X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37010
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
wraz z późniejszymi zmianami.

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr inż. Anna Zientek
NAZWA I ADRES SZKOŁY : Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy,
ul. Gliwicka 18, 44-145 Stanica
STANOWISKO PRACY : nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych
i zajęć technicznych
POSIADANE KWALIFIKACJE:
• studia magisterskie na kierunku Matematyka – Politechnika Śląska
w Gliwicach,
• studium pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki - Politechnika Śląska w Gliwicach,
• studia podyplomowe Nauczanie informatyki w szkołach - Politechnika Śląska w Gliwicach,
• studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Katarzyna Lewoń
CZAS TRWANIA STAŻU: od 01.09 2010 do 15.04.2014 (z przerwą wynikającą z pobytu na L-4 i na urlopie macierzyńskim).
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE:
• wychowawca,
• koordynator postępowania na kartę rowerową,
• Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Uczących w Klasach IV-VI,
• administrator i twórca szkolnej strony internetowej,
• członek komisji egzaminacyjnej na sprawdzianie szóstoklasisty,
• szkolny koordynator Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych EDI,
• szkolny koordynator ogólnoświatowej inicjatywy obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU:
• Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
• Ocena dorobku zawodowego za okres stażu od 01.09.2010 do 15.04.2014

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

Zrealizowane działanie zgodnie z § 7 ust.2 pkt 1 rozporządzenia:
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od zapoznania się z informacjami na temat awansu zawodowego oraz przypomnienia sobie przysługujących mi praw zawartych w Karcie Nauczyciela. W dotarciu do niezbędnych dokumentów z zakresu awansu pomogła mi przede wszystkim Pani Dyrektor oraz moja opiekunka stażu pani mgr Katarzyna L. Byłam również uczestniczką wykładu z pokazem multimedialnym Awans zawodowy nauczyciela zorganizowanym przez Delegaturę w Gliwicach.
EFEKTY:
- Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli.
- Zapoznanie się z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593) ze zmianami.
- Tworzenie zestawienia stron www. na temat awansu zawodowego nauczyciela w celu bieżącego śledzenia nowości.

2. Po przeprowadzeniu analizy przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, biorąc pod uwagę rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów, a także po konsultacjach z opiekunem stażu, usystematyzowałam przewidziane przeze mnie działania. Zestawiłam wymagania określone w Rozporządzeniu z zadaniami, które zamierzałam zrealizować oraz ustaliłam, w jakiej formie i w jakim czasie tego dokonam. Z opracowanym w ten sposób Planem Rozwoju Zawodowego rozpoczęłam formalne postępowanie mające na celu uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.

EFEKTY:
- Prawidłowo opracowany Planu Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora.
- Ustalenie zasad współpracy i działań oraz harmonogramu spotkań z opiekunem stażu.

3. Podczas całego okresu stażu systematycznie dokumentowałam swoje działania. Polegało to nie tylko na zbieraniu zaświadczeń z udziału w kursach i szkoleniach, ale przede wszystkim na analizowaniu tego, co zrobiłam, co przeczytałam, czego nowego się dowiedziałam, a wyciągnięte wnioski uwzględniałam przy realizacji kolejnych zadań.
EFEKTY:
- Systematyczna realizacja i ewaluacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
- Założenie teczki, którą na bieżąco uzupełniałam.
- Redagowanie sprawozdań cząstkowych z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

4. Umiejętność organizowania i doskonalenia warsztatu pracy rozpoczęłam od analizy dokumentacji dotyczącej funkcjonowania szkoły: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, przepisów BHP. Ponadto co roku dokonywałam także analizy programów nauczania pod kątem zgodności z obowiązującą podstawą programową oraz dokonywałam wyboru podręczników do przedmiotów: matematyka, informatyka, technika, a później zajęć komputerowych i zajęć technicznych. Pełniąc funkcję nauczyciela przedmiotów: matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych co roku opracowywałam w formie tabelarycznej rozkłady materiałów oraz plany wynikowe na dany rok, planowałam liczbę godzin na realizację podstawy programowej. Do moich obowiązków należało również monitorowanie realizacji ścieżek edukacyjnych (obecnie monitoring ten dotyczy tylko klasy szóstej). Na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 wraz z późniejszymi zmianami) opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów: matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, z którym zapoznaję uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym i rodziców na pierwszym zebraniu szkolnym, a w ciągu całego roku szkolnego odwołuję się do niego zarówno przy wystawianiu ocen cząstkowych, jak i semestralnych oraz rocznych.
EFEKTY:
- Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
- Znajomość zapisów w Statucie Szkoły.
- Dostosowanie własnego Planu Rozwoju Zawodowego do potrzeb i zadań szkoły.
- Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego dla przedmiotów: matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne.
- Opracowanie Planu działań wychowawczych oraz sprawozdań z ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów oraz wniosków do dalszych działań.
- Wybrane przeze mnie programy nauczania do przedmiotów: matematyka, zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne są zgodne z obowiązującą podstawą programowej, a wybrane podręczniki pozwalają na pełną realizuję podstawy programowej i znajdują się w wykazie MEN.
- Opracowane Rozkłady materiałów oraz Plany wynikowe dla klas IV –VI do przedmiotów: matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne.
- Prowadzenie na bieżąco Kart Monitorowania realizacji ścieżek edukacyjnych w klasie szóstej.

