X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36935
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Izabela Gallas
Nazwa placówki: Przedszkole nr 15 „Pszczółka Maja”
w Gnieźnie
Data rozpoczęcia stażu: 01.IX.2015
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.V. 2018

Poznanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
l.p.
zadania
formy realizacji
termin
sposób dokumantacji
(Tabela)

1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
VIII-IX 2015
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- wszczęcie postępowania
- plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów
Cały okres stażu
- świadectwa, dyplomy, plany, scenariusze, konspekty,
programy, projekty
- inne dokumenty

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie zgromadzonej dokumentacji
- analiza osiągniętych wyników
- sformułowanie wniosków
VI 2018
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- ocena dorobku zawodowego
za okres stażu

4. Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego
- sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego
VI 2018
- wniosek

§ 8 ust.2.pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola

1. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy przedszkola
-aktywny udział w tworzeniu i ewaluacji dokumentów
-realizacja zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy przedszkola
-podejmowanie zadań dodatkowych wynikających z Rocznego Planu Pracy przedszkola
-współtworzenie dokumentów dotyczących pracy przedszkola – rocznych planów pracy, koncepcji pracy przedszkola, udział w zespole ds. ewaluacji
-organizowanie konkursów na terenie placówki, udział w konkursach poza placówką
cały okres stażu
- potwierdzenie dyrektora
- dokumentacja przedszkola

2. Udział w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym
-uczestnictwo w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej
-obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
zgodnie z harmonogramem
zgodnie z ustalonymi terminami
-potwierdzenie dyrektora, protokoły Rady Pedagogicznej
-notatki

3. Udział w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
-udział w kursach i szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i placówki
w trakcie stażu
zaświadczenia

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
-studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, wykorzystywanie publikacji internetowych, poszukiwanie nowości wydawniczych
w trakcie stażu
zestawienie bibliografii

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
-hospitowanie zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
-tworzenie pomocy dydaktycznych, opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości
-organizacja zajęć otwartych dla rodziców
zgodnie z terminami
w ciągu stażu
w trakcie stażu
-potwierdzenie dyrektora, arkusz hospitacji
-przykładowe scenariusze, karty pracy
-scenariusze, potwierdzenie dyrektora

6. Opracowanie i wdrożenie programu działań dydaktycznych i wychowawczych z zakresu edukacji ekologicznej
-opracowanie programu, wdrożenie programu i działań na terenie placówki
2015/2016
program, scenariusze zajęć, konkursów

7. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej
-stosowanie różnego rodzaju metod aktywizujących
w trakcie stażu
Sprawozdanie

8. Pedagogizacja rodziców
-przygotowanie warsztatów dla rodziców
w trakcie stażu
protokół spotkania

§ 8 ust.2 pkt 2 wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
-przygotowanie pomocy dydaktycznych: kart pracy indywidualnej, scenariuszy, testów kompetencji, dyplomów zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, podziękowań, elementów dekoracji
-publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
-korzystanie z zasobów sieci internetowej i programów multimedialnych do przygotowania scenariuszy zajęć oraz wzbogacania warsztatu pracy
-wykorzystanie środków audiowizualnych (aparat fotograficzny, kamery video, dvd) w dokumentowaniu działań
-redagowanie informacji dla rodziców na stronę internetową przedszkola
w trakcie stażu
2015
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
- zgromadzona dokumentacja
- pomoce dydaktyczne
- potwierdzenie dyrektora

-plan rozwoju
-adres strony internetowej

- przykładowy scenariusz zajęć

-zdjęcia, filmiki video, dvd

- internetowa strona przedszkola

§ 8 ust.2 pkt 3 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Doskonalenie umiejetności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
-prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, zajęć dla stażystów i praktykantów
-pełnienie obowiązków opiekuna nauczyciela stażysty
w trakcie stażu
2015/2017
- scenariusze zajęć
- potwierdzenie dyrektora
dokument powołania na opiekuna stażu

2. Podejmowanie działań w ramach wewnetrznego doskonalenia nauczycieli -opracowanie i wygłaszanie referatów i innych opracowań na spotkaniach zespołu samokształceniowego, wzajemna wymiana doświadczeń
w trakcie stażu
- referaty, opracowania

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy -opublikowanie na portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego oraz materiałów dydaktycznych
-opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w placówce testów, kart pracy, ankiet, scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych

-współpraca z innymi nauczycielami dotycząca wspólnego opracowywania scenariuszy podczas imprez i uroczystości przedszkolnych
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w trakcie stażu
-adres strony internetowej
- przykładowe materiały
- przykładowe materiały

§ 8 ust.2 pkt 4a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie w przedszkolu programu z zakresu edukacji ekologicznej
-opracowanie programu „Przedszkolak mały czy duży chce przyrodzie dobrze służyć”
- opracowanie scenariuszy zajęć 2015/2016
w trakcie stażu
- program
- scenariusze

2. Opracowanie i wdrożenie w przedzszkolu planu prowadzenia zajęć kompensacyjno - korekcyjnych
- opracowanie planu zajęć kompensacyjno - korekcyjnych
2016/2017
- plan pracy

3. Opracowanie planu rocznego przedszkola
- współudział w opracowaniu planu pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola
w trakcie stażu
- plan

§ 8 ust.2 pkt 4c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Organizacja i prowadzenie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
- opracowanie regulaminu konkursów
- opracowanie scenariuszy imprez umieszczonych w kalendarzu uroczystości przedszkola
wg harmonogramu
- scenariusze
- zdjęcia

2. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
- pomoc w zdobywaniu wymaganych umiejętności
- włączenie rodziców do pomocy
w trakcie stażu
- potwierdzenie dyrektora
- dyplomy

3. „Klub 15” kontynuacja współpracy z przedszkolem ze Zgierza
- prezentowanie ciekawych wydarzeń z życia naszego przedszkola w formie multimedialnej oraz papierowej, wymiana doświadczeń
w trakcie stażu
- prezentacje multimedialne
- e-maile
- albumy

§ 8 ust.2 pkt 4e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Podejmowanie działań na rzecz edukacji przez współpracę z podmiotami środowiska lokalnego
- organizowanie wycieczek i spacerów w celu poznania najbliższego środowiska społecznego

- kontynuacja współpracy z takimi instytucjami jak: policja, straż pożarna, służba zdrowia, SP6, EsTeDe, MOK, biblioteka publiczna, Nadleśnictwo Gniezno, schronisko dla zwierząt

- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
w trakcie stażu
w trakcie stażu
w miarę potrzeb
- scenariusze
- sprawozdania
- zdjęcia
- podziękowania
- dyplomy
- zdjęcia
-karty obserwacji dziecka
- diagnozy

2. Prowadzenie zajęć kompensacyjno – korekcyjnych
- prowadzenie zajęć z dziećmi potrzebującymi wsparcia edukacyjnego
2015/2016
- dziennik zajęć

3. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
- analiza potrzeb i oczekiwań rodziców wobec przedszkola
- przeprowadzenie warsztatów dla rodziców
- zajęcia otwarte dla rodziców
w trakcie stażu
- ankiety
- harmonogram współpracy
- scenariusze zajęć i uroczystości

§ 8 ust. 2 pkt 5 umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Przygotowanie dwóch przypadków rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- opis, krótka charakterystyka problemu i analiza przypadku
w trakcie stażu
- opis analizy przypadku

Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie trwania stażu.

Opracowała: Izabela Gallas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.