X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36333
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Trąbki Wielkie, 07.09.2015r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko: Celina Kitowska

Placówka oświatowa: Przedszkole w Trąbkach Wielkich

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01.09.2015 – 31.05.2018r.)

Dyrektor placówki oświatowej: mgr Anna Tysler

Cele:
1.Podejmowanie działań mających na celu rozwój przedszkola.

2.Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin realizacji
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
• wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
• zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju
• przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego min. W Internecie
• przygotowanie stosownej dokumentacji 08.-09. 2015
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwojowego
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• wniosek o rozpoczęcie stażu
• plan rozwoju zawodowego
• dokumentacja
• sprawozdanie
• 09. 2015
• 08.-09. 2015
• okres stażu
• 05.2018
3. Przeprowadzenie analizy własnej
• obserwacje zajęć przez dyrektora
• ewaluacja, samoocena oraz refleksja obserwowanych zajęć
• konspekty zajęć, notatki
Okres stażu
4.Kształcenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• aktywny udział w formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego w postaci kursów doskonalących, warsztatów oraz rad szkoleniowych adekwatnych do potrzeb własnych oraz przedszkola
• rozpoczęcie kursu lub studiów w zakresie nauki języka angielskiego
• szkolenia, warsztaty z zakresu skutecznych metod pracy logopedycznej z małym dzieckiem
• zaświadczenia, świadectwa
Okres stażu
5.Współorganizacja konkursów przedszkolnych. Przygotowanie do konkursów i przeglądów.
• opracowywanie corocznych harmonogramów konkursów,
• opracowywanie regulaminów i zadań konkursowych,
• przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach
• dbanie o estetykę wytworów dziecięcej twórczości
• Scenariusze, regulaminy,
• karty zgłoszeń, dyplomy
Okres stażu
6. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej
• dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
• comiesięczne pisanie planów dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
• założenie, prowadzenie, uzupełnianie teczek obserwacji dzieci
• okresowe diagnozowanie dzieci
• przygotowywanie sprawozdań, scenariuszy, konspektów
• praca w zespole ewaluacyjnym- badanie realizacji podejmowanych działań w przedszkolu wynikających z rocznego planu pracy; opracowanie ankiet, sprawozdań, raportu
• dzienniki zajęć
• plany miesięczne
• teczki obserwacji
• obserwacje
• scenariusze, konspekty
• ankiety, sprawozdania, raporty
Okres stażu
7. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych R. Labana W. Sherbone, C. Orffa Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz dziecięca matematyka E.Gruszczyk – Kolczyńskiej, projektu Bohater Tygodnia, Metoda Klanzy itp.
• Aranżacja i projektowanie kącików dziecięcej twórczości, kącików przyrody, komunikatywnej tablicy z rodzicami
• Uczestniczenie w konkursach rozwijających twórczość artystyczną dziecka, w przeglądach, akcjach społecznych i komercyjnych. Rozwijanie zdolności , aktywności muzycznych, plastycznych , aktorskich, ruchowych dzieci. Prowadzenie wychowanka w przygotowaniach do udziału w konkursach, przeglądach, reprezentowaniu przedszkola w środowisku lokalnym
• scenariusze zajęć
• zdjęcia
• prace plastyczne dzieci, dyplomy podziękowania.
Okres stażu
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
• Konsultacje indywidualne z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców
• Informacje, komunikacja, ogłoszenia na tablicy dla rodziców
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców
• Przygotowanie i organizacja uroczystości, spotkań z rodzicami przygotowanie programów artystycznych, aranżacja dekoracji
• Angażowanie rodziców do organizacji i uczestnictwa w uroczystościach,, akcjach, świętach wynikających z harmonogramu przedszkolnego
• Organizacja spotkań z rodzicami w ramach projektu „Bohater Tygodnia”
• Zamieszczanie zdjęć i opisów z aktywności grupy na stronie internetowej
• plan współpracy
• Scenariusze spotkań
• zapisy w dzienniku
• scenariusze
• zdjęcia
• scenariusze zajęć
• scenariusze uroczystości
• spisy do dziennika
• zapis na stronie internetowej
Okres stażu
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Planowanie i organizacja wycieczek do różnych instytucji
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą
• Współpraca ze specjalistami
• zapisy w dzienniku
Okres stażu
10. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.
• tworzenie, harmonogramu imprez i uroczystości na rok szkolny
• udział w organizacji uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”
• organizowanie wydarzeń t,j.:Pierwszy Dzień Jesieni, Święto Niepodległości , Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny Święto Mamy i Taty
• organizowanie zabawy andrzejkowej, karnawałowej dla dzieci,
• organizowanie pikników rodzinnych, nocy w przedszkolu
• planowanie i organizacja imprez związanych z ważnymi wydarzeniami w przedszkolu,
• organizacja uroczystości i imprez integrujących grupy przedszkolne,
• harmonogramy
• scenariusze zajęć
• wpis w dzienniku
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Analiza i praktyczne wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.
• stosowanie technologii komputerowej, multimedialnej do przygotowania trwałych środków dydaktycznych,
• korzystanie z komputera jako dodatkowego, aktualizowanego źródła wiedzy – Internet- przeglądanie stron internetowych poszerzających wiedzę związaną z edukacją przedszkolną, poszukiwanie ciekawych szkoleń, warsztatów, artykułów
• sporządzanie scenariuszy, planów pracy