5. Warsztat pracy doskonaliłam również poprzez czytanie literatury pedagogicznej oraz poprzez udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• szkolenie BHP (30.08.2010),
• konferencja na temat „Oceniania kształtującego” (29.09.2010),
• warsztaty na temat „Podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi” (26.10.2010),
• szkolenie z zakresu „Czytania ze zrozumieniem na różnych przedmiotach” (17.11.2010),
• szkolenie z zakresu „Obsługi tablicy interaktywnej” (12.2011),
• szkolenie „Rola Rady Pedagogicznej w tworzeniu i wdrażaniu systemu zapewniania jakości” (21.02.2012),
• szkolenie prowadzone przez byłego Śląskiego Kuratora Oświaty na temat „Odpowiedzialności prawnej (dyscyplinarnej) nauczycieli” (13.03.2012),
• konferencja na temat „Nowa podstawa, nowi uczniowie”, prowadzona przez autora nowych podręczników Marcina Brauna (29.03.2012),
• szkolenie zorganizowane przez KRUS i PIP z zakresu „Bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym” (15.11.2012),
• szkolenie prowadzone przez byłego Śląskiego Kuratora Oświaty na temat „Organizacja turystyki w szkole w kontekście odpowiedzialności nauczyciela” (20.11.2012),
• warsztaty na temat „Tablice interaktywne” (21.11.2012),
• szkolenie „Ewaluacja wewnętrzna” (10.01.2013),
• zajęcia warsztatowe „Pierwsza pomoc” (15.01.2013),
• szkolenie dotyczące bezpieczeństwa „ABC bezpieczeństwa w szkole” (19.03.2013),
• szkolenie dotyczące „Dostępu do informacji publicznej (BIP)” (11.04.2013),
• konferencja dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych „Nowa formuła sprawdzianu od roku 2014/2015” (2.12.2013),
• konferencja „Autyzm. Jak pomóc rodzinie” (10.04.2014).
W ramach doskonalenia zawodowego w październiku 2013 roku zgłosiłam się do udziału w projekcie unijnym „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice” na kurs „Technologie informacyjne – tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem platformy Moodle”.

EFEKTY:
- Wzbogacenie swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie pracy z dziećmi zdolnymi jak i dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce.
- Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy wychowawcy.
- Poznanie różnorodnych metod i technik pracy z uczniem zwiększyło motywację uczniów do nauki, a mnie dało możliwość zdobycia nowych doświadczeń.
- Pozyskanie nowych pomysłów ćwiczeń i scenariuszy zajęć.
- Pozyskanie wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej nauczycieli.
- Umiejętność obsługi tablicy interaktywnej.

6. W trakcie stażu doskonaliłam także umiejętność właściwego przygotowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez obserwację lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie lekcji w obecności innych, a także poprzez analizę, omawianie tychże zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy:
• obserwacja zajęć z edukacji matematycznej „Obliczenia pieniężne w zakresie 10” (5.03.2012),
• obserwacja zajęć z edukacji matematycznej „Porównywanie liczb. Posługiwanie się znakami: <, >, =. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20” (11.01.2013),
• obserwacja zajęć z edukacji matematycznej „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu: 24+4, 67-3” (24.05.2013),
• obserwacja zajęć z edukacji matematycznej „Obliczenia w zakresie 100, przygotowanie do mnożenia” (17.10.2013).
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w klasie VI „Liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej” (19.04.2012),
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły w klasie VI „Zadania tekstowe typu: droga, prędkość, czas” (10.12.2012),
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w klasie IV „Rozpoczynam tworzyć prezentację multimedialne w programie Power Point na temat Najpiękniejsze zabytki Polski” (07.06.2013),
• prowadzenie zajęć w obecności praktykanta i opiekuna stażu w ramach godziny z wychowawcą „ Regulamin klasy IV- prawa i obowiązki ucznia” (24.09.2013),
• prowadzenie zajęć w obecności ewaluatora zewnętrznego z matematyki w klasie IV w ramach ewaluacji zewnętrznej „Zastosowanie dodawania i odejmowania liczb sposobem pisemnym w zadaniach tekstowych” (15.11.2013).
EFEKTY:
- Wzbogacenie swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie technik, metod i form pracy na lekcji.
- Możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych lekcji.
- Analiza i ewaluacja własnych działań na podstawie uwag innych nauczycieli.
- Wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych (konspekty, karty pracy, pomoce dydaktyczne).
- Możliwość podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentem, który odbywał w naszej szkole praktykę zawodową.

