X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36347
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Beata Gentek
Placówka oświatowa: .......
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2020r.
Dyrektor placówki oświatowej: .........

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r. Poz. 393, z późniejszymi zmianami)

Cel główny : rozwój kompetencji zawodowych nauczyciela wpływający na wszechstronny rozwój dzieci i podniesienie jakości pracy przedszkola
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
Uwagi
(Tabela - dop. red.)

1
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
Założenie teczki „Awans zawodowy”

IX 2017r.
Okres stażu
Teczka awansu zawodowego

2
Współpraca z dyrektorem przedszkola Przeprowadzenie analizy własnej pracy oraz diagnozy potrzeb przedszkola
Podejmowanie zadań poleconych przez dyrektora przedszkola
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola
Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć
Według harmonogramu obserwacji
Scenariusze zajęć

3
Podnoszenie własnych kwalifikacji. Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy szkoleniowe, w tym e – learningowe)
Aktywny udział w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej również szkoleniowych
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, do dekoracji sali
Cały okres stażu

Zaświadczenia

Lista obecności, protokoły
Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych

Materiały, pomoce, zdjęcia

4
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji i wykonywaniu czynności dodatkowych
Systematyczne prowadzenie: dziennika zajęć przedszkola, sporządzenie comiesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej, planu współpracy z rodzicami, współpraca przy tworzeniu Rocznego Planu Pracy Przedszkola

Systematyczne monitorowanie osiągnięć dzieci w tym uzupełnianie:
- Arkuszy obserwacji dzieci
- Diagnozy przedszkolnej - ,,Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”

Opracowanie Raportu z diagnozy semestralnej i końcowej dzieci 6 – letnich

Opracowywanie ,,Planu wspomagania rozwoju dzieci” – po diagnozie dla dzieci 6– letnich, kierunków do dalszej pracy z dziećmi wykazującymi trudności w nauce/zachowaniu.

Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych: Andrzejki
Dzień Pluszowego Misia
Dzień Babci i Dziadka
Bal Karnawałowy
Dzień Matki
Dzień Dziecka
Dzień Rodziny

Sporządzanie dokumentacji opisowej dzieci kierowanych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Praca w zespołach wewnątrzprzedszkolnych:
zespół ds. ewaluacji
zespół ds. udzielania pomocy pedagogiczno- psychologicznej

Opracowanie IPET dla dziecka niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie PPP-P w Piszu w ramach realizacji zajęć rewalidacyjnych. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji, indywidualnych kart do pracy z dzieckiem

Cały okres stażu
Na bieżąco

Cały okres stażu
Dwa razy do roku
Jeden raz w roku- IV

Cały okres stażu
Dwa razy do roku

Cały okres stażu
Po diagnozie przedszkolnej

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wrzesień 2017r.
2017/18r.

Dziennik zajęć Plany pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej

Arkusze obserwacji dzieci

Raport z diagnozy dzieci 6 – letnich

Plan wspomagania rozwoju dzieci

Harmonogram uroczystości, zdjęcia, zapisy w dzienniku, informacje na blogu grupy

Protokoły, raporty z ewaluacji

IPET, karty pracy

5
Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, m.in:
ruchu rozwijającego W. Sherbone
dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
metoda projektu
zabawy badawcze, eksperymenty, obserwacje i doświadczenia przyrodnicze
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Metoda Ruchowej Ekspresji twórczej R. Labana
Bajkoterapia
Dostosowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb dzieci (wspieranie i indywidualizowanie pracy dzieci zdolnych oraz mających trudności w nauce)

Urządzanie w sali różnorodnych kącików zainteresowań dzieci: plastycznych, matematycznych, muzycznych, itp. rozwijających zainteresowania dzieci
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, występach, festiwalach, spektaklach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Scenariusze, plany miesięczne, wpisy do dziennika

Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

Zdjęcia

Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy

6
Współpraca z rodzicami
Prowadzenie zebrań, zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców
Prowadzenie rozmów indywidualnych i konsultacji
Udostępnianie literatury fachowej, wyszukiwanie artykułów dla rodziców z zakresu problematyki wychowawczej, rozwoju dzieci. Pedagogizacja rodziców
Angażowanie rodziców w przedsięwzięcia i uroczystości grupowe i przedszkolne
Organizowanie i umożliwienie rodzicom czynnego udziału w zajęciach dla dzieci:

Zajęcia otwarte
Warsztaty artystyczne i kulinarne

Okres stażu
Potwierdzenia, adnotacje w dzienniku, protokoły zebrań

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy. Wykorzystanie programów graficznych i multimedialnych do opracowywania sprawozdań, tworzenia pomocy dydaktycznych.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera
Wykorzystanie internetu, jako źródła informacji. Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych. Zgłaszanie udziału w szkoleniach, konkursach za pomocą internetu.
Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela z użyciem dostępnego oprogramowania komputerowego

Cały okres stażu
Na bieżąco
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne

Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń

2
Publikacja artykułów w Internecie
Publikowanie na stronach internetowych planu rozwoju zawodowego, sprawozdania scenariuszy zajęć, konkursów
Okres stażu
Adresy stron internetowych

3
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola- prowadzenie bloga grupy
Aktualizowanie strony internetowej przedszkola- bloga grupy

Na bieżąco
Strona internetowa przedszkola

4
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych ( projektora, płyt CD, DVD, pamięci USB) - wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. Obróbka zdjęć w programie komputerowym
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Scenariusze zajęć
Zdjęcia

Prezentacje

Zdjęcia

5
Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i serwisów społecznościowych- edukacyjnych
Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji za pomocą strony przedszkolnej, poczty e-mail . Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, współpraca i kontakt z dyrektorem placówki za pomocą poczty e-mail (np. sprawozdania półroczne, plany pracy, ważne informacje na temat nowych przepisów prawa oświatowego)

Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych
z nauczaniem z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
Według potrzeb
Potwierdzenie Dyrektora, rodziców, nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1
Opublikowanie na stronach internetowych Planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Publikacja zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego i sprawozdania
I półrocze 2017r
maj-czerwiec 2020r
Publikacje widoczna na stronie internetowej

2
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć
Opublikowanie na stronach internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości
Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Publikacje na stronach internetowych , stronie www.bliżejprzedszkola.pl

3
Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
Omówienie i podpisanie kontraktu współpracy; pomoc przy napisaniu planu rozwoju
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli kontraktowych i wspólne ich omawianie
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych
W roku szkolnym 2017/18
W roku szkolnym 2018/19
Kontrakt współpracy Scenariusze zajęć
Harmonogram spotkań

4
Prowadzenie zajęć otwartych dla młodych nauczycieli, rodziców, studentów
Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
Prowadzenie uroczystości, spotkań i zajęć
Współpraca z nauczycielami z innych grup
Okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, zdjęcia, scenariusze zajęć, spotkań

5
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
Wspólne rozwiązywanie problemów- wymiana doświadczeń
Dzielenie się wiedzą zdobytą w czasie konferencji, szkoleń, warsztatów. Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych
Okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

6
Udział w pracach zespołów zadaniowych działających w przedszkolu
Praca w zespole ds. ewaluacji
Praca w zespole ds. udzielania pomocy pedagogiczno- psychologicznej
Okres stażu
Protokoły , raporty z ewaluacji

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1
Opracowanie i wdrożenie programu własnego
Opracowanie i wdrożenie programu własnego z zakresu zajęć eksperymentalno- przyrodniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolni odkrywcy”
Ewaluacja programu własnego
2018/2019
Opracowany program własny

2
Realizowanie projektów/programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Czyste powietrze wokół nas”
Realizacja ogólnopolskiego programu bezpieczeństwa „Autochodzik”
Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji prozdrowotnej „Mamo, Tato wolę wodę”
Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji prozdrowotnej „Akademia Aquafresh”
Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji prozdrowotnej i proekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Cały okres stażu lub wg harmonogramów poszczególnych programów/projektów.
Potwierdzenia, zapisy w dzienniku, podziękowania, zdjęcia, blog grupy

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Udział w akcjach ekologicznych:
„Sprzątanie Świata”
„Święto Drzewa”
„Światowy Dzień Wody”
Cały okres stażu

Scenariusze zajęć, zdjęcia

2
Praca z dzieckiem z trudnościami i zdolnym
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami PPP-P w Piszu

Rozwijanie talentów i promowanie twórczości dzieci. Przygotowywanie do udziału w konkursach:
plastycznych
recytatorskich
olimpiadach przyrodniczych, matematycznych
występach artystycznych
organizowanych na terenie przedszkola oraz konkursach o zasięgu gminnym i ogólnopolskim. Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

