X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36441
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Piórkowska
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 1 w
Okres stażu: 01.09.2009r. – 11.11.2012r.
Opiekun stażu: mgr Hanna

Wstęp

Jestem nauczycielem informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach.
W 2005 roku ukończyłam studia na kierunku Pedagogika w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, gdzie uzyskałam tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki z edukacją informatyczną.
W 2007 roku ukończyłam studia na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w Fili w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie odbyłam studia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki z edukacją informatyczną i otrzymałam tytuł zawodowy: magister.
Studia swe poszerzyłam o specjalizację nauczania techniki w szkole i grafiki komputerowej. Studia te ukończyłam w 2007 roku w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie w Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
W 2006 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach. Na podstawie art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) 29.08.2009 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego z dniem 01.09.2009 roku.
Głównym celem rozpoczęcia przeze mnie stażu było uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb placówki w której pracuję oraz potrzebami uczniów, stworzyłam plan rozwoju zawodowego. 26.09.2009 roku został on zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Pana mgr Piotra Kasperskiego. Działając na podstawie art.9c ust. 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły przydzielił mi opiekuna stażu Panią mgr Hannę . 01.09.2009 roku podpisałam kontrakt z opiekunem stażu, w którym zawarłyśmy zasady współpracy.
We wrześniu 2009 roku urodziłam dziecko, co wydłużyło odbywanie przeze mnie stażu do dnia 11.11.2012roku.
Aby osiągnąć swój cel, przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam swój warsztat pracy, aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły, poszerzałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.
Starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przedstawione poniżej sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego wszystkiego, co składa się na moją codzienną pracę.
Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r (wraz ze zmianami z 14 listopada 2007r) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli)

§7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z uczniami oraz od określenia swoich i ich potrzeb w tym zakresie. W celu określenia swoich mocnych i słabych stron, własnych możliwości i umiejętności, dokonałam autorefleksji, na podstawie której wytyczyłam sobie cele do dalszej pracy, uwzględniając różne aspekty pracy nauczyciela.
Następnie nawiązałam współpracę z panią mgr Hanną – opiekunem stażu wyznaczonym przez dyrekcję szkoły. Wspólnie określiłyśmy zasady współpracy, które zawarłyśmy w kontrakcie. Sporządzenie tego dokumentu poprzedzone było lekturą przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Kolejnym krokiem podjętym przeze mnie było zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli zawartymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela.
Po analizie przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu, oraz po spotkaniu konsultacyjnym z opiekunem stażu (temat spotkania: „Jak ułożyć plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego?” – 03.09.2009), opracowałam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Przy tworzeniu planu korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczonych na edukacyjnych portalach internetowych.
Plan rozwoju został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły 26 września 2009 r.
W trakcie stażu doskonaliłam swoje umiejętności właściwego przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Korzystałam z dokumentów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, oraz portali internetowych poświęconych edukacji. Analiza prawa oświatowego pozwoliła zapoznać się bliżej z prawnymi podstawami mojej pracy. Dzięki temu podejmowane przeze mnie działania zyskały większą pewność siebie. Bliższa znajomość prawa oświatowego pozwoliła mi zarówno lepiej planować swoją pracę np. planować odpowiednie warunki wypoczynku, jak i właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków np. w kwestii prowadzenia dokumentacji, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków. Moją częstą lekturą jest również dokumentacja szkolna taka jak Statut Szkoły czy WSO. Niezwykle cenna okazałą się również pomoc innych kolegów i koleżanek pracujących ze mną w tej palcówce.
Co dwa miesiące sporządzałam sprawozdania, odnośnie tego, co w danych miesiącach udało mi się zrealizować z planu rozwoju. Sprawozdania te oddawałam dyrektorowi szkoły.

Liczne spotkania i bardzo owocna współpraca z opiekunem stażu panią Hanną ułatwiła mi realizację zadań związanych z awansem zawodowym, jak również pracą nauczyciela. Tematyka spotkań z opiekunem stażu:
• „Kontrakt – co to takiego” (01.09.2009) Efekty: poznanie podstaw prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, poznanie sposobu dokumentowania działań, podpisanie kontraktu.
• „Jak ułożyć plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego” (03.03.2009) Efekt: prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego
• „Bibliografia nauczyciela informatyki i techniki” (07.09.2009) Efekty: wybór fachowej literatury, wzbogacenie szkolnej biblioteki o omawiane pozycje
• „Ścieżki dydaktyczne a programy nauczania” (10.09.2009) Efekt: opracowanie rozkładów nauczania z uwzględnieniem ścieżek dydaktycznych
• „Aktywne metody nauczania” (04.05.2010) Efekt: poznanie realizacji aktywizujących metod nauczania
• „Analiza prawa oświatowego” (07.05.2010, wrzesień 2011) Efekt: poznanie zasad i konsekwencji przerwania stażu
• „Dydaktyka informatyki i techniki (wrzesień 2010) Efekt: przygotowanie scenariuszy na lekcje informatyki i techniki
• „Szkolna strona internetowa” (06.10.2010, styczeń 2012) Efekt: aktualizowanie szkolnej strony internetowej
• „Innowacja WebQuest” (15.03.2011) Efekt: przeprowadzenie innowacji pedagogicznej pt. „Wykorzystanie metody WebQuestów do nauczania historii sztuki”
• „Analiza prawa oświatowego” (17.03.2011) Efekt: umiejętność planowania swojej pracy oraz właściwe wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela
• „Analiza prawa oświatowego” (kwiecień 2011) Efekt: przypomnienie procedur związanych ze stażem
• „Innowacja – sukces czy porażka” (maj 2011) Efekt: podsumowanie przeprowadzonej innowacji
• „Zasady pisania programów nauczania (czerwiec 2011) Efekt: znajomość zasad pisania programów nauczania
• „Pracownia komputerowa w szkole” (czerwiec 2011) Efekt: powstanie pracowni komputerowej
• „W jaki sposób promować Akcje Tesco” (09.11.2011) Efekty: promocja akcji Tesco w której szkoła brała udział
• „Innowacja WebQuest” (kwiecień, czerwiec 2012) Efekty: przygotowanie planu innowacji „Tworzenie interaktywnych treści e-learningowych na zajęciach technicznych”
• Nowa podstawa programowa (maj 2012) Efekty: przygotowanie się do wdrożenia nowej podstawy programowej
• Pracowania komputerowa w szkole (czerwiec 2012) Efekty: przygotowanie pracowni komputerowej dla klas 1-3
• „Innowacja WebQuest” (wrzesień 2012) Efekty: omówienie zajęć informatyczno – technicznych dotyczących „Tworzenie interaktywnych treści e-learningowych na zajęciach technicznych”
• „Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego” (12.10.2012) Efekt: opracowanie sprawozdania na nauczyciela mianowanego
• „Omówienie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego oraz potrzebna dokumentacja” (09.11.2012) Efekt: ujednolicenie sprawozdania, przygotowanie potrzebnych dokumentów.
Kontakty z opiekunem nie ograniczały się jedynie do wyznaczonych wcześniej spotkań. Spotkania często odbywały się poza harmonogramem. Rozmowy dotyczyły refleksji z przeprowadzonego stażu, pracy nauczyciela, czy pomocy dla uczniów.
W roku szkolnym 2010/2011 wraz z opiekunem stażu realizowałam innowację pedagogiczną pt. „Wykorzystanie metody WebQuestów do nauczania historii sztuki”, która dotyczyła nowatorskich rozwiązań metodyczno-organizacyjnych. Założenia innowacji były zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz zgodne statutem szkoły. Zajęcia skierowane były do wszystkich uczniów klas 5. Cały projekt trwał 6 tygodni. Kontakty z nauczycielami odbywały się w ramach lekcji plastyki, informatyki oraz w czasie pozalekcyjnym. Głównym celem innowacji było podwyższenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach plastycznych.
W roku szkolnym 2012/2013 realizowałyśmy kolejną innowację pedagogiczną pt. „Innowacja WebQuest Tworzenie interaktywnych treści e-learningowych na zajęciach technicznych”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas 6. Projekt realizowany miał być w roku szkolnym 2012/2013. Kontakt z uczniami odbywał się na zajęciach techniczno – informatycznych, oraz w czasie pozalekcyjnym. Głównym celem innowacji było podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod stosowanych w kształceniu kompetencji kluczowych w ramach nowej podstawy programowej.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu umożliwiło mi zaprezentowanie posiadanej wiedzy oraz własnych materiałów i pomysłów dydaktyczno-wychowawczych.
Natomiast omawianie i analizowanie ich przebiegu z osobą, w obecności której zostały przeprowadzone oraz wymiana doświadczeń znacząco udoskonaliły mój warsztat pracy.
Zajęcia prowadziłam również w obecności pani wicedyrektor, jak również innych nauczycieli:
• Prowadzenie godziny wychowawczej w obecności pani Wiesławy Warpechowskiej (wrzesień 2009)
• Prowadzenie cyklu lekcji z informatyki w obecności nauczycieli nauczania zintegrowanego w klasach pierwszych i drugich (wrzesień 2010)
• Prowadzenie zajęć w obecności pani Marty na lekcji informatyki: „Klawiatura narzędziem do pisania tekstów” (październik 2010)
• Prowadzenie zajęć w obecności pani dyrektor Marii: „Powtórzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edycji tekstu” (27.10.2010)
• Prowadzenie lekcji w obecności pani Sylwii na lekcji informatyki (maj 2010)
• Prowadzenie zajęć lekcyjnych z panią Sylwią w klasach piątych i szóstych „Druga szansa” (czerwiec 2010)
• Prowadzenie zajęć w obecności nauczycieli klas I-IV dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu (luty 2011)
• Prowadzenie zajęć w obecności pana Mariusza w ramach projektu Mysłowickiej Akademii Internetowej (26.02.2011, 05.03.2011, 12.03.2011)
• Prowadzenie zajęć w obecności pani Anny na kółku informatycznym dla klas trzecich (luty 2011)
• Prowadzenie zajęć informatyki w obecności pań praktykantek (wrzesień 2011)
• Prowadzenie zajęć informatyki w obecności pani Katarzyny (kwiecień 2012)
• Prowadzeni kółka informatyczno technicznego w obecności pani Hanny (wrzesień 2012)
• Prowadzenie zajęć informatyki w obecności pań praktykantek (wrzesień 2012)
• Prowadzeni kółka informatyczno technicznego w obecności pani Katarzyny (październik 2012)
• Prowadzenie kółka informatyczno – technicznego w obecności pani Hanny (wrzesień – listopad 2012)

