X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36853
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - wychowawca świetlicy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r. poz. 393)

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Aleksandra Wielońska

NAZWA I ADRES SZKOŁY – Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku, 09-400 Płock, ul. Jasna 8

STANOWISKO PRACY – nauczyciel - wychowawca świetlicy

POSIADANE KWALIFIKACJE – pięcioletnie studia wyższe pedagogiczne w zakresie edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagog szkolny oraz podyplomowe studia w zakresie psychologiczno –pedagogicznego poradnictwa rodzinno –szkolnego

POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Beata Idzik

CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2011 – 31.05.2014

DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE – współrealizator programu „Szklanka mleka” oraz „Owoce w Szkole” (2011/2012), jeden z autorów i realizatorów „Programu Twórczego Myślenia i Działania” w ramach projektu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” (2012/2013, 2013/2014)

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
• Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego – Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu
• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagog szkolny
• Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie psychologiczno – pedagogicznego poradnictwa rodzinno –szkolnego

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU
• Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
• Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2011 – 31.05.2014

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca. Wręcz przeciwnie, zamierzam nadal pracować jak najbardziej efektywnie z pożytkiem dla uczniów i mojej szkoły.

§7 ust.1.pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Realizowałam zadania opiekuńczo – wychowawcze wynikające z funkcji wychowawcy świetlicy. Realizowałam zajęcia zgodnie z programem ramowym działalności świetlicy (zajęcia tematyczne, opiekuńcze, plastyczno – techniczne, muzyczne).
3. Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim. Byłam w składzie jury w dwóch konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski:
• Konkurs Piosenki Na Najładniejszy Głos 2011/2012
• Konkurs Piosenki X FACTOR 2013/2014
4. Współpracowałam z rodzicami podczas różnorodnych imprez lokalnych oraz szkolnych np. Piknik Europejski, Piknik Rodzinny, a także w rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji wychowawczych.
5. Zaznajomiłam się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Starałam się uwzględniać w pracy z dziećmi posiadającymi opinie oraz orzeczenia o niepełnosprawności zalecenia PPP. Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym, podczas której niejednokrotnie uzyskałam zarówno wsparcie merytoryczne jak i praktyczną pomoc w rozwiązaniu różnych trudnych sytuacji wychowawczych.

§7 ust.1.pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Prowadziłam zajęcia obserwowane przez dyrektora szkoły (dwa raz w roku) oraz opiekuna stażu (dwa razy w roku) m.in: zajęcia świetlicowe zatytułowane: Jedziemy na wakacje, czy też hospitacja imprezy organizowanej we współpracy z biblioteką szkolną: przedstawienie zatytułowane „Książka przed sądem” w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskały pozytywną opinie.
2. Obserwowałam również zajęcia i uroczystości prowadzone przez panią Beatę Idzik. Były to lekcje w edukacji wczesnoszkolnej oraz uroczystości szkolne np. Ślubowanie klas I, występ z okazji Dnia Babci i Dziadka.
3. W okresie stażu swą wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia. Brałam udział w szkoleniach, warsztatach oraz Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• 03 – 04.11.2011r. – Szkolenie „Idzie jesień, idzie zima jak te chłody wytrzymać...Dekoracje na cztery pory roku”
• 17 – 19.11.2011r. – XXV Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne Mistrz – Uczeń.
• 22.11.2011r. Szkolenie „Ewaluacja wewnętrzna w szkole”
• 13 – 17.02.2012r. – Szkolenie „Idzie wiosna, idzie lato – co wy na to... Dekoracje na cztery pory roku – część I” .
• 22 – 27.02.2012r. – Szkolenie „Muzyka, śpiew i taniec we wczesnej edukacji dziecka”.
• 26.09 – 23.10 2012r. – Szkolenie „ Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz umiejętność wspierania ich rodziców”.
• 07.12.2012 – 20.03.13 – Szkolenie „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia: Psychodydaktyka twórczości w praktyce edukacyjnej”.
• 10.12.2012r. – Szkolenie „Diagnozowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym narzędzia diagnozy”.
• 12.12.2012r. – Szkolenie „ Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu różnych przedmiotów”.
• 30.08.2013r. – Szkolenie Rady Pedagogicznej z obsługi dziennika elektronicznego.
• 14.11.2013r. – Warsztaty metodyczne „Dotykanie spraw różnych – twórcze zabawy z książką i o książce”.
• 27.11.2013r. – Seminarium konsultacyjno – diagnostyczne z elementami coachingu w ramach projektu Szkoła Wspierająca Uzdolnienia.
• 24 – 27 01.2014 – Szkolenie „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”.
• 26.03.2014 – Seminarium pt. „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia – IV edycja. Akredytacja. Fakty i mity.”

