X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36554
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem mianowanym i od 01.09.2016 r. rozpoczęłam staż na awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, w związku z czym sporządziłam plan rozwoju i po uzyskaniu akceptacji Dyrekcji Szkoły podjęłam dalsze działania w celu jego realizacji. W okresie stażu staram się również angażować się w działania nie ujęte w planie rozwoju, a wynikające z potrzeb wychowanków i innych nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły, a także specyfiki pracy w naszej placówce.

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
§ 8 ust. 2 pkt. 1
- Po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego i złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego.
- Regularnie tworzyłam dokumentację szkolną (uzupełnianie dziennika elektronicznego, analizy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe).
- Przeprowadziłam liczne rozmowy indywidualne z rodzicami moich wychowanków oraz spotkania klasowe, mające na celu poinformowanie o bieżących wynikach w nauce, problemach i sukcesach wychowawczych oraz planowanie podejmowanych działań wychowawczych.
- Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę czytając literaturę metodyczną, dydaktyczną i naukową oraz korzystając z zasobów portali internetowych.
- Wzięłam udział w szkoleniu pt. „Prawa i obowiązki nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego”
- Tworzyłam własne pomoce dydaktyczne.
- Dokonywałam ewaluacji własnych zajęć poprzez samoocenę stosowanych metod, form i środków.
- Dokonałam analizy ilościowej i jakościowej próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
§ 8 ust. 2 pkt 2
- Na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych Word, PowerPoint, Excel.
- Korzystałam z zasobów Internetu przygotowując się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w poszukiwaniu ciekawych materiałów oraz informacji kulturalnych.

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć:
§ 8 ust.2 pkt 3
- Aktywnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Brałam udział w spotkaniach j zespołu przedmiotów zawodowych, podczas których dzieliliśmy się doświadczeniami w jaki sposób osiągać lepszą zdawalność.
- W trakcie bieżących rozmów w gronie nauczycielskim dzieliłam się zdobytą wiedzą i spostrzeżeniami na temat stosowanych metod, form i środków dydaktycznych oraz ich efektywności.

4. Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
§ 8 ust. 2 pkt 4 a i 4 c-
- Dokonywałam obserwacji uczniów mających trudności w nauce i sygnalizowałam te problemy wychowawcom klas.
- Prowadziłam działania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno w powierzonej mi klasie, jak i wobec innych uczniów wymagających PPP.
- Zorganizowałam wycieczkę o charakterze dydaktycznym do fabryki VW do Polkowic. Byłam również opiekunem wycieczki na Targi Motoryzacyjne w Poznaniu.

5. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:
§ 8 ust. 2 pkt. 4e:
- Realizowałam wytyczne i wskazania dotyczące dostosowywania wymagań edukacyjnych w nauczanych przedmiotach).
- Starałam się współpracować z Dyrektorem, który pełnił funkcję pedagoga szkolnego w celu rozwiązywania problemów uczniów klasy IV (podjęte działania w celu monitorowania licznych nieobecności niektórych uczniów).
- Brałam udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły. Przygotowałam prezentację i ulotkę dotyczącą kierunku technik pojazdów samochodowych.
- Przeprowadziłam spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjalistów klas trzecich Gimnazjum w Brodach, podczas którego przedstawiłam rodzicom ofertę placówki.
- Nawiązałam współpracę ze strażakami- ratownikami z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Lubsku, w ramach której reprezentacja Szkoły na Turniej Motoryzacyjny przeszła szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

6.Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej: § 8 ust. 2 pkt 4 f
- Drużyn, którą przygotowywałam zajęła 1 miejsce w województwie a 15 w Polsce w XXI Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym, co uważam za znaczący sukces, gdyż nigdy wcześniej nasza Szkoła nie dotarła tak wysoko.
- Drużyna w składzie Kewin Ostapowicz, Sebastian Gawron, Jakub Jakuszewicz brali udział w 23 Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu 07.04.2017.
- Trzy drużyny, w skład których weszli uczniowie : Kewin Ostapowicz Sebastian Gawron, Jakub Jakuszewicz, Gracjan Szczepaniak, Kamil Baczyński, Dawid Okrągły, Grzegorz Zagrajczuk, Sebastian Gawron brali udział w internetowych eliminacjach do VI Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 06.04.2017
- Dla uczniów klas I i II zorganizowałam szkolenie z firmy SENTECH dotyczące diagnozowania układów zapłonowych 14.03.2017.
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zaakceptowała kolejne stworzone przeze mnie arkusze egzaminacyjne, które zostały umieszczone w bazie zadań.
- Czynnie pracuję jako egzaminator w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
- Jako wychowawca klasy brałam udział w imprezach ogólnoszkolnych wpisanych w kalendarz roku szkolnego.
- Współorganizowałam studniówkę klas czwartych.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony: § 8 ust. 2 pkt 5

Do realizacji w dalszym etapie stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.