• opracowywanie , scenariuszy zajęć, regulaminów konkursów, programów uroczystości
• redagowanie, drukowanie ogłoszeń, dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy dydaktycznych oraz kart pracy do indywidualnych działań z dzieckiem,
• upowszechnianie osiągnięć własnych i placówki,
• umieszczanie własnych publikacji,
• korzystanie z poczty internetowej jako środka komunikacji
• redagowanie informacyjnych dla rodziców,
• zamieszczanie zdjęć i informacji na stronie internetowej przedszkola,
• korzystanie z bieżących nowości dotyczących pracy nauczyciela,
• gromadzenie informacji, przepisów prawnych, pomysłów metodycznych, korzystanie ze szkoleń i warsztatów
• scenariusze, plany
• wzbogacanie umiejętności graficznych,
• promocja przedszkola w środowisku,
• strona internetowa
Okres stażu
2. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
• wzbogacanie i pozyskiwanie własnych pomocy dydaktycznych (płyty CD ,przenośne nośniki ) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
• korzystanie z komputera i rzutnika do przekazu prezentacji multimedialnych i ilustracji w pracy z dziećmi
• utrwalanie ważnych i codziennych wydarzeń w życia przedszkola za pomocą aparatu fotograficznego
• płyty CD itp.,
• scenariusze
• zdjęcia Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1.Publikowanie na stronach internetowych scenariuszy, publikacji
• publikacja na stronach internetowych swoich scenariuszy, programów autorskich itp.
• zaświadczenia Okres stażu
2. Upowszechnianie ciekawych rozwiązań dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• udostępnianie wypracowanych scenariuszy i materiałów koleżankom z pracy oraz innym nauczycielom za pośrednictwem poczty elektronicznej
• aktywny udział i prace w zespołach psychologiczno-pedagogicznych
• dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
• popularyzowanie innowacyjnych metod w pracy z dzieckiem
Okres stażu
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
• opracowanie i przedstawienie prezentacji szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej
• prezentacja
• potwierdzenie dyrektora
Okres stażu
4. Dzielenie się wiedza i umiejętnościami z innymi nauczycielami
• wspólne rozwiązywanie problemów,
• dzielenie się lit
• dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach , warsztatach, szkoleniach,
• udostępnianie pomocy dydaktycznych , zredagowanych dokumentów itp.
• potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie programu autorskiego - aktywność ruchowa dziecka.
• zgromadzenie i zapoznanie się z literaturą pomocną w realizacji zadania,
• opracowanie programu autorskiego,
• wdrożenie programu i jego ewaluacja,
• program i inna dokumentacja z tym związana
IX 2015
2. Współtworzenie i wdrożenie dokumentu „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem” z Fundacji Dzieci Niczyje
• wdrożenie do realizacji w zadaniach przedszkola programu mającego na celu ochronę dziecka przed krzywdzeniem
• uzyskanie przez przedszkole certyfikatu z Fundacji Dzieci Niczyje 2015/2016
3. Realizowanie różnych projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
• włączanie się w różne programy, projekty np. „Akademia Aquafresh”, ,,Przytul pieska”, „Mamo, tato wolę wodę”, Dziecko bezpieczne w sieci” itp.
• dokonanie ewaluacji wdrożonych programów
• scenariusze zajęć, wpisy w dziennik, zdjęcia
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
• stosowanie różnorodnych metod pracy aktywizujących uwzględniających różnice rozwojowe dziecka
• obserwacja dzieci na tle grupy rówieśniczej.
• rozmowy indywidualne z rodzicami – sugerowanie fachowej literatury dotyczącej rozwoju dziecka
• omawianie z dzieckiem jego potrzeb i form realizacji
• organizacja zajęć wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci
• przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
• scenariusze zajęć.
• obserwacje
• przekaz informacji indywidualne spotkania
• dyplomy, podziękowania
Okres stażu
2. Praca z dziećmi z trudnościami
• prowadzenie zajęć dodatkowych
• rozmowy indywidualne z rodzicami-sugerowania fachowej literatury i pomocy
• tworzenie pomocy dydaktycznych uwzględniających trudności dziecka
• wpisy do dziennika
• indywidualne rozmowy z rodzicami
Okres stażu
3. Praca z dzieckiem zdolnym
• prowadzenie warsztatów rozwijających kreatywność i umiejętności dzieci
• rozwijanie zainteresowań i możliwości
• harmonogram, scenariusze zajęć
• wystawy prac Okres stażu
4. Współpraca z różnymi instytucjami
• organizowanie wyjść na szkolny stadion, biblioteki gminnej, Caritasu, straży Gok-u itp.
• wpisy do dziennika
• Wpisy do zeszytu wyjść Okres stażu
5. Organizowanie wycieczek całodniowych dla dzieci.
• wycieczki zaplanowane w rocznym harmonogramie
• harmonogram wycieczek
• karty wycieczek
Okres stażu
6. Organizowanie dni otwartych w przedszkolu.
• przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i ich rodziców,
• sprzyjanie sytuacjom służącym nawiązaniu pozytywnych relacji rodzic-nauczyciel, pracownik przedszkola
• zapoznanie rodziców z zadaniami i celami placówki,
• czynny udział w dniach adaptacyjnych
• scenariusze
• zdjęcia Okres stażu
7. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• umieszczanie informacji, zdjęć na stronie internetowej przedszkola,
• współpraca z instytucjami
• strona internetowa
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z lokalnymi mediami.
• publikowanie artykułów dotyczących ważnych wydarzeń z życia przedszkola,
• artykuły, zdjęcia
Okres stażu
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim
• kierowanie dzieci na konsultacje, realizowanie wytycznych.
• zachęcanie rodziców do udziału w wykładach, warsztatach organizowanych na terenie przedszkola przez poradnię
• kontakt z poradnią w sytuacjach kryzysowych u wychowanków
• uczestniczenie w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
• scenariusze spotkań
Okres stażu