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Udział w szkoleniach dało mi możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć oraz rozbudowanie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych).
Ponadto samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną. Pogłębiałam swą wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, śledziłam nowości wydawnicze pojawiające się na rynku.

& 7 ust.1. pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

& 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Przez cały okres stażu analizowałam i aktualizowałam swą wiedzę z zakresu obowiązującego prawa oświatowego.

1. Zapoznałam się z obowiązującymi w szkole dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły.

• Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela.
• Dokonałam analizy statutu placówki.
• Zapoznałam się ze Szkolnym Programem Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku oraz z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku.
• Zaznajomiłam się również z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
• Zapoznałam się z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku, z Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku, Planem Pracy Szkoły Podstawowej, Procedurą Kontroli Realizacji Obowiązku Szkolnego, Księgą Zastępstw.
• Zapoznałam się z Prawami Ucznia i Konwencją o Prawach Dziecka, jak również z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
• Zapoznałam się z Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniami MENiS (w tym Rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
• Zapoznałam się z ustawą o postępowaniu w sprawie nieletnich.
• Zapoznaję się na bieżąco ze zmianami prawnymi dotyczącymi oświaty na stronie Ministra Edukacji Narodowej.
• Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego poprzez udział w Radach Pedagogicznych i szkoleniowych.

2. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
• Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
• Napisałam i w terminie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego (został zatwierdzony przez dyrektora szkoły).
• Po ukończeniu stażu napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

& 7 ust.2. pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

W celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią Beatą Idzik. We wrześniu 2011r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Na początku roku szkolnego 2011/12 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) .
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2011r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej oraz planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

W trakcie stażu na bieżąco gromadziłam dokumentację z przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego:
• zaświadczenia z odbytych szkoleń i warsztatów,
• programy – w tym własnego programu zajęć pozalekcyjnych z chórem szkolnym oraz Program Twórczego Myślenia i Działania, którego byłam współautorem,
• scenariusze zajęć świetlicowych oraz zajęć twórczości,
• hasła tygodnia na rok szkolny 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
• plany pracy wychowawczo – dydaktycznej w świetlicy na rok szkolny 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
• kalendarium uroczystości i imprez świetlicowych,
• sprawozdania cząstkowe z pracy opiekuńczo – wychowawczej (na każdy kończący się semestr szkolny),

W trakcie stażu uzupełniałam swoje zaplecze samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych. W trakcie zajęć starałam się stosować aktywne metody nauczania (m.in. problemowe – burza mózgów, dyskusja, praktyczne - metody realizacji zadań wytwórczych, metody ćwiczebne), organizowałam konkursy świetlicowe:
• „Zabawa z diagramem” – konkurs, który przeprowadzałam kilka razy w roku, bardzo popularny wśród dzieci uczęszczających do naszej świetlicy;
• „Przestawianka literowa” - konkurs, który przeprowadzałam raz w semestrze;
• „Turniej warcabowy” – turniej odbywał się raz w roku szkolnym;

Oprócz tego byłam współorganizatorem następujących imprez świetlicowych: Andrzejki 2013, Mam Talent 2012, Bieg Niepodległości, Bieg Wiosny, Dzień Misia.
Ponad to plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz ciekawe scenariusze umieściłam na stronie internetowej www. wfo.wrzesnia-info.com.

