X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37077
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: .............................
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 2...............
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.)
Opiekun stażu: mgr ...................

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
(tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
– Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Śledzenie strony internetowej MENiS
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
-Kserokopie aktów prawnych;
- Plan rozwoju zawodowego
- Teczka "awansu zawodowego
2. Nawiązanie systematycznej współpracy z opiekunem stażu
-Ustalenie zasad współpracy;
- Analiza planu rozwoju zawodowego;
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
– konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu (według harmonogramu)
- Kontrakt
- Plan rozwoju zawodowego;
- Harmonogram i arkusze hospitacji;
- Scenariusze prowadzonych zajęć
3. Uczestnictwo formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności – Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
-Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych m.in. przedszkolak.pl, literka.pl, wychowanieprzedszkolne.pl, men.gov.pl, itp.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia, notatki
4. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
-ukończenie studiów podyplomowych z metodyki nauczania języka angielskiego
Czerwiec 2016
– Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
– Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Czytanie literatury pedagogicznej;
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu
– Materiały oraz pomoce dydaktyczne;
- Scenariusze zajęć;
- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;- Wykaz przeczytanych lektur
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami.
Cały okres stażu
-Dziennik;
- Arkusze obserwacji
-plan współpracy z rodzicami
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
– Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Po zakończeniu stażu
– Teczka zawierająca zebrane dokumenty;
- sprawozdanie

§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci
Cały okres stażu
– Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;
- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
– Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
– Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;
- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
– Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Cały okres stażu - Wpisy w dzienniku zajęć;
- Scenariusze zajęć;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
– Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.
Cały okres stażu
– Dokumentacja fotograficzna;

5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola – Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
-Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
Cały okres stażu
– Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole – Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką itp.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;
- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna
7. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
Cały okres stażu
-Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego – Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
– Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
-prezentacje multimedialne
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze
Cały okres stażu
– Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
– Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;
- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
– Wydruki;
- Zaświadczenia o publikacjach
4. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
– Dokumentacja stażu w formie elektronicznej
Kwiecień – maj 2018
– Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
– Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu
- Arkusze obserwacji dzieci;
- Wpisy w dzienniku;
- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
-Studiowanie literatury przedmiotu
Cały okres stażu
-Wykaz lektur
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Cały okres stażu
-Udokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce, np.: wpisami do dziennika, itp.
§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa wewnątrz-przedszkolnego
– Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela
Cały okres stażu
-Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
-Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Cały okres stażu
-Wpisy w dzienniku zajęć, plany wycieczek
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Cały okres stażu
-Notatki, wpisy w dzienniku zajęć

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

........................................
mgr

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.