X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37071
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393, z późniejszymi zdaniami)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7 ust.2, pkt.1)

L.p.
Zadania
Sposób realizacji
Dokumentacja
Termin realizacji
(Tabela)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
-analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
-systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stronach internetowych MEN
-kserokopie aktów prawnych
wrzesień 2015
cały okres stażu

2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
-złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
-wniosek o rozpoczęcie stażu
-plan rozwoju zawodowego
wrzesień 2015

3. Współpraca z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
-ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -kontrakt o wzajemnej współpracy
-scenariusze zajęć
-scenariusze zajęć
wrzesień 2015
wrzesień 2015
-dwa razy w semestrze przez cały okres stażu
-dwa razy w semestrze przez cały okres stażu

4. Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej
-współpraca z gronem pedagogicznym
- udział w radach szkoleniowych
- zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
cały okres stażu

5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego - udział w warsztatach metodycznych, kurs

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy - gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, ciekawych artykułów z czasopism pedagogicznych
- analiza programów nauczania
- lektura literatury pedagogicznej
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- opracowywanie pomocy dydaktycznych
- karty pracy,
- materiały oraz pomoce dydaktyczne
zapisy w planach
-wzory kart
cały okres stażu

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej - wpisy w dzienniku,
tygodniowe plany pracy, arkusze obserwacji, sprawozdania z wycieczek, zebrań z rodzicami; konkursów przedszkolnych, sprawozdania z rocznej pracy, harmonogram rocznej pracy; zeszyt spacerów -dziennik,
-arkusze obserwacji,
-sprawozdania
cały okres stażu

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego -uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
-teczka zawierająca zebrane dokumenty
-opis realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2018

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2, pkt 2)

1. Poznanie dzieci i ich rodziców - obserwacja, rozmowy z dziećmi
-zebrania grupowe z rodzicami
- indywidualne konsultacje z rodzicami
- uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci -sprawozdania z zebrań, arkusze obserwacji
-listy obecności z zebrań
-scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
cały okres stażu

2. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogiki Zabawy Klanza,
• Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
-scenariusze zajęć
cały okres stażu

3. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu wynikających z charakteru placówki -przygotowanie uroczystości i imprez przedszkolnych:
• Dzień Misyjny w przedszkolu
• Niedziele Misyjne w parafiach na terenie miasta
• Kiermasz Bożonarodzeniowy
• Jasełka
• Spotkanie z Mikołajem
• Bal karnawałowy
• Dzień Babci i Dziadka
• Kiermasz wielkanocny
• Misterium Wielkanocne
• Dzień Rodziny-piknik
• Zakończenie roku
• Uczestnictwo w teatrzykach -scenariusze
-zdjęcia
cały okres stażu

4. Współpraca z Rodziną: z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola -współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych
-angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola np.: dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody, pomoc w pracach remontowych na terenie przedszkola, pomoc w przygotowaniu strojów na przedstawienia itp. - scenariusze i dokumentacja fotograficzna ważnych wydarzeń
cały okres stażu

5. Wprowadzanie dzieci w świat wartości duchowych i rozwijanie praktyk religijnych - codzienna modlitwa w grupie
- oddanie się w opiekę Aniołowi Stróżowi
-uczczenie relikwii Patronki Przedszkola i obchodzenie Jej święta
- Msze Św. z udziałem dzieci i rodziców
-ewangelizacja rodziców
-przygotowywanie przedstawień o charakterze religijnym
-przekaz informacji na temat zagrożeń duchowych -scenariusze uroczystości
-dokumentacja fotograficzna
-artykuły z czasopism cały okres stażu

6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu - przygotowywanie dzieci z całego przedszkola do śpiewu podczas Mszy Św.
- inne zalecane przez Dyrekcję
-dokumentacja fotograficzna
cały okres stażu

7. Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych dla dzieci i ich rodziców -przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, ,
-zakup nagród,
- przygotowywanie dekoracji
-sprawozdania z konkursów
-dokumentacja fotograficzna cały okres stażu

8. Współpraca ze specjalistami i ze środowiskiem lokalnym, akcje charytatywne - korzystanie z wiedzyi doświadczenia psychologa, logopedy, fizjoterapeuty na terenie przedszkola
-udział w lokalnych wydarzeniach środowiskowych (festyny, dni otwarte, spotkania, wystawy)
-nawiązanie kontaktu i współpracy z takimi instytucjami jak:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
• Komenda Wojewódzka Policji
• Biblioteka itp.
- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
- zbiórka makulatury
- udział w akcjach charytatywnych:
• zbiórka nakrętek
• duchowa i materialna pomoc dzieciom afrykańskim- „Adopcja na odległość”
• kiermasze okolicznościowe na rzecz misji afrykańskich
• zbiórka baterii - zdjęcia
- zaświadczenia
- podziękowania
- scenariusze Cały okres stażu

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej
(§ 7, ust.2, pkt.3)

L.p.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin

1 Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych. -udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
- redagowanie tekstów na stronie internetowej, zamieszczanie zdjęć,
-opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera na potrzeby własne i przedszkola,
-przygotowanie scenariuszy zajęć przy użyciu komputera -zaświadczenia
- adresy strony internetowej
-scenariusze
cały okres stażu

2 Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami -opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego. Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych
-wydruki zaświadczeń o publikacjach
cały okres stażu

3. Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego -przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
- teczka z dokumentami Maj 2018

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7, ust.2, pkt.4)

L.p.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu psychologii w rozwiązywaniu bieżących problemów -aktualizowanie wiedzy
-współpraca z poradnią Psychologiczno-pedagogiczną
-korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
-udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
-aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami
-znajomość rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
-pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
-pedagogizacja rodziców współpraca z rodzicami, przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń duchowych i cywilizacyjnych
-angażowanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach charytatywnych wspierania potrzebujących.
-tytuły książek, czasopism lub artykułów

-zaświadczenia o ukończeniu kursów

-dokumentacja fotograficzna cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7, ust.2, pkt.5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego -zapoznanie się z aktami prawnymi, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
-kserokopie niektórych aktów
cały okres stażu

2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań - organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
-plany wycieczek
-zapis w dzienniku zajęć
cały okres stażu

3. Studiowanie dokumentacji przedszkola Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Program Wychowania Przedszkolnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
• Koncepcja pracy przedszkola
- wykaz dokumentów
cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.