& 7 ust.2.pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.

W trakcie realizacji stażu systematycznie zaznajamiałam się z dokumentami gromadzonymi w szkole : opinie, orzeczenia PPP, z zapisami w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołów wychowawczych. Było to istotne tym bardziej, gdyż dzieci pozostające pod opieką PPP uczęszczali do świetlicy szkolnej.
W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku byłam wychowawcą w świetlicy. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach w świetlicy, przerwach, wycieczkach. Te wspólne lata pozwoliły mi na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej świetlicy, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera poprzez prace plastyczne, które wykorzystywałam jako ekspozycję profilaktyczną w naszej świetlicy.
W roku szkolnym 2011/2012 byłam współrealizatorem programu „Szklanka mleka”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz „Owoce w szkole” – głównymi celami tego programu są:
• trwała zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie;
• propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach;
Do moich obowiązków należało wydawanie klasom I – VI mleka białego lub smakowego oraz owoców i warzyw klasom I – III podczas przerw szkolnych. W ramach programów prowadziłam również pogadanki oraz zajęcia świetlicowe w celu uświadomienia wartości nabywania dobrych nawyków żywieniowych.
Jako wychowawca świetlicy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, mających na celu zintegrować grupę. Organizowałam wiele imprez i konkursów: Andrzejki, Walentynki, Mam Talent, Dzień Misia. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych na spotkaniach indywidualnych czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.
Współorganizowałam wycieczki dla uczniów klas młodszych oraz sprawowałam w trakcie ich trwania opiekę:
• Spacery po miejscowości,
• Wycieczka do Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Płockiej na „Spotkanie z muzyką” (luty 2013).

Zachęcałam dzieci do aktywnego udziału w najrozmaitszych akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolny Wolontariat m.in: akcja „Pomocowania” 2012/2013, akcja na rzecz najmłodszych podopiecznych Hospicjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku, która obyła się podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka2012/2013, akcja „Słodkie Piątki” 2013/2014, akcji zakupu cegiełek fundacji „Pomóż i Ty”, które zostały przekazane na zakup protezy palców dla chorej dziewczyny 2013/2014.
Efektem realizacji tych działań jest przede wszystkim zacieśniona więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a dziećmi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczej. Ponad to nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.

2. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju.

W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia pozalekcyjne z chórem szkolnym, a także zajęcia muzyczne z młodszymi dziećmi. Opracowałam własny program tych zajęć, który z roku na rok był modyfikowany i dostosowywany do uczestników zajęć oraz potrzeb szkoły. Celem tych zajęć było przede wszystkim rozwijanie zainteresowań muzycznych, zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych oraz kształtowanie kultury muzycznej. Współpracowałam również z kołem teatralnym działającym w naszej szkole czego efektem jest wiele imprez i przedstawień w jakich wspólnie, wraz z chórem szkolnym, braliśmy udział:

• Przygotowanie uczniów w ramach zajęć zespołu muzycznego do szkolnego przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (październik 2011, październik 2012, październik 2013).
• Przygotowanie uczniów w ramach zajęć zespołu muzycznego do szkolnego przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia (grudzień 2011).
• Przygotowanie uczniów w ramach zajęć zespołu muzycznego do szkolnego przedstawienia z okazji Dnia Otwartego Szkoły (marzec 2012, marzec 2013).
• Przygotowanie uczniów w ramach zajęć zespołu muzycznego do szkolnego przedstawienia z okazji zakończenia roku szkolnego - pożegnanie kl.VI (czerwiec 2012, czerwiec 2013).
• Przygotowanie uczniów w ramach zajęć zespołu muzycznego do szkolnego przedstawienia z okazji Pikniku Rodzinnego (czerwiec 2012).
• Przygotowanie uczniów w ramach zajęć zespołu muzycznego do szkolnego przedstawienia zatytułowanego „ Nawet jeśli go nie ma...” z okazji VII spotkania metodycznego opiekunów praktyk, poświeconego rozważaniom dotyczącym realizacji praktyk pedagogicznych w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (grudzień 2012).

