X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37046
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

§ 8ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela)

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i wykorzystywanie jej w pracy z dziećmi - udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego : kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje metodyczne
- zdobywanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez samodzielne studiowanie literatury, dotyczącej wychowania, dydaktyki, aktywizujących metod pracy,
- zdobycie dodatkowych kwalifikacji
okres stażu
Zaświadczenia
ocena ich przydatności w pracy
Dyplomy, świadectwa ukończenia

2. Systematyczna obserwacja i analiza możliwości dzieci
- opracowanie zestawu ćwiczeń dla dzieci mających trudności z osiągnięciem różnych umiejętności
-przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

3. Współpraca z rodzicami
-prowadzenie otwartych zajęć integracyjnych dla dzieci3-letnichi ich rodziców
-indywidualne spotkania w miarę potrzeb
-przekazywanie informacji dotyczących dzieci w grupie
-włączanie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola – czytanie bajek przez rodziców (angażowanie rodziców w akcję, której jestem liderem „Cała Polska czyta dzieciom”), zorganizowanie konkursu dla rodzin, prezentacje wykonywanych przez rodziców zawodów
-angażowanie rodziców w organizację i aktywne uczestniczenie w imprezach
Sierpień 2012
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze imprez

4. Praca nad przebiegiem uroczystości przedszkolnych - organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym według harmonogramu uroczystości i spotkań opracowanych na kolejne lata
-organizowanie imprez związanych z obchodzeniem różnych świąt
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii internetowej
-wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
- aktualizacja wydarzeń grupowych na stronie internetowej przedszkola oraz na profilu Facebook – przekazywanie tekstów i zdjęć
okres stażu
artykuły, notatki
strona internetowa przedszkola
profil przedszkola na portalu Facebook

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu tchniki komputerowej służących podniesieniu jakości prowadzonych zajęć - opracowywanie dokumentacji dydaktyczno- wychowawczej
- dokumentowanie przebiegu stażu
- wykorzystanie w pracy programów wspierających komunikację alternatywną: Boardmaker – tworzenie symboli
- tworzenie Kroniki Grupy w formie prezentacji multimedialnej
- używanie programów multimedialnych do edycji zdjęć
Okres stażu
Wykaz dokumentów
Teczka awansu zawodowego
Prezentacje multimedialne
Wykaz wykorzystanych programów

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego
-prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli odbywających staż
-dzielenie się doświadczeniem zawodowym
okres stażu
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora

2. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki w przedszkolu (w tym studentami zagranicznymi z projektu AIESEC)
-zapoznanie studentów z organizacja pracy w przedszkolu
-udzielanie pomocy studentom zagranicznym w prowadzeniu zajęć w przedszkolu
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

3. Opracowanie i udostepnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów i pomocy edukacyjnych -opracowywanie scenariuszy zajęć i innych materiałów edukacyjnych: historyjek obrazkowych, dekoracji Okres stażu
Baza materiałów

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - wymiana doświadczeń, pomysłów z innymi nauczycielami

- praca w zespołach koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
5. Publikacje własnych materiałów na stronie portali edukacyjnych
-zamieszczanie na stronie internetowej własnych publikacji: konspektów zajęć, planu rozwoju
Okres stażu
Zaświadczenie o publikacji

6. Praca w zespołach planujących i koordynujących udzielenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego -opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych

-uczestniczenie w konsultacjach zespołu Okres stażu IPET

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu
-Opracowanie i wdrożenie programu pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się
- zajęcia wyrównawcze
- Opracowanie i wdrożenie IPET-U -Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego
okres stażu
Program pracy,
karty pracy
IPET

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współtworzenie strony internetowej przedszkola umieszczanie informacji w dziale „Bajkowieści”
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, adres strony przedszkola

2. Wzbogacenie prac placówki o bezpłatne zajęcia dodatkowe -prowadzenie zajęć wyrównawczych
- realizowanie programu wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
Okres stażu
Karty pracy
Scenariusze zajęć

3. Współtworzenie profilu przedszkola na portalu społecznościowym Facebook - umieszczanie aktualnych informacji na stronie
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,

4. Realizowanie programu „Chronimy Dzieci” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - prowadzenie zajęć
Okres stażu
Scenariusze zajęć,
Zapis w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Aktywna systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji - Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

2. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym -organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej
- organizowanie wycieczek do organizacji i instytucji lokalnych
-przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach artystycznych
-organizowanie wyjść tematycznych: poczta, sklep spożywczy, stragan warzywny
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia

3. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 12 i 16 w Białymstoku -współpraca z biblioteką szkolną w ramach akcji celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych

-nawiązanie współpracy z wychowawcą klasy I
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia

4. Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych -wsparcie akcji charytatywnych prowadzonych na terenie przedszkola
-uczestniczenie w projektach i akcjach organizowanych przez stowarzyszenia (tj. Sprzątanie Świata, Cała Polska Czyta Dzieciom, Światowy Dzień Autyzmu, zbiórka nakrętek i baterii, Góra Grosza)
Okres stażu
Podziękowania, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych -diagnozowanie wybranych problemów i trudności edukacyjnych, wychowawczych u dzieci
-ustalenie metod pracy z dziećmi, dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i psychofizycznych dziecka
okres stażu
Opis i analiza rozpoznawanych i rozwiązywanych problemów
Powyższy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie
z potrzebami przedszkola i własnymi .

Opracowała: mgr Agnieszka Dhindsa

Cele:

Cel główny:

• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

• działanie na rzecz rozwoju przedszkola i systemu edukacji
• doskonalenie warsztatu i metod pracy
• uzyskanie lepszych efektów w pracy wychowawczo-dydaktycznej
• dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami i rodzicami

Plan działania:

Opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.