Przedszkolak,
Bielski Dom Kultury- konkursy,
Muzeum – warsztaty origami inspirowane wystawą „Tajemniczy Ręcznik”(11.05.2016r.), zajęcia inspirowane książką „Pieniek otwiera Muzeum”, zwiedzanie ratusza, podziwianie wycinanek, starych fotografii Bielska Podlaskiego, wystawy ręcznika ludowego i barwnych indyjskich strojów (25.05.2016r.),
szkoły - bal choinkowy dla dzieci z niepełnosprawnością w Zespole Szkół im. Jana Pawła II,
przedszkola- konkursy
Nadleśnictwo Bielsk Podlaski – spotkanie z leśnikami (18.02.2016r.)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – opracowywanie opinii, udział w pracach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z powiatu bielskiego
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – akcja antynikotynowa
– brałam udział w realizacji programów profilaktycznych (Akademia Aquafresh)
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola. - organizowałam wycieczki piesze i spacery,
- zapoznawałam dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczności społecznej (wycieczka do sklepu spożywczego, sklepu ogrodniczego, kwiaciarni, księgarni, apteki)
- opieka nad dziećmi podczas wycieczki do Ziołowego Zakątka w Korycinach (20.05.2016r.) zwiedzanie ogrodu ziołowego i gospodarstwa hodowlanego, warsztaty herbaciane, gry i zabawy na placu zabaw, ognisko z kiełbaskami.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i oświatowymi działającymi w mieście - nawiązałam współpracę z Powiatową Komendą Policji, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Bielsk Podlaski,
- prowadziłam współpracę z Bielskim Domem Kultury, Muzeum, Biblioteką Publiczną, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- współpracowałam z placówkami oświatowymi: szkoły podstawowe i przedszkola działające na terenie miasta,
Udział w różnych akcjach i zbiórkach o randze miejskiej, regionalnej i ogólnopolskiej

- koordynowałam działania w ramach ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh”
- włączałam się w akcje charytatywne organizowane na terenie placówki: zbiórka makulatury, baterii, nakrętek
- brałam udział w akcjach: „Góra Grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”,
- Dzień Kolorowej Skarpetki
- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.