7. W zależności od potrzeb szkoły, chętnie i aktywnie podejmowałam się nowych i dodatkowych zadań, które rozwijały moje doświadczenie zawodowe:
- pełniłam funkcję Przewodniczącego Zespołu Nauczycieli Uczących w Klasach IV-VI,
- byłam członkiem w komisjach konkursowych w „Przedmiotowym Konkursie z Matematyki z Elementami Przyrody” oraz w „Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Do moich obowiązków należało również przygotowywanie sal, pobranie arkuszy konkursowych ze strony internetowej, ich powielanie oraz sprawdzanie arkuszy zgodnie z kryteriami,
- byłam członkiem w komisjach egzaminacyjnych na sprawdzianach szóstoklasisty 2012, 2013, 2014, odpowiadałam również za przygotowanie sal i list zdających,
- w trakcie stażu przeprowadziłam następujące sprawdziany próbne w klasie VI oraz testy kompetencji w klasie IV i V:
• próbny sprawdzian szóstoklasisty „Jasne jak słonce” (17.12.2010),
• próbny sprawdzian szóstoklasisty pilotowany przez firmę OPERON „Afryka” (13.01.2011),
• próbny sprawdzian szóstoklasisty „Gauss” (14.03.2012),
• test kompetencji uczniów klasy piątej „Wisła” (16.04.2012),
• test kompetencji uczniów klasy czwartej „W świecie ludzi i zwierząt” (18.05.2012),
• próbny sprawdzian szóstoklasisty „Afryka” (12.12.2012),
• próbny sprawdzian szóstoklasisty pilotowanego przez firmę „OPERON”
( 10.01.2013),
• próbny sprawdzian szóstoklasisty „Gauss” (13.03.2013),
• testy kompetencji uczniów klas czwartej i piątej (06.2013),
• próbny sprawdzian szóstoklasisty „Sport „(19.12.2013),
• próbny sprawdzian szóstoklasisty „Magia kina” (27.02.2014),
• próbny sprawdzian szóstoklasisty „Literatura” (20.03.2014).
Ze wszystkich sprawdzianów próbnych i testów kompetencji przygotowałam obszerne raporty zawierające analizę z podziałem na poszczególne standardy wymagań, wynik średni, modalna, mediana, skala staninowa. Na podstawie tej analizy wspólnie z Dyrektorem i nauczycielami przedmiotowymi opracowywałam wnioski do dalszej pracy z uczniami na wszystkich przedmiotach.
Dokonałam również zbiorczej analizy porównawczej wyników sprawdzianów szóstoklasisty na przestrzeni lat od roku 2006 do roku 2013. Porównania te dotyczą średnich arytmetycznych, porównanie wyników poszczególnych standardów oraz wyników w skali staninowej, co jasno przedstawia nam obraz szkoły i pozwoliło opracować zbiór zadań, które dla uczniów okazały się trudne.

EFEKTY:
- Współpraca z nauczycielami uczącymi w klasach IV-VI w zakresie organizowania i przeprowadzania próbnych sprawdzianów i sprawdzianu szóstoklasisty oraz testów kompetencji w klasach IV-V.
- Opracowanie w formie tabelarycznej wniosków do dalszej pracy w zakresie kompetencji, które wypadały najsłabiej i które należy rozwijać i doskonalić na każdym etapie edukacji.
- Znajomość procedur przebiegu sprawdzianu szóstoklasisty oraz konkursów przedmiotowych.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych w szkole.
- Duża ilość sprawdzianów próbnych i testów kompetencji oraz ich analiza przyczyniły się do wyciągnięcia trafnych wniosków, co zaowocowało dobrymi wynikami naszych uczniów na faktycznych sprawdzianach szóstoklasisty. W roku 2011 i 2012 wyniki były nieznacznie poniżej średniej krajowej, natomiast w 2013 roku wynik okazał się wyższy od średniej krajowej, średniej województwa i powiatu.
- Ewaluacja własnych działań i ocena skuteczności, które służą modyfikowaniu i dokonywaniu zmian w tych działaniach.

