X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36977
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel fizyki i chemii ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Wymagania kwalifikacyjne zgodne z § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach.

Wstępna ocena własnych umiejętności

Przed rozpoczęciem stażu dokonałam analizy własnych umiejętności. Rozważyłam różne aspekty pracy nauczyciela. Przeanalizowałam zarówno swój warsztat pracy: sposób prowadzenia lekcji, bazę wykorzystywanych materiałów i pomocy dydaktycznych, jak również relacje z młodzieżą. W formie własnych notatek sporządziłam listę rzeczy, które należy dodatkowo wprowadzić podczas procesu nauczania, aby poprawić jego efektywność. Na bieżąco w trakcie trwania stażu prowadziłam ewaluację swych działań. Weryfikowałam, które zmiany i innowacje wpłynęły pozytywnie na proces nauczania.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
We wrześniu 2011 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Sporządziłyśmy kontrakt, w którym określiłyśmy zasady naszej współpracy i harmonogram działań. Początkowo skoncentrowałam się na obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, jak również prowadzeniu własnych zajęć w obecności opiekuna. Każde zajęcia zostały szczegółowo omówione, wymieniałyśmy uwagi i spostrzeżenia, co ze względu na pokrewność nauczanych przedmiotów było niezwykle cennym doświadczeniem. Do hospitowanych zajęć zostały sformułowane wnioski pohospitacyjne. W trakcie trwania stażu współpraca z opiekunem rozwijała się coraz intensywniej. Ze względu na przyrodniczy charakter nauczanych przedmiotów w maju 2013 roku wspólnie zorganizowałyśmy Tydzień Ekologiczny, prowadziłyśmy projekt edukacyjny „Energia elektryczna i sposoby jej pozyskiwania”. Założyłyśmy również „Szkolny Klub Młodego Naukowca”, opracowałyśmy harmonogram jego pracy, gdzie odpowiadałam za część związaną z organizacją wycieczek o tematyce powiązanej z fizyką.

Doskonalenie zawodowe – kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
- doskonalące wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów
- podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze

W czasie trwania stażu podejmowałam różne formy doskonalenia zawodowego, pozwalające zarówno na poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z nauczanymi przedmiotami, jak również podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze. Uczestniczyłam w następujących szkoleniach:
- Nowa formuła egzaminu zewnętrznego w gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych – listopad 2011
- Przed egzaminem, po egzaminie... - luty 2012
- Czy zgasną światła na Ziemi? - marzec 2013
- Pytaj, badaj, wnioskuj... - marzec 2014
- Praca metodą projektu - kwiecień 2014
- kurs kierownika wycieczek
- szkoleniowe rady pedagogiczne z zakresu nowej podstawy programowej, odpowiedzialności karnej nauczycieli, problematyki uzależnień, procedur Niebieskiej Karty
- szkolenie z zakresu funkcjonowania i użytkowania dziennika elektronicznego.
Od października 2014 roku jestem studentem na studiach podyplomowych „Matematyka z elementami informatyki” na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, dających uprawnienia do nauczania matematyki na każdym etapie edukacji szkolnej. Program studiów poza poszerzaniem wiedzy i umiejętności matematycznych zawiera bogatą ofertę zajęć informatycznych oraz zajęć z zakresu pedagogiki i psychologii.

Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji działań podejmowanych przez Radę Pedagogiczną

Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Od 2013 roku pełnię funkcję przewodniczącej tego zespołu. W ramach działania zespołu wymienialiśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi nauczanych przedmiotów, pokrewności omawianych tematów. Porównywaliśmy zakres i obszerność zagadnień zawartych w nowej podstawie programowej, podjęliśmy próby ujednolicenia przedmiotowych systemów oceniania, formułowaliśmy wnioski do dalszej współpracy. Przez cały okres stażu zajmowałam się analizą wyników próbnych i właściwych testów gimnazjalnych z części przyrodniczej. Porównywałam wyniki uzyskiwane przez uczniów naszej szkoły z poszczególnych przedmiotów z wynikami uzyskiwanymi w gminie, powiecie i województwie. Kontrolowałam wyniki naszej szkoły w oparciu o EWD. Szczegółowo sprawdzałam, które zadania wypadły w naszej szkole słabiej i wspólnie z pozostałymi nauczycielami przedmiotów przyrodniczych staraliśmy ustalić się przyczyny niepowodzenia. Również analiza zadań, które wypadły lepiej dawała informację jaki sposób nauczania daje najlepsze wyniki. Efektem analizy testów były wnioski do dalszej pracy, każdorazowo przedstawiane przeze mnie na posiedzeniu rady pedagogicznej. Po każdym egzaminie omawiałam z uczniami zadania w celu pozyskania informacji do dalszej pracy. Wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów przyrodniczych i nauczycielami matematyki uzgadnialiśmy jakie umiejętności matematyczne uczeń musi opanować stosunkowo szybko w gimnazjum, aby prawidłowo i bezproblemowo uczyć się przedmiotów przyrodniczych (zwłaszcza fizyki i chemii).
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
W czasie trwania stażu wielokrotnie nanosiłam korekty na własne, robocze plany dydaktyczne nauczanych przedmiotów. Analizując dogłębnie nową podstawę programową skoncentrowałam się na jej realizacji w formie zalecanej przez ministerstwo. Koncentrowałam się na przedstawieniu zagadnień z fizyki w formie doświadczalnej, wykorzystując w miarę możliwości przedmioty użytku codziennego, wskazując na ścisłe powiązanie nauki z rzeczywistością. Realizację treści wykraczających poza podstawę programową przesunęłam na zajęcia w klasie trzeciej, odbywające się już po testach gimnazjalnych.
W celu diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów aktywnie uczestniczyłam w przygotowywaniu arkuszy próbnych egzaminów gimnazjalnych, redagowałam pytania z zakresu fizyki i chemii.
W celu efektywniejszego nauczania prowadziłam z uczniami dyskusję. Zachęcałam młodzież do wyrażania własnej opinii na temat uatrakcyjnienia zajęć. Starałam się unaocznić sensowność uczenia się, zachęcałam do zadawania pytań i otwarcia na zdobywanie wiedzy.
W sposób jasny i zrozumiały przedstawiłam uczniom Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki i Chemii, całkowicie zgodny z postulatami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawartego w Statucie Szkoły i konsekwentnie stosowałam się do zawartych tam postulatów.
Opracowałam materiały dydaktyczne: karty doświadczeń i karty pracy dzięki którym uczniowie mogli sprawdzać swoja wiedzę, a jednocześnie na bieżąco ćwiczyć formę jaka będzie od nich wymagana na egzaminie gimnazjalnym, gdyż materiały dydaktyczne odpowiadały typem i formą zadaniom z testów gimnazjalnych.
Aby uatrakcyjnić zajęcia, a przez to zwiększyć efektywność nauczania w ramach realizacji nowej podstawy programowej współuczestniczyłam w organizacji wyjść na oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów. W ramach realizacji projektu edukacyjnego współuczestniczyłam także w organizacji wycieczki do Elektrowni Szczytowo – Pompowej Porąbka – Żar, gdzie uczniowie realizujący projekt mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i budową tego typu elektrowni, a jednocześnie zrozumieć jak wielkie jest zapotrzebowanie na energię elektryczną w dzisiejszych czasach.
Prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne uatrakcyjniałam również poprzez filmy i gry edukacyjne oraz inne materiały multimedialne. Tworzyłam własne prezentacje, starając się jednocześnie zachęcać uczniów do samodzielnego tworzenia takich prezentacji dając w ten sposób szansę nie tylko na utrwalanie materiału dydaktycznego, ale również na zdobycie dobrej oceny.
Zaprojektowałam i przygotowałam w maju 2014 zajęcia pokazowe z fizyki dla uczniów klas szóstych, gdzie mieli szansę zapoznać się z prawami fizyki oglądając eksperymenty wykonywane przez swoich starszych kolegów z gimnazjum, a także samodzielnie wykonując doświadczenia. Zajęcia te miały na celu pokazanie jak atrakcyjna może być fizyka i inne nauki przyrodnicze.
Przygotowywałam zespoły projektowe do zaprezentowania efektów ich pracy. Dzięki temu w ramach lekcji fizyki uczniowie gimnazjum, przed którymi prezentowano projekt mieli szansę zapoznać się ze sposobami pozyskiwania energii elektrycznej (projekt z 2012/2013 „Energia elektryczna i sposoby jej pozyskiwania”) oraz zgłębić swoją wiedzę na temat Wszechświata (projekt z 2013/2014 „Wszechświat”). Na prezentacje projektów byli zapraszani również nauczyciele gimnazjum.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
W celu rozbudowy własnego warsztatu pracy gromadziłam bibliotekę przedmiotową, zaopatrując się w ciekawe pozycje wydawnicze (zwłaszcza wydawnictwa „Nowa Era” i „Zamkor”) oraz czasopisma popularnonaukowe („Wiedza i Życie”). Samodzielnie przygotowywałam zestawy doświadczalne z fizyki oraz przeprowadziłam inwentaryzację pomocy dydaktycznych z pracowni fizycznej. Pozyskałam sponsorów na zakup projektora multimedialnego do pracowni fizycznej oraz pozyskałam środki na zakup materiałów niezbędnych do prezentowania doświadczeń z fizyki.

