X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36947
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

imię i nazwisko nauczyciela: mgr EWELINA OLEJNIK

organ nadzorujący szkołę: ŁÓDZKIE KURATORIUM OŚWIATY

organ prowadzący szkołę: RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYB.

szkoła, w której nauczyciel odbywa staż: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
w PIOTRKOWIE TRYB.

wykształcenie: WYŻSZE MAGISTERSKIE- PEDAGOGIKA

nauczany przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

okres trwania stażu: 2 LATA 9 MIESIĘCY

rozpoczęcie stażu: 1 WRZEŚNIA 2015r.

zakończenie stażu: 31 MAJA 2018r.

podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. O systemie oświaty(z późniejszymi zmianami) Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz 329
2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) Dz. U. Z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr106, poz. 668 i Nr 162. poz. 1118, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 20013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:
1. Poznanie procedur awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju:
• wstępna analiza własnych umiejętności,
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących oświaty, awansu zawodowego itd.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego:
• założenie teczki „Awans Zawodowy”,
• gromadzenie dokumentacji,
• uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego dokonanej przez Dyrektora szkoły.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego- po zakończeniu stażu.

WYMAGANIA :

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
WYNIKI POTWIERDZAJĄCE ZAPLANOWANE EFEKTY

Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy dydaktycznej i wychowawczej

Doskonalenie warsztatu i metod pracy

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów

Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej.

Aktywizowanie i angażowanie uczniów do bardziej wytężonej pracy

Uczestniczenie w pracach organów szkoły

Współpraca z wychowawcami klas,
Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego

Przygotowanie i przeprowadzanie testów kompetencyjnych dla klas pierwszych oraz matur próbnych dla klas trzecich (współpraca z wydawnictwem Operon oraz CKE)
-Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. (rady szkoleniowe, kursy, warsztaty, konferencje), studiowanie literatury fachowej, wyszukiwanie informacji pomocnych w nauczaniu w Internecie.
-opracowywanie indywidualnych rozwiązań związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły.

-współpraca z doradcą metodycznym przy WODN w celu uzyskiwania niezbędnych informacji lub współorganizowania zajęć lekcyjnych
-współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw anglojęzycznych
- aktywny udział we wdrażaniu WSO, PSO,

-opieka nad pracownią języka angielskiego (wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój)

-gromadzenie wideoteki językowej
- wzbogacanie biblioteki szkolnej w scenariusze zajęć z języka angielskiego

-inicjowanie i organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych, zachęcających uczniów do pogłębiania wiedzy z jęz. angielskiego

-udział w organizacji konkursów i olimpiad ogólnopolskich (na szczeblu szkolnym)

- udział i praca we wszelkiego rodzaju komisjach szkolnych i zespołach powoływanych w szkole w zależności od potrzeb,
- praca i przewodniczenie w zespole nauczycieli języka angielskiego,

-przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowania ucznia.
- sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą

-przeprowadzanie testów oraz matur, sprawdzanie wyników, sformułowanie oraz wdrażanie wniosków Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

-opracowanie planu pracy wychowawczej dla swojej klasy z uwzględnieniem programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
-ćwiczenie i promocja nowych metod pracy z zakresu nauczanego przedmiotu, stosowanie metod aktywizujących

-potwierdzenie współpracy
- wprowadzanie zmian w PSO, zgodnie z bieżącymi potrzebami

- doposażenie pracowni w nowe pomoce naukowe, plansze, mapy itp.,
- prowadzenie naściennej gazetki w pracowni językowej,

-potwierdzenie z biblioteki

-opracowanie konkursów, przygotowanie uczniów, przeprowadzenie konkursów,

-przygotowanie uczniów.
-przeprowadzenie konkursów, olimpiady
-sprawozdania z przeprowadzonych konkursów

- potwierdzenia udziału w pracach zespołów i komisji

- dyskusje z nauczycielami.
-wpisy w dziennikach lekcyjnych, prowadzenie dokumentacji klasowej (teczka klasy, arkusze ocen)

- analiza i wnioski z wyników przeprowadzonych testów oraz matur próbnych

§ 8ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Analiza możliwości wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Praktyczne zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela, wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami

Wykorzystanie dziennika elektronicznego „Librus” w pracy nauczyciela- wychowawcy -nabycie wiedzy informatycznej umożliwiającej wykorzystanie jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów.
-wykorzystanie sprzętu i oprogramowania komputerowego do opracowania nowych narzędzi bądź pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole.(testy, ankiety itp.)
-regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
-wykorzystywanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania ważnych informacji z zakresu nauczanego przedmiotu.
Przeprowadzenie zajęć pochodzących z Internetu z wykorzystaniem ćwiczeń sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów.
-prowadzenie zajęć w pracowni multimedialnej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
- wypełnianie, aktualizowanie, usprawiedliwianie nieobecności uczniów.
- kontakt z rodzicami uczniów drogą elektroniczną. -zaświadczenie o ukończeniu kursu.
-scenariusze zajęć z możliwością wykorzystania sprzętu informatycznego i zasobów sieci.