Zrealizowane działanie zgodnie z § 7 ust.2 pkt 2 rozporządzenia:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych

1. Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem jest gruntowna znajomość jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Dla mnie najważniejszym sposobem poznania możliwości ucznia jest rozmowa z nim oraz obserwacja go w różnych sytuacjach, np. na lekcji, na przerwie, w czasie wyjazdów, imprez klasowych i szkolnych oraz podczas pracy w grupie. Dużą uwagę przywiązuję też do informacji uzyskanych od nauczycieli uczących oraz pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracuję. Na bieżąco dokonywałam analizy prac pisemnych (sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek, testów kompetencji) oraz analizy opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, na podstawie których tworzono dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości edukacyjnych uczniów oraz obejmowano uczniów pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole. Bardzo pomocne w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów były rozmowy z rodzicami, odbywające się na zebraniach ogólnych bądź konsultacjach indywidualnych, które były nie tylko okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń na temat postępów w nauce i zachowania, ale również okazją do poznania problemów i trudności, z którymi boryka się rodzina uczniów. Udzielałam informacji o możliwości szukania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a w przypadku trudności materialnych w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilchowicach, gdzie czworo uczniów z mojej klasy otrzymało dofinansowanie na 3-dniową wycieczkę do Chęcin-Sandomierza- Krakowa.
Byłam wychowawcą uczennicy, która posiadała orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, poprzez liczne rozmowy z rodzicem poznałam obawy uczennicy i zapraszałam ją na wszystkie wydarzenia w życiu szkoły, co pomagało podtrzymać dobry kontakt i więź z klasą, nie czuła się tak odosobniona.
EFEKTY:
- Współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, uczniami i ich rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów.
- Udział w szkoleniach na temat pomocy psychologiczno pedagogicznej.
- Szeroka wiedza dotycząca potrzeb rozwojowych dziecka.
- Indywidualne podejście do uczniów z opiniami i orzeczeniami z PPP.
- Śledzenie nowości wydawniczych i zmieniających się przepisów dotyczących opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

2. Ewaluacja prowadzonych diagnoz pozwalała mi wytypować uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Uczniów tych obejmowano
pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formie dodatkowych zajęć. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, a później z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opracowano dla nich wymagane dokumenty, takie jak: karty KIP-u, IPET, PDW.
Dla uczniów mających trudności w nauce matematyki w roku szkolnym 2011/2012 prowadziłam raz w tygodniu zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia indywidualne z uczennicą klasy IV, która miała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam co tydzień zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie V i co dwa tygodnie zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie IV. Od kwietnia 2014 roku prowadzę zajęcia dodatkowe z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki w ramach projektu „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”.
Dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam co dwa tygodnie Kółko Matematyczne. W 2013/2014 roku prowadzę zajęcia rozwijające zainteresowanie matematyką oraz zajęcia dodatkowe z matematyki na poziomie zaawansowanym dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”. Dla uczniów klas I-III prowadziłam zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – kółko informatyczne w ramach projektu „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”. Ponadto dla uczniów uzdolnionych matematycznie zorganizowałam następujące konkursy:
• Konkurs przedmiotowy z matematyki z elementami przyrody zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (4.11.2010).
• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Olimpus (2011).
• Konkurs przedmiotowy z matematyki z elementami przyrody zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (9.11.2012).
• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Panda firmy EDI (04.2013).
• Konkurs przedmiotowy z matematyki z elementami przyrody zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (8.11.2013).
• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Panda firmy EDI (08.04.2014).
EFEKTY:
- Systematyczne wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów mających trudności w nauce matematyki.
- Motywowanie uczniów z trudnościami do podejmowania większego wysiłku w celu eliminowania trudności.
- Wzrost zainteresowania wśród uczniów konkursami matematycznymi, w ostatnim konkursie matematycznym wzięło udział 25 uczniów, co stanowi aż 62,5% wszystkich uczniów uczących się w klasach IV –VI.
- Zajęcie w Konkursie Ogólnopolskim PANDA miejsc w pierwszej trzydziestce.
- Duże zainteresowanie uczniów zajęciami dodatkowymi z matematyki.
- Dwie uczennice z klasy, w której byłam wychowawcą zdobyły nagrodę Wójta (średnia ocen końcowych powyżej 5,5 oraz wybitne osiągnięcia).