W trakcie odbywania stażu obserwowałam również lekcje muzyki, plastyki, techniki, kółka informatyczno technicznego w obecności pań: Hanny (opiekuna stażu), Katarzyny, Wiesławy . Obserwowałam również pracę na świetlicy, oraz uczestniczyłam w kółku origiami prowadzonym przez panią Martę . Brałam również udział w lekcjach wychowawczych prowadzonych przez panią pedagog Jolantę . Dzięki tym obserwacjom, miałam możliwość poznania metod i sposobu nauczania przez innych nauczycieli, co wzbogaciło moje doświadczenia. Dzięki prowadzeniu zajęć w obecności innych nauczycieli oraz obserwowaniu pracy koleżanek z pracy miałam możliwość uświadomienia sobie własnych słabych stron oraz wprowadzenia zmian do pracy na przyszłość, a tym samym doskonalenia własnej pracy.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam poprzez udział w konferencjach Rady Pedagogicznej oraz instytucjonalnych i wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego.
1.Instytucjonalne formy doskonalenia zawodowego:
• Nauczyciel mediatorem – mediacje w szkole (wrzesień 2009) warsztaty zorganizowane w ramach Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice w wymiarze 5 godzin. Efektem udziału w konferencji było zapoznanie się z ideą mediacji oraz jej zasadami. Poznałam zalety mediacji szkolnej oraz jej techniki. Dzięki warsztatom zaznajomiłam się z aranżacją i warunkami w których mogą odbywać się mediacje. Dużą ciekawostką było również poznanie testu Thomasa Kilmanna dotyczącego stylu radzenia sobie z trudną sytuacją.
• Świat robotów i powrót do tradycji (15.11.2010) konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli WOM w Katowicach w wymiarze 6 godzin. Konferencja poświęcona była przeszłości, teraźniejszości i przyszłości robotów. Dzięki niej poznałam nowości związane ze światem robotów, które mogłam przedstawić uczniom na lekcji techniki.
• Takler – powrót do tradycji (15.11.2010) warsztaty zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli WOM w Katowicach w wymiarze 3 godzin. Dzięki zajęciom dowiedziałam się jak wykonywano sznurek. Warsztaty nauczyły mnie również wykonywać różnych splotów ze sznurka, było to cenne doświadczenie, które mogłam wykorzystać na lekcji techniki.
• Udział w konferencjach „Bezpieczeństwo w sieci w ramach Mysłowickiej Akademii Internetowej” (08.02.2011, 26.02.2011, 05.03.2011, 12.03.2011) Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" w partnerstwie z Zespołem Szkół Sportowych w Mysłowicach ze środków The Velux Foundations w ramach programu mikrograntów "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje. Dzięki video konferencji wraz z uczniami mogłam zapoznać się z tematyką bezpieczeństwa w sieci.
• Spotkanie z wydawnictwem Operon (08.04.2010) Zapoznanie się z nową podstawą programową oraz ofertą edukacyjną wydawnictwa.
• Spotkanie z wydawnictwem PWN (15.04.2010, 19.04.2010, 13.03.2012) Zapoznanie się z ofertą edukacyjną wydawnictwa.
• Spotkanie z wydawnictwem HELION (14.12.2010, 22.03.2012) Zapoznanie się z ofertą edukacyjną wydawnictwa.
• Spotkanie z wydawnictwem WSiP (27.03.2012) Zapoznanie się z ofertą edukacyjną wydawnictwa.
• W roku szkolnym 2010/2011 ukończyłam e-learningowy kurs z zakresu tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie „Dziecko w Sieci”. Kurs składał się z 18 modułów i kończył się testem wiedzy. Dzięki niemu poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu:
 Charakterystyki i skali zagrożeń dla młodych internautów.
 Prawnych i psychologicznych aspektów problemu.
 Oferty edukacyjnej i pomocowej poświęconej bezpieczeństwu młodych internautów.
• „Wyzwania dla organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (28.09.2011). Konferencja przeprowadzona była przez przedstawicieli Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na spotkaniu dowiedziałam się w jaki sposób zdobyć środki na działania organizacji pozarządowych, jak nie popełniać podstawowych błędów przy składaniu wniosku o dofinansowanie i na jakie środki mogą liczyć organizacje z naszego miasta.
• „WebQuest – model poszukiwania wiedzy w oparciu o Internet” (24.11.2011). Konferencja przeprowadzona była przez doradcę metodycznego panią Hannę . Na spotkaniu utrwaliłam sobie czym jest metoda WebQuest
• „Nowości wydawnicze Nowej Ery” (17 styczeń 2012) – zapoznanie się z nowymi metodami nauczania oraz elektronicznym podręcznikiem. Konferencja zorganizowana przez doradcę metodycznego panią Hannę.
• „Twórczo i zgodnie z nowym programem, czyli jak nowocześnie organizować zajęcia dla uczniów” (21.02.2012) - zapoznanie się z nowymi metodami nauczania oraz elektronicznym podręcznikiem. Konferencja metodyczna zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli WOM w Katowicach w wymiarze 4 godzin.
• „Twórcza informatyka z Baltie 2012” TIB (21.02.2012) – seminarium inauguracyjne II Etap Wojewódzkiego programu Pilotażowego Międzynarodowego Projektu zorganizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zapoznanie się z projektem TIB. Poznanie programu i zaznajomienie się z jego zaletami.
• „Edukacja informatyczne – cyfrowa szkoła. Nowa podstawa programowa” (28.03.2012). Konferencja metodyczna zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli WOM w Katowicach w wymiarze 6 godzin. Zapoznanie się z zasadami nowej podstawy programowej.
• Udział w Targach Edukacyjnych „Cyfrowa Szkoła” (19.09.2012) organizowane przez Expo Silesi w Sosnowcu. Na targach poznałam nowe środki dydaktyczne w nauczaniu
• Udział w Dzień Otwarty eTwinning w województwie śląskim (10.10.2012) – konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli WOM w Katowicach w ramach obchodów Tygodni eTwinning 2012. Przypomnienie informacji o projekcie eTwinning. Poznanie nowego panelu strony eTwinning, oraz sposobu z zyskania partnerów w projektach

2.Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
• Udział w wewnątrzszkolnym szkoleniu prowadzonym przez panią psycholog z Mysłowickiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (30.08.2010) Spotkanie dotyczyło jak radzić sobie z „trudnym” uczniem.
• Bezpieczeństwo i Higiena pracy oraz Ochrona Przeciwpożarowa dla nauczycieli (01.09.2010) szkolenie okresowe zorganizowane w formie seminarium przez Ośrodek Szkolenia „VISTA” w Mysłowicach w wymiarze 9 godzin. Efektem szkolenia była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP i Ppoż.
• Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania (17.11.2010) Efektem szkolenia było poznanie przyczyn i skutków zaburzenia zachowania u uczniów, indywidualizacja pracy z uczniem z dysleksją na lekcjach różnych przedmiotów, rozpoznanie dysleksji u ucznia i sposób pomocy uczniom z dysleksją.

3. Szkolenia z zakresu uczestnictwa w spotkaniach zespołu matematyczno – przyrodniczego:
• Spotkanie 22.09.2010 - tematem spotkania było omówienie wyników sprawdzianu po klasie szóstej za rok ubiegły oraz szkolenie na temat głosu, stanowiącego narzędzie pracy nauczyciela. Szczegółowo omówiono właściwą postawę pedagoga podczas używania narządu mowy, wskazano na prawidłowy proces oddychania, artykulacji oraz dykcji.
• Spotkanie 07.01.2011 – tematem spotkania było omówienie procedur przeprowadzenia próbnego egzaminu w klasie szóstej szkoły podstawowej.
• Spotkanie 28.09.2011 - tematem spotkania było podsumowanie sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2010/2011. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się na co w danym roku szkolnym należy kłaść nacisk, aby sprawdzian klas szóstych okazał się lepszy od roku poprzedniego.
• Spotkanie 31.10.2011 – tematyka spotkani dotyczyła pomocy pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów słabych, z opiniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej i uczniów zdolnych.
• Spotkanie 29.02.2012 dotyczyło, szczegółowego omówienia próbnych sprawdzianów po klasie szóstej, dyskusji na temat nowej podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacji oraz analizy podręczników z poszczególnych przedmiotów oraz programów nauczania na nowy rok szkolny.
• Spotkanie 27.03.2012 dotyczyło prezentacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie dot. przeprowadzenia tegorocznego sprawdzianu po klasie szóstej.
• Spotkanie 27.06.2012 dotyczyło ustalenia zasad opracowania dokumentacji obowiązującej przyszłoroczne klasy czwarte, które będą realizować nową podstawę programową.
• Spotkanie 03.09.2012 dotyczyło omówienia zasad tworzenia zespołów wspierających uczniów zdolnych i mających trudności z przyswajaniem wiedzy oraz zachowaniem oraz określeniem planu działań wspierających.
• Spotkanie 02.11.2012 dotyczyło szczegółowego omówienia organizacji, przebiegu oraz wyników sprawdzianu po klasie szóstej oraz szczegółowego omówienia wymagań na koniec klasy III szkoły podstawowej z matematyki oraz języka polskiego.

Podczas trwania stażu uczestniczyłam również w spotkaniach zespołu pomiaru dydaktycznego. Celem spotkań było coroczne sprawdzenie wiadomości uczniów w klasach I-VI. Podczas spotkań omawialiśmy zmiany wprowadzane w danym roku, oraz obowiązki członków zespołu pomiaru dydaktycznego.
W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/ 2013 uczestniczyłam w spotkaniach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów słabych z opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej i uczniów zdolnych. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Celem wprowadzenia pomocy było zapewnienie uczniom pomocy świadczonej w ich środowisku. Na spotkaniach zespołu rozpoznawałam się z problemami poszczególnych uczniów, przygotowywałam odpowiednie formy zajęć, określałam sposób i okresu udzielania pomocy poszczególnym uczniom. Dzięki tym działaniom pomoc dla uczniów stała się bardziej dostępna, zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów, bardziej efektywna.
Uczestniczyłam również w zebraniach zespołu nauczania zintegrowanego, którego celem było zaznajomienie nauczycieli klas I-III z zajęciami komputerowymi, przygotowanie nauczycielom scenariuszy oraz materiałów na lekcje informatyki w klasach I-III, oraz przygotowanie sali komputerowej dla klas nauczania zintegrowanego.
Wszystkie powyższe szkolenia, konferencje, warsztaty, spotkania z innymi nauczycielami, dały mi możliwość wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w powyższych formach doskonalenia miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.

