X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36327
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Bożena Golba
nauczyciel mianowany
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2017
Data zakończenia stażu 31.05.2020

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

8 ust.2 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Pkt. 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.
ZADANIA
1. Podniesienie rozwoju psychomotorycznego dzieci, oraz usprawnienia integracji percepcyjno - motorycznej, prowadzącej do ułatwienia dzieciom nauki czytania, pisania i wprowadzania cyfr, znaków i figur geometrycznych.
- udział w szkoleniu metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
- systematyczne prowadzenie zajęć i zabaw z wykorzystaniem MDS,
- wspomaganie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystanie ćwiczeń z programu “Od wierszyka do rysunku”,
- nauka cyfr, znaków matematycznych i figur geometrycznych poprzez - wykorzystanie w pracy z dziećmi programu “Od wierszyka do cyferki”
- wykorzystanie programu “Od piosenki do literki” celem wielozmysłowego sposobu wprowadzania liter,
- opracowanie autorskich pomocy dydaktycznych i wykorzystanie ich podczas zajęć;
- organizowanie zajęć pokazowych dla rodziców, z wykorzystaniem metody Dobrego Startu
2. Rozwijanie uzdolnień plastycznych u dzieci z predyspozycjami artystycznymi poprzez inspirowanie ich działań sztuką ludową regionu Mielca i Podkarpacia.
- opracowanie planu działań zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne,
- prowadzenie kółka plastycznego
- projekcje eksponatów sztuki ludowej znajdujące się na stronie internetowej. http://wmp.podkarpackie.pl (Projekt „Wirtualne Muzea Podkarpacia”)
- zapoznanie z technikami sztuki ludowej: m.in. lepienie z gliny, wykorzystanie bibuły, tradycyjne dekoracje świąteczne, wycinanki, witraże
- organizowanie wystaw prac plastycznych eksponujących zdolności plastyczno - techniczne dzieci,
- opracowywanie fotorelacji z tworzenia prac i umieszczanie ich na stronie przedszkola
- udział w konkursach plastycznych regionalnych, ogólnopolskich
- organizacja wystawy promującej działalność dzieci z mieleckich przedszkoli pod hasłem: “Sztuka ludowa oczami dziecka”- zachęcenie do udziału wszystkich przedszkoli miejskich, promocja wystawy wśród władz i mieszkańców miasta
3.Uzyskiwanie pozytywnych efektów wychowawczych w pracy z dziećmi poprzez poszukiwanie nowatorskich sposobów przeciwdziałania i rozwiązywania problemów, oraz zaangażowanie rodziców do realizacji tych działań
- udział w e-szkoleniu na temat: “Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”
- opracowanie ulotki dla rodziców na temat “Behawioralne metody pracy z dzieckiem”
- prowadzenie tablicy informacyjnej i kącika dla rodziców oraz umieszczanie w nich artykułów, ulotek, gazetek na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi dzieci w wieku przedszkolnym,
- utworzenie w grupie “Księgi sukcesów” i tablicy motywacyjnej będącej antidotum na kłopoty wychowawcze w myśl zasady, że pochwała jest lepsza od kary
- organizacja zajęcia otwartego ukazującego proste wskazówki wprowadzania zasad behawioralnych w domu (scenki z udziałem dzieci)
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.
- obserwowanie zajęć przez dyrektora przedszkola, oraz dokonywanie ewaluacji i samooceny realizowanych zajęć,
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje,)
- śledzenie literatury metodycznej, dydaktycznej poprzez korzystanie z tradycyjnych wydań książkowych i zasobów portali internetowych,
- poszukiwanie i tworzenie nowatorskich pomocy dydaktycznych, elementów dekoracji sali, kącików tematycznych.
5. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych.
- opracowywanie kart pracy dla dzieci
- opracowywanie ciekawych scenariuszy spotkań ogólnoprzedszkolnych,
- opracowanie arkuszy ewaluacji tygodniowej w grupie
- pełnienie roli społecznego zastępcy dyrektora