Obok kółka teatralnego współpracowałam również z innymi nauczycielami klas w przygotowaniu najróżniejszych imprez szkolnych:
• Przygotowywałam uczniów w ramach zajęć chóru do apelu z okazji Odzyskania Niepodległości (listopad 2011, listopad 2012, listopad 2013).
• Przygotowanie uczniów klas I do występu dla klas I – III z okazji Dnia Nauczyciela (październik 2012).
• Przygotowywałam oprawę muzyczną do uroczystości rozdania nagród za Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Płock Jesienią” (listopad 2012).
• Przygotowałam uczniów kl. II do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka (luty 2012).
• Przygotowałam uczniów do występu na apelu zorganizowanego z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj 2012,maj 2013, maj 2014).
• Przygotowałam uczniów w ramach zajęć chóru szkolnego do występu jaki odbył się w Dzień Sportu w ramach akcji Szkoła Bez Przemocy „Kibicuję Fair – Play” oraz przygotowywałam dokumentację fotograficzną z tej imprezy (czerwiec 2012).
• Przygotowałam uczniów kl. II do występu z okazji zakończenia roku szkolnego – pożegnanie kl.III (czerwiec 2012).
• Przygotowywałam uczniów do przedstawienia pt. „Książka przed sądem” w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom – współpraca z biblioteką szkolną (czerwiec 2012).
• Przygotowywałam uczniów w ramach zajęć chóru do występu w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – „Kolędy Polskie” (styczeń 2013).
• Przygotowałam uczniów kl. I do apelu z okazji Świąt Wielkanocnych (marzec 2013).
• Przygotowywałam uczniów w ramach zajęć chóru do występu na scenie z okazji Pikniku Europejskiego (występ na Starówce) oraz byłam aktywnym członkiem zespołu przygotowującego naszą szkołę do Parady Europejskiej (maj 2013).
• Byłam członkiem jury w III Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej „Let's sing!” (marzec 2014).

Przez cały okres trwania stażu w ramach pracy z uczniem zdolnym wielokrotnie przygotowywałam uczniów do konkursów muzycznych i plastycznych.

Konkursy muzyczne

Rok szkolny 2011/1012

• XIII Edycja Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Szukamy Młodych Talentów” – październik 2011r- I miejsce dla Oliwii Krawczyk.
• XX Jubileuszowy Konkurs Piosenki Legionowej – listopad 2011r. – I miejsce dla zespołu reprezentującą Szkołę Podstawową nr 18 w Płocku
• XI Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Piosenki Canto Piccolo – listopad 2011r. – II miejsce dla Wioletty Dobrzenieckiej.
• VIII Rejonowy Konkurs Duetów „Cicha noc” Kolędy i Pastorałki – grudzień 2011r. - Grand Prix dla Oliwii Krawczyk i Aleksandry Cichockiej
• I Festiwal Integracyjny „Śpiewam z Pasją, Tańczę z Pasją” – marzec 2012r. – występ klasy integracyjnej z naszej szkoły.
• IV Edycja Konkursu Piosenki Polskiej „ Jeśli potrafisz Wskakuj Na Afisz” Muzyka Filmowa – maj 2012r. – I miejsce dla Moniki Szparadowskiej.