Realizując zadania ujęte w planie rozwoju pamiętałam, że podstawą rozwoju zawodowego każdego nauczyciela jest ustawiczne samokształcenie oraz samodzielne poszukiwanie nowych metod pracy, środków dydaktycznych i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.
W związku z powyższym okres stażu był dla mnie czasem poszukiwania ciekawej, pełnej pomysłów i wskazówek, literatury pedagogicznej.
Swoją biblioteczkę pedagogiczną poszerzyłam o następujące pozycje książkowe:
 Danowski B. „abc tworzenia stron WWW” wyd. II, wyd. Helion, Gliwice 2006r.;
 Gross G. „Miniorigami”, wyd. KDC, Warszawa 2007r.;
 Juszczyk S. „Metodyka nauczania informatyki w szkole. Materiały metodyczne dla nauczycieli informatyki oraz słuchaczy nauczycielskich studiów podyplomowych z informatyki”, Toruń 2001;
 Luliński M. „Zadania konkursowe z informatyki”, wyd. MIKOM, W-wa 2002r.;
 Muh A. „Wielka księga papierowych cudów” wyd. BIS, Warszawa, 2005r.;
 Noga E., Wasilak A. „Stare i nowe zabawy podwórkowe” wyd. KLANZA, Lublin 2003r.;
 Ogórek B. „Corel photo – paint 1. Ćwiczenia praktyczne”, wyd. Helion, Gliwice 2001;
 Petty D. „Origami”, wyd. Skarbnica Wiedzy, Warszawa, 2000r.;
 Saan A. „365 pomysłów na majsterkowanie”, wyd. REA, 2006r.;
 Sokół M. „Tworzenie szkolnych stron WWW”, wyd. Helion, Gliwice 2005;
 Szeliga M. „Pracownia komputerowa poradnik dla nauczycieli”, wyd. Helion, Gliwice 2003r.;
 Tanaś M. „Edukacyjne zastosowanie komputerów, wyd. Żak, W-wa 1997;
 Wolniewicz-Grzelczak B. (pod red.) „Trzy Koła” Zeszyt ćwiczeń 1,2,3, wyd. Prom;
 Wójcik M. (red.) „Księga origami”, wyd. Buchmann, Warszawa, 2009r.;
 Poradniki metodyczne:
 Czyżewski W., Krzykowska M. Poradnik metodyczny Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era;
 Kiałka D., Poradnik metodyczny dla klas I-III, wyd. Helion;
 Kiałka D., Poradnik metodyczny dla klas IV-VI, wyd. Helion;
 Kranas W. Lekcje z komputerem, wyd. WSiP;
 Łabecki L. Przewodnik metodyczny do techniki IV – VI, wyd. Rożak;
Inspiracji do pracy poszukiwałam również w czasopismach takich jak:
 Chip
 Forum nauczycieli
 Komputer Świat
 Mały Artysta
 Młody technik
 Wychowanie komunikacyjne
Swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe pogłębiałam poprzez korzystanie publikacji portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli jak i webmasterów:
 edukacja.helion.pl
 fdn.pl
 www.10.internetdsl.pl/nauka/nauka.htm
 www.angielski.ovh.org
 www.anglomaniacy.pl
 www.artszkol.pl
 www.awans.net
 www.dzieckowsieci.pl
 www.edukacja.int.pl
 www.interklasa.pl
 www.klikplik.org.pl
 www.kuratorium.katowice.pl
 www.kurshtml.edu.pl
 www.literka.pl
 www.lubaczklaudia.host56.com
 www.men.gov.pl
 www.naszkraj.org.pl
 www.operon.pl
 www.poradnik-webmastera.com/kursy/html
 www.profesor.pl
 www.sieciaki.pl
 www.sp114.edu.pl/uczniow/matematyka/informatyka/start.htm
 www.szkola.net
 www.zyraffa.pl
 webmaster.helion.pl
 webquest.furgol.org
 www.etwinning.pl
 wychowawca.pl

Wraz z innymi nauczycielami przygotowywałam szkolenia Rady Pedagogicznej co zmusiło mnie do samokształcenia i pogłębienia swojej wiedzy o określoną tematykę. Szkolenia które prowadziłam to:
1) „Zastosowanie tablicy interaktywnej w nauczaniu” maj 2012. Na celu miało zapoznanie z zastosowaniem i podstawowymi narzędziami tablicy interaktywnej.
2) „Bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko” , czerwiec 2012. Szkolenie miało na celu przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, oraz przypomnienie wiadomości z pierwszej pomocy przedmedycznej (Przypomnienie najważniejszych Ustaw i Rozporządzeń; Kiedy uczeń jest pod naszą opieką; Postępowanie podczas lekcji, zajęć dodatkowych, przerwy; Postępowanie podczas zastęp; Zasady zwalniania dzieci do domu podczas nieobecności nauczyciela, z wychowania fizycznego i innych zajęć na prośbę rodziców, na konkursy, zawody, przedstawienia; Postępowanie podczas alarmu; Zasady obowiązujące podczas organizowania wycieczek; Lekcja wychowania fizycznego; Postępowanie podczas wypadku w szkole; Podstawowe informacje o higienistce, BHP, SIP; Profilaktyka; Test z pierwszej pomocy przedmedycznej)
3) „Mediacje w szkole”, październik 2012. Celami szkolenia było zapoznanie nauczycieli z rodzajami, celami, zaletami, etapami mediacji oraz roli mediatora

Dzięki samodzielnemu doskonaleniu zawodowemu znacznie rozbudowałam własny warsztat pracy. Zgromadziłam wiele samodzielnie przygotowanych środków i pomocy dydaktycznych (np. quizy, testy, krzyżówki, sprawdziany, prezentacje multimedialne, ćwiczenia do wykonania na komputerze). Poznałam wiele ciekawych i oryginalnych metod pracy. Zaznajomiłam się z wieloma niecodziennymi technikami plastycznymi i technicznymi, dzięki czemu narodziły się nowe pomysły na zajęcia z techniki. Uważam, że w dużym stopniu podniosłam atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć.
Poszukiwałam i pozyskiwałam środki na zakup nowych pomocy dydaktycznych. Dzięki temu szkoła została wzbogacona o programy multimedialne takie jak „Mistrz klawiatury”, „Klik uczy ortografii”. Dzięki materiałom dydaktycznym, zarówno tym zakupionych, jak i stworzonym przeze mnie zauważyłam większą aktywizacje uczniów do pracy.
Przez cały okres stażu administrowałam szkolną pracownię komputerową. Aby rozwiązać problemy z nią związane, musiałam korzystać z pomocy doświadczonych kolegów, lektury stron internetowych i wielu godzin pracy przy komputerze. Dzięki temu pracownia komputerowa funkcjonowała w taki sposób, aby dzieci mogły z łatwością w niej się uczyć.
W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowałam zbiórkę na rzecz zakupów komputerów. Celem była wymiana starych komputerów w pracowni komputerowej, oraz stworzenie drugiej pracowni komputerowej dla klas I-III. Dzięki organizowaniu kiermaszu, loterii, imprez szkolnych, pomocy rodziców oraz zbiórce makulatury, udało się zakupić 20 komputerów wraz z systemem Windows XP i stworzyć drugą pracownię komputerową dla klas I-III.
Prowadziłam również dokumentacje związaną z administrowaniem pracowni komputerowej.

Przez cały okres stażu dokumentowałam podejmowane działania. W latach 2008 –2011 opracowałam następującą dokumentację pedagogiczną:
 Plan wychowawczy klas IV, V;
 Teczka wychowawcy;
 Teczka nauczyciela;
 Ewaluacja kryteriów ocen z zachowania;
 Wymagania edukacyjne z informatyki i techniki dla klas V, VI;
 Rozkłady materiału nauczania informatyki i techniki;
 Kryteria oceniania z informatyki i techniki;
 Uzupełnianie arkuszy ocen;
 Prawidłowe prowadzenie dziennika lekcyjnego;
 Plan pracy kółka szkolnych webmasterów;
 Plan pracy kółka informatycznego;
 Plan pracy kółka kino maniaka;
 Analiza opinii uczniów z poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią z poradni;
 Dokumentacja wycieczek szkolnych;
 Regulaminy konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
 Konspekty zajęć z informatyki i techniki dla klas V-VI;
 Konspekty, materiały zajęć z informatyki dla klas I – III;
 Scenariusze dla wychowawców klas dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu;
 Scenariusze z uroczystości szkolnych tj:
 Dnia Edukacji Narodowej z p. Martą i panem Mariuszem
 Zakończenia klas VI z p. Katarzyną i panem Mariuszem
 Dokumentacje związaną z pracownią komputerową;
 Dokumentacja związana z egzaminem dla uczniów uczących się poza szkołą;
 Dokumentacja związana z pomiarem dydaktycznym;
 Dokumentacja związana z karierą ucznia;
 Sprawozdanie ze stażu (co dwa miesiące);
 Sprawozdanie z kółek;
 Sprawozdanie ze zbiórki pieniędzy na komputery;
 Sprawozdanie z ewaluacji;
 Wykonanie świadectw i dyplomów na zakończenie roku szkolnego;

Dzięki swoim umiejętnościom informatycznym przygotowałam i aktualizowałam:
 Programik wykonany w Excelu pokazujący okres badań lekarskich pracowników szkoły do użytku sekretariatu.
 Programik wykonany w Excelu obliczający punkty z zachowania przyznawane przez uczniów, nauczycieli i wychowawców, zgodnie z WSO
 Programik wykonany w Excelu obliczający średnie uczniów, średnią klasy, liczbę ocen uczniów, liczbę ocen przedmiotów, tzw. semestralny pomocnik dla nauczyciela
 Programik wykonany w Excelu obliczający ilość punktów z pomiaru dydaktycznego, oraz obliczający standardy
 Ankietę dotyczącą korzystania z Internetu przez uczniów klas IV – VI
 Materiały dla klas I-III z informatyki
Tworzenie wyżej wymienionej dokumentacji pedagogicznej pomogło
mi zaplanować i realizować pracę w danym roku szkolnym.
Dzięki temu, działania podejmowane przeze mnie były realizowane systematycznie, w ściśle zaplanowanej kolejności.
Swój warsztat pracy doskonaliła również poprzez zbieranie doświadczeń w innej działalności na rzecz szkoły:
 Podczas rekolekcji szkolnych organizowałam uczniom wolny czas poprzez wyjście do kina, seanse filmowe w szkole lub zajęcia informatyczne;
 Pełniłam opiekę nad uczniami podczas szkolnych dyskotek i wycieczek;
 Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
 Organizowałam loterie, kiermasze;
 Podjęłam się współpracy z panią Beatą i Martą przy akcji Góra Grosza;
 Pozyskanie środków finansowych na rzecz zakupu 20 komputerów do pracowni komputerowej.

Podsumowaniem pracy dydaktyczno – wychowawczej było dokonanie przeze mnie autorefleksji, poprzez wypełnienie arkusza samooceny. Pozwoliło mi to na określenie swoich słabych i mocnych stron, wyciągnięcie wniosków oraz poszukanie wskazówek do dalszej pracy.

