X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36751
Przesłano:

Opinia o dziecku przedszkolnym

Opinia o dziecku przedszkolnym

Chłopiec......................, urodzony .2011r. w ..., zamieszkały w ... Przedszkole w ...

Rozwój umysłowy:
Dziecko o dobrym kontakcie słownym; na ogół rozumie treści krótkich opowiadań, obrazków i prostych zagadek słownych. Nie potrafi jednak opowiadać o prezentowanych treściach pełnymi zdaniami; posługuje się zdaniem prostym i równoważnikami zdań, pod kierunkiem nauczyciela podejmuje próby budowania zdań i wypowiadania się z użyciem dłuższych form wypowiedzi. Rozumie proste zależności przyczynowo-skutkowe, słownik jednak jest ubogi, w dalszym ciągu występują wyraźne problemy z komunikacją werbalną związane z występującą wadą wymowy.
Dziecko rozpoznaje i nazywa zależności pomiędzy różnymi wielkościami, klasyfikuje proste zbiory. Ma duże problemy z zapamiętywaniem nowych nazw: wierszy, nazw barw, słów, szczególnie spoza codziennego słownika. Bardzo duże problemy ze skupieniem uwagi na zadaniu, szczególnie wśród bodźców rozpraszających (dźwiękowych lub innych). Bardzo mało wytrwały w sytuacjach zadaniowych; widoczna męczliwość i brak motywacji do pracy. Dziecko o ograniczonym krytycyzmie w stosunku do własnej osoby, chętnie przyciągające uwagę nauczyciela, szczególnie w sytuacjach zadaniowych, wymaga zachęty i pochwały, często stara się odwrócić uwagę prowadzącego od zadania.
Rozwój emocjonalno-społeczny:
Wychowanek na ogół podporządkowuje się poleceniom kierowanym do całej grupy, wymaga jednak indywidualnego traktowania w sytuacjach zadaniowych. Ig.... ma poprawne relacje z rówieśnikami, lgnie do podtrzymywania kontaktów z rówieśnikami, czasem je inicjuje. Na ogół przestrzega zasad i reguł zabaw z rówieśnikami, w zabawach opartych na rywalizacji jest uległy, nie popada w konflikty z rówieśnikami. Samodzielnie korzysta z toalety, ubiera się z pomocą nauczyciela. Jest chłopcem na ogół pogodnym, chętnie uczestniczy w zajęciach przedszkolnych, coraz lepiej znosi rozłąkę z matką – miewa jednak złe nastroje, kiedy bywa płaczliwy, wycofany, skarży się na złe samopoczucie.
Rozwój motoryki:
Widoczny jest postęp w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej. Chłopiec trochę sprawniej się porusza. Nie lubi jednak prac wymagających dłuższego skupienia i prac ręcznych. Jego prace plastyczne są ubogie w treści, pobieżnie i niestarannie zrobione (poniżej poziomu rozwojowego w porównaniu do rówieśników). Chwyt przyborów do pisania i kreślenia jest prawidłowy, nieprawidłowy nacisk ołówka i kierunek kreślenia. Dziecko ma wyraźne problemy z odwzorowywanie prostych kształtów i szlaczków; zaburzona wielkość, położenie i proporcje kształtów.
Analiza i synteza wzrokowa i słuchowa:
Wychowanek z trudem i przy pomocy nauczyciela układa obrazek z elementów. Potrafi ułożyć obrazek z 4 elementów. W związku z wadą artykulacji widoczne są wyraźne problemy z odtwarzaniem dźwięków, wychowanek nie dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów , ma problem z oznaczeniem głosek na początku i końcu wyrazu.
Tempo pracy i aktywność:
Wszelkie prace dziecka wykonywane są pospiesznie i z niewielką starannością. Chłopiec dąży do jak najszybszego zakończenia zadania i powrotu do zabawy. Ma tendencje do uporu i narzucania tematu zajęć, dążąc do szybkiego tempa i częstych zmian realizowanych prac. Wychowanek z trudnością włącza się do zadań dydaktycznych realizowanych w grupie; prezentuje postawę bierną i wyczekującą.

Rodzaj i efekty dotychczasowych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych:
Chłopiec objęty od 2 lat wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Cześć zajęć, tj. terapia psychologiczna i rehabilitacja jest prowadzona, w uzgodnieniu z matką, poza przedszkolem. Na terenie przedszkola wychowanek jest objęty indywidualną terapią prowadzoną przez oligofrenopedagoga i terapią logopedyczną.
Widoczny jest postęp w zakresie komunikacji dziecka. Stopniowemu wzbogaceniu ulega jego słownik i usprawnieniu artykulacja. Dziecko w sposób zrozumiały określa swoje potrzeby , znacznie sprawniej porusza się i wykonuje czynności samoobsługowe – wyraźny postęp w zakresie motoryki dużej. Coraz częściej i z coraz większą sprawnością realizuje zajęcia plastyczne i inne zadania wymagające zaangażowania pracy rąk, ich manipulacji. Stopniowo wydłuża się czas skupienia uwagi dziecka na zadaniu. Dziecko coraz chętniej i aktywniej uczestniczy w zajęciach, widoczna jest poprawa frekwencji wychowanka na zajęciach w przedszkolu.

Opracowała
Wychowawca grupy : Dorota Kubisa- Skalska
Na wniosek rodziców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.