X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36949
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Aneta Targus
Nauczyciel świetlicy
w Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Drawsku Pomorskim

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu:01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

§ 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e
ust.1-3Karty Nauczyciela-uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
(Tabela)

Doskonalenie pracy zawodowej i pogłębianie wiedzy poprzez aktywny udział w kursach i warsztatach. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy.
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
Opis wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.
Okres stażu

Współpraca z rodzicami uczniów
Udział rodziców w zebraniach szkolnych,
Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów,
Okres stażu

Różne formy promocji szkoły
Udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych,
Zaświadczenia, zdjęcia,
Okres stażu

Współorganizowanie konkursów szkolnych i gminnych.
Przygotowanie dekoracji, materiałów , drukowanie dyplomów, zaświadczeń pomoc przy organizowaniu konkursów.
Zaświadczenia, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora,
Okres stażu
Zaplanowane konkursy odbywać się będą cyklicznie – co roku


§8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie zasobów internetowych do przygotowywania konkursów świetlicowych i szkolnych. Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych.
Opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomu za udział w konkursach
Przykładowe karty pracy, dyplomy.
Okres stażu

Promowanie działalności świetlicy szkolnej oraz Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum w Drawsku Pom. Zamieszczanie publikacji dotyczących pracy świetlicy szkolnej oraz działalności Samorządu Uczniowskiego.
Publikacje.
Okres stażu

Korzystanie z sieci internet. Publikacje na stronach internetowych.
Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Wykorzystanie zasobów internetowych do przygotowania konkursów świetlicowych i szkolnych.
Potwierdzenie.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Publikacja w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Umieszczenie planu w Internecie.
Zamieszczony plan na stronie portalu www.literka.pl.
Rok
szkolny
2015/2016.

Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach doskonalenia.
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom,
Przekazywanie informacji na radach pedagogicznych,
Scenariusze,ulotki,
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

”Zwierzęta Naszymi Przyjaciółmi”
Przygotowanie i wdrożenie programu
opracowanie założeń, celów ogólnych i szczegółowych programu oraz sposobów realizacji
Plan działań,
Opis realizacji
Okres stażu

,,Niepełnosprawni są wśród nas”
Opracowanie założeń, celów ogólnych i szczegółowych programu oraz sposobów realizacji
Plan działań,
opis realizacji
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wykonywanie zadań wynikających ze współpracy z Samorządem Uczniowskim.
Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych np. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Walentynki,
Współorganizowanie akcji charytatywnych: „Góra Grosza”,
Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska.
Zbiórka darów do schroniska dla zwierząt w Białogardzie.
Organizacja szkolnych dyskotek.
Organizacja kiermaszu używanych podręczników szkolnych, kiermaszach świątecznych.
Sprawozdania z pracy samorządu uczniowskiego.
Okres stażu

Organizowanie wycieczek szkolnych
Wyjazdy z uczniami w celach edukacyjnych do różnych miejsc Polski,
Karty wycieczki, potwierdzenie dyrektora,
Okres stażu

Udział w przygotowaniach imprez środowiskowej i szkolnych.
Przygotowanie dekoracji, współpraca z innymi nauczycielami,
Potwierdzenie dyrektora szkoły. Okres stażu
Praca na świetlicy szkolnej, Prowadzenie zajęć z uczniami w ramach pracy w świetlicy szkolnej. Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia, Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
Nawiązanie współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drawsku Pom.(współudział w organizowaniu WOSP),
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia Okres stażu
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Białogardzie

Współpraca ze szkołami leżącymi na terenie Gminy Drawsko Pom.
Zbiórka karmy dla zwierząt, wycieczka do schroniska, przygotowanie gazetki szkolnej,
Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.
Okres stażu

Współpraca z Komendą Policji w Drawsku Pom.
Współpraca z PPP W Drawsku Pom
Zapraszanie funkcjonariuszy Policji na spotkania z młodzieżą o tematyce np. odpowiedzialności nieletnich wobec prawa, narkotyki, alkohol,
Organizacja spotkań z przedstawicielami policji, PPP,
Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora,
Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora,
Okres stażu.
Okres stażu

Współpraca z Ośrodkiem Niepełnosprawnych w Drawsku Pom. Organizowanie spotkań integracyjnych np. warsztaty, organizacja Dnia Godności Niepełnosprawnych, itp. Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia, Okres stażu

Współpraca z pedagogiem i psychologiem Spotkania i rozmowy z pedagogiem i psychologiem, Potwierdzenie dyrektora, Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego i wychowawczego.
Obserwacja badanego problemu.
Gromadzenie niezbędnych dokumentów i informacji.
Opis i analiza przypadków.
Opis przypadków.
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.