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Głównym zadaniem nauczycieli wychowawców jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki oraz stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi.
W czasie stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu powierzono mi wychowawstwo. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomogły mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku – bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm a nawet przestępczość. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków starałam się rozwiązywać poprzez rozmowy z nimi na godzinie wychowawczej oraz indywidualnie.
W mojej pracy starałam się zawsze indywidualnie podchodzić do każdego ucznia, interesować się jego sytuacją rodzinną oraz środowiskiem, w jakim przebywa, uwzględniając jego potrzeby. Dopiero na tej podstawie organizowałam moje działania wychowawcze i dydaktyczne.
Co roku opracowywałam plany wychowawcze, wprowadzając do nich treści dotyczące wybranych problemów środowiska lokalnego i społecznego, zachowania dzieci oraz ich zainteresowania. Dzięki temu lepiej poznałam potrzeby uczniów, a ich zachowanie uległo niejednokrotnie dużej poprawie. Starałam się tak przekazywać im „mądrości życiowe” aby byli przystosowani do życia w społeczeństwie.
W swojej pracy podejmowałam działania służące:
• pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe swoich podopiecznych;
• poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym ich świecie, pobudzając ich aktywność intelektualną;
• organizowaniu warunków i pomocy w nauce własnej wychowanków;
• pobudzaniu zamiłowań informatycznych i manualnych;
• kształtowaniu moralnej postawy wychowanków;
• upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości;
• przysposabianiu do umiejętności współżycia i pracy w zespole;
• pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości, zdobywaniu poczucia uznania i przydatności;
• organizowaniu zabaw, wycieczek szkolnych i krajoznawczych, mających na celu integrację zespołu klasowego i szkolnego;
• kształtowaniu nawyku racjonalnego sposobu spędzania czasu i kulturalnej rozrywki.

Poznawanie wychowanków oraz innych uczniów rozpoczynam od obserwacji
ich zachowania. Następnie nawiązuję współpracę z ich rodzicami i wychowawcami oraz
z pedagogiem szkolnym. Dzięki tej współpracy, wymieniam spostrzeżenia na temat podopiecznych, ich sytuacji rodzinnej oraz problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Przez cały okres stażu starałam się rozwijać u uczniów wrażliwość na potrzeby innych. Wspólnie z moimi podopiecznymi brałam udział lub organizowałam różne zbiórki i akcje charytatywne na rzecz potrzebujących ludzi oraz zwierząt:
• akcje charytatywne:
 udział klasy, w akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum Cordis w Mysłowicach (2010, 2011, 2012);
 udział klasy w akcji „Góra Grosza” na rzecz Towarzystwa „Nasz Dom” – towarzystwo zebrane pieniądze, przekazuje najbardziej potrzebującym domom dziecka i rodzinnym domom dziecka (2009, 2010, 2011, 2012), jednocześnie pomagałam w prawidłowym przebiegu przeprowadzenia tejże akcji w naszej szkole,
 udział klasy w akcji „Agnieszka” z Fundacji Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym, polegająca na zbiórce pocztówek, znaczków pocztowych, zużytych kart telefonicznych oraz kart doładowujących telefony komórkowe (2008,2009);
 udział klasy w akcji „zakrętkowej”. W roku szkolnym 2009/2010 zbieraliśmy zakrętki dla Darka – chłopczyka chorego na mukowiscydozę. Natomiast
w roku szkolnym 2010/2011 zakrętki zostały przekazane Danielowi – chłopczykowi choremu na porażenie mózgowe i niedowład trzech kończyn;
 udział klasy w zbiórce żywności na rzecz bezdomnych zwierząt z mysłowickiego schroniska
• zbiórki surowców wtórnych:
 przyłączenie się do zbiórki makulatury, organizowanej i nadzorowanej przez p. Bożenę – nauczyciela-bibliotekarza;
 przyłączenie się do zbiórki puszek aluminiowych, organizowanej przez p. Hannę – nauczyciela nauczania zintegrowanego. Środki pieniężne ze zbiórki puszek przechodzą na rzecz klasy, dzięki czemu uczniowie mogą przeznaczyć je na pomoce szkolne lub imprezę klasową.
 organizowanie zbiórki płyt CD i DVD. Pieniądze ze zbiórki zostały dołączone do pieniędzy na zakup komputerów do pracowni komputerowej
 przyłączenie się do akcji „PAJACYK”, polegającej na zbiórce zużytych tuszy i tonerów do drukarek, na rzecz dożywiania dzieci w szkołach;
 udział w akcji Tesco dla szkół mającej na celu wspieranie polskich szkół oraz promowanie wśród najmłodszych wartych naśladowania postaw ekologicznych.

Poszerzając ofertę szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych starłam się rozbudzać i kształtować zdolności i umiejętności uczniów, stwarzać warunki do rozwoju zainteresowań uczniów, przyczyniać się do osiągania przez uczniów licznych sukcesów, motywować do pracy, promować szkołę w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. W celu osiągnięcia w/w efektów podjęłam następujące działania:
1. Przez cały okres stażu prowadziłam kółko informatyczne, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Na kółku informatycznym uczniowie poszerzali swoja wiedzę, oraz uzupełniali braki w wiadomościach i umiejętnościach. Realizowałam hasło: „uczyć - bawiąc”. Dzieci ćwiczyły swoje umiejętności poznane na lekcji, przygotowywały prace na konkursy, uczyły się poprawnie korzystać z Internetu, oraz poznawały programy multimedialne - gry dydaktyczne do nauki różnych przedmiotów.
2. W roku szklonym 2010/2011, 2011/2012 wraz z panem Mariuszem i Martą prowadziłam kółko kino-maniaka. Koło łączyło zajęcia informatyczno – filmowe. Celem tego koła jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności bezpiecznego posługiwania się Internetem oraz rozwijanie zainteresowań filmowych. W ramach koła organizowane były wycieczki do kina, konkursy oraz akcje prowadzone w ramach Mysłowickiej Akademii Internetowej:
• Wyjście do kina na film pt: „Jak ukraść księżyc” – 22.09.2010
• Wyjście do kina na film pt: „Żółwik Sammy w 40 lat dookoła świata” – 26.10.2010
• Wyjście do kina na film pt: „Zaplątani” – 14.01.2011
• Wyjście do kina na film pt: „Miś Yogi” - 09.03.2011
• Wyjście do kina na film pt: „Hop” – 13.04.2011
• Projekcja filmu „Przyjaciele świętego Mikołaja” – 14.12.2010
• Udział uczniów w wideokonferencjach „ Bezpieczeństwo w sieci w ramach Mysłowickiej Akademii Internetowej” - 08.02.2011, 26.02.2011, 05.03.2011, 12.03.2011
• Konkursy z wykorzystaniem programu Paint na postać z filmu „Jak ukraść księżyc” oraz „Miś Yogi”
• Wyjście do kina na film pt. „Mniam” – 29.10.2011
• Wyjście do kina na film 3D pt. „Przygody Tintina” – 08.11.2011.
• Wyjazd do kina na film „Artur ratuje gwiazdkę” – 02.12.2011
• Projekcja filmu pt. „W pustyni i puszczy” połączone z zajęciami komputerowymi – 03.12.2011
• Projekcja filmu „Chłopcy z placu broni” – 09.12.2011
• Wyjścia do kina „Podróż na tajemniczą wyspę” – 07.03.2012
• Wyjazd z uczniami na Galę finałową akcji Tesco dla szkół – 16.03.2012
• Wyjście do kina w ramach Dnia wiosny na film „Kot w butach” – 21.03.2012
• Projekcja filmu „Opowieści z Narnii. Książę Kaspian” – 26.03.2012
3. W roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam kółko informatyczno – techniczne Jedną godzinę tygodniowo prowadziłam z panią Hanną realizując innowacje pedagogiczną „Tworzenie interaktywnych treści e-learningowych na zajęciach technicznych”. Na kółku uczestniczyło 18 uczniów którzy za pomocą komputera, Internetu, programu eXe, tworzyli scenariusze na zajęcia techniczne, które umieszczane były na stornie w Internecie. Druga godzina kółka poświęcona była zajęciom informatyczno – technicznym dla uczniów słabszych. Dziesięcioro uczniów klasy szóstej miało możliwość dokańczania swoich prac z informatyki, nadrabiania zaległości, a także wykonywali prace techniczne na różne okoliczności. Na zajęcia przychodzili również uczniowie z różnych klas chcący nadrobić zaległości, bądź poprawić swoje oceny.

Jako nauczyciel informatyki przez cały czas swojej pracy wdrażam uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu. Co roku, gdy zbliżają się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu prowadzę z uczniami zajęcia dotyczące tych zagadnień. Zajęcia są prowadzone nie tylko na lekcjach, ale również na kółkach i godzinach wychowawczych. W miarę możliwości staram się również przekazywać tą wiedzę w klasach młodszych. Zajęcia są wzbogacane o środki dydaktyczne zamieszczone na stronie internetowej Dziecko w Sieci. Organizuje również ulotki dla dzieci i rodziców dotyczące zagadnień bezpieczeństwa w sieci. Zachęcam nauczycieli do przeprowadzenia zajęć na godzinach wychowawczych, przygotowując im odpowiednie scenariusze. Wraz z uczniami bierzemy udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa w „globalnej pajęczynie”. Oczywiście nie może obejść się również bez informacji na szkolnej stronie internetowej, a także w rozpowszechnianiu tematu poprzez szkolne gazetki.
W celu większej popularyzacji w/w tematyki w roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła brała udział w projekcie „Bezpieczeństwo w sieci w ramach Mysłowickiej Akademii Internetowej”. Dodatkowo została przeprowadzona ankieta dotycząca korzystania z Internetu przez uczniów klas IV – VI naszej szkoły.
Zachęcałam również uczniów do ukończenia kursów e-learningowych na platformie kampanii "Dziecko w Sieci" która oferuje bezpłatne kursy z zakresu bezpieczeństwa dzieci online.
Prowadziłam również lekcje stosując tablice interaktywną.
W roku szkolnym 2012/2013 wraz z panią Martą prowadziłyśmy projekt eTwinning Christmas time. Uczniowie z 11 krajów wymieniali się informacjami o zwyczajach i tradycjach świąt Bożego Narodzeni. Wysyłali do siebie kartki wykonane przez nich samych. Otrzymane kartki przedstawiali za pomocą prezentacji. Dzięki temu uczniowie poznali nowych przyjaciół z krajów europejskich.

Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować zespół klasowy. Starałam się, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów dlatego organizowałam wiele okolicznościowych imprez i wycieczek klasowych:
 Organizacja klasowych wycieczek do kina
• Wyjście do kina z klasą VIb na film pt: „Alicja w krainie czarów” (09.04.2010)
• Wyjście do kina z klasą IV s na film „Żółwik Sammy w 40 lat dookoła świata” połączony z warsztatami w języku angielskim (26.10.2010)
• Wyjście do kina na film pt: „Zaplątani” (14.01.2011)
• Wyjście do kina na film pt: „Miś Yogi” (09.03.2011)
• Wyjście do kina na film pt: „Hotel Transylwania” (12.11.2012)
 Organizacja klasowych wycieczek
• Wycieczka z PTTK do Ojcowskiego Parku Narodowego – 17.04.2010
• Wyjście z klasą IVs do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – listopad 2010
• Wycieczka dla klas VI do Planetarium –07.05.2010
• wycieczki dla klas IV okazji obchodów Dni Ziemi na Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu – 06.05.2011
• wycieczka z klasą IV s do Koszęcina – 10.06.2010
• wycieczka z klasą V s do Toszka – czerwiec 2012
 Imprezy klasowe
• Dyskoteki andrzejkowe
• Dyskoteki karnawałowe
• Dyskoteki klasowe
• Mikołajki klasowe
• Wigilie klasowe
• Dzień chłopca
• Dzień kobiet
• Dzień sportu
Uczniowie klas powierzonych mi pod wychowawstwo brały również udział w akcji Sprzątania Świata, w licznych audycjach muzycznych organizowanych w naszej szkole, a także w „Turnieju wiedzy o swoim wychowawcy” organizowanym przez Samorząd Uczniowski.

W trakcie stażu brałam z uczniami udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych:
• Co roku przygotowywałam uczniów do wojewódzkiego konkursu plastycznego na grafikę komputerową „Bezpieczny? Internet”, organizowanego przez Gimnazjum nr 12 w Tychach
• Przygotowanie uczniów do konkursu na prezentacje multimedialną dotyczącą Bezpiecznego korzystania z Internetu (luty 2010), organizowanego w ramach projektu Mysłowickiej Akademii Internetowej.
• Przygotowanie uczniów do konkursu na grafikę komputerową „Zabezpieczenie komputera programem Arca Vir” (luty 2010), organizowanego w ramach projektu Mysłowickiej Akademii Internetowej.
• Przygotowanie uczniów klas trzecich do regionalnego konkursu na grafikę komputerową „W Królestwie Króla Neptuna” (luty 2010), organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20 w Dąbrowie Górniczej.
• Przygotowanie uczniów do regionalnego konkursu informatycznego dla klas III organizowanego w Dąbrowie Górniczej (marzec 2010), organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20 w Dąbrowie Górniczej.
• Przygotowanie uczniów do międzyszkolnego konkursu na prezentacje multimedialną „Śladami Tomka Wilmowskiego” (maj 2010, maj 2011), organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 w Mysłowicach.
• Przygotowanie uczniów do ogólnopolskiego konkursu „Google, doodle Każdy wie, że w Polsce...” (maj 2011)
• Przygotowanie uczniów do ekologiczno – filmowego konkursu na ekofilmik Tesco dla Szkół – „Ekorewolucja”.
• Przygotowanie uczniów do ogólnopolskiego konkursu „Google, doodle Zapraszamy do Polski...” (maj 2012)

Chcąc wzbudzić u uczniów ciekawość, chęć samodzielnej pracy, a także zdrowej rywalizacji wśród najlepszych, prócz zachęcania uczniów do konkursów poza szkolnych, organizowałam również konkursy szkolne i międzyszkolne:
• Konkurs szkolny na grafikę komputerową „Bezpieczeństwo w sieci” (2010, 2012). Zadaniem uczniów było wykonanie pracy w programie graficznym Paint na zadany temat.
• Konkurs szkolny na hasło, slogan, wierszyk dotyczący bezpiecznego korzystania z Internetu (2011).
• Międzyszkolny konkurs na kartkę wykonaną za pomocą haftu matematycznego (2011, 2012). Za pomocą techniki haftu matematycznego uczniowie wykonywali kartki na dowolną okazję.
Do każdego z powyższych konkursów opracowywałam cele, zadania i kryteria. Ponieważ konkursy organizowałam samodzielnie, prosiłam koleżanki z pracy o udział w komisjach wyłaniających zwycięzcę.
Przygotowywałam gazetki ścienne o tematyce:
• „Jak się uczyć”
• „Owoce i warzywa w naszym życiu”
• „Bezpieczeństwo w sieci”
• „Bezpieczny komputer”
• „Prace konkursowe uczniów”
• „Ekorewolucja”
• „Kartki wykonane za pomocą haftu matematycznego”
• „Regulamin pracowni komputerowej”

Organizowałam również akademie szkolne
• Przygotowanie Akademii z okazji ukończenia szkoły klas VI (z panią Katarzyną i Mariuszem ) - czerwiec 2010.
• Przygotowanie Akademii z okazji Dnia Patronów kwiecień 2012 (z panią Martą , Katarzyną i Mariuszem ) - czerwiec 2010

Ponadto w trakcie trwania stażu propagowałam twórcze spędzanie czasu wolnego przez wychowanków. Organizowałam zajęcia w czasie rekolekcji wielkopostnych i zachęcałam uczniów do udziału w projekcjach filmów z pomocą pani Sylwii , Martą jak również z panem Mariuszem organizowałam wyjazdy do kina.

W czasie trwania mojego stażu nie zapominałam również o pracy z uczniami mającymi problemy w nauce, jak również uczniami zdolnymi. Swoje cele związane z tymi uczniami realizowałam poprzez:
Uczeń mający problemy w nauce:
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów mających opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej;
• Spotkania z wychowankami w celu poprawienia ich ocen z różnych przedmiotów;
• Zajęcia kółka informatycznego;
• Dawanie możliwości uczniom mającym problemy z opanowaniem umiejętności na komputerze do dodatkowego korzystania z komputera poza ich lekcjami.
• Prowadzenie zajęć z użyciem tablicy interaktywnej
Uczeń zdolny:
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów zdolnych;
• Przygotowanie dodatkowych zadań na lekcji;
• Zadawanie dodatkowych prac domowych;
• Kółko szkolnych webmasterów;
• Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach;
• Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
• Przeprowadzenie teoretycznego testu na kartę rowerową;
• Prowadzenie zajęć z użyciem tablicy interaktywnej.
Efektem pracy z uczniami słabymi było podniesienie poziomu pracy uczniów zarówno z technologii informacyjnej, jak również innych przedmiotów.
Rezultatem pracy z uczniami zdolnymi było przygotowanie stron internetowych przez uczniów, podniesienie zainteresowań technologią informacyjną, promowanie szkoły w środowisku lokalnym, pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności i zainteresowań, oraz zdobycie przez uczniów karty rowerowej.

Informacje, jakie zdobyłam obserwując wychowanków a także rozmawiając z nimi, i ich rodzicami (opiekunami), jak również nauczycielami oraz pedagogiem, w dużym stopniu pomogły mi w integracji zespołu klasowego oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Dzięki temu poznałam problemy i potrzeby uczniów.
Tematy poruszane na lekcjach wychowawczych wywarły pozytywny wpływ na uczniów, poszerzyły ich wiedzę o współczesne problemy społeczne.
Uczniowie mający problemy w nauce mieli możliwość korzystania z mojej pomocy. Uczniom zdolnym dawałam możliwość dalszego rozwoju.
Jako wychowawca klasy utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Organizowałam i prowadziłam zebrania z rodzicami raz na dwa miesiące lub w razie potrzeby częściej, oraz konsultacje z rodzicami (raz na dwa miesiące). Oprócz rutynowych spotkań na wywiadówkach i konsultacjach, utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów, sprawiających trudności wychowawcze czy dydaktyczne.
Na każdym spotkaniu z rodzicami starałam się wprowadzić elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.
Oprócz omawianych bieżących spraw dydaktyczno wychowawczych prowadziłam także krótkie pogadanki dla rodziców na temat wpływu telewizji czy Internetu na nasze dzieci.
Na bieżąco prowadziłam korespondencje z rodzicami poprzez specjalnie przygotowanego do tego celu zeszytu ucznia. Przeprowadzałam liczne rozmowy telefoniczne, wraz z pedagogiem szkolnym odbywałam wizyty w domach wychowanków, jeśli była taka konieczność.
W celu poprawienia sytuacji uczniów zarówno wychowawczych jak i dydaktycznych, często współpracowałam z pedagogiem szkolnym panią Jolantą oraz z poradnią pedagogiczno – psychologiczną w Mysłowicach.

§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Intensywny rozwój technologii informacyjnej spowodował, iż komputery stały się fundamentalnym środkiem przechowywania, gromadzenia i przekazywania informacji. Otwartość na nowe technologie, i umiejętność korzystania z nich stały się podstawowymi cechami świadomego pedagoga żyjącego w społeczeństwie informacyjnym. Nikogo już chyba nie trzeba przekonywać, iż komputeryzacja jest korzystna w procesie nauczania, zarówno dla nauczyciela jak i ucznia. Poza tym technologie informacyjne w duży stopniu podnoszą atrakcyjność nauczania, uczenia się. Pomaga odejść od encyklopedyzmu, co równocześnie sprawia, iż nauka staje się przyjemniejsza. Dlatego komputer jest podstawowym narzędziem w mojej pracy.
Umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komputerową w swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam zarówno na zajęciach informatyki i techniki. Z pomocą komputera przygotowywałam liczne pomoce dydaktyczne takie jak karty pracy, testy, sprawdziany, prezentacje multimedialne. Korzystałam z gotowych programów takich jak: „Klik uczy ortografii”, „Mistrz klawiatury”, Wychowanie komunikacyjne TESCO, a także programów, prezentacji przygotowanych przez wydawnictwa. Korzystałam również z testów zamieszczonych na stronie wydawnictwa Helion. Dzięki pomocom przygotowanym na komputerze lekcje stały się o wiele ciekawsze co spowodowało większą aktywność uczniów na lekcji.
W celu wzbogacenia swojej wiedzy systematycznie odwiedzałam strony internetowe: edukacja.helion.pl, fdn.pl, www.10.internetdsl.pl/nauka/nauka.htm, www.artszkol.pl, www.awans.net, www.dzieckowsieci.pl, www.edukacja.int.pl www.interklasa.pl, www.kuratorium.katowice.pl, www.kurshtml.edu.pl, www.literka.pl, www.men.gov.pl, www.operon.pl, www.profesor.pl, webmaster.helion.pl, www.szkola.net, www.poradnik-webmastera.com/kursy/html, wychowawca.pl.