Rok Szkolny 2012/2013

• Konkurs „Jesienią Malowane” organizowany przez Klub Osiedla Kochanowskiego - Październik 2012r. – I miejsce dla Martyny Kusej.
• XXI Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej - listopad 2012r – I miejsce dla zespołu reprezentującego szkołę.
• XII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej Canto Piccolo – listopad 2012r. – w kategorii klas I-III - II miejsce dla Jagody Jagielskiej, w kategorii klas IV-VI – Grand Prix dla Moniki Szparadowskiej i I miejsce dla Aleksandry Cichockiej.
• IX Rejonowy Konkurs Duetów „Cicha noc” Kolędy i Pastorałki – grudzień 2012r. - w kategorii klas I-III - II miejsce dla Jagody Jagielskiej i Emilii Deręgowskiej, w kategorii klas IV-VI wyróżnienie dla Aleksandry Cichockiej i Oliwii Krawczyk.
• Międzyszkolny Konkurs Polskiej Muzyki Filmowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej – marzec 2013r.

Rok Szkolny 2013/2014

• Międzyszkolny Konkurs Piosenki z okazji Dnia Edukacji Narodowej BELFER 2013 – październik 2013r. – wyróżnienie dla Jagody Jagielskiej.
• XXII Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej - listopad 2013r – III miejsce dla zespołu reprezentującego szkołę.
• I Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śpiewogra” organizowany przez Klub Osiedla Łukaszewicza w Płocku – listopad 2013r. - na przeglądzie szkołę reprezentowała Lena Śmiechowska.
• XIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej Canto Piccolo – listopad 2013r. – w kategorii klas I-III – wyróżnienie dla Leny Śmiechowskiej, w kategorii klas IV-VI – III miejsce dla Jagody Jagielskiej.

Konkursy plastyczne

• Konkurs Plastyczny „Załoga Świętego Mikołaja” organizowany przez Gazetę Wyborczą – grudzień 2011r. – II miejsce dla Weroniki Stępkowskiej, wyróżnienie dla Zuzanny Bartosiak

Świetlica szkolna organizuje co roku konkursy plastyczne:
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Płock Jesienią” .
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Kosmos w oczach dziecka”.
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Literacki „Moja Mama” organizowany wraz z biblioteką szkolną.
Podczas trwania mojego stażu zachęcałam i przygotowywałam chętne dzieci uczęszczające do świetlicy do tych konkursów.

Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Zachęcałam uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez różne instytucje i szkoły celem wzbudzenia w nich ciekawości, prezentowania swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.

3. Projekt „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”.

We wrześniu 2012r. nasza szkoła zgłosiła się do udziału w projekcie „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”. Zostałam zaproszona przez dyrektora szkoły do udziału w tym projekcie wraz z pięcioma innymi nauczycielami.
• Do końca I semestru roku szkolnego 2012/2013 zostałam wraz z koleżankami przeszkolona w zakresie psychopedagogiki twórczości oraz zasad konstruowania autorskich programów rozwijania zdolności twórczych i zainteresowań uczniów. Ukończyłam szkolenie pod nazwą „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia: Psychodydaktyka twórczości w praktyce edukacyjnej”.
• W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 opracowałyśmy własny program rozwijania zainteresowań i zdolności twórczych oraz uzyskałyśmy akceptacje przez osoby prowadzące szkolenia.
• Do 30 czerwca złożyłyśmy swój własny program pod nazwą „Program twórczego myślenia i działania” w wersji papierowej.
• W roku szkolnym 2013/2014 realizowałam „Program twórczego myślenia i działania” na lekcjach twórczości, w których wzięli udział uczniowie klas II i III.
• W roku szkolnym 2013/2014 wraz z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie zaprezentowałyśmy wybrane elementy programu Radzie Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Materiały z tej prezentacji umieściłyśmy w bibliotece do wglądu zainteresowanych nauczycieli.
• W ramach projektu wzięłam udział w warsztatach metodycznych „Dotykanie spraw różnych – twórcze zabawy z książką i o książce” (listopad 2013); Seminarium konsultacyjno – diagnostyczne z elementami coachingu w ramach projektu Szkoła Wspierająca Uzdolnienia (listopad 2013); Seminarium pt. „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia – IV edycja. Akredytacja. Fakty i mity.” (marzec 2014).
• Do końca maja 2014r. jako współautor „Programu twórczego myślenia i działania” wzięłam udział w napisaniu sprawozdania z realizacji opracowanego i zaakceptowanego programu. Natomiast w czerwcu 2014r. nastąpi prezentacja zgromadzonej dokumentacji przed Komisją Akredytacyjną w celu uzyskania certyfikatu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”.
Nadrzędnym celem zajęć twórczości było przełamanie myślowego stereotypu, który przypisuje kreatywność i twórczość wybitnym jednostkom. Program miał na celu pomoc w pokonaniu barier hamujących aktywność twórczą – takich jak: brak wiary w siebie, nieśmiałość, obawy przed nieznanym i antytwórcze przekonania. W trakcie zajęć systematycznie dążyłam do realizacji tego podstawowego celu poprzez stosowanie indywidualnych, grupowych i zespołowych form pracy, stosowanie ciekawych technik i metod pracy (m.in. technik: interpersonalnych, motywacyjnych, kształcących zdolności myślenia twórczego itp. oraz metod: zabawowych, problemowych, projektu). Aktywne i twórcze zaangażowanie uczniów w zajęciach dało mi pewność, że zajęcia prowadzone przeze mnie były ciekawe i twórcze. Osobiście jestem bardzo zadowolona, że wzięłam udział w projekcie „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” i bardzo chciałabym kontynuować te zajęcia w kolejnych latach pracy w naszej szkole.