Wymagania kwalifikacyjne zgodne z § 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Poszerzanie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeby uczniów

W pracy pozalekcyjnej koncentrowałam się na przygotowywaniu uczniów do konkursów przedmiotowych z fizyki i chemii. Moi podopieczni startowali w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty jak również w polsko-ukraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko”. Braliśmy również udział w konkursach organizowanych w lokalnym środowisku. W powyższych konkursach przygotowywani przeze mnie uczniowie osiągali następujące sukcesy:
• Rok szkolny 2011/2012
– zakwalifikowanie ucznia do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Fizyki, I miejsce indywidualnie i II zespołowo w Konkursie Fizycznym o Puchar Dyrektora ZSP w Bulowicach.
– zakwalifikowanie ucznia do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Chemicznego, II miejsce zespołowo w Konkursie Fizycznym o Puchar Dyrektora ZSP w Bulowicach.
– wyróżnienie uczennicy w konkursie fizycznym „Lwiątko”
• Rok szkolny 2012/2013
– zakwalifikowanie dwóch uczennic do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Fizyki, zdobycie II miejsce zespołowo w Konkursie Fizycznym o Puchar Dyrektora ZSP w Bulowicach.
– wyróżnienie dwóch uczniów w konkursie fizycznym „Lwiątko”
• Rok szkolny 2013/2014
– uzyskanie przez ucznia tytułu Finalisty w Małopolskim Konkursie z Fizyki, wyróżnienie w konkursie fizycznym „Lwiątko”.
Oprócz zajęć rozwijających, mających na celu przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych, prowadziłam co roku w ramach realizacji godzin z KN oraz społecznie liczne zajęcia wyrównawcze mające na celu pomoc uczniom słabszym w zrozumieniu materiału omawianego na lekcjach, oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich.
Oferta szkoły w zakresie pozalekcyjnym obejmowała również inne obszary.
Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych gwarantował współtworzony przeze mnie i mojego opiekuna stażu Szkolny Klub Młodego Naukowca. W ramach działalności tego koła pełniłam funkcję kierownika wycieczki do Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie uczniowie mieli okazję zapoznać się z ekosystemem lasu. W ramach koło zorganizowałam także wycieczkę dla uczniów realizujących gimnazjalny projekt edukacyjny „Wszechświat” do Krakowa do kina IMAX na film „Hubble 3D” i do Niepołomic do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. W celu propagowania i popularyzacji astronomii i astrofizyki wśród młodzieży zorganizowałam także wyjazd do Krakowa na „Spotkania z astronomią”, gdzie młodzież miała okazję wysłuchać wykładu znanego astronoma Aleksandra Trębacza na temat gwiazd.
W ramach działalności koła pełniłam także opiekę nad naszymi uczniami podczas wyjazdu na Małopolską Noc Naukowców (wrzesień 2013) i wycieczki do Krakowa na Akademię Rolniczą i do Muzeum Inżynierii Miejskiej (listopad 3013).
W celu przedstawienia w lokalnym środowisku jak bogata jest oferta naszej szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych, a także innych wydarzeń fotografowałam wyjazdy szkolne i imprezy, oraz zamieszczałam sprawozdania z tych wydarzeń na stronie naszej szkoły.

Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania społecznych i cywilizacyjnych

W 2013 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „TESCO DLA SZKÓŁ”, w którym tematem przewodnim było zdrowe odżywianie. Przygotowałam scenariusz na podstawie którego, wspólnie z wyznaczonymi uczniami nagrałam krótki film i umieściłam na stronie internetowej konkursu. Podczas całego czasu trwania konkursu prowadziłam akcję promującą film wśród uczniów naszego gimnazjum i ich rodziców oraz w lokalnym środowisku, wykonując gazetkę, tablicę informacyjną i ulotki informacyjne.
W czerwcu 2013 roku sprawowałam opiekę nad uczniami naszego gimnazjum biorącymi udział w grze terenowej podczas Święta Soli w Wieliczce, co miało na celu promowanie naszej gminy. Zespół naszego gimnazjum zdobył w tej grze pierwsze miejsce.
W maju 2014 roku zorganizowałam grupę młodzieży, która pod moją opieką wspólnie z Kęckim Kołem Pszczelarskim odnawiała Park Lipowy, dając wyraz swojej dbałości o otoczenie i zaangażowaniu w życie społeczności miasta.
W ramach promocji szkoły w środowisku lokalnym angażowałam się podczas pikników rodzinnych w akcje, których celem było wspieranie Rady Rodziców w pozyskiwanie środków na realizacje założonych celów.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiska.
Dbając nie tylko o rozwój intelektualny młodzieży ale także o ich wypoczynek i rekreację, angażowałam się w wyprawy Koła Turystycznego będąc opiekunem podczas wyjścia na Hrobaczą Łąkę (październik 2012), na Trzonkę (luty 2013) i żeglowania po Jeziorze Żywieckim (kwiecień 2014).
Byłam opiekunem grupy podczas wyjazdu na lodowisko w czasie ferii zimowych. Wiedząc jak ważne dla młodego człowieka jest obcowanie z kulturą, pełniłam funkcję opiekuna podczas wyjazdu do teatru do Bielska Białej.

Wymagania kwalifikacyjne zgodne z § 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy z uczniami i do własnego rozwoju

W pracy często wykorzystywałam komputer. Wszelkie dokumenty (sprawozdania, plany wynikowe) oraz materiały niezbędne do prowadzenia lekcji (karty pracy, karty doświadczeń, kartkówki, sprawdziany) opracowałam w edytorze tekstu Word. Przygotowywałam prezentacje w postaci pokazu slajdów Power Point (prezentacje tematów realizowanych na lekcjach, prezentacje projektów, prezentacje wyników egzaminu). Opracowałam graficznie wyniki egzaminów gimnazjalnych korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informatycznej

W ramach podjętych przeze mnie studiów podyplomowych „Matematyka z elementami informatyki” doskonaliłam swoje umiejętności informatyczne poprzez udział w zajęciach:
• Wstęp do informatyki
• Programowanie i języki programowania
• Narzędzia informatyki
• Wykorzystanie komputera w nauczaniu

Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej

Dzięki zakupowi projektora multimedialnego mogę korzystać podczas lekcji z różnych pomocy dydaktycznych, takich jak multimedialny układ okresowy, gry edukacyjne, filmy z doświadczeniami niemożliwymi do zrealizowania w warunkach szkolnych. Korzystam z własnych prezentacji multimedialnych, jak również z prezentacji wykonanych przez moich uczniów.
Zachęcałam podopiecznych do tworzenia własnych materiałów o charakterze naukowym. Prowadzona przeze mnie grupa projektowa wykonała własną stronę internetową, gdzie zamieszczali efekty swojej pracy: prezentację w programie Power Point, makietę Teorii Względności w programie Google Sketch Up. W ramach realizacji projektu uczniowie nakręcili także reportaż z wycieczki edukacyjnej do kina IMAX i Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Na kamerze zarejestrowana została także prezentacja projektu podczas Dnia Ziemi w kwietniu 2014.
Podczas zajęć korzystałam z zasobów portali edukacyjnych takich jak min. „scholaris.pl”, „open.agh.edu.pl”, „superbelfrzy.edu.pl” i zachęcałam uczniów do korzystania z zasobów Internetu do celów edukacyjnych. Wykorzystywałam również pocztę elektroniczną do kontaktowania się z uczniami i przesyłania materiałów edukacyjnych (uczniowie realizujący projekt edukacyjny).