Dzięki Internetowi poszerzyłam w znacznym stopniu wiedzę pedagogiczną a także dotyczącą awansu zawodowego, tworzenia stron internetowych oraz zdobyłam wiele cennych wskazówek dydaktycznych.
Dzięki akcji Tesco, w której uczestniczyliśmy i otrzymaliśmy tablice multimedialną mogłam w ciekawszy sposób prowadzić zajęcia, dzięki czemu aktywizowałam uczniów do nauki, nie tylko informatyki.

Z technologii informacyjnej korzystałam w celu dokumentowania podejmowanych działań. Przy pomocy programów komputerowych zamieszczonych w pakiecie Microsoft Office (Word i Excel) opracowywałam:
• dokumentację szkolną (plany pracy, regulaminy, konspekty zajęć, scenariusze uroczystości szkolnych, sprawozdania, rozkłady materiału, wymagania edukacyjne);
• dokumentację związaną z awansem zawodowym (wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju, sprawozdania z przebytego stażu, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego);
• przygotowywałam różnorodne pomoce dydaktyczne na lekcje informatyki i techniki (prezentacje multimedialne, krzyżówki, testy, sprawdziany);
• przygotowywałam egzaminy dla uczniów nie uczęszczających do szkoły;
• prowadziłam karierę ucznia;
• przygotowywałam testy oraz opracowywałam komputerowo pomiar dydaktyczny;
• korzystałam z semestralnego pomocnika nauczyciela do wystawienia ocen z zachowania, ocen śródrocznych i rocznych oraz ocen cząstkowych na zebrania z rodzicami;
• korzystałam z programiku obliczającego punkty z zachowania przyznane przez uczniów, nauczycieli i wychowawcę;
• przygotowanie ulotek dla uczniów i rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu
• przygotowanie sprawozdania ze spotkania zespołu matematyczno - przyrodniczego
• komputerowo wypełniałam świadectwa oraz arkusze ocen;
• komputerowe opracowanie planu ewakuacji z szatni;
• przygotowanie prezentacji multimedialnej z okazji 35-lecia szkoły pt. „Szkoła Podstawowa w starej fotografii”
• przygotowywałam dyplomy dla uczniów.

Przez cały okres stażu wdrażałam uczniów do korzystania z technologii informacyjnej. Propagowałam wśród uczniów ciekawe strony internetowe pogłębiające ich wiedzę nie tylko z lekcji informatyki i techniki, ale również z przyrody, języka angielskiego, religii i innych.
Korzystałam z testów i zadań domowych przygotowanych przez wydawnictwo Helion na stronie internetowej wydawnictwa. Uczniowie mieli swoje własne konta dzięki którym rozwiązywali zadania w domu. Dla uczniów nie mających możliwości wykonywania zadań w domu z powodu braku komputera lub Internetu dawałam możliwość wykonywania tych zadań w pracowni komputerowej.
Co roku przygotowywałam lekcje o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Przygotowywałam specjalne zajęcia z okazji Bezpiecznego Dnia Internetu zarówno dla klas I-III jak i IV-VI, a także gazetki, pomoce dydaktyczne i scenariusze dla nauczycieli, oraz konkursy. Przygotowywałam również informacje dla rodziców odnośnie profilaktyki bezpiecznego korzystania z globalnej sieci.
Zachęcałam uczniów do ukończenia kursów e-learningowych na platformie kampanii "Dziecko w Sieci" która oferuje bezpłatne kursy z zakresu bezpieczeństwa dzieci online.
Wzięłam udział w kampanii edukacyjnej „Dziecko w sieci” na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Przeprowadziłam dla wychowanków świetlicy, edukacyjne zajęcia profilaktyczne pt. „Sieciaki”. Zajęcia poruszały tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci szkół podstawowych.
Głównymi celami zajęć były:
• poprawa bezpieczeństwa dzieci w Internecie poprzez podnoszenie ich świadomości na temat tego jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z Sieci;
• przekazać wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie Internet;
• nauczyć zasad bezpiecznego używania Internetu – jak zachowywać się w sytuacjach ryzykownych, jakich danych o sobie nie podawać, zwrócić uwagę na to, że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu, przekazać wiedzę o tym, jakie są niezbędne programy do ochrony komputera przed zagrożeniami w Sieci;
Scenariusz zajęć, materiały multimedialne i pomoce dydaktyczne pobrałam ze strony internetowej www.dzieckowsieci.pl. Ponadto korzystając z formularza elektronicznego, przygotowałam sprawozdanie z przebiegu zajęć.
Wraz z uczniami brałam udział w projekcie Bezpieczeństwo w sieci w ramach Mysłowickiej Akademii Internetowej". Projekt współfinansowany był ze środków The Velux Foundations w ramach programu mikrograntów "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje. Projekt ten zakładał cztery wideokonferencje w czasie rzeczywistym przeprowadzone w Zespole Szkół Sportowych. Uczniowie, rodzice i nauczyciele z terenu miasta Mysłowice oraz aglomeracji śląskiej mogli uczestniczyć w wideokonferencjach za pośrednictwem Internetu w macierzystych placówkach lub swoich domach. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość udziału w tych konferencjach zarówno w Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach, jak również w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach. Projekt zakładał również przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej wykonanej w programie Power Point dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu, oraz plakat pt. „Bezpieczeństwo z programem Arca Vir”.
W ramach projektu w naszej szkole przeprowadziłam również ankietę wśród uczniów klas IV-VI dotyczącą korzystania z Internetu. Pytania do ankiety były przygotowane przeze mnie zgodnie ze znajomością środowiska ucznia oraz ich zainteresowań. Wyniki ankiety zostały umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

W roku szkolnym 2010/2011 wraz z opiekunem stażu realizowałam innowacje pedagogiczną pt. „Wykorzystanie metody WebQuestów do nauczania historii sztuki”, która dotyczyła nowatorskich rozwiązań metodyczno-organizacyjnych. Założenia innowacji były zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz zgodne ze Statutem Szkoły. Zajęcia skierowane były do wszystkich uczniów klas 5. Cały projekt trwał 6 tygodni. Kontakty z nauczycielami odbywały się w ramach lekcji plastyki, informatyki oraz w czasie pozalekcyjnym. Głównym celem innowacji było podwyższenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach plastycznych. Cele szczegółowe jakie mieli zrealizować uczniowie to:
 aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 jest wrażliwy na otaczające go piękno;
 postrzega, rozumie i przeżywa świat odległych kultur;
 zna dzieła wielkich artystów (architektów, rzeźbiarzy, malarzy);
 odczytuje przekazy ikoniczne i ikonograficzne;
 posługuje się terminami niezbędnymi do rozmów o sztuce;
 umie posługiwać się komputerem, korzystać z Internetu;
 buduje własną wiedzę w oparciu o Internet;
 dokonuje analizy, syntezy oraz oceny zgromadzonego materiału;
 jest twórczy, umiejętnie rozwiązuje problemy;
 potrafi korzystać z informacji;
 wykorzystuje wiedzę w praktyce;
 potrafi pracować zespołowo.
Innowacja dotyczyła:
 realizacji wybranych tematów lekcji za pomocą metody projektu – wymagającej dobrej organizacji pracy i planowania;
 zastosowania metody WebQuestów w opracowywanych projektach. Przeniesienia aktywności uczniów z przyswajania gotowej wiedzy podanej przez nauczyciela na wyszukiwanie informacji, ich analizę, syntezę oraz ocenę;
 realizacji zajęć w pracowni komputerowej. Wykorzystania zasobów Internetu do nauczania plastyki (treści teoretyczne z zakresu historii sztuki);
 korelacji zajęć pozalekcyjnych z tematami lekcji – przedłużenie procesu edukacyjnego;
 prowadzenia zajęć łączących dwa przedmioty, pod kierunkiem dwóch nauczycieli (plastyk, informatyk).
Na podstawie dokonanej ewaluacji wyciągnięto następujące wnioski:
1. Założone cele edukacyjne pozwoliły na wyposażenie uczniów zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu plastyki oraz informatyki.
2. Poznanie pojęć z zakresu plastyki dało uczniom możliwość prowadzenia swobodnych rozmów o sztuce, zaś kontakt z dziełami plastycznymi oddziaływał pozytywnie na emocje uczniów.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej znacznie uatrakcyjniło realizację tematu.
4. Nastąpiło zwiększenie motywacji uczniów do nauki treści z zakresu historii sztuki, wynikiem czego było opracowanie ciekawych prezentacji.
5. Podczas zajęć szczególny nacisk był położony na efektywne współdziałanie w zespole, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji oraz rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
6. Wprowadzenie zmian metodycznych i organizacyjnych pozwoliły na lepsze i efektowniejsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę, sprzyjały rozwojowi umiejętności wyszukiwania informacji, ich analizy, syntezy i oceny, uczyły planowania pracy oraz pozwalały na większą samodzielność i odpowiedzialność uczniów.
7. Wdrożenie innowacji przyczyniło się do podwyższenia jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej podczas zajęć plastycznych.
W roku szkolnym 2012/2013 wraz z panią Hanną realizowałam innowacje pedagogiczną pt. „Tworzenie interaktywnych treści e-learningowych na zajęciach technicznych”, która również dotyczyła nowatorskich rozwiązań metodyczno-organizacyjnych. Założenia innowacji były zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz zgodne ze Statutem Szkoły. Zajęcia skierowane były do wszystkich uczniów klas 6. Projekt trwał cały rok szkolny. Kontakty z nauczycielami odbywały się w ramach dodatkowych zajęć informatyczno – technicznych oraz w czasie pozalekcyjnym. Głównym celem innowacji było podwyższenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach plastycznych. Cele szczegółowe jakie mieli zrealizować uczniowie to:
 aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
 umieć posługiwać się komputerem, korzystać z Internetu;
 budować własną wiedzę w oparciu o Internet;
 dokonywać analizy, syntezy oraz oceny zgromadzonego materiału;
 są twórczy, umiejętnie rozwiązują problemy;
 potrafić korzystać z informacji;
 wiedzieć, co to jest e-learning;
 wiedzieć, co to jest program eXe Tenet Management;
 wiedzieć, jak zainstalować program eXe Tenet Management;
 wykorzystywać darmowe narzędzie służące do tworzenia interaktywnych treści e-learningowych (bez znajomości języka programowania);
 tworzyć przykładowy interaktywny projekt w eXe, który wyeksportują jako stronę WWW;
 potrafić pracować zespołowo.

