X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36864
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr RENATA SZYMAŃSKA
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa
Data rozpoczęcia stażu: 13.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 12.06.2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu:
Dyrektor Szkoły:
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy – data nadania 12.07.2011 r.
Kwalifikacje zawodowe:
studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika (5-letnie) w zakresie polityki socjalnej
studia podyplomowe: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane
studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe: - uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
- poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: - rozporządzenia MEN z dn. 01.03. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu; zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393);
- ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189 ze zm.)
- ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

- Tworzenie własnej biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.

- Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma).

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017 r.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Wrzesień 2017 r.

Notatki z analizy dokumentacji, wniosek o rozpoczęcie stażu, projekt planu rozwoju zawodowego.

Utworzona biblioteczka aktów prawnych.

Notatki, zgromadzone artykuły i publikacje.

Plan rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

- Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, wnioski z obserwacji.

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, scenariusze zajęć.

- Rozmowy indywidualne z opiekunem, wymiana doświadczeń, refleksji.

Wrzesień 2017 r.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Kontrakt.

Scenariusze zajęć, notatki i wnioski z obserwacji.

Scenariusze zajęć, wnioski z przeprowadzonych zajęć.

Notatki, wnioski z rozmów.

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności.
- Ewaluacja własnych działań, określenie swoich mocnych i słabych stron.

- Równomierne rozłożenie zaplanowanych prac, uzupełnianie braków.
Wrzesień 2017 r.

Wrzesień 2017 r.
Notatki.

Projekt planu rozwoju zawodowego.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

- Rozbudowywanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy.

- Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

- Udział w szkoleniach, kursach, spotkaniach metodycznych dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Zgromadzona literatura, czasopisma.

Pomoce dydaktyczne, scenariusze.

Scenariusze zajęć.

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów.

Notatki i wnioski z obserwacji zajęć.

5. Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Przekazywanie ciekawych scenariuszy, pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.

- Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.

- Praca w zespołach nauczycielskich:
- Zespół planujący i organizujący kształcenie specjalne;
- Zespół planujący i koordynujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

- Praca zespołowa w gronie specjalistów w celu rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych, wychowawczych, psychologicznych.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Scenariusze, pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, notatki.

Scenariusze zajęć.

Wpisy w dokumentację szkolną.

Wpisy w dokumentację uczniów.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- Przygotowanie i poprawne prowadzenie dokumentów nauczyciela wspomagającego:
- indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET);
- dostosowania wymagań edukacyjnych;
- wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU);
- programu nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;
- kart obserwacji uczniów;
- zeszytu obserwacji;
- zeszytów korespondencji z rodzicami.

- Przygotowywanie informacji o uczniach posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Poprawne prowadzenie dzienników zajęć rewalidacji indywidualnej.

- Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Przygotowanie oceny opisowej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym.
Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Prowadzona dokumentacja.

Informacje pedagogiczne o uczniach.

Dzienniki zajęć.

Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Ocena opisowa.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- Diagnozowanie środowiska uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy z rodzicami, opiekunami
- opracowanie kwestionariusza i przeprowadzenie wywiadu z rodzicami,
- zapoznanie się z dokumentacją, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznych, lekarzy, innych specjalistów,
- obserwacja, konsultacje ze specjalistami,
- współpraca z pedagogiem szkolnym.

Okres trwania stażu

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, notatki z obserwacji.

2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Przeprowadzanie diagnozy funkcjonalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Dobór odpowiednich metod, form pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Opracowywanie miesięcznych planów pracy.

- Opracowanie programów rewalidacji indywidualnej uczniów.

- Stała współpraca z rodzicami uczniów.

- Motywowanie i przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do udziału w szkolnych konkursach, występach, dyskotekach, wycieczkach.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Karty i arkusze diagnozy.

Dokumentacja nauczyciela wspomagającego.

Miesięczne plany pracy.

Opracowane programy.

Dzienniczek korespondencji.

Notatki, zdjęcia.