-opracowanie zadań z użyciem TI do zrealizowania przez uczniów.
-zestaw adresów internetowych.

-scenariusze przeprowadzonych zajęć

- wydruki z dziennika elektronicznego przygotowywane na zebrania z rodzicami, wydruki zestawień semestralnych i rocznych

§ 8ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Przeprowadzenie szkoleń RP w ramach WDN oraz w zespole przedmiotowym.

Objęcie roli opiekuna stażu lub opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej (jeśli będzie taka możliwość).

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły -opracowanie scenariusza zajęć.
-przygotowanie materiałów.
-przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
-dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
-opracowanie materiałów.
-przeprowadzenie szkolenia.
-dyskusja na temat przeprowadzonego szkolenia

-pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, planu praktyk studenckich.
-praca opiekuna stażu

-uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
- wymiana doświadczeń w zespole przedmiotowym

-opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju, scenariusze zajęć)

-opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć i testów -scenariusze zajęć uwzględniające analizę i osiągnięte efekty.

-wydruk materiałów szkoleniowych, potwierdzenia, zapisy w książce protokołów

- dokonanie oceny pracy nauczyciela stażysty lub studenta, dokumentacja opiekuna stażu

-konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem

-adresy portali internetowych z zamieszczoną publikacją

-potwierdzenie biblioteki
- scenariusze zajęć, testy w formie elektronicznej

§ 8ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań dydaktycznych w szkole, poszerzających wiedzę uczniów w zakresie jęz. angielskiego

Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań wychowawczych w szkole
-opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania jęz. angielskiego, (przygotowującego do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym)- przewidzianego na zajęcia dodatkowe dla klas I-III

-opracowanie i wdrożenie autorskiego programu pracy wychowawcy klasowego zgodnego ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym -kopia programu nauczania, sprawozdania z przeprowadzonych zajęć,
-udział uczniów w zajęciach dodatkowych proponowanych przez nauczyciela.

-kopia programu,
-sprawozdania z realizacji programu

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Wykonywanie zadań egzaminatora maturalnego z języka angielskiego- jeżeli będzie taka możliwość

Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka zespołów egzaminacyjnych na maturach ustnych,

Pełnienie funkcji przewodniczącego oraz członka zespołów nadzorujących na maturach pisemnych innych przedmiotów pisemnych -sprawdzanie pisemnych prac maturalnych

-przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych z j. angielskiego

-udział w nadzorowaniu abiturientów podczas matur pisemnych -potwierdzenie OKE w Łodzi, kserokopie powołania oraz kserokopie umowy

-potwierdzenie Dyrektora szkoły,

-potwierdzenie Dyrektora szkoły,

§ 8ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Praca na rzecz prezentacji szkoły „na zewnątrz”

Udział oraz pomoc w organizowaniu imprez i akademii okolicznościowych jak też wycieczek szkolnych

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III.

Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów w celu poszerzenia możliwej pomocy.

Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły -współorganizowanie i udział w Dniach Otwartych
- aktywny udział w promocji szkoły, udział w miejskich targach edukacyjnych
- przygotowanie uczniów, stworzenie scenariuszy imprez, organizacja i dokumentacja wycieczek, zgodnie ze szkolnym regulaminem

-przygotowanie materiałów
-przeprowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z jęz. angielskiego

-rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
-kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. -potwierdzenie Dyrektora szkoły

- scenariusze imprez
- zdjęcia,
-potwierdzenia udziału w wycieczkach

-potwierdzenie prowadzenia zajęć

-zapisy w dzienniku

-zaświadczenia

§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi osobami oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły -współpraca z pedagogiem szkolnym,PPP
- współpraca ze szkolnym doradcą zawodowym,
-współpraca z przedstawicielami służby zdrowia- zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki prozdrowotne,
-podejmowanie działań na rzecz zapobiegania agresji w szkole oraz przestępstwom wśród młodzieży-współpraca z policją,
-rozbudzanie potrzeb czytelniczych oraz zainteresowania książką wśród dzieci w ramach
współpracy z przedszkolem - potwierdzenia współpracy
- wpisy do dzienników
-działania przeprowadzone w szkole i w środowisku lokalnym a realizowane przy pomocy wybranych organizacji pozaszkolnych.

§ 8ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi

Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania.

Opis i analiza przypadku wychowawczego -indywidualne konsultacje z rodzicami.
-wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego. Stały kontakt telefoniczny.
-natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.

-rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.
-przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
-kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata.
-rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
-kształtowanie postawy pełnej empatii i tolerancji dla innych,
-promowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

-zdiagnozowanie i analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu - opis podjętych działań, zapisy w dzienniku klasowym

- tematyka godzin wychowawczych, notatki

-opis i analiza dwóch przypadków

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

........................................
podpis nauczyciela składającego
plan rozwoju zawodowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.