3. Lubię nowe wyzwania i możliwość sprawdzenia się w nowych, różnych sytuacjach. Starałam się zawsze aktywnie brać udział w życiu szkoły i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, dlatego uwzględniłam w swojej pracy nie tylko potrzeby rozwojowe uczniów, ale także problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych, cywilizacyjnych i ekologicznych:
• Zainicjowałam w naszej szkole włączenie się do Ogólnoświatowej Akcji Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Inicjatywą byli objęci uczniowie klas I-VI. W ramach tego projektu uczniowie mieli 45 minutowe zajęcia, później oglądali filmy edukacyjne i wykonywali plakaty o tematyce Bezpiecznego Internetu i Netykiety. Następnie odbyła się prezentacja prac, a wybrani uczniowie przygotowali gazetkę ścienną na ten temat. Za propagowanie akcji w szkole otrzymaliśmy zaświadczenie potwierdzające udział w akcji.
• Jestem organizatorem na terenie szkoły „Kiermaszu używanych podręczników”, który odbywa się pod koniec roku szkolnego.
• Co roku brałam udział w szkoleniu w ramach Ogólnopolskiej Akcji zorganizowanej przez KRUS i PIP z zakresu „Bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym”. Następnie prowadziłam warsztaty dla uczniów klas I –VI. Informację zwrotną o ilości przeszkolonych uczniów przesyłałam do KRUS-u w Częstochowie.
• W ramach godzin z wychowawcą prowadziłam działania profilaktyczno-wychowawcze związane z: przestrzeganiem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (m.in. droga do i ze szkoły, w szkole, w domu, w czasie wyjazdu, w czasie wakacji i ferii), przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia.
• Prowadziłam działania związane z profilaktyką uzależnień – program profilaktyczny „Domowy Detektyw”, pogadanki, udział w przedstawieniach profilaktycznych organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilchowicach.
• Co roku brałam wraz z moją klasą czynny udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata” oraz „Dzień Ziemi” , przygotowujemy plakaty ekologiczne, sprzątamy najbliższą okolicę.
• Pomagałam w organizacji Konkursu plastycznego „Rady na elektroodpady”, którego sponsorem i patronem była firma ELMIGO.
• Zorganizowałam konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną na temat „Rok Janusza Korczaka 2012”. Prezentacja, która wygrała została zaprezentowana wszystkim uczniom.
• Nawiązałam współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach, gdzie wzięłam dwukrotnie udział jako wolontariusz w organizowanej „Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej”. W ramach tego projektu wykładowcy Politechniki przeprowadzili w naszej szkole warsztaty na temat „Jak roboty widzą nasz świat?”. Uczniowie mieli okazję na żywo zobaczyć i dotknąć roboty lego, dowiedzieć się, jak one są sterowane i jak się je programuje.
• Bardzo ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, dlatego starałam się uczestniczyć
w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych. W kalendarz szkoły na stałe wpisane są następujące imprezy środowiskowe: Jasełka, Misterium Wielkopostne, Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretowych.
• Co trzy lata przygotowuję z moją klasą Zakończenie Roku Szkolnego (ostatnio w czerwcu 2013 roku). Uczniowie przygotowują program artystyczny i dekorację, składają podziękowania i wręczają kwiaty nauczycielom.
• Co trzy lata przygotowuję też program artystyczny i upominki na pożegnanie klasy VI (ostatnio w czerwcu 2012 roku).
• Co roku jestem współorganizatorem dwóch dyskotek z poczęstunkiem (Andrzejkowej i Karnawałowej). Biorę także udział w trzech dyskotekach zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski jako opiekun.
EFEKTY:
- Znajomość problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- Większa świadomość uczniów co do przysługujących im praw i obowiązków.
- Większa świadomość uczniów na temat profilaktyki uzależnień, przestrzegania bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
- XXI wiek to wiek robotów, zapoznanie uczniów z programowaniem urządzeń, robotów.
- Integracja uczniów ze społecznością lokalną.

