X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37031
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI REALIZUJĄCEJ PROGRAM REHABILITACJI „NASZA SZKOŁA” W SOCHACZEWIE

Nauczyciel
mgr Dorota Jeżak

Dyrektor
mgr Małgorzata Bal
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Warszawie

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2015 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2018 r.

§ 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania do wykonania i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego. 1.09.2015r• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu:
• Zawarcie kontraktu;
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Okres trwania stażu• Kontrakt
• Konspekty zajęć
• Wnioski z obserwacji zajęć
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne itp.);
• Prowadzenie dziennika przedszkolnego, szkolnego oraz dziennika zajęć rewalidacyjnych;
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych – kolorowanki, wydzieranki, rebusy, szablony itp.;
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej;
• Uaktualnianie własnej wiedzy na tematu awansu zawodowego, pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej (portale internetowe, literatura fachowa).
Okres trwania stażu
• Pomoce dydaktyczne
• Dziennik przedszkola
• Zaświadczenia
• Prowadzenie spisu literatury i stron internetowych
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych ;
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli;
• Udział w radach pedagogicznych. Okres trwania stażu
• Listy obecności
• Potwierdzenia uczestnictwa przez innych nauczycieli
• Konspekty zajęć
• Zaświadczenia
5. Publikacja własnych prac:
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie (portal edukacyjny).
Okres trwania stażu
• Zaświadczenie z portalu internetowego
6. Samoocena pracy własnej:
• Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach. Okres trwania stażu
• notatka
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.;
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Okres trwania stażu
• Dokumentacja
• Sprawozdanie
• Zaświadczenia
8. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
• Współpraca z rodzicami;
• Współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą
Okres trwania stażu
• Wpisy w dzienniku
• Notatki

§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami:
• Systematyczny kontakt z wychowawcami innych klas, pedagogiem, logopedą i rodzicami. Okres trwania stażu • Udział w spotkaniach
• Notatki służbowe
• Sprawozdania
• Zaświadczenia
2. Uaktywnianie środowiska szkolnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych:
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizacje pomocy koleżeńskiej. Okres trwania stażu • Scenariusze zajęć
• Zapisy w dzienniku
• Scenariusze konkursów
• Notatki własne
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
• Opieka nad przedszkolakami i uczniami podczas imprez szkolnych;
• Współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych;
• Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych. Okres trwania stażu • Scenariusze imprez
• Scenariusze uroczystości
• Zapisy w dzienniku
• Potwierdzenia

§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie:
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych;
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, sprawozdania z przebiegu stażu;
• Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć ( kolorowani,szablony itp.). Okres trwania stażu
• Spis stron internetowych
• Zaświadczenia
• Materiały dydaktyczne

§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej:
• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela;
• Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej.
Okres trwania stażu
• Spis literatury
• Notatki własne
• Zaświadczenia
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
• Udział w radach pedagogicznych;
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej;
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej podopiecznych. Okres trwania stażu
• Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
• Dokumentacja szkolna
• Notatki własne
3. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:
• Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami i rodzicami, życzliwości i otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętności współpracy w zespole. Okres trwania stażu • Opinia opiekuna stażu

§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania
i formy ich realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

• Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:
• Zapoznanie się z Ustawą o Systemie Oświaty;
• Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenia Ministra Edukacji – na podstawie którego opracowane zostaną dokumenty konieczne do rozpoczęcia stażu;
• Prawa Ucznia;
• Karta Praw Dziecka;
• Przepisami BHP właściwych dla szkoły Na bieżąco
• Notatki
• Dokumentacja przebiegu stażu
1. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
• Udział w radach pedagogicznych. Okres trwania stażu
• Zapisy w protokołach

01.09.2015r Dorota Jeżak
........................................
(data i podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.