3.Współpraca z przedstawicielami prywatnych działalności gospodarczej i innymi instytucjami wspierającymi działalność oświatową.
• korzystanie z możliwości realizacji zajęć dydaktycznych mających wymiar pokazowo-praktyczny
• pozyskiwanie sponsorów,
• wpis w dzienniku
Okres stażu
4. Współpraca z wydawnictwami oświatowymi.
• udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa np.: WSiP, Mac, Nowa Era,
• zapoznanie z publikacjami
• wykorzystywanie proponowanych metod i śroków dydaktycznych
Okres stażu

5. Udział w różnych akcjach i zbiórkach
• udział w akcjach Świateczny kiermasz”-szlachetna paczka „Góra Grosza”, zbieranie nakrętek dla dzieci, ,,Przytul pieska”
• zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcjach społecznych
• wpis w dzienniku
• podziękowania
• zdjęcia
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.Aktualizacja statutu przedszkola
• monitorowanie zmian w prawie oświatowym
• wprowadzenie zmian do statutu
• statut przedszkola Okres stażu
2. Koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• redagowanie stosownej dokumentacji
• dokumenty pracy w orzeczeniach o Word
Okres stażu
3. Współtworzenie dokumentu „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem” z Fundacji Dzieci Niczyje
• udział w tworzenia dokumentu
• Certyfikat dla przedszkola z Fundacji Dzieci Niczyje 2015/2016
4. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na
rzecz przedszkola
• zachęcanie rodziców i dzieci do różnych form aktywności życia przedszkolnego
• udział w proponowanych formach
Okres stażu
5. Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.
• redagowanie rocznego harmonogramu imprez i uroczystości przedszkolnych
• angażowanie się w organizację uroczystości, festynów, spotkań
• udział w dniach adaptacyjnych
• Zdjęcia.
• Scenariusz zajęć.
• Lista obecności.
Okres stażu
6. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.
• aranżacja dekoracji okolicznościowych, związanych z porami roku
• wykonywanie dekoracji w przedszkolu
• dbanie o estetykę wytworów artystycznej aktywności dzieci
• zdjęcia
• wystawy, prezentacje Okres stażu
7. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.
• otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
• podziękowanie dyrektora.
• satysfakcja z pracy
• dyplom
• samozadowolenie i motywacja do dalszej pracy
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• prowadzenie obserwacji i diagnozowanie przypadków,
• poznanie środowiska domowego wychowanka
• wypracowanie systemu naprawczego i realizacja
• opis przypadku
• wpis w dzienniku
Okres stażu

Plan ma charakter otwarty i podczas realizacji mogą nastąpić w nim zmiany .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.