X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36663
Przesłano:

Opinia o uczniu

Opinia o uczniu

Uczeń: Karol
klasa: III
Szkoła Podstawowa

Uczeń posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na Zespół Aspergera i niepełnosprawność ruchową.
Karol jest uczniem wrażliwym, pracowitym i obowiązkowym. Wobec nauczycieli kulturalny, wobec kolegów miły, otwarty, przyjazny. Bierze aktywny udział w życiu klasy, przestrzega zasad obowiązujących w społeczności szkolnej.
Uczeń realizuje podstawę programową dla klasy III szkoły podstawowej, jednak ze względu na posiadaną niepełnosprawność wymaga pomocy nauczyciela wspomagającego. Posiada bogaty zasób słownictwa, wypowiada się zdaniami złożonymi. Zna wszystkie litery, czyta pełnymi wyrazami i zdaniami, rozumie przeczytane teksty i polecenia, jednak niektóre polecenia i zadania sprawiają mu trudność w zrozumieniu – prosi wtedy o pomoc nauczyciela wspomagającego. Zdarza się, że na zadawane pytania odpowiada pojedynczymi słowami. Poprawnie odtwarza z pamięci teksty piosenek, pięknie recytuje wiersze. Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie przewidzianym w podstawie programowej. Rozwiązuje zadania tekstowe. Poprawnie mierzy odcinki, liczy banknoty, odczytuje godziny na zegarze, wykonuje obliczeń zegarowych i kalendarzowych. Prawidłowo wymieniania dni tygodnia, nazwy miesięcy i pory roku. Dba o estetykę zeszytów i podręczników, szanuje swoje książki i przybory szkolne.
Interesuje się światem przyrody, posiada dużo wiadomości przyrodniczo – geograficznych, zna wiele zwierząt i roślin, nie tylko te z najbliższego otoczenia.
Zdarza się, że wykazuje umiejętność mechanicznego zapamiętywania.
Karol aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i na lekcjach wychowania fizycznego, regularnie jeździ na zajęcia basenowe .
Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole jak i poza nią. Jest samodzielny w zakresie samoobsługi i utrzymania porządku.
Uczeń posiada wadę wymowy – sygmatyzm, reranie oraz obniżoną sprawność narządów aparatu mowy.
Karol lubi stałość otoczenia, nie lubi zmian. Prowadzi uporządkowane życie, postępuje według ustalonych schematów, jest mało elastyczny – większe zmiany wprowadzają u niego niepokój, zdenerwowanie. Myślenie Karola cechuje się pewną sztywnością i brakiem elastyczności, szczególnie w sytuacjach nowych. Uczeń przejawia trudności w prowadzeniu rozmowy opartej na wymianie poglądów, ponieważ powraca do tych tematów, które go interesują. Przejawia również pewne trudności na płaszczyźnie funkcjonowania interpersonalnego oraz dosłowność w odbiorze komunikatów ze strony otoczenia. Nie rozumie aluzji, żartów albo śmieje się w nieodpowiednim momencie. Odczytuje komunikaty dosłownie, zdarza się, że nie rozumie znaczeń przenośnych. Pojawiają się reakcje nieadekwatnie do zaistniałych sytuacji.
U Karola pojawiają się wymuszające wzorce interakcji. W kontaktach z rówieśnikami bywa dominujący (zarówno w rozmowie jak i w działaniu), próbuje narzucić innym swoje pomysły czy zdanie. Zdarza mu się prowadzić monolog na interesujący go temat, nie dopuszczając innych do głosu. Ma trudności z przyjmowaniem perspektyw drugiej osoby, chce, aby inni dostosowywali się do jego zasad. Trudne i niezrozumiałe dla niego sytuacje wywołują frustracje, złość i płacz (np. przegrana podczas gier zespołowych, planszowych), a także ucieczki, obrażanie się, czy „żądanie rewanżu”. Kłopotliwe mogą być również sytuacje w klasie, kiedy inni uczniowie mają odmienne zdania na jakiś temat - Karol reaguje wtedy złością, płaczem.
U ucznia zaobserwowano pojawiające się trudności z koncentracją, zamyślenia, rozkojarzenia oraz zdenerwowanie podczas wypowiadania się na forum klasy – w trakcie czytania, odpowiadania na pytania nauczycieli (np. związanych z zadaniem domowym, sprawdzaniem wiedzy).
Uczeń dba o estetykę zeszytów szkolnych, jednak ze względu na niepełnosprawność ruchową i słabe napięcie mięśniowe jego grafomotoryka jest zaburzona – pismo nie jest estetyczne. Ma problemy z prawidłowym uchwytem przyrządu pisarskiego (ołówek, mazak, pióro), z równym cięciem nożyczkami, nawlekaniem, wiązaniem.
Obserwuje się u ucznia zaburzenia integracji sensorycznej - reaguje nieadekwatnie do bodźców w otoczeniu, nieadekwatnie dostosowuje reakcje do odbieranych informacji z zewnątrz.
Karol dba o porządek wokół siebie, nie lubi bałaganu i nie lubi, gdy osoba siedząca obok niego w klasie nie utrzymuje porządku (np. na ławce szkolnej).
Zaobserwowano u chłopca pewien dyskomfort podczas kontaktu fizycznego z innymi osobami – niechętnie podaje rękę (np. kolegom z klasy, na przywitanie); wzdryga się, gdy ktoś niechcący go dotknie – np. w ramię, plecy. Problem stanowi dotykanie przedmiotów o różnych fakturach i które mogą ubrudzić mu dłonie – np. plastelina, kreda do pisania na tablicy.
Obserwuje się również niechęć do spożywania wspólnych posiłków na jadalni szkolnej – Karol woli siedzieć sam przy stoliku, posiłek – śniadanie i zupę zjada bardzo szybko; nie zjada całych obiadów, a tylko wybrane zupy. Często należy przypominać mu, aby coś zjadł – uczeń twierdzi, że nie jest głodny.
Zaleca się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.