& 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej.

Technologia informacyjna i komunikacyjna jest jednym z moich najważniejszych narzędzi pracy. Na bieżąco korzystam z następujących programów komputerowych: Pakiet Microsoft Office (Word, Exel, Power Point, Paint) Nero StarSmart Essentials i przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer. Wykorzystuję telefon, faks, Internet jako narzędzia komunikacji.
W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej. W sierpniu 2013r. w ramach WDN ukończyłam szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego, które ułatwiło mi komunikację nie tylko z nauczycielami, ale również z rodzicami dzieci uczęszczającymi do świetlicy szkolnej.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, tworzenia dokumentów takich jak: plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Publikowałam na stornie internetowej www.wfo.wrzesnia-info.com. oraz www.chomikuj.pl własne plany, scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego itp.;
• Odwiedzałam strony internetowe tj. www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.oskwarek.pl, www.scholaris.pl, www.wfo.wrzesnia-info.com., www.chomikuj.pl;
• Współtworzyłam stronę internetową szkoły www.sp18plock.pl poprzez zamieszczanie tam informacji o imprezach szkolnych, sukcesach dzieci jakie osiągały w licznych konkursach muzycznych i plastycznych;
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności;
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć świetlicowych, niejednokrotnie korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy. Na zajęciach świetlicowych korzystałam także ze sprzętu audio i video.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

& 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałam z czasopism:
• „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo - wychowawczej w Polsce jak i na świecie
• „Psychologia w szkole” – kwartalnik
• „Nowa szkoła” – miesięcznik społeczno- pedagogiczny
• „Wychowanie muzyczne” - dwumiesięcznik

Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znajduję czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic – dziecko – nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. W czasie pogadanek realizowałem tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Do największych takich imprez z moim aktywnym udziałem należą:

• Piknik Rodzinny (czerwiec 2012)
• Piknik Europejski (maj 2013)

PODSUMOWANIE

Sądzę, że założone przeze mnie cele planu rozwoju zawodowego zostały zrealizowane. W trakcie stażu podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam skuteczność tych działań i w razie potrzeby, modyfikuję je.
W swojej pracy uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z najróżniejszych ofert doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty) nieustannie podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie, z pełnym zaangażowaniem uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. Na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Ogromną satysfakcję sprawia mi praca wychowawcy świetlicy, podczas której nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością. Podejmowanie zadań wynikających z potrzeb szkoły dało mi wiele satysfakcji.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W dalszym ciągu zamierzam rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
W swojej pracy starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w 2012 roku.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza dla mnie końca podejmowanych działań. Wręcz przeciwnie, zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.