Zrealizowane działanie zgodnie z § 7 ust.2 pkt 3 rozporządzenia: Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Systematyczne wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i ciekawym sposobem wspierania procesu dydaktyczno-wychowawczego. W okresie stażu starałam się jak najczęściej wykorzystywać i doskonalić umiejętność jej stosowania. Aby komputer był narzędziem komunikacyjnym i informacyjnym wymaga on dostępu do internetu. Z internetu korzystam wtedy, gdy mam styczność z sytuacją nową, problemową w celu szybkiego odnalezienia odpowiednich uregulowań prawnych, często prawa oświatowego (najczęściej odwiedzane strony to: www.men.gov.pl , isap.sejm.gov.pl , www.kuratorium.katowice.pl, www.oke.jaworzno.pl). Nie wzbraniam się również przed poznawaniem doświadczeń, działań innych nauczycieli na różnych forach dyskusyjnych.
EFEKTY:
- Spis adresów najważniejszych, najciekawszych i najbardziej przydatnych stron internetowych .

2. Technologia komputerowa i internetowa jest w mojej pracy nieodzownym elementem z racji posiadania kwalifikacji i prowadzenia w szkole zajęć komputerowych. Najczęściej korzystałam z programów pakietu Microsoft Office i sieci Internet. Opracowuję narzędzia usprawniające pracę szkoły. Jednym z takich narzędzi jest:
• ujednolicony druk monitoringu podstawy programowej dla wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV-VI,
• druk monitorowania realizacji ścieżek edukacyjnych w całym cyklu edukacyjnym IV –VI ,
• co roku sporządzam Szkolny Wykaz Podręczników i sprawdzam zgodność za pomocą sieci Internet z wykazem MEN,
• co roku sporządzam też Wykaz Programów Nauczania oraz oświadczenia nauczycieli potwierdzające zgodność programu nauczania z podstawą programową,
• prezentacja multimedialna promująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy (09.2013),
• prezentacja multimedialna na temat Bezpieczna szkoła (09.2013),
• instrukcji BHP postępowania w przypadku wypadku ucznia w szkole.
Aby nie narażać szkoły i organu prowadzącego na dodatkowe koszty, samodzielnie podłączyłam w sali komputerowej 10 nowo zakupionych komputerów oraz zainstalowałam oprogramowania: MS Office, Benjamin, Adobe Reader, sterowniki płyty głównej i karty graficznej itp.
Technologię komputerową i internetową wykorzystuję też do tworzenia:
• konspektów i scenariuszy zajęć,
• analizy wyników sprawdzianów próbnych szóstoklasisty i testów kompetencji w klasie IV i V,
• planów działań i sprawozdań z pracy Zespołu nauczycieli uczących w klasach IV-VI,
• Planów działań wychowawczych i sprawozdań,
• planów wynikowych i rozkładów materiału,
• Przedmiotowego systemu oceniania,
• dyplomów i podziękowań w ostatnim czasie dla Straży Pożarnej, Komisariatu Policji, Politechniki Śląskiej itp.,
• zaproszeń na różne imprezy szkolne ostatnio na Inaugurację roku szkolnego 2013/2014 - ok. 40 zaproszeń.

Za pomocą sieci Internet pobieram materiały ze stron internetowych:
• arkusze konkursowe do przeprowadzenia Przedmiotowego Konkursu z matematyki z elementami przyrody i Przedmiotowego Konkursu z języka polskiego z elementami historii,
• arkusze sprawdzianu próbnego z OPERONEM a następnie po napisaniu przez uczniów sprawdzianu wyniki wprowadzam na platformę na stronie www.sprawdzian.operon.pl .
Ostatnio nasza szkoła wzięła udział w plebiscycie Dziennika Zachodniego i portalu naszemiasto.pl na najlepszą szkołę powiatu gliwickiego. Głosowanie odbywało się przez internet. Stworzyłam link na szkolnej stronie internetowej, który automatycznie kierował uczniów do głosowania. Razem z Panią dyrektor poprzez przygotowanie apelu oraz ulotek reklamowych naszej szkoły udało nam się tak zmotywować naszych uczniów, że zajęliśmy 16 miejsce na 69 szkół biorących udział w plebiscycie. Nasza grupa 80 uczniów oddała łącznie 5366 głosów, co dało nam pierwsze miejsce w Gminie Pilchowice.
EFEKTY:
- Ujednolicone druki dla nauczycieli uczących w klasach IV-VI.
- Estetyczne i łatwo odtwarzalne (zapisane na dysku) wykazy, pomoce dydaktyczne, konspekty i scenariusze zajęć, opracowania wyników różnych badań, plany i sprawozdania.
- Piękna prezentacja naszej szkoły.
- Oszczędność w budżecie jednostki.