W czasie stażu organizowałam dla uczniów kółko szkolnych webmasterów, na którym uczniowie uczyli się tworzenia stron internetowych w języku html, oraz kółko informatyczne dla klas młodszych. W latach 2009-2011 w raz z panem Mariuszem zorganizowałam kółko kino-maniaka, którego program zakładał również zajęcia w pracowni komputerowej.
W czasie stażu zachęcałam uczniów do udziału w licznych konkursach informatycznych jak np. „Bezpieczny? Internet”, „Zabezpieczenie komputera programem ArcaVir”, „Śladami Tomka Wilamowskiego” – konkurs na prezentacje multimedialną, „W Królestwie Króla Neptuna” – praca w programie Paint, konkurs informatyczny dla uczniów klas III szkoły podstawowej, „Google, doodle Każdy wie że w Polsce...”.
Organizowałam również konkursy szkolne takie jak: „Internetowy Konkurs Wiedzy”, „Bezpieczeństwo w sieci” – konkurs na plakat wykonany w programie Paint, konkurs na wierszyk, slogan, hasło dotyczący bezpiecznego korzystania z Internetu, jak również konkursy na prace wykonane w programie Paint dotyczące obejrzanych filmów w ramach kółka kino-maniak.
W roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam z panią Martą projekt eTwinning Christmas time. Uczniowie za pomocą komputera, Internetu, Twin Spice komunikowali się z uczniami z innych krajów. Wykonywali również prezentacje multimedialne dotyczące zwyczajów bożonarodzeniowych.

Dzięki umiejętnościom informatycznym stworzyłam szereg programików w programie Excel, które ułatwiły pracę nie tylko moją, ale również pracę innych pracowników szkoły:
 Programik wykonany w Excelu pokazującego okres badań lekarskich pracowników szkoły do użytku sekretariatu
 Programik wykonany w Excelu obliczający punkty z zachowania przyznawane przez uczniów, nauczycieli i wychowawców, zgodnie z WSO
 Programik wykonany w Excelu obliczający średnie uczniów, średnią klasy, liczbę ocen uczniów, liczbę ocen przedmiotów, tzw. semestralny pomocnik dla nauczyciela
 Programik wykonany w Excelu obliczający ilość punktów z pomiaru dydaktycznego, oraz obliczający standardy
Programy te na bieżąco aktualizowałam w celu usprawnienia ich działania, oraz udoskonalałam w celu zaspokojenia potrzeb innych nauczycieli.

W ramach nowej podstawy programowej w prowadzeniu lekcji informatyki w klasach I-III przygotowałam scenariusze zajęć, materiały dla uczniów klas młodszych z informatyki oraz szeregu zadań dla tych uczniów. Spotykałam się również z nauczycielami klas zintegrowanych w celu podzielenia się wiedzą dotyczącą prowadzenia zajęć w pracowni komputerowej.

Przez cały okres stażu byłam administratorem szkolnej pracowni komputerowej, co wiązało się z modernizacją sprzętu komputerowego. W roku szkolnym 2010/2011 z pomocą dyrekcji i innych nauczycieli udało mi się pozyskać fundusze na wymianę komputerów w ramach projektu Euroschola. Zostało zakupionych 20 komputerów. Dzięki temu w pracowni komputerowej, w której jestem administratorem wymieniłam i przygotowałam na nowy rok szkolny wszystkie komputery. Została również stworzona druga pracownia komputerowa dla klas I-III w której przygotowałam do użytku uczniów 16 stanowisk uczniowskich.

Jednym z moich zadań dodatkowych jest administrowanie szkolnej strony internetowej. Szkolna strona internetowa powstała przy współpracy z panią Hanną . Przez kilka lat strona rozbudowała się o nowe działy. Na dzień dzisiejszy prócz podstawowych informacji o szkole, można na niej znaleźć pomocne informacje dla rodziców jak i uczniów. Odwiedzając szkolną stronę internetową dowiemy się o wydarzeniach związanych z życiem szkoły, jak również obejrzymy zdjęcia z różnych uroczystości. W celu chronienia prywatności uczniów, zbierane są zgody od rodziców na umieszczenia zdjęć z ich pociechami. Szkolna strona internetowa jest przeze mnie na bieżąco aktualizowania, co ułatwia komunikację z uczniami i rodzicami.

Komputer i jego możliwości wykorzystywałam również do drukowania świadectw. Początkowo korzystałam z programu Microsoft Office, w którym przygotowałam dokument ułatwiający mi drukowanie świadectw. W 2010 r. dyrektor szkoły zakupił program do drukowania świadectw. Program ten został zainstalowany na nauczycielskim komputerze w pracowni komputerowej, dzięki czemu praca stała się wygodniejsza. Co roku prócz wypełniania świadectw swojej klasie wychowawczej, pomagam drukować świadectwa wychowawcom klas IV-VI. Dzięki programowi mam również możliwość przygotowywania i drukowania arkuszy ocen uczniów.

Swoimi umiejętnościami, wiadomościami zdobytymi podczas studiów, jak i doświadczeniami zdobytymi podczas swojej kilkuletniej prac dzieliłam się z innymi nauczycielami:
• Prowadziłam zajęcia w obecności:
 Prowadzenie godziny wychowawczej w obecności pani Wiesławy Warpechowskiej (wrzesień 2009)
 Prowadzenie cyklu lekcji z informatyki w obecności nauczycieli nauczania zintegrowanego w klasach pierwszych i drugich (wrzesień 2010)
 Prowadzenie zajęć w obecności pani Marty na lekcji informatyki: „Klawiatura narzędziem do pisania tekstów” (październik 2010)
 Prowadzenie zajęć w obecności pani dyrektor Marii : „Powtórzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edycji tekstu” (27.10.2010)
 Prowadzenie lekcji w obecności pani Sylwii na lekcji informatyki (maj 2010)
 Prowadzenie zajęć lekcyjnych z panią Sylwią w klasach piątych i szóstych „Druga szansa” (czerwiec 2010)
 Prowadzenie zajęć w obecności nauczycieli klas I-IV dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu (luty 2011)
 Prowadzenie zajęć w obecności pana Mariusza w ramach projektu Mysłowickiej Akademii Internetowej (26.02.2011, 05.03.2011, 12.03.2011)
 Prowadzenie zajęć w obecności pani Anny Dziengielewskiej na kółku informatycznym dla klas trzecich (luty 2011)
 Prowadzenie zajęć informatyki w obecności pań praktykantek (wrzesień 2011)
 Prowadzenie zajęć informatyki w obecności pani Katarzyny (kwiecień 2012)
 Prowadzeni kółka informatyczno technicznego w obecności pani Hanny (wrzesień 2012)
 Prowadzenie zajęć informatyki w obecności pań praktykantek (wrzesień 2012)
 Prowadzeni kółka informatyczno technicznego w obecności pani Katarzyny (październik 2012)
 Prowadzeni kółka informatyczno technicznego w obecności pani Hanny (wrzesień - listopad 2012)
• Spotkania z panią Martą i panem Mariuszem dotyczące organizowania przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
• Spotkania z panią Martą oraz panią Beatą dotyczącego podstaw języka HTML – świetlicowa strona internetowa;
• Zapoznałam nauczycieli z zasadami wprowadzania danych do kariery ucznia na spotkaniu zespołu przedmiotowego;
• Zapoznanie nauczycieli z zasadami wprowadzania danych do arkusza obliczającego punkty z zachowania przyznane przez uczniów, nauczycieli i wychowawcę, zgodnie z WSO;
• Zapoznanie nauczycieli z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocą;
• Spotkania z panią Elżbietą oraz Hanną dotyczące prowadzenia zajęć informatyki i techniki w klasach V i VI;
• Cykl spotkań z nauczycielami nauczania zintegrowanego dotyczące realizacji programu nauczania informatyki w klasach I – III;
• Spotkanie z panią Katarzyną i panem Mariuszem w sprawie uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas szóstych;
• Spotkanie z panią Katarzyną w celu aktualizacji komputerowego pomocnika dla nauczycieli;
• Spotkanie z panią Katarzyną w celu omówienia informacji znajdujących się na szkolnej stronie internetowej;
• Spotkania z panią Dorotą Jałowiecką w celu udoskonalenia materiałów przygotowanych przeze mnie dla klas I – III;
• Spotkania z panią Jolantą Jarocińską – Suszką: pomoc przy zrealizowaniu projektu WebQuest;
• Spotkania z panią Katarzyną w celu usprawnienia programu do drukowania świadectw, oraz omówieniu zasad ich drukowania w pracowni komputerowej;
• Spotkania z panią Dorotą w celu stworzenia pracowni komputerowej dla klas I – III;
• Spotkania z panią Hanną poświęcone akcji Tesco
• Spotkania z paniami praktykantkami odbywającymi praktykę w naszej szkole pod moją opieką;
• Przygotowanie scenariuszy zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci dla wychowawców klas I-III i IV-VI;
• Przygotowanie materiałów , pomocy dydaktycznych do nauczania informatyki w klasach I-III;
• Spotkania z p. Katarzyną w celu aktualizacji pomocnika nauczyciela
• Pomoc przy zorganizowaniu spotkania dla uczniów „Mały ratownik”
• Spotkania z panią Martą poświęcone projektowi eTwinning

W ramach akcji Tesco dla szkół za pomocą komputera wykonałam filmik, który przedstawiał ekorewolucję przeprowadzoną w naszej szkole. Przygotowałam ulotki promujące nasz filmik, zachęcałam uczniów do głosowania przez Internet, oraz rozsyłałam za pomocą Internetu informacje dotyczące naszego konkursu. Byłam głównym koordynatorem tej akcji, co wiązało się z wypełnieniem odpowiednich formularzy przez Internet, na potrzebę konkursu, oraz komunikowaniem się z osobą odpowiedzialna za tą akcję.

