X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35150
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu

Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /tj. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm./ przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pani Agnieszki Wendy nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej xxx za okres stażu odbytego od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku.

Pani xxx ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego realizowała zadania zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez dyrektora szkoły. Zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela) , poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola ( podstawa programowa, programy nauczania, plany pracy) ,zapoznała się z również z dokumentami przedszkola - Statut Szkoły.
Stażystka poznała i opanowała zasady prowadzenia dokumentacji obowiązującej w oddziale przedszkolnym (zapisy w dzienniku, plany miesięczne). Uczestniczyła w szkoleniu BHP - poznała i poprawnie stosowała w swojej pracy przepisy bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy – w oddziale przedszkolnym, podczas wycieczek, imprez grupowych oraz na zajęciach dydaktycznych .
Pani xxx xxx uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu, omawiała z prowadzącym obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym.
Swoje umiejętności prezentowała w czasie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu, na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy, w wymiarze jednego zajęcia w miesiącu. W czasie tych zajęć zwracała uwagę duża kultura pani Agnieszki, jej takt i opanowanie. Stażystka posługuje się prostym językiem, zrozumiałym dla dzieci, formułuje pytania w sposób pozwalający na szybkie i łatwe nawiązanie kontaktu z wychowankami. Starała się aktywizować uczniów nieśmiałych i mało aktywnych. Stosowała prace dodatkowe dla chętnych i służyła pomocą dzieciom słabym. Nauczycielka w swojej pracy umiejętnie stosowała różne metody i formy pracy, trafnie dobierała środki dydaktyczne. Prawidłowo formułowała cele operacyjne i zadania wychowawcze. Pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę z dziedziny metodyki przedmiotu.
Pani Agnieszka uczestniczyła w życiu przedszkola przygotowując i prowadząc m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, włączała się również w akcje „Góra grosza”, Sprzątanie świata”, Zakończenie roku szkolnego w zerówce.
Z przeprowadzonych przeze mnie obserwacji mogę stwierdzić, iż stażystka rzetelnie przygotowywała się do prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych. Jest obowiązkowa i systematyczna, a ponadto chętnie korzystała z rad i wskazówek bardziej doświadczonych nauczycieli.
Pani Agnieszka starała się doskonalić swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej jak i opiekuńczo-wychowawczej, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Stażystka brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach w ramach WDN, w e- konferencjach i e- warsztatach. W ciągu roku szkolnego uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego, co przyczyniło się do wzbogacenia jej warsztatu pracy oraz podniosło umiejętności dydaktyczne. Wzbogacała własną wiedzę oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism przedmiotu, a także psychologiczno-pedagogicznych; wyszukiwała interesujących informacji w internecie. Stażystka zapoznała się z sytuacją rodzinną oraz środowiskiem swoich wychowanków – wykorzystywała narzędzia badawcze dostosowane do tych celów. Prowadziła indywidualne rozmowy z rodzicami, dzięki którym mogła ukierunkować swoją pracę wychowawczą oraz dobrać właściwe sposoby oddziaływania w konkretnych przypadkach. Współpraca pani Agnieszki z rodzicami przebiegała pomyślnie – zawsze służyła pomocą, zachęcała do udziału w życiu przedszkola.
Pani Agnieszka wykazała duże zaangażowanie w swoją pracę, jest komunikatywna i otwarta na sugestie i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzystała z pomocy i doświadczeń opiekuna stażu, dobrze zaadoptowała się do pracy w naszej szkole w oddziałach przedszkolnych. Zdyscyplinowana, kulturalna, chętna do podejmowania działań. Właściwie i rzetelnie wykonywała powierzone jej obowiązki, planowo wywiązywała się z zaplanowanych przedsięwzięć, skrupulatnie gromadziła dokumentację, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie.
Zrealizowała działania i zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.

Reasumując, pani Agnieszka spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, a mianowicie:
• poznała organizację i zasady funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
• poznała dokumentację obowiązującą w oddziale przedszkolnym i sposoby jej prowadzenia
• poznała przepisy dotyczące zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
• opanowała umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
• poznała środowisko swoich wychowanków, ich problemy oraz wykazała się umiejętnością współpracy z tym środowiskiem;
• umiejętnie omawiała prowadzone oraz obserwowane zajęcia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy proponuję Pani Agnieszce pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.

Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.