Wymagania kwalifikacyjne zgodne § 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

Dzięki udziałowi w zajęciach „Współczesne problemy pedagogiki, metodyki i wychowania” (zajęcia w ramach podjętych studiów podyplomowych)mogłam poszerzyć swoją wiedzę z tych dziedzin. Jako szczególnie przydatne oceniam również zajęcia „Trening myślenia twórczego i trening interpersonalny”, dzięki którym mogłam przećwiczyć sposoby niekonwencjonalnego podchodzenia do określonych zagadnień, min. do procesu uczenia się i nauczania. Dzięki tym zajęciom mogłam poznać różne sposoby rozwijania własnych umiejętności w tej dziedzinie, które mogą być przydatne w pracy z młodzieżą. W oparciu o te zajęcia napisałam krótką pracę dotyczącą uczenia młodzieży twórczego myślenia. Zamierzam opracowany przez siebie program zrealizować w przyszłorocznej pracy wychowawcy klasy.

Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych

W pracy w szkole wykorzystuję wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii do zrozumienia postępowania uczniów w trudnych sytuacjach. Na bieżąco studiuję literaturę w tym zakresie. Współpracuję z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, starając się ustalić czynniki wpływające na trudności w nauce. Szczegółowo zapoznaję się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach na temat uczniów i szczegółowo realizowałam jej zalecenia. Analizowałam sytuację rodzinną uczniów i konsultuję jak można pomóc uczniowi w pokonywaniu trudności. Na bieżąco przekazuję wychowawcom informację o uczniach z problemami i uczestniczę we wszystkich zebraniach i konsultacjach, aby udzielić informacji zainteresowanym rodzicom. Dla rodziców uczniów, którzy nie zaliczyli pozytywnie semestru przygotowuję sprecyzowany indywidualny zakres materiału, którego uczeń uczy się w celu zaliczenia semestru.
W roku szkolnym 2012/2013 pełniłam funkcję zastępcy wychowawcy ówczesnej klasy IIIa. Wdrażałam się w ten sposób w pracę wychowawcy klasowego, a w razie nieobecności wychowawcy zastępowałam go starając się rzetelnie wypełniać powierzone obowiązki.

Wymagania kwalifikacyjne zgodne z § 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Przygotowując się do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego prześledziłam zarządzenia związane z awansem zawodowym. Opracowałam dokumentację związaną z rozpoczęciem stażu: plan rozwoju zawodowego, podanie do dyrektora o umożliwienie rozpoczęcie stażu.
Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
W czasie całego okresu stażu analizowałam na bieżąco „Kartę nauczyciela”, rozporządzenia MEN, np. o ocenianiu, bezpieczeństwie i ocenie pracy nauczyciela
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
W czasie całego okresu stażu czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej i kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. W roku szkolnym 2012/2013 brałam udział w tworzeniu Szkolnego Programu Profilaktyki. W ramach pełnienia funkcji szkolnego koordynatora do spraw gimnazjalnego projektu edukacyjnego opracowałam szkolny regulamin realizacji projektów, który przekazałam do analizy każdemu nauczycielowi gimnazjum, następnie zaprezentowałam na posiedzeniu rady pedagogicznej, gdzie jednogłośnie został zaakceptowany.
Na bieżąco analizowałam dokumenty szkolne: Statut ZSG nr 1 w Kętach i zawarty w nim Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Wycieczek Szkolnych.
Podczas całego okresu stażu brałam udział w pracach szkolnych komisji konkursowych i zespołów nadzorujących podczas egzaminów gimnazjalnych. Byłam członkiem i przewodniczącym szkolnej komisji Małopolskich Konkursów z fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki. Przeprowadzałam corocznie na terenie szkoły polsko-ukraiński konkurs fizyczny „Lwiątko”.
W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 byłam członkiem zespołu nadzorującego w trakcie egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych i języka obcego, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 pełniła funkcję przewodniczącej jednego z zespołów nadzorujących zarówno podczas próbnych jak i właściwych egzaminów gimnazjalnych.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego jest podsumowaniem ostatnich trzech lat mojej pracy w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 1 w Kętach. Był to okres wytężonej pracy, który uważam za bardzo owocny zarówno ze względu na zdobycie kolejnych doświadczeń w pracy dydaktycznej ściśle związanej z nauczanymi przedmiotami, ale także ze względu na rozszerzenie działalności dydaktycznej pozalekcyjnej. Kontynuując pracę w następnych latach chciałabym podążać obraną drogą, coraz bardziej wzbogacając ją o wartości dydaktyczne i metodyczne, co w moim odczuciu odpowiada nauczaniu na miarę XXI wieku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.