3. Stworzyłam szkolną stronę internetową i jestem jej administratorem. Aktualizowanie tej strony wymaga ode mnie dużego zaangażowania oraz samodyscypliny. Strona zawiera takie informacje o szkole jak:
• Projekty Unijne
• Rekrutacja do przedszkola
• Rekrutacja do szkoły
• Samorząd uczniowski
• Kalendarz szkoły
• Statut
• Program wychowawczy
• Podręczniki
• Programy nauczania
• Konkursy szkolne
• Zawody sportowe
• Plan lekcji
• Galeria zdjęć i wydarzeń
EFEKTY:
- Łatwy i szybki dostęp przez ucznia i rodziców do ważnych informacji takich jak: kalendarz szkoły, terminów spotkań klasowych, wykazu podręczników, planu lekcji, druków rekrutacyjnych do przedszkola i szkoły.

4. Na większości prowadzonych przeze mnie zajęć korzystam z nowoczesnej technologii. Wszystkie zajęcia komputerowe odbywają się w nowoczesnej sali komputerowej z dostępem do internetu. Lekcje matematyki i zajęć technicznych odbywają się w sali wyposażonej w tablicę interaktywną, na której wyświetlam e-booki, które otrzymałam od wydawnictwa oraz prezentacje i filmy edukacyjne. Uczniowie wykonują ćwiczenia matematyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Ponadto każdy uczeń klasy IV i V jest zalogowany na platformie edukacyjnej wsipnet.pl, gdzie uczniowie mogą samodzielnie wykonywać ćwiczenia z matematyki i zajęć komputerowych.
EFEKTY:
- Zajęcia wzbogacone o tablicę interaktywną, komputery z dostępem do internetu są bardziej atrakcyjne i ciekawsze dla uczniów, pobudzają ciekawość poznawczą i uczniowie są bardziej aktywni.

5. Poczta elektroniczna e-mail jest najszybszym służbowym sposobem kontaktowania się z sekretariatem, dyrektorem oraz koleżankami z pracy, z Urzędem Gminy, Biurem Projektów Unijnych a także z ośrodkami doskonalenia zawodowego, z wydawnictwami, które przesyłają mi aktualną ofertę wydawniczą. Poczta elektroniczna pozwala mi też kontaktować się z moimi uczniami, którzy są zalogowani na platformie edukacyjnej wsipnet.pl. Przesyłam im ćwiczenia utrwalające przed sprawdzianem, a uczniowie po wykonaniu zadań przesyłają przesyłają mi informacje zwrotne.
EFEKTY:
- Kontakt poprzez pocztę elektroniczną z instytucjami wspierającymi pracy szkoły.
- Kontakt z uczniami poprzez pocztę elektroniczną i platformę wsipnet.pl.
- Łatwe pozyskiwanie informacji odnośnie możliwości doskonalenia zawodowego.

Zrealizowane działanie zgodnie z § 7 ust.2 pkt 4 rozporządzenia:
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Kompetencje pedagogiczne rozwijałam poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach o których szczegółowo pisałam w § 7 ust.2 pkt 1, które pozwoliły mi rozszerzyć moją wiedzę i przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Okazały się one przydatne. Przez cały okres stażu studiowałam i gromadziłam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „Matematyka w Szkole” wydawane przez GWO oraz „Matematyka Online” czasopismo dla nauczycieli wydawane i publikowane w internecie przez WSIP S.A. Często korzystałam z zamieszczonych tam tekstów, konspektów. Czytałam też na bieżąco literaturę, co zaowocowało powiększeniem pozycji w własnej bibliotece o:
• „Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli”, autor: Anna Matczak
• „Matematyka konkretna”, autor: Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik
EFEKTY:
- Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz udział w licznych szkoleniach, konferencjach i wykładach znacznie rozwinęło moje kompetencje zawodowe.
- W swojej pracy wychowawczej skupiłam się nie tylko na współpracy z uczniami, ale przede wszystkim starałam się rozwijać i pogłębiać współpracę z rodzicami moich wychowanków. Moim zdaniem, kluczem do sukcesów w pracy wychowawczej z uczniami jest jednolity front działań prowadzony wspólnie przez wychowawcę i rodziców. Dlatego tak ważna stała się dla mnie kwestia właściwej współpracy z rodzicami. Ponieważ w okresie stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy szóstej postanowiłam opracować wyniki próbnego sprawdzianu szóstoklasisty i przedstawić je rodzicom w formie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Prezentacja wyników uczniów cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rodziców (7.02.2013). Moim zadaniem było uświadomienie rodzicom podstawowych założeń przeprowadzania Sprawdzianu. Dokładnie opisałam jakie obszary umiejętności są badane w trakcie Sprawdzianu oraz standardy ich wymagań. W bardzo jasny i konkretny sposób omówiłam błędy jakie najczęściej popełniali uczniowie i udzieliłam wskazówek do dalszej pracy rodziców z dzieckiem. Aby pogłębić współpracę z rodzicami, starałam się, jak najczęściej angażować ich w organizację i uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach o charakterze klasowym i szkolnym, które co roku organizuję:
• Dzień chłopaka
• Mikołajki
• Dyskoteka Andrzejkowa
• Wigilia klasowa
• Walentynki
• Dzień Kobiet
• Dzień Dziecka
Pomoc rodziców była dla mnie bardzo cenna i świadczyła o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu w życie klasy i szkoły. Bardzo ważnym elementem współpracy z rodzicami były organizowane przeze mnie zebrania. W trakcie zebrań z rodzicami omawiane były następujące kwestie: ustalenie organizacji wycieczek klasowych, podsumowanie semestralnych i końcoworocznych wyników w nauce i zachowania uczniów, podsumowanie frekwencji uczniów, omawianie spraw wychowawczych (informowanie o ewentualnych kłopotach lub postępach w nauce i zachowaniu uczniów), przekazywanie informacji odnośnie kalendarza roku szkolnego.
EFEKTY:
- Dobry kontakt na linii nauczyciel – rodzic.
- Pomoc rodziców w przygotowaniu imprez szkolnych i klasowych.
- Współpraca z Radą Rodziców, pozyskiwanie pieniędzy na wycieczki i imprezy klasowe (Dzień chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).