Przez cały okres stażu pracowałam nad budowaniem poprawnej komunikacji interpersonalnej zarówno z rodzicami jak i pracownikami szkoły w której pracuje. Komunikacja ta odbywała się w sposób tradycyjny poprzez spotkania, jak i Internet i pocztę e-mail.
1.Poprawną komunikację z rodzicami budowałam poprzez:
• bezpośrednie rozmowy na temat sukcesów i problemów wychowawczych dzieci;
• zamieszczanie pisemnych uwag w zeszytach do korespondencji informujących o zachowaniu ich dzieci;
• prezentowanie twórczości dzieci w formie organizowania wystaw prac plastycznych z okazji Dni Otwartych Szkoły;
• prowadzenie zebrań i konsultacji z rodzicami;
• aktualizowania szkolnej strony internetowej.
2. Poprawną komunikację z pracownikami szkoły budowałam przez:
• regularne spotkania z opiekunem stażu;
• współorganizowanie kółka kino-maniaka z panem Mariuszem ;
• współpraca z panią Hanną – innowacja;
• współpraca z panią pedagog;
• współpraca z innymi nauczycielami:
 współpracę z świetlicą szkolną i biblioteką podczas organizowanych akcji charytatywnych i zabaw świetlicowych;
 współpracę z nauczycielami zespołu przedmiotowego oraz pomiaru dydaktycznego;
 współpracę z panią Martą i Katarzynę oraz innymi nauczycielami w celu dostarczania informacji na stronę internetową;
 współpracę z panią Martą i Beatą podczas organizowania loterii, kiermaszu na rzecz hospicjum;
 współpracę z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami poprzez rozmowy na temat ich wychowanków;
 współpraca z panią Hanną w ramach akcji Tesco dla szkół.
 współpraca z panią Hanną dotyczące szkolenia z tablicy interaktywnej
 współpraca z panią Martą podczas przygotowania przedstawienia z okazji Dnia Patronów Szkoły
 współpraca z panem Piotrem Kasperskim dotyczące szkolenia „Bezpieczeństwo w szkole”
 współpraca z panią Martą dotyczące szkolenia „Mediacje szkolne”
 współpraca z panią Martą podczas projektu eTwinning Świąteczny czas
• Pomoc w organizowaniu:
 35 – lecia szkoły – październik 2009
 Dni Otwartych Szkoły – marzec 2010
 Dni Otwartych Szkoły – maj 2011
 Dni Otwartych Szkoły – czerwiec 2012

Dzięki umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zrealizowałam zamierzone cele. Efektem tego było aktywizowanie uczniów, urozmaicenie własnego warsztatu pracy, podniesienie atrakcyjności i poziomu kształcenia, większe zainteresowanie uczniów technologią informacyjną, rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. W dużym stopniu urozmaiciłam swój warsztat pracy, oraz rozwinęłam i udoskonaliłam umiejętności interpersonalne. Poprzez stronę internetową promowałam szkołę w środowisku lokalnym.

§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

W celu poszerzenia swojej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej korzystałam ze zbiorów Internetu oraz dostępnej literatury i notatek ze studiów. Nie mniej jednak dopiero rzeczywista praca z dziećmi przekonała mnie o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi.
Podczas realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego, niemal codziennie stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazywała się wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywania konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, z nadpobudliwością, brakiem posłuszeństwa.
Podczas identyfikowania problemów pamiętałam, że każde dziecko jest inne, inne ma problemy, potrzeby, zdolności i zainteresowania.
Najczęstszym sposobem diagnozowania uczniów była ich obserwacja w czasie zajęć, przerw, wycieczek, zajęć świetlicowych. Mogłam bliżej poznać wychowanków w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, reagowania na polecenia i prośby wychowawców, zachowania wobec kolegów i wychowawców.
W rozwiązywaniu problemów wychowawczych pomagała mi dyrekcja, pedagog, wychowawcy innych klas. Aby być dobrym pedagogiem należy poznać środowisko uczniów i ich rodziców. Pamiętając o tym starałam się o dobry kontakt i wspólną pracę nad trudnościami wychowawczymi uczniów z ich rodzicami (opiekunami). Prowadziłam zebrania i konsultacje z rodzicami. Utrzymywałam z nimi kontakt telefoniczny lub spotykałam się z nimi poza harmonogramem spotkań. Zauważyłam, że rodzicom często towarzyszy zagubienie, bezsilność, bezradność wobec problemów dziecka.
Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występują u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w poniższych opiniach.

Chcąc lepiej zrozumieć postępowanie moich wychowanków ciągle rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki i psychologii. Brałam udział w warsztatach poświęconych tej tematyce: Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania (17.11.2010) Efektem szkolenia było poznanie przyczyn i skutków zaburzenia zachowania u uczniów, indywidualizacja pracy z uczniem z dysleksją na lekcjach różnych przedmiotów, rozpoznanie dysleksji u ucznia i sposób pomocy uczniom z dysleksją.
W celu poszerzenia wiedzy psychologiczno – pedagogicznej korzystałam z zeszytów ćwiczeń „Trzy Koła” pod redakcją B. Wolniewicz-Grzelczak wydawnictwa Prom. Ćwiczenia te to zbiory gier, zabaw i ćwiczeń dostarczających świetnej zabawy z jednej strony, z drugiej zaś pomagających w akceptowaniu siebie, wyrażaniu własnych uczuć, uczących prawidłowej komunikacji czy rozwiązywania konfliktów.

Od 2008 roku do chwili obecnej pełnię funkcje wychowawcy klasowego. Wiązało się to z corocznym opracowywaniem planu wychowawczego klasy, z uwzględnieniem propozycji uczniów, ich problemami, potrzebami i zainteresowaniami, oraz uwzględnieniem ścieżek dydaktycznych. W palnie tym zawarty był również harmonogram imprez klasowych. Imprezy te pomagały w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Wzbudzały również wśród wychowanków poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu tych imprez klasowych włączyli się również rodzice np. poprzez zakup podarunków na mikołajki, pieczenie ciast na wigilię Bożego Narodzenia, czy Dzień Otwarty Szkoły.

Pogłębienie wiedzy psychologiczno pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów. Bieżące poznawanie problemów uczniów przyczyniło się do szybkiego rozwiązywania ich dylematów.

W czasie odbywania stażu współpracowałam z panią Martą i Beatąw akcjach i zbiórkach materialnych. Pomagałam w organizowaniu loterii, kiermaszu, których celem było pozyskanie funduszy na rzecz Hospicjum Cordis w Mysłowicach. Uczestniczyłam również w akcji „Góra Grosza” na rzecz Towarzystwa „Nasz Dom”– towarzystwo, zebrane pieniądze przekazywane są najbardziej potrzebującym domom dziecka i rodzinnym domom dziecka.
Wzięłam również udział klasy w akcji „zakrętkowej”. W roku szkolnym 2009/2010 zbieraliśmy zakrętki dla Darka – chłopczyka chorego na mukowiscydozę. Natomiast
w roku szkolnym 2010/2011 zakrętki zostały przekazane Danielowi – chłopczykowi choremu na porażenie mózgowe.

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego łączyło ze sobą podjęcie czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego.
Na początku dokonałam syntezy najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty:
• Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami;
• Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami;
• Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
Po analizie podstawowych dokumentów prawa oświatowego oraz procedur wewnątrzszkolnych związanych z awansem zawodowym, rozpoczęłam procedury z nim związane na stopień nauczyciela mianowanego: złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Przez cały okres pracy w szkole analizowałam również dokumentacje prawa wewnątrzszkolnego. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 stał się dla mnie podstawową lekturą oraz najważniejszym źródłem szkolnego prawa, który pomógł mi w wielu sytuacjach spornych. Zapoznałam się również z dokumentami takimi jak: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
Systematyczne zapoznawanie się z dokumentacją prawa oświatowego i dokumentacją wewnątrzszkolną pomogło mi napisać odpowiednie dokumenty związane z warsztatem pracy nauczyciela takie jak: plan pracy wychowawczej, rozkłady materiałów, kryteria ocen itp.
Brałam również udział w modyfikowaniu dokumentów szkolnych (WSO).
Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, oraz przepisów BHP i P.poż umożliwiły mi prawidłowe organizowanie imprez szkolnych i konkursów odbywających się na terenie szkoły, jak również wycieczek klasowych czy szkolnych.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołu matematyczno – przyrodniczego oraz zespołu pomiaru dydaktycznego. Uczestniczenie w tych posiedzeniach pomogło mi w rozwijaniu i nabywaniu doświadczenia w pracy nauczyciela. Znałam aktualne problemy szkoły, wiedziałam, jak im się przeciwstawić.
Uczestniczyłam w komisjach nadzorujących sprawdziany klas szóstych, pełniąc rolę członka komisji.
Przeprowadzałam również egzaminy z informatyki dla uczniów nie uczęszczających do szkoły.
Kontrolowałam dłuższe nieusprawiedliwione nieobecności uczniów i bezzwłocznie informowałem o nich rodziców oraz pedagoga szkolnego.
Zapoznałam się również z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. W czasie trwania stażu miałam okazję pomagać wychowankom mającym trudną sytuację rodzinną. Była to pomoc polegająca na wyposażeniu uczniów w materiały niezbędne do szkoły. Z pomocą pani Marty organizowałam również paczki świąteczne dla uczniów, którzy nie kwalifikowali się do otrzymania takich podarunków np. z MOPS- u, a ich sytuacja materialna wymagała takiej pomocy. Wdrażałam również uczniów do pomocy dzieciom chorym, przebywających w domach dziecka, jak również zwierzętom poprzez włączanie się w różne akcje charytatywne.
Dokonałam również analizy ustawy z dnia 26.10.1982 r. mówiącej o postępowaniu w sprawie nieletnich. W tym celu zaznajomiłam się z materiałami ze szkolenia zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach „Odpowiedzialność karna dzieci i młodzieży”. Dzięki temu zapoznałam się z podziałem osób nieletnich z uwzględnieniem ich wieku. Znam czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na przestępczość nieletnich. Wiem, jakie są główne zadania szkoły, zasady zawiadamiania rodziców oraz policji w przypadku naruszenia prawa przez ucznia. Pomocne było również przypomnienie sobie informacje ze szkolenia „Odpowiedzialność prawna nauczycieli”. Informacje te wyposażyły mnie w wiedzę na temat odpowiedzialności jaka ciąży na nauczycielach za powierzonych mu wychowanków oraz uświadomiło mi wagę konsekwencji prawnych za niedopatrzenia w zakresie opieki i wychowania.
Wszystkie moje działania miały na celu wspieranie rozwoju dziecka. Starałam się być godnym i odpowiedzialnym wychowawcą. Chciałam, aby moi wychowankowie stali się wzorowymi i kulturalnymi obywatelami. Mam nadzieję, że moje działania, takie jak: przestrzeganie dobrych manier, dbałość o kulturę osobistą, propagowanie zdrowego trybu życia, szacunek i tolerancja wobec innych przyniosą efekty w przyszłym życiu moich uczniów.

Podsumowanie
W czasie trwania stażu założone cele i zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.
Przez cały okres stażu starałam się w swojej pracy, uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły. Priorytetem były potrzeby uczniów, które stanowiły dla mnie główny cel i mobilizowały do aktywniejszej pracy. Dlatego w swojej pracy uwzględniam potrzeby wychowanków, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, jeśli zachodzi taka potrzeba – modyfikuję je. W dokumentowaniu przebiegu stażu znacznie pomogło mi wykorzystywanie posiadanych umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę pedagogiczną oraz fachowe czasopisma. Poznawanie przepisów oświatowych, nowoczesnych metod nauczania oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami realizowałam przez cały okres stażu.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, jednocześnie podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie i unowocześnienie mojego warsztatu pracy.
W tym miejscu warto podkreślić, że za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w 2011 roku otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły. W 2012 roku pan dyrektor wytypował mnie do otrzymania Nagrody Kuratora Śląskiego i Nagrodę Prezydenta Miasta.
Kończąc staż nie kończę pracy nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi. Jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla uczniów i siebie.

Sprawozdanie sporządziła:Anna Piórkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.