Okres stażu
Dyplomy, zapisy w dzienniku, podziękowania, zdjęcia

3
Współpraca z instytucjami. Promowanie przedszkola środowisku lokalnym
Organizacja konkursów o zasięgu przedszkolnym, gminnym, ogólnopolskim,
przeprowadzanych w placówce
Pogłębianie współpracy z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami na rzecz dziecka w środowisku lokalnym. Organizowanie wycieczek do: straży pożarnej, na policję. Zajęcia pokazowe dla dzieci
Współpraca z Ratownictwem Medycznym przy Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej. Zajęcia pokazowe dla dzieci w ramach udzielania pierwszej pomocy
Współpraca z MGOK w Białej Piskiej w ramach organizowanych przedsięwzięć i konkursów dla dzieci. Współpraca przy organizacji imprez i uroczystości gminnych
Współpraca z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Białej Piskiej w ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci
Współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej w ramach organizacji Pikniku Rodzinnego. Opracowanie projektu oraz złożenie wniosku o dofinansowanie uroczystości
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Piszu w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla przedszkolaków „Czyste powietrze wokół nas”
Współpraca z PPP-P w Piszu w ramach organizacji pomocy pedagogiczno- psychologicznej dzieciom potrzebującym wsparcia. Realizacja zaleceń poradni. Nawiązanie współpracy ze specjalistami poradni. Korzystanie z ich pomocy w przypadku problemów dydaktyczno - wychowawczych
Współpracę z doradcami metodycznym i konsultantami wydawnictw MAC, WSiP, Nowa Era
Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej przedszkola
Okres stażu

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, sprawozdania, poświadczenia, dyplomy, regulaminy i protokoły konkursów, karty wycieczki, blog grupy

4
Organizowanie wycieczek i wyjazdów dla dzieci
,,Biała Piska – nasze miasteczko” – organizacja wycieczek po najbliższej okolicy. Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem (park, ogród, zakłady pracy, poznanie ciekawych zawodów, itp.)

„Przedszkolaki w teatrze i w kinie” – organizowanie i wyjazdów do teatru i kina (Piski Dom Kultury, Ełckie Centrum Kultury, Kino Cinema Ełk, Teatr Lalki i Aktora w Łomży)

Ciekawe zawody mieszkańców naszego miasta” – wycieczki do interesujących punktów świadczących różne usługi dla ludzi w naszym mieście:
Poczta
Zakład Fryzjerski
Księgarnia
Kwiaciarnia
Sklep samoobsługowy
Zakład Fotograficzny

,,Spotkanie z Mikołajem” – współorganizowanie wyjazdu do Centrum Aktywnego Wypoczynku ,,Gwarek” w Pięknej Górze k/ Giżycka

Okres stażu
Wg terminarza
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, kronika
karty wycieczki

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1
Organizacja przedszkolnych uroczystości . Akcje charytatywne

Współorganizowanie festynów , uroczystości rodzinnych w placówce i poza nią, integracja rodziców i dzieci. Pozyskiwanie środków finansowych
Włączanie się w akcje charytatywne- zbiórka nakrętek dla chorych dzieci
Okres stażu
Zdjęcia, kronika, scenariusze zajęć, projekty o dofinansowanie, potwierdzenia

2
Promocja przedszkola. Sukcesy dzieci w różnorodnych konkursach i zawodach
Promowanie przedszkola (osiągnięć, ciekawych wydarzeń) na portalach internetowych / witrynach )

Udział dzieci w programach, projektach, konkursach
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
Okres stażu
Dyplomy, podziękowania, zdjęcia

3
Poprawa bazy materialnej przedszkola- pozyskiwanie sponsorów
Pozyskiwanie środków materialnych, darowizn, pomocy edukacyjnych na wyposażenie sali, organizację konkursów, przedsięwzięć, uroczystości
Okres stażu
Potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1
Opis, analiza i przedstawienie przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Współpraca z rodzicami, nauczycielami w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Analiza efektów podjętych działań
Okres stażu
Opis przypadków

2
Rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci
Zbieranie informacji o dzieciach według przygotowanych narzędzi (karty obserwacji). Właściwa diagnoza rozwoju dzieci.
Właściwe dobranie form i metod pracy odpowiednio do możliwości indywidualnych.
Okres stażu
Raporty z diagnozy, karty obserwacji

Działania ujęte w planie rozwoju zawodowego wynikają z potrzeb i specyfiki działania placówki. Mają one charakter otwarty i mogą w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

........................................

(Podpis nauczyciela)

Data zatwierdzenia do realizacji planu rozwoju zawodowego: .......................................

(Podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.