X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37033
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Ewelina Janusz
2. Nazwa placówki: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom licencjata na kierunku filologia angielska z technologią informacyjną (specjalizacja nauczycielska)

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2018
3. Opiekun stażu: mgr Marzena Grabowska

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Zespołu,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku,
• nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
• podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych oraz samokształcenia),
• nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

IV. PLAN DZIAŁANIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013r.)

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1)
ZADANIA:
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ,
analiza dokumentacji :
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN
-Ustawa o systemie oświaty
Udział w szkoleniu o awansie w ODN w Łomży.
Termin: wrzesień 2017
Dowody realizacji: Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Sposoby realizacji: Rozmowa wstępna, określenie zasad współpracy, kryteriów oceny stażu, zakresu obowiązków nauczyciela stażysty i opiekuna.
Termin: wrzesień 2017
Dowody realizacji: Opracowane zasady współpracy.
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły i obowiązującą dokumentacją
Sposoby realizacji: Prowadzenie dzienników lekcyjnych i analiza dokumentacji:
- Statutu Zespołu,
- programu wychowawczo- profilaktycznego,
-Rocznego Planu Pracy Szkoły,
- Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
Termin: wrzesień 2017 oraz cały okres stażu
Dowody realizacji: Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
4. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych.
Sposoby realizacji:
- Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach zespołu przedmiotowego, wdrażanie wewnątrzszkolnych i przedmiotowych zasad oceniania, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, współpraca z innymi nauczycielami i z rodzicami
Termin: wrzesień 2017 oraz cały okres stażu
Dowody realizacji: Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Sposoby realizacji: Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych.
Termin: wrzesień 2017 - maj 2018
Dowody realizacji: Notatki własne,zaświadczenie ze szkolenia.
6. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych wynikających ze Statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły
Sposoby realizacji: Planowanie, organizacja i udział w wydarzeniach z życia szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły, organizacja konkursów i pomoc w organizacji imprez i apeli szkolnych.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Dokumenty szkoły, zapisy w dziennikach
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Sposoby realizacji: Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sposoby realizacji: Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin: maj 2018
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji stażu.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sposoby realizacji: Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Termin: Po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu ( do 31 grudnia 2018r.)
Dowody realizacji: Wniosek oraz dokumentacją z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA
1.Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Sposoby realizacji: Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
Termin: wrzesień 20017
Dowody realizacji: Notatki własne, plany wynikowe i rozkłady materiału.
2.Opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Sposoby realizacji: Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Zasad Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
Termin: wrzesień 2017
Dowody realizacji: Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Zasad Oceniania.
3.Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Sposoby realizacji: Lektura literatury metodycznej, warsztaty.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Notatki własne, zaświadczenie, scenariusze lekcji
4.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Sposoby realizacji: Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim, opracowanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych w pracy z uczniami.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Zaświadczenia, certyfikaty, dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne, notatki własne.
5.Doskonalenie technik multimedialnych.
Sposoby realizacji: Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej, wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych, praca z komputerem na lekcjach z uczniami, warsztaty, publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Płyta z zapisem elektronicznym, konspekty lekcji, zaświadczenie.
6.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Sposoby realizacji: Napisanie programu zajęć pozalekcyjnych i prowadzenie zajęć raz w tygodniu.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Dziennik zajęć pozalekcyjnych

3.Znajomość środowiska uczniów,ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów(§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA:
1.Zapoznanie się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
Sposoby realizacji: Analiza programu wychowawczo- profilaktycznego, współpraca przy tworzeniu projektu profilaktycznego i realizacja zadań w ramach projektu. Termin: wrzesień 2017
Dowody realizacji: Notatki własne.
2.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim.
Sposoby realizacji: Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Notatki własne.
3.Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.
Sposoby realizacji: Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Notatki własne.
4.Współpraca z rodzicami uczniów.
Sposoby realizacji: Udział w zebraniach rodzicielskich i konsultacje dla rodziców.
Termin: cały okres stażu
Dowody realizacji: Dokumentacja szkolna.
5.Współpraca z uczniami.
Sposoby realizacji: Diagnozowanie możliwości uczniów, konsultacje dla uczniów, przygotowywanie uczniów zdolnych do konkursów, pomoc uczniom mającym trudności w nauce. cały okres stażu Notatki własne, arkusze konkursowe,, wyniki konkursów.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA:
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Sposoby realizacji: Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Termin: wrzesień 2017
Dowody realizacji: Potwierdzenie opiekuna stażu.
2.Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Sposoby realizacji: Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela, obserwacja i omówienie.
Termin: raz w miesiącu
Dowody realizacji: Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
3.Obserwacje na własnych lekcjach.
Sposoby realizacji: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.
Termin: raz w miesiącu
Dowody realizacji: Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
4.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Sposoby realizacji: Samoocena
Termin: maj 2018
Dowody realizacji: Dokumentacja stażysty.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

................... ......................
podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela stażysty

Zatwierdzam do realizacji:
........................................
Data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.