3. Uwzględnianie w pracy
problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

- Wsparcie rodziców dzieci objętych integracją m.in. poprzez:
- organizację spotkań edukacyjno-informacyjnych ze specjalistami,
- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowywania dziecka z niepełnosprawnością,
- wymianę doświadczeń i informacji,
- spotkania integracyjno- kulturalne.

- Współudział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”, akcji charytatywnej „Paczka dla Kombatantów”, „Zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska, „Góra grosza”, zbierania baterii na terenie szkoły.

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna,
- Policja,
- Straż,
- Biblioteka Gminna.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Sprawozdania, notatki.

Dokumentacja szkolna,
notatki, zdjęcia.

Dokumentacja szkolna.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Uwzględnianie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi dydaktycznych,
kart pracy, dokumentacji szkolnej.

- Wykorzystanie w pracy z uczniami komputerowych programów edukacyjnych.

- Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.

- Współpraca z osobami prowadzącymi stronę internetową szkoły w celu przekazywania materiałów z życia uczniów.

- Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki, dydaktyki poprzez uczestnictwo w kursach internetowych.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Prowadzona dokumentacja, karty pracy.

Programy edukacyjne.

Strony internetowe.

Szkolna strona internetowa.

Zaświadczenia.

2. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Obecność oraz dyskusja na internetowych forach edukacyjnych i oświatowych.

- Publikacja opracowanych przez siebie materiałów na portalach edukacyjnych, np. scenariuszy.

- Udział w radach szkoleniowych.

- Praca w zespołach nauczycielskich.

- Działania w zakresie edukacji włączającej.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Fora internetowe.

Adresy portali edukacyjnych.

Dokumentacja szkolna.

Dokumentacja szkolna.

Dokumentacja szkolna.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA DO WYKONANIA

SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

- Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:
- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych i w pracach zespołów nauczycielskich,
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych.

- Studiowanie literatury pedagogicznej:
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
- analizowanie czasopism pedagogicznych ,
- studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, dydaktyki,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Zaświadczenia.

Zgromadzona bibliografia oraz literatura metodyczno – dydaktyczna, strony internetowe.

2. Aktywna realizacja zadań wynikających z planów pracy szkoły oraz programu wychowawczo –profilaktycznego.

- Współudział w organizowaniu uroczystości, imprez i wydarzeń wewnątrzszkolnych, np.
- Święto Odzyskania Niepodległości,
- Andrzejkowe wróżby,
- Mikołajki,
- Wigilia,
- Bal karnawałowy,
- Dzień Kobiet,
- Powitanie wiosny,
- Dzień Rodziny-Piknik,
- Dzień Dziecka-Dzień Sportu.

- Przygotowywanie ściennych gazetek okolicznościowych o różnorodnej tematyce, np.: „Zima”, „Wielkanoc”, „Wiosna”, „Dzień Kobiet”, „Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka”.

- Współorganizacja wycieczek szkolnych, np. do kina, teatru oraz wycieczek klasowych.

- Udział w realizacji programu szkoły promującego np.: zdrowe odżywianie „Dzień Zdrowej Żywności”, wolontariat.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Dokumentacja szkolna, notatki, zdjęcia.

Gazetki ścienne, zdjęcia.

Karty wycieczek, zdjęcia.

Notatki, zdjęcia.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Znajomość aktów prawnych i zasad regulujących pracę szkoły.
- Analiza dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Zasady Oceniania, wewnątrzszkolne procedury, regulaminy, przepisy BHP ).

- Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.

- Systematyczna analiza przepisów prawa oświatowego i pomocy społecznej:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualnąw stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkołyI stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
(DZ. U. 2017 r. poz. 356);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(Dz.U. 2017 r. poz. 1591).

- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2017r.
Okres trwania stażu

Wrzesień 2017 r.

Okres trwania stażu

Maj 2020 r.

Dokumenty szkolne, notatki.

Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.

Notatki, artykuły, akty prawne.

Sprawozdanie.


Podpis nauczyciela Podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.