Zrealizowane działanie zgodnie z § 7 ust.2 pkt 5 rozporządzenia:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż

1. Od momentu rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego zaczęłam dokładniej poznawać prawo oświatowe, analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty: Kartę Nauczyciela i Ustawę o systemie oświaty oraz rozporządzenia wykonawcze do tejże ustawy. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów. Dogłębnie analizowałam również dokumenty wewnętrzne szkoły, takie jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program wychowawczo-profilaktyczny, plany pracy szkoły.
EFEKTY:
- Znajomość i stosowanie podstawowych aktów prawnych związanych z pracą nauczyciela.

2. W okresie stażu brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i szkoleniowych. Uczestniczyłam w wielu warsztatach, kursach i seminariach. Zgodnie z procedurą i obowiązującymi przepisami organizowałam, lub współorganizowałam, bądź uczestniczyłam w charakterze opiekuna na następujących wyjściach i wycieczkach szkolnych:
• wyjazd wraz z chętnymi uczniami klasy V, podczas ferii zimowych na film do kina na film „Alwin i wiewiórki 3” (02.02.2012),
• wyjazd z klasą V do kina w Gliwicach na film „Królewna Śnieżka” (23.03.2012),
• wyjazd z klasą VI na wycieczkę do Krakowa (20.09.2012),
• wyjazd z klasą VI do Nieborowic na nabożeństwo żałobne i złożenie kwiatów na grobach ofiar II wojny światowej (5.11.2012),
• wyjazd do kina do Rybnika na film 3-D „HOBBIT” (17.01.2013),
• wycieczka 3-dniowa: Chęciny-Sandomierz- Kraków (10-12.06.2013),
• wyjazd do Rybnika na spektakl „W krainie Narnii” (15.05.2013),
• wyjazd na leśną ścieżkę dydaktyczną do Smolnicy (9.10.2013),
• wycieczka do Komisariatu Policji w Knurowie (12.12.2013),
• wyjazd do Rybnika na „Lekcję w kinie” (13.01.2014),
• wyjście do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanicy na dni otwarte „Strażacy Dzieciom” (21.03.2014).
EFEKTY:
- Na bieżąco aktualizowana wiedza na temat aktów prawnych.
- Znajomość i posługiwanie się przepisami związanymi z organizacją wycieczek i wypoczynku dzieci.
- Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.

Podsumowanie sprawozdania
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności. Zrealizowane przeze mnie zadania, zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego, dały mi wiele satysfakcji. Uważam, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy, oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. Większość z moich działań zamierzam kontynuować, aby w dalszym stopniu rozwijać się zawodowo. W przyszłości pragnę rozwijać takie kierunki działalności z okresu stażu jak:
• współpracę z rodzicami,
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe, ciekawe scenariusze zajęć, jak i pomoce dydaktyczne,
• wzbogacanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
• stworzenie nowej strony internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stanicy (w nowocześniejszym programie, który stwarza więcej możliwości),
• administrowanie strony BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy, w której opracowaniu współuczestniczyłam.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.