Pkt. 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Prowadzenie strony internetowej przedszkola
- aktualizowanie na bieżąco informacji na stronie internetowej,
- poszerzenie zakresu informacyjnego strony poprzez opracowanie nowych zakładek zawierających min. wzory zabaw i ćwiczeń dla dzieci,
- umieszczanie ważnych dokumentów, rozporządzeń,
- promowanie osiągnięć i sukcesów przedszkolaków
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do organizowania warsztatu pracy.
- opracowywanie planów, sprawozdań, scenariuszy, kart pracy, zaproszeń, podziękowań, życzeń przy pomocy programu WORD, PAINT,
- opracowywanie prezentacji, fotorelacji z wykorzystaniem programu POWERPOINT, PICASSA,
- gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych, śledzenie zmian na stronie MEN i innych portalach oświatowych, publikowanie scenariuszy, planów, foto relacji i sprawozdań z ciekawych zajęć, spotkań,
- wyszukiwanie konkursów, akcji na stronach internetowych,
- opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją Planu Rozwoju Zawodowego
3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych - płyty CD, DVD, z muzyką, filmami edukacyjnymi,
- wykorzystywanie komputera, laptopa, aparatu fotograficznego, odtwarzacza płyt CD, telewizora, do wzbogacania zajęć z dziećmi i zebrań z rodzicami.
4. Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail
- kontaktowanie się z dyrektorem w ważnych sprawach dotyczących placówki, opracowywanych dokumentów,
- współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wymiany kart pracy, wzorów, opracowywania dokumentów
- informowanie rodziców o terminach zebrań, spotkań grupowych, wysyłanie życzeń świątecznych

Pkt. 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Opracowywanie kart pracy, wzorów graficznych, ćwiczeń przygotowujących do nauki czytania i pisania.
- opracowanie uniwersalnego wzornika wzorów literopodobnych dla starszych grup wiekowych,
- opracowanie kart matematycznych „Cyfry na wesoło”,
- opracowanie wzornika liter dla dzieci 6 l
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli młodych stażem,
- pełnienie opieki nad praktykantami,
- prowadzenie spotkań, uroczystości,
- prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN

Pkt. 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Opracowanie autorskich programów.
- opracowanie i wdrożenie programu komputerowego “Komputerowe ABC” dla dzieci 5 - 6 letnich
- opracowanie i wdrożenie programu matematycznego “Matematyczni giganci”
- dokonywanie ewaluacji tych programów,

Pkt. 4c. Poszerzenie działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Wzbogacenie oferty przedszkola o zajęcia wprowadzające dzieci w świat technologii komputerowej i bezpiecznego korzystania z Internetu.
- prowadzenie zajęć i zabaw z wykorzystaniem komputera na podstawie programu “Komputerowe ABC”
- wprowadzenie dzieci w tematykę “Jak być bezpiecznym w sieci?” w tym celu zorganizowanie min. spotkania z policjantem "Bezpieczeństwo w sieci”
- wprowadzenie dzieci w świat edytora tekstu - przygotowywanie własnych wizytówek, pisanie prostych wyrazów i zdań,
- wykonywanie prostych rysunków w programie PAINT w ramach zajęć plastyczno- technicznych,
2. Założenie w przedszkolu grupy teatralnej rodziców.
- zaangażowanie rodziców do roli aktorów,
- wspólne przygotowywanie kostiumów, elementów dekoracji,
- opracowanie 1, 2 w roku scenariuszy przedstawień i wystawienie dla wszystkich przedszkolaków

Pkt. 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

1. Poszerzenie wiadomości dzieci o faunie i florze lokalnego środowiska przyrodniczego, oraz wzbogacenie umiejętności dzieci w zakresie dbania o rośliny, zwierzęta oraz środowisko.
- nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Mielec,
- udział w wybranych zajęciach edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Mielec w Powiatowym Centrum Edukacji Przyrodniczej,
- zbiórka pokarmu dla zwierząt leśnych,
2. Tworzenie pozytywnego wizerunku aktywnej placówki oraz promocja działań edukacyjno - wychowawczych w środowisku lokalnym.
Pozyskiwanie sponsorów do realizacji konkursów, imprez, zakup pomocy.
- opracowanie pism z prośbą o wsparcie i podziękowanie,
- zaangażowanie do współpracy rodziców
- opracowanie statuetki dla sponsora jako forma podziękowania,
umieszczenie nazw firm i instytucji, na stronie internetowej przedszkola,

Pkt. 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci w grupie i prowadzenie działań mających na celu wsparcie dzieci słabszych oraz uzdolnionych.
- studiowanie fachowej literatury w celu poszukiwania rozwiązań pojawiających się trudności wychowawczych i edukacyjnych w grupie,
- nawiązanie współpracy ze specjalistami pracującymi w przedszkolu logopedą i psychologiem,
- podejmowanie działań wspierających zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozp. MEN.
- nawiązanie współpracy z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych,
- angażowanie dzieci zdolnych do udziału w konkursach, uroczystościach.

Opracowała: Bożena Golba

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.