X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37074
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela)

1 Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli;
09.2015r.
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
2 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
05. 2018r.
- sprawozdanie;
3 Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu;
- wymiana doświadczeń z nauczycielkami pracującymi w placówce;
okres trwania stażu
- scenariusze zajęć;
4 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego. – aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych;
– rozwijanie kompetencji pedagogicznych poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach metodycznych i warsztatach z zakresu pedagogiki;
okres trwania stażu
- zaświadczenia;
5 Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych, stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli;
– pomoc w opracowywaniu miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej;
– studiowanie i gromadzenie literatury z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki (wdrażanie do pracy propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej,
okres trwania stażu
-zgromadzona literatura;
- wydruki z Internetu;
- scenariusze zajęć;
- pomoce dydaktyczne;
6 Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
- prowadzenie dziennika zajęć;
- współudział w tworzeniu diagnozy funkcjonalnej dziecka niepełnosprawnego;
- opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych oraz programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
okres trwania stażu
- dziennik zajęć;
- arkusze obserwacji dziecka;
- plany i programy
7 Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi – stosowanie w pracy metod aktywizujących,
– wdrażanie nowatorskich form pracy z dzieckiem
okres trwania stażu
– scenariusze zajęć,
– zdjęcia
8 Wykonywanie czynności dodatkowych - prowadzenie kroniki przedszkola
- prowadzenie biblioteczki przedszkolnej
- prowadzenie koła origami „Małe kółeczka”
- praca w zespole zadaniowym
- dokumentowanie wydarzeń z życia przedszkola,
- organizowanie i przygotowanie imprez okolicznościowych (opracowywanie scenariuszy, materiałów, dekoracji),
- przygotowanie dzieci do udziału w uroczystościach i imprezach przedszkolnych,
- przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych na terenie przedszkola oraz przez inne placówki i instytucje,
okres trwania stażu
- kronika,
- spis książek,
- dyplomy

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji

1 Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
– stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców,
– opracowywanie dokumentacji dotyczącej pracy grupowej i indywidualnej: scenariuszy, sprawozdań, planów pracy, opinii, referatów, gazetek,
– wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera,
– przygotowanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera,
– gromadzenie przepisów prawa oświatowego z Internetu,
– wykorzystanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu,
– tworzenie prezentacji multimedialnych,
– korzystanie z internetowych baz danych oraz zasobów Internetu,
okres trwania stażu
- dokumentacja,
- wzór zaproszeń, dyplomów,
2 Wykorzystywanie komputera w pracy indywidualnej z dzieckiem.
– opracowywanie kart pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć;
– wykonywanie pomocy dydaktycznych z pomocą komputera (scenariusze zajęć, karty pracy, historyjki obrazkowe);
– wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych w pracy z dzieckiem;
– przygotowywanie książek komunikacyjnych, obrazkowych planów dnia, programów aktywności przy użyciu programu Boardmaker,
– posługiwanie się tablicą interaktywną
– wzbogacanie własnego zestawu audiowizualnych pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD)
okres trwania stażu
– opracowane pomoce,
– książki komunikacyjne,
– obrazkowe plany dnia
– obrazkowe programy aktywności
3 Promowanie placówki poprzez pomoc w obsłudze strony internetowej przedszkola.
– aktualizacja informacji;
– relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia przedszkolnego za pomocą aparatu cyfrowego i kamery
okres trwania stażu
- strona www przedszkola;

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji

1 Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
- wzbogacanie biblioteki przedszkolnej,
- udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, okres trwania stażu
- strona www,
- biblioteczka przedszkolna
2 Prowadzenie szkoleń w ramach WDN. - opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych dla nauczycieli na Radach Pedagogicznych
okres trwania stażu
- lista obecności,
- prezentacja multimedialna
3 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- prezentowanie aktywizujących i innowacyjnych metod pracy z dziećmi
- współpraca z nauczycielami i specjalistami pracującymi w placówce
okres trwania stażu
- scenariusze,
- zdjęcia
4 Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
- wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów),
- dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach,
- udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń,
- współpraca i wymiana doświadczeń okres trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji

1 Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- opracowanie i wdrożenie programu własnego
- opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych
- opracowywanie programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
okres trwania stażu
- programy

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji
1 Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
- udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach okres trwania stażu - zaświadczenia
2 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- poznawanie możliwości rozwojowych dzieci, zbieranie informacji wg przygotowywanych narzędzi i arkuszy obserwacji
- stosowanie aktywizujących metod i form pracy
- prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci, obserwowanie dzieci w różnych sytuacjach,
- analiza dokumentacji medycznej i psychologiczno - pedagogicznej
- prowadzenie rozmów indywidualnych z dziećmi i ich rodzicami,
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
okres trwania stażu
- obserwacja,
- scenariusze zajęć,
3 Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością.
- opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych i planów pracy,
- indywidualne praca z dzieckiem z niepełnosprawnością
- prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych o charakterze ogólnorozwojowym i usprawniającym)
- organizowanie instruktażowych zajęć dla rodziców według polisensorycznej metody poznawania świata „Poranny Krąg”
- współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu (wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych – wymiana informacji),
okres trwania stażu
- programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- IPET-y
4 Praca z dzieckiem zdolnym. - przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów
- prowadzenie koła origami „Małe kółeczka”
- organizacja konkursów o charakterze miejskim międzyprzedszkolnym okres trwania stażu - dyplomy,
- podziękowania,
5 Współpraca z rodzicami - pomoc w opracowaniu planu współpracy z rodzicami
- pedagogizacja rodziców, przekazywanie artykułów
- konsultacje indywidualne, stały dwustronny kontakt, wymiana informacji o dzieciach, przekazywanie wskazówek do pracy w domu
- zamieszczanie informacji dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń
- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
- organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców i seniorów rodzin
- angażowanie rodziców w działania na rzecz społeczności przedszkolnej
- organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody
okres trwania stażu
- plan współpracy
- listy obecności, sprawozdania,
- lista kontaktów indywidualnych,
- scenariusze zajęć i uroczystości
- zdjęcia
6 Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. - zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola,
- organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych,
- wycinki z prasy
- strona www,
7 Współpraca ze środowiskiem lokalnym – opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
– organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc
– zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów
– współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą przedszkole (Biblioteka Miejska, Straż Pożarna, Policja, Bielski Dom Kultury, Muzeum, szkoły, przedszkola);
– udział w realizacji programów profilaktycznych
okres trwania stażu
- plan współpracy,
- zdjęcia
8 Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola.
- organizowanie wycieczek pieszych,
- zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczności społecznej,
okres trwania stażu
- adnotacje w dzienniku,
- zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji

1 Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i oświatowymi działającymi w mieście
- nawiązanie współpracy z Powiatową Komendą Policji, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Bielsk Podlaski,
- współpraca z Bielskim Domem Kultury, Muzeum, Biblioteką Publiczną,
- współpraca z placówkami oświatowymi: szkoły podstawowe i przedszkola działające na terenie miasta,
okres trwania stażu
- adnotacje w dzienniku,
- zdjęcia,
2 Udział w różnych akcjach i zbiórkach o randze miejskiej, regionalnej i ogólnopolskiej
- koordynowanie działań w ramach ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh”
- włączanie się w akcje charytatywne organizowane na terenie placówki: zbiórka makulatury, baterii, nakrętek
- udział a akcjach: „Sprzątanie świata”, „Góra Grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”,
okres trwania stażu
-zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin Dowody realizacji

1 Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- identyfikacja problemu,
- geneza i dynamika zjawiska,
- znaczenie problemu,
- prognoza,
- propozycje rozwiązania,
- wdrożenie oddziaływań,
- efekty oddziaływań,
okres trwania stażu
- opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.